Bg европейски икономически и социален комитетДата22.07.2016
Размер256.56 Kb.BG


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 20 декември 2013 г.
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.euПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

НА 10 И 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩАНастоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет сайта на Комитета
на следния адрес:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

Обобщено представяне:


Икономическо управление/ Финансови инструменти/ Данъчно облагане 3

1.Вътрешен пазар 7

2.Селско стопанство и рибарство/ Околна среда 10

3.Промишленост 13

4.Социални въпроси/ Заетост 17

5.Научноизследователска и развойна дейност/ иновации 20

6.Транспорт 21

7.Външни отношения 22


На пленарната сесия на 10 и 11 декември 2013 г. се изказаха г-жа Christine Lagarde, генерален директор на Международния валутен фонд (МВФ) на тема „Мерки за възстановяване на доверието, растежа и заетостта в Европа“ и г-жа Prisca Merz, директор на Европейската гражданска инициатива „Да спрем унищожаването на природата в Европа“.


Приетите на пленарната сесия становища са следните:

Икономическо управление/ Финансови инструменти/ Данъчно облагане

 • Фондове на паричния пазар“


Докладчик: Edgardo Iozia (Работници – IT)
Отправен документ: COM(2013) 615 final – 2013/0306 (COD) – CES5988-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • приветства предложението;

 • изразява съгласие с избора на Комисията за регулиране на сектора чрез регламент, вместо чрез директива. Предвид характеристиките на ФПП наличието на еднородни и пряко приложими правила е от ключово значение;

 • призовава за това еднородни и пряко приложими правила за ФПП да се прилагат съвместно с американските власти;

 • смята, че фондовете с постоянна нетна стойност на активите (CNAV) следва да бъдат превърнати във фондове с променлива нетна стойност на активите (VNAV) и предвид факта, че максималният риск, който трябваше да бъде посрещнат, надвиши 6%, капиталовите резерви от 3% изглеждат недостатъчни, за да се отговори на изискването за ликвидност в момент, в който всички участници биха могли да очакват сериозни смущения на пазара и прибързано биха оттеглили своите инвестиции.


За контакт: Roxana Maliti

(Teл.: 00 32 2 546 87 49 – ел. адрес: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


 • Банкиране в сянка – последващи действия във връзка със Зелената книга“


Докладчик: Christos Polyzogopoulos (Работници – EL)
Отправен документ: COM(2013) 614 final CES4179-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • приветства подробния пакет от мерки и по-специално, укрепването на пруденциалната рамка в банковия сектор с цел намаляване на рисковете от верижна дестабилизация и арбитраж;

 • оценява положително усилията за увеличаване на прозрачността;

 • препоръчва да се ускори и конкретизира работата по законодателството за прехвърлимите ценни книжа, тъй като сделките за финансиране чрез ценни книжа – основно споразумения за обратно изкупуване или сделки по заемане на ценни книжа – изиграха централна роля по отношение на прекомерното ниво на задлъжнялост във финансовия сектор;

 • препоръчва ускоряване и бързо изясняване на ключовия въпрос за засилването на надзора върху банкирането в сянка;

 • препоръчва да бъдат укрепени регулаторните инициативи относно закрилата на гражданите посредством осигуряване на прозрачност, подходящо информиране, социална отговорност на финансовия сектор и защита на потребителите и микроинвеститорите;

 • счита, че в съобщението следва да се посочи, че банковият сектор в сянка не следва да бъде разглеждан единствено от гледна точка на рисковете, които крие. Той представлява и допълнителен алтернативен източник на финансиране, който може да бъде полезен за реалната икономика.


За контакт: Roxana Maliti

(Teл.: 00 32 2 546 87 49 – ел. адрес: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


 • Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз


Докладчик: Dimitris Dimitriadis (Работодатели – EL)
Отправен документ: COM(2013) 522 final - 2013/0248 (COD)
Основни въпроси:
ЕИСК

 • смята, че трябва да се предприемат всички необходими мерки за намаляване на бюрокрацията при функционирането на ФСЕС и да се ускорят неговите процедури;
 • изразява съгласие с предложеното въвеждане на възможност за изплащане на авансови суми, конкретизиране на понятията „големи бедствия“ и „изключителни регионални бедствия“, и предприемане на мерки срещу държавите членки, които не полагат необходимите усилия за предотвратяване на бедствията;
 • счита, че определените за бедствията прагове на сумите, съответстващи на размера на отчетените щети, са изключително високи и трябва да бъдат намалени;
 • отправя искане да се заделят повече бюджетни средства за дейността на ФСЕС, а условията за неговото функциониране да са напълно прозрачни;
 • смята, че трябва да се включат и бедствията, които се разразяват внезапно вследствие на парниковия ефект, свързан с изменението на климата, както и бедствията вследствие на терористична дейност;
 • подкрепя принципа „причинителят на щетите плаща“;
 • счита, че срокът от 9–12 месеца за изплащане на средствата е изключително дълъг и не обслужва целта за оказване на спешна и незабавна помощ;
 • счита, че за да се запознаят гражданите с дейността на фонда, е необходимо да бъдат формулирани правила за нейното популяризиране.


За контакт: Gerald Klec

(Teл: 00 32 2 546 9909 - ел. адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)


 • Към стратегия за постигане на сближаване в Средиземноморието“


Докладчик: Stefano Mallia (Работодатели – MT)

Съдокладчик: Stefano Palmieri (Работници – IT)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива
Основни въпроси:
ЕИСК счита, че съществува необходимост от макрорегионална стратегия за Средиземноморския регион (ССМР), която да помогне на регионите да посрещнат предизвикателствата, които не могат да бъдат решени задоволително от отделни региони или страни с обичайни средства. Подобна стратегия би помогнала на засегнатите региони да преодолеят преобладаващите в Средиземноморския регион причини за несигурността, като повишат добавената стойност на положителните постижения на вече започнатите инициативи и целите на стратегията „Европа 2020“.
ЕИСК отбелязва, че управленската структура на ССМР на ЕС следва да се основава на многостепенен подход с участието на регионални, национални и европейски институции и не бива да се разглежда като допълнителна дейност или усилие на тези институции.
ЕИСК изразява убеждението, че основният принцип на прилагането на ССМР на ЕС е интегрираният подход, който следва да бъде укрепен чрез създаване на Евро Средиземноморски макрорегионален форум (ЕСМРФ) с цел насърчаване на пълноценното участие на всички институционални действащи лица и гражданското общество (заинтересовани страни) и за съчетаване на съществуващите политики с функционални цели за оформяне на обща и споделена политика.
Освен това ЕИСК изразява убеждението, че от стратегическа гледна точка е целесъобразно ЕИСК и Комитетът на регионите да бъдат домакини на Средиземноморския макрорегионален форум и да го ръководят.
За контакт: Magdaléna Carabin Belarova

(Тел: 00 32 2 546 8303 - ел. адресmagdalena.carabinbelarova@eesc.europa.eu)

 1. Вътрешен пазар

 • Европейска рамка за колективна защита“


Докладчик: Jörg Frank Von Fürstenwerth (Работодатели – DE)
Отправен документ: COM(2013) 401 final CES5439-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • приветства факта, че Европейската комисия най-сетне пое инициативата за европейска рамка за колективна защита, но изразява съжаление, че Комисията не е представила предложение за директива;

 • признава усилията на Комисията да бъдат гарантирани основните процесуални права на страните и да се предотвратят злоупотребите, както и нейното желание да бъдат предвидени колективни искове както за преустановяване на нарушения, така и за обезщетение;

 • приветства факта, че Комисията отхвърля груповите искове („class action“) по американски модел, в това число адвокатските хонорари, основани на присъденото обезщетение, които създават стимули за съдебни спорове, както и възможността за наказателно обезщетение;

 • изразява съгласие с позицията на Комисията, че на отделните лица следва да се даде правото да се присъединяват към колективен иск чрез производство с „възможност за участие“, но смята, че има случаи, в които едно производство с „възможност за неучастие“ има предимства;

 • предлага да се създаде централен европейски регистър на исковете, от където да се предоставя информация на потенциални ищци;

 • приветства избрания подход да се предвиди процедура за разрешаване на спорове по взаимно съгласие като спомагателен и доброволен за страните инструмент и да се повери на съдията задачата да насърчава разрешаването на спорове по взаимно съгласие;

 • препоръчва да се предвидят специални стълкновителни разпоредби за колективните искове за правна защита: разпоредбите за финансиране на колективната защита трябва да бъдат допълнени, а финансовият риск за организациите с нестопанска цел трябва да е обозрим.


За контакт: Dorota Zapatka

(Тел.: 00 32 2 546 90 67 – ел. адрес: dorota.zapatka@eesc.europa.eu)


 • Платежни услуги“


Докладчик: Vincent Farrugia (Работодатели – MT)
Отправен документ: COM(2013) 547 final – 2013/0264 (COD)

COM(2013) 550 final – 2013/0265 (COD) CES5238-2013_00_00_TRA_AC


Основни въпроси:
ЕИСК:


 • приветства двете предложения;

 • подчертава необходимостта регулаторната процедура за тези предложения да се проведе незабавно, за да се противодейства на липсата на прозрачност по отношение на реалните разходи по картовите плащания и на пречките пред навлизането на пазара на плащания, включително многостранната обменна такса;

 • като цяло приветства таваните, предложени от Комисията в Регламента за ОТ, но препоръчва таваните за кредитните и дебитните електронни плащания да бъдат по ниски от предложените понастоящем;

 • счита, че тяхното прилагане следва да започне във възможно най-кратък срок. По възможност таваните на национално равнище следва да бъдат въведени в рамките на шест месеца от приемането на регламента, но не по-късно от една година;

 • препоръчва да бъде намерен вариант за ограничаване и на таксите, налагани при тристранния бизнес модел;

 • счита, че корпоративните карти следва да бъдат включени в таваните при същите равнища като за потребителските карти. Необходимо е да има разпоредба, с която да бъде предотвратен всеки опит на картовите схеми за увеличаване на употребата на корпоративни карти;

 • препоръчва в ДПУ II да бъде внесена по-голяма яснота относно евентуални такси, налагани от банките, за предоставяне на достъп до информация за сметки на потребители на трети страни доставчици (ТСД).


За контакт: Claudia Drewes-Wran

(Тел.: 00 32 2 546 80 67 – ел. адрес: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)Главен докладчик: Anna Maria Darmanin (Работници – MT)
Отправен документ: COM(2013) 512 final – 2013//0246 (COD) CES5087-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • отбелязва, че установените в директивата обхват и дефиниции представляват основен елемент от предложението;

 • смята, че служебните пътувания или комбинациите от служебни пътувания и пътувания за отдих, което не са закупени въз основа на рамков договор под формата на пакетно туристическо пътуване или пътнически услуги с помощта на посредник, категорично влизат в обхвата на предложението;

 • е на мнение, че организаторите на „случайни“ пътувания също следва да влязат в обхвата на директивата, за да се гарантират равни условия и да се осигури адекватна защита на потребителите;

 • препоръчва данните на потребителите, упоменати в определението на „пътнически услуги с помощта на посредник“ (член 3, параграф 2, v), да се разбират като всички препращани данни на клиента, а не само като информация във връзка с кредитната карта, както се посочва в Съображение 18 от предложението;

 • приветства стъпката, насочена към постигане на повече прозрачност и подкрепя разпространяването на информация с електронни средства, но подчертава техните ограничения;

 • препоръчва да бъдат по-ясно определени „разумните“ такси за разваляне на договора и категорично заявява, че компенсация от 100 евро не е достатъчна и ограничава настоящите права на потребителите.

Становището е от особено значение за пътническите и туристическите асоциации, както и за сдружения на потребителите.


За контакт: Patrick Klein

(Тел.: 00 32 2 546 96 15 – ел. адрес: patrick.klein@eesc.europa.eu)

 1. Селско стопанство и рибарство/ Околна среда

 • Здравеопазването на животните“

 • Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал“

 • Защитни мерки срещу вредителите по растенията“


Докладчик: Armands Krauze (Други интереси – LV)
Отправни документи: COM(2013) 260 final -2013/0136 COD

COM(2013) 262 final -2013/0137 CODCOM(2013) 267 final -2013/0141 COD - CES4013-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
ЕИСК приветства и като цяло подкрепя предложението на Комисията относно регламентите на Парламента и Съвета относно здравето на животните, здравето на растенията и качеството на растителния репродуктивен материал. Комитетът смята, че наличието на последователни и прозрачни разпоредби, придружени от правилно прилагане във всички държави – членки на ЕС, е неотменно условие, за да се гарантира равнопоставеност между всички участници на пазара в Европа.
ЕИСК призовава Европейската комисия да включи в законодателството всички необходими мерки за безопасност и да осигури достатъчно финансиране от ЕС за предотвратяване на рисковете, свързани с дивите животни, мигриращи от трети държави и преминаващи външните сухопътни граници на Европейския съюз, които могат да разпространяват опасни инфекциозни болести на територията на ЕС.
ЕИСК отбелязва, че законодателните актове на ЕС, по-специално в областта на здравето на растенията, трябва да отговарят на позициите, които Съюзът вече е заел на международно равнище, и отбелязва, че към момента, предложението на Комисията относно процеса на създаване на международни фитосанитарни стандарти не съответства на предходната гледна точка на Съюза относно включването на инвазивни видове в разпоредбите, свързани със здравето на растенията.
ЕИСК изразява загриженост от факта, че предвид измененията, които Комисията предлага да бъдат направени във фитосанитарния режим, ЕС може да загуби доброто си фитосанитарно състояние до такава степен, че потенциалът за износ на неговите държави членки да понесе неблагоприятните последици и производителите да трябва да правят повече разходи за борба с болести и вредители.
За контакт: Arturo Iñiguez Yuste

(Тел.: 00 32 2 546 8768 – ел. адрес: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)


 • Подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР“


Докладчик: Seamus Boland (Други интереси – IE)
Отправни документи: COM(2013) 521 final -2013/0247 COD - CES-6571-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
ЕИСК приветства предложението за изменение на член 70, параграф 4в от Регламент (ЕО) № 1698/2005 за удължаване на срока на дерогацията за онези държави членки, които са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност, за използване на увеличен размер на съфинансирането с цел цялостно изпълнение на програмите за развитие на селските райони.
За контакт: Arturo Iñiguez Yuste

(Тел.: 00 32 2 546 8768 – ел. адрес: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)


 • Измерване на социалното въздействие“


Докладчик: Ariane Rodert (Други интереси – SE)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • подчертава, че е важно да се отдели повече време на тази сложна тема;

 • счита, че прилагането на неправилен или прибързан подход може да окаже неблагоприятен ефект върху намерението на институциите на ЕС да подкрепят развитието и растежа на сектора на социалните предприятия. Ето защо ЕИСК призовава Комисията да даде приоритет на допълнителното повишаване на осведомеността и на пълното прилагане на мерките, заложени в инициативата за социалното предприемачество;

 • изтъква отново, че измерването е един непрекъснат процес, който представлява неразделна част от дейността на предприятието и е важен стратегически инструмент за планиране;

 • препоръчва също на Комисията вместо да се разработва нов метод да запознае предприятията с най-често използваните принципи;

 • припомня, че методите, разработени за регламентите за Европейския фонд за социално предприемачество и за Програмата за заетост и социални иновации, трябва да бъдат изпробвани в пилотен вариант и, ако е необходимо, да се преразгледат, за да не затрудняват достъпа на социалните предприятия до финансиране посредством тези инструменти.

Това становище е особено важно за участниците от социалната икономика и социалните предприятия.


За контакт: Patrick Klein

(Teл.: 00 32 2 546 96 15 – ел. адрес: patrick.klein@eesc.europa.eu)


 • Превози на отпадъци“


Главен докладчик: Stéphane Buffetaut (Работодатели – FR)
Отправни документи: COM(2013) 516 final -2013/0239 COD - CES 6241-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
Предложението за изменение на регламента, изцяло обосновано в основата си, следва да даде възможност за провеждане на по-ефективна борба с незаконния превоз на отпадъци и тяхното несъобразено с нормите третиране. Определяйки ясна и единна рамка за осъществяване на проверките, новото законодателство предоставя методологична подкрепа на държавите членки и следва да ги стимулира да осъществяват по-ефективен контрол.
Фактът, че компетентните органи ще имат право да изискват доказателство от съоръженията за оползотворяване в страната по предназначение – във връзка с износа на отпадъци – че превозът отговаря на законовите изисквания относно методите, технологиите и стандартите за третиране на използваните отпадъци, ще позволи да се води по-ефективна борба с незаконния износ, за който, уви, е известно, че се е превърнал в дейност на мафията.
Въвеждането на ефективни и единни проверки би трябвало също така да позволи справянето със ситуации на нелоялна конкуренция, в които предприятията, спазващи правилата и действащи честно и прозрачно, са поставени в неблагоприятно положение спрямо онези, които не спазват законовите задължения, заобикалят ги или умишлено ги нарушават.
Препоръчителна е по-ефективна организация на плановете за контрол, поради причини, свързани с общественото здраве и околната среда, запазване на лоялна конкуренция в сектора и борба с мафиотските практики. При все това не бива да се забравя, че мобилизирането на допълнителни практически средства задължително води до разходи и принуждава държавите членки да определят приоритети в публичните разходи.
За контакт: Monica Guarinoni

(Тел.: 00 32 2 546 8127– ел. адрес: monica.guarinoni@eesc.europa.eu)

 1. Промишленост

 • Предизвикателствата пред европейския инженерен сектор (машиностроене, електротехника, електроника и металообработване) в контекста на една променяща се световна икономика“


Докладчик: Lucie Studničná (Работници – CZ)

Съдокладчик: Румен Атанасов (Кат. 1 – BG)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива
Основни въпроси:

Европейският инженерен сектор (ИС) има жизненоважна роля за икономическото възстановяване на Европа и за постигането на амбициозната цел за увеличаване на промишленото производство до над 20% от БВП до 2020 г. За да се генерира такъв растеж, да се обърне настоящата тенденция и да се намери работа на хората, обаче, са необходими повече инвестиции от страна на предприятията.
За постигането на тази цел Европа трябва да разработи ясна визия и цел за промишлеността. Това трябва да доведе до координирана политика с ясен акцент върху конкурентоспособността на европейската промишленост, която да обхваща другите политически области и да прави Европа по-привлекателно място за създаване на бизнес.
За да генерира нови инвестиции, Европа трябва да осъществява стратегия, която да позволява на нейната промишленост да остане в челните редици на технологичните иновации и същевременно – с цел постигане на необходимия обем на производството и заетостта като основен инструмент за засилване на конкурентоспособността – да позволява на Европа да бъде по-привлекателна за предприятия, произвеждащи стоки за широка употреба, както в областта на високите, така и на ниските и средните технологии.
Резултатите от европейските научни изследвания трябва да бъдат обвързани в по-голяма степен с нуждите на промишлеността, като предприятията биват включвани в процеса на иновации на ранен етап и бъде осигурена подкрепа за творческото инженерство в МСП, така че да се улесни и ускори превръщането на новите идеи в нови продукти. Клъстерите, обединяващи производствени предприятия и научноизследователски структури, следва да бъдат насърчавани и подкрепяни.
Необходимо е да се предприемат мерки за привличане на младите хора към технологичните професии, в които се използват все по-сложни машини и услуги. Необходимо е да се насърчат сътрудничеството на предприятията с университетите и училищата, обучението и ученето през целия живот.За контакт: Aleksandra Wieczorek

(Тел.: 00 32 2 546 9389 - ел. адрес: aleksandra.wieczorek@eesc.europa.eu)
 • Европейският сектор за поддръжка, ремонт и преустройство на кораби: устойчив и конкурентоспособен на световно равнище отрасъл, насочен към изпълнение на политиките на ЕС за устойчив растеж“


Докладчик: Marian Krzaklewski (Работници – PL)

Съдокладчик: Enrique Calvet Chambón (Кат. 1 – ES)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива
Основни въпроси:
Комитетът посочва, че въпреки тези обещаващи възможности, поради текущата криза корабособствениците и заводите за ПРПК срещат финансови затруднения, което води до това, че условията, в които предприятията правят бизнес, стават още по трудни и конкуренцията от трети страни се увеличава още повече.
Подсекторът за ПРПК следва да работи в тясно сътрудничество с морската верига за създаване на стойност, с цел да укрепи своите позиции и да получи подкрепа от ЕС, държавите членки и регионите.
Комитетът счита, че следните мерки ще бъдат от полза за този сектор:
• разширяване и активизиране на ролята на ЕИБ в сектора;

• евентуалното използване на „Облигации за проекти по стратегията „Европа 2020“;

• предоставяне на регионално финансиране за интелигентна специализация;

• разширяване на рамката на разрешените държавни помощи, докато не влязат в сила нови правила;

• отдаването на приоритетно значение на финансирането на ЕС за НИРДИ по линията на „Хоризонт 2020“.
Предвид застаряването на работната сила трябва да се обърне внимание на въпроса за недостига на умения сред младите хора.
Секторът за ПРПК и корабостроенето следва да провеждат чести и системни консултации с Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ), за да осигурят по-безопасни и по екологосъобразни кораби, които да бъдат наблюдавани ефективно.
Новите правила и изисквания, свързани със съвременните технологии и преустройствата във връзка с енергийната ефективност представляват възможност за сектора на ПРПК. Прилагането на практика на правилата на ММО, по-специално на Конвенцията за управление на баластните води, е от ключово значение за сектора за ПРПК. Тази конвенция следва да се прилага правилно, ефективно и с ясни очаквания.
Според средносрочните прогнози (за 3 години) ще има голямо търсене на услуги за рециклиране на кораби в Европа. Секторът за ПРПК разполага със съоръжения и човешки капитал, с които да осъществи тези проекти без вреда за хората или околната среда. Рециклирането на кораби би могло да придобива все по-голямо стратегическо значение за европейската индустрия.

За контакт: Pol Liemans

(Тел.: 00 32 2 546 8215 - ел. адрес: pol.liemans@eesc.europa.eu)
 • План за действие за европейската стоманодобивна промишленост“


Докладчик: Claude Rolin (Работници – BE)
Съдокладчик: Zbigniew Kotowski (Кат. 3 – PL)
Отправен документ: COM(2013) 407 final
Основни въпроси:
ЕИСК разглежда Плана за действие като първа стъпка в правилната посока, чрез която се признава, че стоманодобивният сектор има стратегическо значение за Европа и е двигател на растежа. Той ще бъде оценяван според това как се изпълнява. Не само в средносрочен и дългосрочен план, както се предвиждаше, но и въз основа на решенията за непосредствени практически мерки, които ще бъдат взети. В становището се отправят конкретни непосредствени предложения, целящи да се запази стратегическата роля на сектора за европейската производствена промишленост и за заетостта.
Необходимо е да бъдат постигнати устойчиви европейски политики в областта на климата, енергетиката и търговията, които да позволят прехода на сектора към една нисковъглеродна/нискоенергийна икономика с ефективно използване на ресурсите. При все това трябва внимателно да се борави с някои специфични особености сектора. Увеличенията в цените на електроенергията в рамките на ЕС би трябвало да бъдат компенсирани.

Би трябвало да продължи да се насърчава въвеждането на новаторски технологии.


Реципрочността и създаването на равни условия на конкуренция в световен мащаб трябва да бъдат приоритет на Европейската комисия.
ЕИСК приветства приемането на рамка за качеството като стъпка, свързана с предстоящите промени и преструктуриране. Европейският стоманодобивен сектор би трябвало да стане една по-привлекателна перспектива за младите и за високо квалифицираните хора. Освен това би трябвало да се изготвят дългосрочни решения в отговор на смяната на поколенията. Социалните партньори на всички равнища могат да поемат активна роля в това отношение.
За контакт: Aleksandra Wieczorek

(Тел.: 00 32 2 546 9389 - ел. адрес: aleksandra.wieczorek@eesc.europa.eu)

 1. Социални въпроси/ Заетост

 • Европейска прокуратура“


Докладчик: Eugen Lucan (Други интереси – RO)
Отправен документ: COM(2013) 534 final – CES6311-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
Комитетът приветства инициативата на Комисията. Създаването на Европейска прокуратура е важен етап от създаването на нови правни механизми, защитаващи финансовите интереси на Съюза и финансовите вноски на европейските граждани в европейския бюджет.
ЕИСК е на мнение, че е необходимо да се опазват финансовите интереси на ЕС, но че последователността на наказателноправната система на ЕС би била по-добре гарантирана, ако регламентът точно и прецизно определя не само използваната терминология, но най-вече въпросните престъпления, които засягат финансовите интереси на Съюза и следователно трябва да бъдат обект на преследване в държавите членки.
ЕИСК счита, че компетентността на новата Европейска прокуратура следва да остане в рамките на разпоредбите на член 86, параграф 2.
Що се отнася до производствата и споровете, разследвани от Европейската прокуратура, ЕИСК препоръчва на заподозрените лица да се предоставят процесуални гаранции, съобразени с нормите, приложими за регламента, включително Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално правото на справедлив съдебен процес и правата на защита.
За контакт: Torben Bach Nielsen

(Teл.: 00 32 2 546 96 19 – ел. адрес: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)


 • Европейски минимален доход и показатели за бедност“


Докладчик: Georgios Dassis (Работници – EL)

Съдокладчик: Seamus Boland (Други интереси – IE)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE
Основни въпроси:
ЕИСК:
 • смята, че въвеждането на европейски минимален доход ще спомогне за икономическото и териториалното сближаване, защитата на основните права на човека, гарантиране на баланса между икономическите и социалните цели и справедливото разпределение на ресурсите и доходите;

 • подчертава спешната нужда от гарантиране на подходящ минимален доход в Европейския съюз посредством рамкова директива и призовава Комисията да предприеме съгласувани усилия в съответствие с приетата през 2011 г. резолюция на Европейския парламент;

 • приканва Комисията да разгледа възможностите за финансиране на европейски минимален доход, като се фокусира по-конкретно върху перспективата за създаване на подходящ европейски фонд;

 • призовава да бъдат взети следните допълнителни мерки: 1) да продължат да бъдат преследвани хоризонтални цели по отношение на заетостта; 2) да бъдат поставени цели за процентно намаление на трите показатели за бедност; 3) да бъдат поставени подцели за групите, изложени на по-висок риск от бедност; 4) да бъде направен преглед на начина, по който държавите членки изчисляват равнището на бедността и определят националните си цели, и 5) да бъде постигнат обновен ангажимент от страна на държавите членки за намаляване на бедността;

 • призовава за ефективна оценка на социалното въздействие на националните програми за реформи и националните социални доклади, както и на законодателните пакети за финансова консолидация;

 • приканва Комисията, когато прави оценка на националните програми за реформи и на националните социални доклади, да предложи специфични за всяка страна препоръки за социално приобщаване;


 • настоятелно приканва Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да приложи мерките, предвидени в Пакта за растеж и работни места, за да има по-бърз растеж, по-голяма конкурентоспособност и повече работни места;
 • подчертава по-специално важността на засилване на участието на работниците, безработните и всички уязвими социални групи в ученето през целия живот и повишаване на нивото им на професионална квалификация.


За контакт: г-жа Judite Berkemeier
(Тел.: 00 32 2 546 98 97 – ел. адрес: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu)


 • Статистически инструменти за измерване на доброволчеството“


Докладчик: Krzysztof Pater (Други интереси – PL)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива
Основни въпроси:

Като има предвид, че доброволчеството е важна движеща сила на приобщаващия растеж, основен фактор в много икономически и социални политики и тема на научни изследвания, която понастоящем не се измерва в достатъчна степен, Комитетът призовава Европейската комисия:
 • да създаде условия за започване на методологична работа и изследвания на националните статистически институти на държавите членки на ЕС в областта на доброволческата труд. В този контекст следва да се използват наръчникът на Международната организация на труда за измерване на доброволческия труд;
 • да работи над стандартизирана методология за изследвания в областта на доброволческия труд и да гарантира нейното приемане в държавите членки чрез съответeн регламент на ЕС;

 • да събира и предоставя координирана информация от изследванията в областта на доброволчеството, осъществени в отделните държави или на равнище ЕС;
 • да въведе правно обвързващи мерки на равнище ЕС и на равнище държави членки, които би следвало да позволят на нестопанския сектор да съфинансира отпускането на публични безвъзмездни средства с икономическата стойност на доброволческия труд.

ЕИСК използва тази възможност да изтъкне отново нуждата от създаване на благоприятна среда и подкрепа за доброволческата дейност.За контакт: Александър Александров

(Тел.: 00 32 2 546 98 05 - ел. адрес: alexander.alexandrov@eesc.europa.eu) 1. Научноизследователска и развойна дейност/ иновации

 • Пакет за инвестиции в иновации“


Докладчик: Antonello Pezzini (Работодатели – IT)
Отправен документ: COM(2013) 493 final - 2013/0232 (COD)

COM(2013) 494 final

COM(2013) 495 final - 2013/0240 (NLE)

COM(2013) 496 final - 2013/0241 (NLE)

COM(2013) 497 final - 2013/0242 (COD)

COM(2013) 498 final - 2013/0243 (COD)

COM(2013) 500 final - 2013/0233 (COD)

COM(2013) 501 final - 2013/0234 (NLE)

COM(2013) 503 final - 2013/0237 (NLE)

COM(2013) 505 final - 2013/0244 (NLE)COM(2013) 506 final - 2013/0245 (NLE)
Основни въпроси:
ЕИСК признава многобройните предимства, които предлагат партньорствата и настоява за трайно сигурни финансови перспективи за създадените инициативи, както и за стабилна нормативна рамка, за да се ограничат високорисковите фактори, които ги характеризират и да се даде възможност за заделяне на повече средства за инвестиции в научни изследвания и иновации.
ЕИСК препоръчва:


 • провеждането на годишни конференции с всички заинтересовани страни за представяне на годишните доклади;

 • многоезични практически наръчници за участие в различните форми на активно партньорство, които съществуват на равнище ЕС;

 • учредяване на награди на ЕИСК за икономически и социални иновации.


За контакт: Luís Lobo

(Teл.: 00 32 2 546 97 17 – ел. адрес: luis.lobo@eesc.europa.eu)

 1. Транспорт

 • Ускоряване на осъществяването на инициативата „Единно европейско небе“

 • Предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване“

 • Преразглеждане на регламента относно Единно европейско небе и изменение на регламента за Европейската агенция за въздушна сигурност“


Докладчик: Thomas Mcdonogh (Работодатели – IE)
Отправни документи: COM(2013) 410 final -2013/0186 COD - CES5372-2013_00_00_TRA_AC
Основни въпроси:
ЕИСК призовава държавите членки да демонстрират смелост и политическа воля да създадат бързо ЕЕН, а Европейската комисия да поеме изцяло ръководство на процеса на изпълнение.
Изграждането на истинско ЕЕН ще даде тласък на непрекъснатото нарастване на въздушното движение в Европа, разкривайки значителни нови възможности за заетост и перспективи за европейска схема за професионално развитие на ръководителите на полети. Същевременно трябва незабавно да се поставят основите на пълноценен социален диалог, тъй като само цялостно партньорство в областта на човешките ресурси в европейското въздухоплаване може да осигури ангажираността на всички участници и хармонизиран подход към осъществяването на ЕЕН.
Комитетът признава инициативата за отделяне на спомагателните услуги за управление на въздушното движение (УВД), което ще ги направи отворени за по-голяма конкуренция. ЕИСК настоява преди прилагането на такива мерки Комисията незабавно да организира подготовката на провеждането на независимо изследване на въздействието им, особено относно социалните аспекти и заетостта.
За следващия референтен период на схемата за отчитане на ефективността ЕИСК би искал да се определят реалистични цели, които да повишават ефективността, като същевременно запазват качеството на условията на труд и подобряват авиационната безопасност.
За контакт: Martin Schneider

(Тел.: 00 32 2 546 8270 – ел. адрес: Martin.Schneider@eesc.europa.eu)

 1. Външни отношения

 • Европейска година на развитието (2015 г.)“


Докладчик: Andris Gobiņš (Други интереси – LV)
Отправни документи: COM(2013) 509 final -2013/0238 COD

CES6639-2013_00_00_TRA_AC


Основни въпроси:


 • Разковничето на успеха в предходни тематични европейски години беше тясното сътрудничество между институциите и органите на ЕС и гражданското общество, както на национално, така и на европейско равнище. Поради това Комитетът призовава към незабавни действия – създаване на работни групи с участието на множество заинтересовани страни, за да се осигури навременно и добре структурирано сътрудничество. ЕИСК подкрепя изцяло създаването на Алианс на организациите на гражданското общество (ОГО).
 • Един децентрализиран подход би могъл да донесе най-добри резултати, тъй като традициите и историята в сътрудничеството за развитие са много различни и не би могъл да се намери универсален модел за формулировка, дейности и т.н. В раздели 3 и 4 от настоящото становище се очертават няколко предложения за тематична година с насоченост към участието на хората по места
 • ЕИСК приветства плана на Комисията да инвестира значителни средства, за да гарантира успех на тематичната година. Същевременно Комитетът изразява загриженост поради факта, че на този етап много малък процент от това финансиране е предвидено за участие и дейности на гражданското общество, макар че това би осигурило най-добрата устойчивост и резултати за тематичната година. Използването на финансови средства за съществуващи или нови договори/търгове за връзки с обществеността би трябвало да се избягва или да се намали.
 • Трябва да бъдат внесени промени в няколко члена от предложението на Европейската комисия, както е посочено в раздели 3 и 4 от настоящото становище.
 • Комитетът подкрепя категорично измененията в проектопредложението на Европейската комисия за Европейската година на развитието, предложени от Европейската конфедерация на НПО за подпомагане и развитие (CONCORD) и проектоизмененията, предложени от Европейския парламент.

Основният акцент трябва да бъде поставен върху най-устойчивите и важни аспекти на сътрудничеството за развитие като световната солидарност и справедливост, последователността на политиката за развитие, целите за устойчиво развитие, световните обществени блага и предизвикателства и ролята на европейските граждани като потребители и действащи лица в световната икономика. Не би трябвало да се дава приоритет на твърде специфични въпроси, свързани с донорите и бенефициерите.


За контакт: Alexandre Giraldez

(Тел.: 00 32 2 546 9354 – ел. адрес: Alexandre.Giraldez@eesc.europa.eu)
_____________

CES7632-2013_00_00_TRA_TCD EN/FR – TC/yp

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр
docs -> Доклад conten t introduction


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница