Bg европейски икономически и социален комитетстраница1/6
Дата23.07.2016
Размер382.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6BG


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 14 януари 2013 г.


Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.euПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

НА 12 И 13 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩАНастоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет сайта на Комитета на следния адрес:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

Съдържание:1. ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 3

2. ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ / ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ / ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 4

3. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 8

4. ОКОЛНА СРЕДА / СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО 12

5. ПОТРЕБИТЕЛИ 17

6. СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 20

7. ТРАНСПОРТ 23

8. ЕНЕРГЕТИКА 259. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 27

В пленарната сесия на 12 и 13 декември 2012 г. участва г-жа Birgitta Ohlsson, министър по европейските въпроси, по въпросите на демокрацията и потребителите в правителството на Швеция. Връчена беше и наградата на ЕИСК за гражданско общество за 2012 г.
На сесията бяха приети следните становища:

1. ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

 • Макрорегионална стратегия в района на Средиземно море


Докладчик: Dimitris Dimitriadis (Работодатели – EL)
Отправен документ: Проучвателно становище – CES1399-2012_00_00_tra_ac
Основни въпроси:
ЕИСК отчита, че средиземноморският регион обхваща много обширна област с разнообразни икономически, обществени, политически и културни характеристики, както и че в него влизат държави с различни структури и инфраструктури (държави членки на ЕС, държави, които не членуват в ЕС, но имат статут на страна кандидатка, както и държави, които не членуват в ЕС, но участват в евро-средиземноморското сътрудничество) и затова предлага да се създадат две подрегионални политики (за Източното и за Западното Средиземноморие), които да се допълват взаимно и да взаимодействат както помежду си, така и с подрегионалната стратегия за Йонийско и Адриатическо море.
ЕИСК счита, че е от първостепенно значение да се засили подрегионалното сътрудничество посредством укрепване на търговските, туристическите и промишлените връзки между държавите от Южното Средиземноморие и че е необходимо Съветът да вземе необходимите политически решения с оглед на незабавното отстраняване на нерешените въпроси, за да може Съюзът за Средиземноморието да се превърне в орган за стратегическо планиране и изпълнение на новата макрорегионална политика.
ЕИСК смята, че във всяка нова стратегия, разработвана от ЕС, изключително важна роля ще играят Кипър и Малта, както и всички средиземноморски острови, които се намират в особено неблагоприятна позиция заради липсата на връзки и комуникации с континенталните държави членки на ЕС.
Комитетът счита, че настоящото становище открива дебата за новата макростратегия в Средиземноморието и консултациите за определяне на най-важните ѝ теми. Заявява, че ще продължи да работи по този изключително важен въпрос посредством нови становища, в които ще бъдат разгледани подробно и задълбочено проблемите, описани в настоящото становище.
За връзка: Marco Thyssen

(тел.: 00 32 2 546 84 11 – електронен адрес: marco.thyssen@eesc.europa.eu)

2.ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ / ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ / ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

 • Кодекс за поведение за партньорство (КПП)


Докладчик: Aurel Laurenţiu Plosceanu (Работодатели – RO)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CES1396-2012_00_00_tra_ac
Основни въпроси:
ЕИСК е категорично убеден, че истинското партньорство, включващо всички партньори и заинтересовани страни от организираното гражданско общество в подготовката, изпълнението и последващата оценка на програмите и проектите, осъществявани в рамките на политиката на ЕС за сближаване, допринася пряко за повишаването на тяхното качество и за ефективното им осъществяване. Принципът на партньорство е отличен пример за това как доброто управление може да се прилага в други политики на ЕС, като по този начин се изпълнява ефективно стратегията „Европа 2020“.
Тъй като вече беше призовал за кодекс за етично поведение, ЕИСК категорично подкрепя инициативата на Комисията и изразява в голяма степен съгласие с предложените от нея препоръки. ЕИСК оценява високо подкрепата за кодекса от страна на Европейския парламент (ЕП) и Комитета на регионите (КР), но припомня, че партньорството следва да се основава на еднакви условия за всички публични и частни партньори.
При все това ЕИСК изразява дълбоко разочарование от това, че засега Съветът е заличил предложения Кодекс за поведение от предложението на Комисията. ЕИСК призовава за съвместни действия с КР в защита на Кодекса на поведение.
ЕИСК изразява нарастващата дълбока тревога на организираното гражданско общество по отношение на прилагането на принципа на партньорство. Докладите от някои държави членки показват постоянна тенденция към омаловажаване на този принцип на партньорство и намаляване на участието на организираното гражданско общество. Заличаването на Кодекса за поведение от предложенията на Комисията представлява повод за голяма тревога. В настоящия период на криза съществува необходимост от още по-силен ангажимент на социалните партньори и организациите на гражданското общество.
За връзка: Marco Thyssen

(тел.: 00 32 2 546 84 11 – електронен адрес: marco.thyssen@eesc.europa.eu)


 • Обща стратегическа рамка


Докладчик: Stefano Mallia (Работодатели – MT)

Съдокладчик: Gerfried Gruber (Други интереси – AT)
Отправни документи: COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD) – CES1393-2012_00_00_tra_ac
Основни въпроси:
ЕИСК подкрепя създаването на обща стратегическа рамка с цел засилване на координацията и допълняемостта между основните инструменти за финансиране на ЕС. Една ефективна ОСР ще премахне също така и сегашното ненужно и неефективно разделение между ключовите фондове.
По-голямата интензивност на координацията, която се иска за ОСР, обаче трябва да доведе до намаляване на административната тежест за управляващите и прилагащите органи, както и за бенефициерите. Комисията трябва да извърши задълбочен анализ на новите административни процедури преди да започне реалното им прилагане.
Организираното гражданско общество трябва да участва пълноценно в изготвянето на договори за партньорство. Въпреки че признава, че отделните държави членки и региони разполагат със собствени механизми и структури за взаимодействие с гражданското обществото, Комисията трябва да наблюдава тези процеси. Когато бъде установено, че гражданското общество не е участвало пълноценно, Комисията не бива да приема договора за партньорство преди осъществяването на подходящо участие.
ЕИСК изразява загриженост, че забавянето на постигането на политическо съгласие относно законодателния пакет за политиката на сближаване, включващ ОСР, ще окаже отрицателно въздействие върху подготовката на договори за партньорство, а оттам и върху ефективното начало на програмния период 2014-2020 г.
За връзка: Marco Thyssen

(тел.: 00 32 2 546 84 11 – електронен адрес: marco.thyssen@eesc.europa.eu)


 • Възстановяване и оздравяване на кредитни институции


Докладчик: Лена Русенова (Работодатели – BG)
Отправни документи: COM(2012) 280 final – 2012/0150 (COD) – CES1533-2012_00_00_tra_ac
Основни въпроси:
ЕИСК приветства въвеждането на ефективно оздравяване на изпаднали в неплатежоспособност финансови институции в ЕС като жизненоважен елемент от завършването на вътрешния пазар и отправя редица препоръки:


 • допълнителна яснота по отношение на инструментите, които са нови и не са били изпитани по време на системни кризи;

 • банките следва да участват в процеса на изготвяне и актуализиране на оздравителни планове. Следва да се търси и професионалното мнение на организации на потребители, представители на профсъюзи и др. Централните банки също следва да бъдат включени в оценката на плановете за възстановяване и оздравителните планове;

 • следва да бъдат повишени изискванията за поверителност по отношение на кредитните институции и плановете за тяхното възстановяване и оздравяване;

 • приветстват се хармонизираните правила и условия за осигуряване на вътрешногрупова финансова подкрепа;

 • въвеждане на изрични и по-ясно определени правила и условия за извънредния управител;

 • правомощията и отговорностите на оздравителните органи (ОО) се нуждаят от допълнително разграничаване и изясняване;

 • директивата следва да не оставя съмнение, че надзорните органи имат правото да информират ОО, без да чакат уведомяване от ръководството на банката, когато преценят, че предпоставките за задействане на оздравяване са налице, но уведомяването е забавено;

 • инструментът за рекапитализация чрез вътрешни източници се нуждае от допълнително разясняване и уточняване;

 • въвеждането във възможно най-кратък срок на реалистична пътна карта за създаване на бъдещата система от структури за финансиране на оздравителните фондове.


За връзка:

Gerald Klec

(тел.: 00 32 2 546 99 09 – електронен адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)

Siegfried Jantscher

(тел.: 00 32 2 546 82 87 – електронен адрес: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)


 • Действия за стабилност, растеж и работни места


Главен докладчик: Xavier Verboven (Работници – BE)
Отправни документи: COM(2012) 299 final – CES2235-2012_00_00_tra_ac
Основни въпроси:
В становището на ЕИСК относно съобщението „Действия за стабилност, растеж и работни места“ се разглежда по-конкретно общата отговорност на социалните партньори и на организираното гражданско общество, както и приносът, който те, и по конкретно работодателите и работниците, могат да дадат. ЕИСК подчертава ролята, която те могат да играят при определянето и изпълнението на политики, способни да дадат нов тласък на икономическия растеж, да създадат повече и по-висококачествени работни места и да възстановят финансовата стабилност.
Комитетът подчертава, че за да се подготвят и осъществят по адекватен начин политическите промени и структурните реформи и за успешното им реализиране са необходими две основни предпоставки  участие и ангажираност.
Комитетът обръща внимание върху следното:


 • структурните промени в социално-икономическата политика биха могли да променят съществуващите и бъдещите възможности за заетост между различни групи и много често да окажат съществено въздействие върху разпределението на доходите;

 • консултациите със социалните партньори и гражданският диалог укрепват доверието и социалната основа на предвижданите мерки в социално -икономическата област;

 • участието е необходимо и за осигуряване на внимателно наблюдение на действително прилаганата политика и на нейните резултати, което позволява на организациите на гражданското общество и на социалните партньори да предприемат оценки и да бият своевременно тревога, когато е необходимо;

 • освен това много често именно социалните организации и по-конкретно социалните партньори са тези, които трябва да осъществяват на практика политическите предложения.

Затова ЕИСК препоръчва европейските социални партньори и организираното гражданско общество да бъдат привлечени на ранен стадий посредством европейския социален диалог за участие в подготовката на Годишния обзор на растежа в рамките на Европейския семестър.


Комитетът приветства предложението на Комисията за създаване на табло с показатели относно заетостта и структурно проследяване на националните планове за действие за заетост. Европейските социални партньори би трябвало да бъдат привлечени за дейно участие в изготвянето на таблото с показатели, както и в определянето на критерии за оценка на тези национални планове за действие.
Комитетът привлича изрично вниманието на Комисията, на Европейския съвет и на други отговорни политически ръководители на европейско и национално равнище върху необходимостта от стриктно зачитане на социалния диалог.
Затова Комитетът призовава европейските политици, отговорни за вземането на решения в тази област, да заложат структурно в различните политически механизми на процеса „Европа 2020“ консултациите със социалните партньори и общественото участие.
За връзка: Jüri Soosaar

(тел.: 00 32 2 546 96 28 – електронен адрес: juri.soosaar@eesc.europa.eu)


Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница