Bg европейски икономически и социален комитетДата23.07.2016
Размер209.65 Kb.BG

Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 3 март 2011 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

състояла се на 16 и 17 ФЕВРУАРИ 2011 г.


ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА

Настоящият документ е достъпен на официалните езици на Интернет страницата на Комитета на следния адрес:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinionsRue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu


Съдържание:


1. ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО РЕГУЛИРАНЕ 3

2. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО 5

3. ТРАНСПОРТ 9

4. ЕНЕРГЕТИКА 11

5. ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 12

6. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА 15

7. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 16

8. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 16

9. КОДИФИЦИРАНЕ/ТЕХНИЧЕСКА ХАРМОНИЗАЦИЯ 16


Пленарната асамблея, проведена на 16 и 17 февруари 2011 г., беше белязана от участието на г жа Mercedes Bresso, председател на Комитета на регионите. Г-жа Bresso направи изказване на тема: „Да допринесем за успеха на стратегия „Европа 2020“, като работим в партньорство. Общ ангажимент на местните и регионалните власти, социалните партньори и организациите на гражданското общество“.
На сесията бяха приети следните становища:

1.ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО РЕГУЛИРАНЕ

 • Засилване на координацията на икономическите политики


Докладчик: г-н Stefano Palmieri (Група „Работници“ – IT)
Отправни документи: COM(2010) 367 окончателен – CESE 352/2011
Основни въпроси:

ЕИСК призовава да бъде засилено европейското икономическо управление, като се обръща едно и също внимание както на изискванията за стабилност, така и на тези за растеж, създаващ нови работни места.

За тази цел е необходимо също така да се приеме подходящ набор от показатели, излизащи отвъд БВП, в които могат да бъдат включени постиженията в социалната сфера и в областта на околната среда, но също и загубите в това отношение, като по този начин бъдат отразени реалните безпокойства на гражданите, прилагайки петте действия, предвидени в съобщението „Отвъд БВП“.


Осъществяването на ефективно координиране на европейските икономически политики изисква консенсус по отношение на референтната и на прогнозната макроикономическа рамка. За тази цел ЕИСК желае да се гарантират условията за това Евростат да разполага с основна информация

Ограниченото участие на институциите, представляващи европейските граждани, поражда риск общественото мнение да види в засилването на правилата, „дефицит на легитимност“ в избора, направен от Съюза, успоредно със загубата на доверие в ЕС, отчетена в проучванията на Евробарометър.


В съответствие с ролята си на консултативен орган ЕИСК би могъл да допринесе за по успешното провеждане на европейския семестър.

Едно от решенията би могло да бъде по-интензивното и по-функционално използване на макроикономическия диалог. Ако в рамките на една по-тясна координация на икономическите политики наред с данъчната и паричната политика се стигне до засилване на координацията и в политиката по отношение на трудовите възнаграждения в еврозоната, следва да се зачита автономията на колективното договаряне: в този контекст следва да се отхвърлят като неприемливи зададени от държавата цели за колективното договаряне и дори държавно разпоредени намаления на трудовите възнаграждения.За връзка: г-н Gilbert Marchlewitz

(Тел.: 00 32 2 546 93 58 – електронен адрес: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)


 • Фондове за преобразуване на проблемни банки


Докладчик: г-жа Лена Русенова (Група „Работодатели“ – BG)
Отправен документ: COM(2010) 254 окончателен – CESE 346/2011
Основни въпроси:
ЕИСК изразява тревога, че парите на данъкоплатците не бива да се използват за покриване на загубите на банките и подкрепя по принцип създаването на хармонизирана мрежа от национални ex ante фондове за преобразуване на проблемни банки, свързана с набор от координирани национални процедури за управление на кризи.
ЕИСК счита, че за създаването на работеща схема за фондове за преобразуване на проблемни банки, е необходимо всички държави-членки предварително да постигнат съгласие за приемане на общи методи и еднакви правила с цел да бъдат избегнати нарушения на конкуренцията.

ЕИСК счита, че преди да бъдат предприети каквито и да било стъпки към въвеждане на налози за банките, Комисията следва да извърши задълбочена оценка на кумулативните ефекти от налозите и ФПБ. Вземането на решение за въвеждане на ФПБ изисква да се направи оценка колко ще струва цялата схема, до каква степен ще се отрази тя на потенциала на банковия сектор за кредитиране и колко време ще бъде необходимо на ФПБ да стане достатъчно силен или да достигне целевия си размер. ЕИСК препоръчва тези оценки да бъдат направени в рамките на песимистичен сценарий.За връзка: г-жа Magdaléna Carabin Belorova

(Тел.: 00 32 2 546 83 03 – електронен адрес: magdalena.carabinbelarova@eesc.europa.eu)


 • Регулиране на финансовите услуги за постигане на устойчиво развитие


Докладчик: г-н Edgardo Iozia (Група „Работници“ – IT)
Отправен документ: COM(2010) 301 окончателен – CESE 347/2011
Основни въпроси:
ЕИСК приветства съобщението на Комисията и счита, че новото регулиране на финансовите пазари е абсолютно необходим инструмент за възстановяването на една устойчива икономика.
ЕИСК подчертава и повтаря, че е важно да се увеличат усилията и да се стигне до международно споразумение.
ЕИСК оценява положително някои оригинални решения в американските разпоредби и предлага на Комисията да бъде предприето задълбочено проучване на предложението за създаване на орган за защита на потребителите на финансови услуги.
Цялото преразглеждане на законодателството би трябвало да приключи до края на 2011 г. и да стане напълно приложимо от 2013 г. Това ще стане възможно, ако не възникнат проблеми и пътната карта бъде спазвана от всички. ЕИСК обаче изразява загриженост и опасения, че това няма да се случи. Би било желателно Комисията да поиска от Парламента и Съвета да приемат по ускорена процедура всички актове, свързани с регулирането на финансовите пазари.
Гражданското общество на европейско и национално равнище трябва да продължи да оказва натиск върху публичните органи и власти, за да приключат бързо с приемането на новите правила във финансовата сфера.
За връзка: г-жа Claudia Drewes-Wran

(Тел.: 00 32 2 546 80 67 – електронен адрес: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)

2.ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

 • Глобалната навигационна спътникова система(ГНСС)


Докладчик: г-н Thomas McDonogh (Група „Работодатели“ – IE)
Отправни документи: COM(2010) 308 окончателен – CESE 360/2011
Основни въпроси:
Успехът на европейската програма ГНСС е жизненоважeн за бъдещия просперитет и сигурност на ЕС. Комитетът призовава Съвета, Парламента, Комисията и държавите-членки да отдадат дължимото признание на потенциала на тази жизненоважна инфраструктура и спешно да потърсят решение на предизвикателството, свързано с финансирането на EGNOS/„Галилео“, тъй като настоящата ситуация подкопава усилията за създаване на силна европейска търговска платформа за ГНСС. Според независими проучвания и пазарни прогнози стойността на горепосочените аспекти и външните фактори, що се отнася до обществените услуги (нови приложения, които допринасят за по ефективен транспорт, по-добро управление на пътищата, по-малко замърсяващо движение, по-ефективни спасителни операции и др.), ще възлезе на близо 90 млрд. евро за първите 20 години. Комитетът подчертава, че е необходимо Комисията да набележи синергиите между европейските програми за ГНСС, Програмата в областта на цифровите технологии и водещата инициатива „Съюз за иновации“, по-специално що се отнася до иновациите, оперативната съвместимост на приложенията, маркетинга и бюджетите.
Забавянето на „Галилео“ (до 3 милиарда евро годишно) вече струваше на Европа възможността европейската ГНСС да се утвърди като доминираща технология в Европа и извън нея. Поради това Комитетът отправя искане към Комисията да ускори развитието на пазара и иновациите и да изготви подробен бизнес план за агресивно увеличаване на пазарния дял и назначаването на първокласен екип от опитни бизнес професионалисти, които да отговарят за постигането на целите.
Комитетът е категорично убеден, че Европа следва да се възползва от уникалната позиция на „Галилео“ като първата напълно немилитаризирана гражданска ГНСС, за да изгради пазарен дял в необвързани страни, по-специално в Африка и Южна Америка. За тази цел Комисията следва да поеме много активна лидерска роля в Международната комисия за ГНСС на ООН.
За връзка: г-жа Lucyna Kaminska

(Тел.: 00 32 2 546 87 03 – електронен адрес: lucyna.kaminska@eesc.europa.eu)


 • Първа програма за политика в областта на радиочестотния спектър/Европейски широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж


Докладчик: г-н Thomas McDonogh (Група „Работодатели“ – IE)
Отправни документи: COM(2010) 471 окончателен – 2010/0252 COD

COM(2010) 472 окончателен – CESE 362/2011


Основни въпроси:
Комитетът поздравява Комисията относно трите документа в разглеждания „Пакет за широколентов достъп“. Те са своевременни, добре обмислени и с цялостен обхват. Комитетът категорично подкрепя целите на Програмата в областта на цифровите технологии да се извлекат устойчиви икономически и социални ползи от единен цифров пазар, основан на високоскоростен и свръхвисокоскоростен интернет. Комитетът харесва предприетия от Комисията творчески подход, чрез който се предоставя силна подкрепа за споразумения за съфинансиране, но счита, че следва да се поставят дори по-амбициозни цели за свързаност, за да може Европа да запази конкурентоспособността си в в тази област в световен план. Комитетът смята, че при разрешаването на въвеждането на безжични мрежи местните власти трябва ефективно да прилагат правните разпоредби относно околната среда и здравето, по специално що се отнася до потенциално опасните последствия от електромагнитните полета. Комитетът смята, че принципът за неутралност на мрежата1 е изключително важен за бъдещето на интернет услугите в Европа. По-конкретно Комитетът счита, че може да се наложи да бъдат засилени правомощията на националните регулаторни органи, така че да се гарантира, че интернет остава отворен в цяла Европа и принципът на неутралността на мрежата се спазва изцяло от доставчиците на услуги. Затова Комитетът призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят изцяло националните регулаторни органи и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), за да изпълняват успешно трудната си задача.
За връзка: г-н Georgios Karageorgos

(Тел.: 00 32 2 546 87 54 – електронен адрес: georgios.karageorgos@eesc.europa.eu)


 • Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)


Докладчик: г-н Peter Morgan (Група „Работодатели“ – UK)
Отправни документи: COM(2010) 521 окончателен – 2010/0275 COD – CESE 363/2011
Основни въпроси:

Комитетът подкрепя предложението за развитие на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) с цел да се допринесе за изграждането на високо ниво на мрежова и информационна сигурност в рамките на Съюза и с оглед повишаване на осведомеността и създаване на култура на мрежова и информационна сигурност в полза на гражданите, потребителите, предприятията и организациите от публичния сектор в Съюза. Комитетът признава, че оперативната отговорност за кибернетичната сигурност в държавите членки принадлежи на държавите-членки. Въпреки това стандартите за критичната информационна инфраструктура (CIIP) в 27-те държави-членки очевидно са смесени. Привеждането на по-зле оборудваните държави-членки до приемливо равнище е роля на ENISA, която трябва да трябва да гарантира сътрудничеството между държавите-членки и да ги подпомага в прилагането на най-добри практики. В контекста на трансграничните заплахи ролята на ENISA следва да включва предупреждаване и превенция. ENISA следва също така да участва в международното сътрудничество. Поради това Комитетът очаква Европейската комисия да приеме най високите стандарти за работата на ENISA и да наблюдава резултатите от нея в контекста на развиващите се и новопоявяващите се заплахи за кибернетичната сигурност. Въпреки че Комитетът разбира мнението на Комисията, че ENISA следва да има ясно определена и добре контролирана мисия със съответстващи ресурси, ЕИСК изразява загриженост, че ограниченият петгодишен мандат на ENISA може да бъде пречка пред дългосрочни проекти и да застраши развитието на човешкия капитал и знанията в агенцията. Затова Комитетът би предпочел мандатът на ENISA да бъде динамичен и без краен срок, като се потвърждава в текущ порядък чрез периодични анализи и оценки. Тогава средствата могат да се предоставят на етапи, както и когато това е оправдано.


За връзка: г-н Georgios Karageorgos

(Телl.: 00 32 2 546 87 54 – електронен адрес: georgios.karageorgos@eesc.europa.eu)

3.ТРАНСПОРТИзползване на скенери за целите на сигурността на летищата в ЕС
Докладчик: г-н Bernardo Hernández Bataller (Група „Други интереси“ – ЕS)
Отправни документи: COM(2010) 311 окончателен – CESE 361/2011
Основни въпроси:
ЕИСК е съгласен, че сигурността на въздухоплаването е обект на правна защита, но счита, че Комисията следва да приложи по-цялостен подход, сред чиито ключови елементи да бъдат „обменът на разузнавателни данни и анализите на човешкия фактор“, а не само използването на технологии, за които има сериозни съмнения и рискове, които към днешна дата не са разсеяни по убедителен начин..


  • Използването на този вид скенери би могло да засегне основните права, по-конкретно човешкото достойнство, личната неприкосновеност и защитата на личните данни, що се отнася до запазване, отпечатване, изпращане или съхранение на образите по непозволен начин, които по-късно могат да бъдат разпространени. ЕИСК счита, че при останалите обстоятелства пътниците би следвало да могат да решат дали да се подложат на този вид проверка (opt-out) и, независимо от избора им, да имат правото да летят.
  • Във връзка с опазването на здравето ЕИСК отправя искане към Комисията да представи убедителни изследвания за възможните въздействия на тези устройства върху здравето на пътниците и персонала, който често е изложен на тези въздействия поради естеството на работата си, и в случай на съмнение би било по-добре да се използва друг вид апаратура.
  • Според Комитета би трябвало да се обмислят сериозно алтернативи на въвеждането на използването на скенери за целите на сигурността на летищата или скенери за проверка на цялото тяло.

За връзка: г-жа Aleksandra Klenke

(Тел.: 00 32 2 546 98 99 – електронен адрес: aleksandra.klenke@eesc.europa.eu)
Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика
Докладчик: г-н Jan Simons (Група „Работодатели“ – NL)
Отправни документи: COM(2010) 494 окончателен – 2010/0257 COD – CESE 364/2011
Комитетът счита, че разглежданото предложение представлява логично продължение, което дава възможност да бъде доведена докрай интегрираната морска политика и одобрява като цяло документа. Трансграничният характер на морските дейности и взаимодействията между секторните политики оправдават, според Комитета, факта, че мерките се вземат в областта на интегрираната морска политика – изследователска дейност, участие в пилотни проекти, насърчаване и улесняване на интегрираната морска политика в държавите-членки на равнище Европейски съюз.
Според Комитета аргументите, изложени в предварителната оценка на Комисията, не са силната страна на предложението. Комитетът счита за слаб избора на вариант 2, а именно скромно финансово участие на ЕС за допълнителни проучвателни варианти и прилагане на интегрираната морска политика в процеса на разработването ѝ. Комитетът препоръчва на Комисията да потърси по-солидна основа, най-вече по отношение на избора на конкретните теми и действия.
Комитетът приветства предложението на Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за последваща оценка, най-късно до 31 декември 2014 г., но обръща внимание на необходимостта от по-задълбочена предварителна оценка, за да може впоследствие да се установи дали поставените цели са били постигнати.
За връзка: г-жа Lucyna Kaminska

(Тел.: 00 32 2 546 87 03 – електронен адрес: lucyna.kaminska@eesc.europa.eu)


 • Европейска агенция за морска безопасност


Докладчик: Jan Simons (Група „Работодатели“ – NL)
Отправни документи: COM(2010) 611 окончателен – 2010/0303 COD – CESE 365/2011
Комитетът цени ролята, която Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) играе за подобряването на морската безопасност в държавите-членки. Той приветства предложението на Комисията за изменение на мандата на ЕАМБ и счита, че е много важно задачите и правомощията на агенцията да се разширяват и в бъдеще по отговорен начин. Това означава, че задачите, отговорностите и правомощията на ЕАМБ трябва да бъдат определени по начин, който да изключва всяко недоразумение относно разпределението на задачите между агенцията, Комисията и държавите-членки.
Комитетът е на мнение, че във всички области, в които ЕАБМ вече е доказала, че може да носи висока добавена стойност, тя следва да получи и средствата, които ще ѝ позволят да изпълнява настоящите и бъдещите си задачи. Всяко съкращаване на човешките и финансовите ресурси, вследствие на което би намалял броят на задачите, които ЕАМБ ще може да изпълнява, следва винаги да се преценява спрямо отрицателните последици, които то би предизвикало поради невъзможността Агенцията да извършва определени дейности.
Въз основа на своите дейности в областта на морското корабоплаване Агенцията следва да може да съдейства на Комисията, предоставяйки съответни специализирани знания и умения не само по отношение на други видове транспорт, но и в други сфери на политики.
Комитетът е съгласен с предложението за по добро координиране на Регламента за създаване на агенцията с европейското законодателство, произтичащо от Третия пакет мерки за морска безопасност и одобрява предложението на Комисията в областта на инспекциите да се последва примерът на Европейската агенция за авиационна безопасност по отношение на създаването на оперативни работни методи.
Комитетът изразява учудване, че в член 2, параграф 2, буква г, се появява изразът „вътрешно корабоплаване“ и, предвид различните изисквания, свързани с политиките в областта на морското и вътрешното корабоплаване и коренната разлика между техните административни и управленски структури на национално и международно равнище, препоръчва премахването на въпросния израз.
За връзка: г-жа Lucyna Kaminska

(Тел.: 00 32 2 546 87 03 – електронен адрес: lucyna.kaminska@eesc.europa.eu)4.ЕНЕРГЕТИКА

 • Пътна карта за енергийна система с ниски въглеродни емисии до 2050 г.


Докладчик: г-н Antonello Pezzini (Група „Работодатели“ – IT)
Отправен документ: Проучвателно становище – CESE 359/2011
Основни въпроси:

За осъществяването на обща енергийна политика в глобален контекст според Комитета е необходимо създаването на „Интегрирана енергийна общност“ в съответствие с член 194 от Договора от Лисабон.
Според ЕИСК пътната карта за енергийна система с ниски въглеродни емисии до 2050 г. би трябвало да може:

 • да представи разнообразни възможни пътища за развитие на производството и използването на енергията в Европа;

 • да проучи пътищата за икономически преход, за които е постигнат консенсус;

 • да определи реда и условията за водене на постоянния диалог относно Пътната карта на различни равнища;

 • да посочи действията, които се изискват за по-добро разбиране на стратегическите решения;

 • да очертае зачитащи конкуренцията и споделяни от обществото системи за икономическа съвместимост;

 • да посочи елементите, необходими за постигане на гъвкавост, за да може да се осъществи бърза адаптация към изменението на климата, новите технологии и световното икономическо развитие.ЕИСК счита, че е необходимо да се възприемат системи, при които има съчетаване на политики, които да включват:

 • мерки за енергийна ефективност;

 • безопасни системи за улавяне и съхраняване на CO2 (Carbon capture and storage – CCS);

 • солидни механизми за търговия с емисии;

 • конкурентоспособно развитие на източниците на възобновяема енергия;

 • трансформация на електроцентралите с цел намаляване на въглеродните емисии;

 • устойчиво преоборудване на транспортните средства;

 • подходяща техническа стандартизация на международно равнище;

 • мерки за разширяване на високоефективно комбинирано производство на топло- и електроенергия (Combined heat and power production – CHP).


За връзка: г-жа Aleksandra Klenke

(Тел.: 00 32 2 546 98 99 – електронен адрес: aleksandra.klenke@eesc.europa.eu)

5.ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

 • Специфични мерки за селското стопанство / най-отдалечените региони


Докладчик: г-н José Mª Espuny Moyano (Група „Работодатели“ – ES)

Отправни документи: COM(2010) 498 окончателен – 2010/0256 COD – CESE 356/2011
Основни въпроси:
В становището се предлага член 349 от Договора за функционирането на ЕС да бъде включен като правно основание, наред с член 42, параграф 1 и член 43, параграф 2, тъй като единствено позоваването на членовете на ОСП не е достатъчно за приемането на специални мерки за най отдалечените региони на Европейския съюз (НОР).
Комитетът е на мнение, че трябва да се премахне позоваването на „обеми“ в член 18, параграф 2, буква д) и да се даде по-ясна редакция на тази разпоредба във връзка с параграф 4 на същия член, с цел да се осигури необходимата гъвкавост в програмирането на мерките и действията. „Обеми“ следва да се замени с посочване на съответната финансова обосновка, а посочването на тавани за отделните действия следва да се премахне, тъй като таваните ще се определят като част от съответната мярка.
Освен това той счита, че по отношение на опазването на ландшафта и традиционните характеристики на земеделската земя, и по-специално опазването на каменните стени, поддържащи тераси, и други най-отдалечени региони следа да се ползват от гъвкавостта, която има Мадейра във връзка с удвояването на максималните годишни суми, отговарящи на условията за помощ от Европейския съюз, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1628/2005.
Комитетът счита, че в член 22 трябва да се включи нов параграф, с който големите предприятия, установени в най-отдалечените региони, да бъдат освободени от забраната за получаване на държавни помощи за плащането на премии по земеделски застраховки.
В становището се настоява за увеличаване на финансирането за сектора за производство на банани чрез Програмите от специфични мерки за отдалечените региони и за островите (POSEI), с цел да се смекчат отрицателните последици, които планираното намаляване на вносните мита за този плод в ЕС ще окаже върху доходите на общностните производители.
За връзка: г-жа Anna Bobo Remijn

(Тел.: 00 32 2 546 82 75 – електронен адрес: anna.boboremijn@eesc.europa.eu)


 • Подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР режим за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП)


Докладчик: г-н Gilbert Bros (Група „Други интереси“ – FR)
Отправни документи: COM(2010) 537 окончателен – 2010/0266 (COD)

COM(2010) 539 окончателен – 2010/0267 (COD)

CESE 357/2011


Основни въпроси:

Привеждането в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон на регламенти 73/2009 (директни плащания) и на 1698/2005 (развитие на селските райони) предвижда заместването на сега действащата процедура по комитология с въвеждане на ясно разграничение на делегираните актове и актовете за изпълнение. ЕИСК твърдо вярва, че в процеса на подготовка на законодателството на ЕС следва да се правят допитвания до заинтересованите страни и държи те да бъдат запазени.
Разграничението между делегираните актове и актовете за изпълнение е обект на различни интерпретации от страна на Съвета и на Комисията. Затова ЕИСК е на мнение, че изборът на процедурата, следвана за всеки отделен акт, трябва да бъде направен въз основа на ясни критерии.
Делегираните актове следва задължително да бъдат обект на определено във времето делегиране. Освен това делегирани актове следва да се използват единствено в области, където решенията трябва да се вземат бързо.
Актове за изпълнение следва да се използват в случаите, в които е желателно държавите членки да хармонизират тяхното изпълнение. В някои области тази хармонизация е особено желателна, за да се избегнат нарушенията на конкуренцията. В тази връзка ЕИСК счита, че актовете, отнасящи се например до специфичните правила за прилагане на актовете от втория стълб на ОСП, или свързаните с прилагането на мерките за опазване на околната среда, би следвало да бъдат определени като актове за изпълнение, противно на предложението на Комисията.
ЕИСК приветства факта, че Комисията използва настоящото преразглеждане на тези регламенти, за да добави някои мерки за опростяване. Въпреки това опростяването касае основно административните въпроси, вместо да съдейства основно за опростяване на дейността на селскостопанските производители.
ЕИСК застъпва мнението, че държавите-членки трябва да представят редовно отчети за напредъка в областта на развитието на селските райони. Комитетът обръща внимание на факта, че намаляването на броя на докладите относно напредъка в прилагането на стратегическите планове, които държавите-членки следва да представят на Комисията, крие опасност от намаляване на наличната информация по този въпрос.
ЕИСК подкрепя мярката, целяща освобождаването на много малките земеделски производители от задължението на декларират всичките си земеделски площи. Въпреки това прагът от 1 хектар би могъл да бъде увеличен.

ЕИСК одобрява предложеното от Комисията смекчаване на системата за консултации в земеделието. Това би помогнало на държавите-членки да предложат на земеделските стопани по-адаптирани съвети, а не само такива, сведени до разясняване на обвързващите условия.


За връзка: г-жа Maarit Laurila

(Тел.: 00 32 2 546 97 39 – електронен адрес: maarit.laurila@eesc.europa.eu)


 • Обща селскостоанска политика – отмяна на остарели актове


Становище (категория В)
Отправни документи: COM(2010) 764 окончателен – 2010/0368 COD – CESE 358/2011
За връзка: г-н Jakob Andersen

(Тел.: 00 32 2 546 92 58 – електронен адрес: jakob.andersen@eesc.europa.eu)

6.ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

 • Вторични суровини


Докладчик: г-н Josef Zbořil (Група „Работодатели“ – CZ)

Съдокладчик: г-н Enrico Gibellieri (Кат. 2 – IT)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 355/2011
Основни въпроси:

ЕИСК приветства факта, че ГД „Околна среда“ е приела ефективността на материалите за основен приоритет.
Понастоящем големи обеми събрани вторични суровини се изнасят, въпреки че основните европейски промишлени и преработвателни отрасли имат голяма нужда от тях. Тази тенденция създава сериозна заплаха за работните места във всички преработващи отрасли.
За съжаление за избягването на прекия контрол върху важни потоци от вторични суровини често се използват незаконни търговски практики.
Сблъсъкът между пазарните сили и съществуващата правна рамка следва да бъде анализиран подробно, за да бъдат постигнати по-балансирани резултати. Едно възможно решение би могло да бъде налагането на експортни мита с цел защита срещу загуба на ценни материали.
Друг вариант би бил да се приемат гъвкави цели за рециклиране в зависимост от реалното развитие на пазара.
Трети вариант би бил целите или квотите за рециклиране да се отнасят само за количества отпадъци, които биха могли да бъдат използвани повторно в рамките на ЕС
ЕИСК подкрепя категорично призива на предприятията ЕС да разработи всеобхватна и последователна политика за дългосрочен устойчив достъп до суровини и използване на ресурсите.
Всички отделни елементи на политиката на ЕС по изменението на климата следва да отчитат екологичните ползи от вторичните суровини (ВС), а несъответствията следва да се избягват.За връзка: ccmi2@eesc.europa.eu

7.ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 • Насоки за политиките за заетост


Становище (категория В)
Отправни документи: COM(2011) 6 окончателен – 2011/0007 (CNS) – CESE 354/2011
За връзка:  г-н Torben Bach Nielsen

(Тел.: 00 32 2 546 96 19 – електронен адрес: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)

8.ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ


 • Система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества

  Становище (категория В)

  Отправни документи: COM (2010) 784 окончателен – 2010/0387(CNS)-CESE 353/2011
  За връзка: г-н Gerald Klec
  (Тел.: 00 32 2 546 99 09 – електронен адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)


9.КОДИФИЦИРАНЕ/ТЕХНИЧЕСКА ХАРМОНИЗАЦИЯ

 • Трактори / механизъм на гъвкавост


Единствен докладчик: г-н Virgilio Ranocchiari (Група „Работодатели“ – IT)
Отправни документи: COM(2010) 607 окончателен - 2010/0301 (COD) – CESE 348/2011
За връзка: г-жа Roxana Maliti

(Тел.: 00 32 2 546 80 67 – електронен адрес: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


 • Устройства за управление на селскостопански или горски колесни трактори


Становище (категория В)
Отправни документи: COM(2010) 717 окончателен – 2010/0348 (COD) –- CESE 349/2011
За връзка: г-н Luís Lobo

(Тел.: 00 32 2 546 97 17 – електронен адрес: luis.lobo@eesc.europa.eu)Становище (категория В)
Отправни документи: COM(2010) 729 окончателен –- 2010/0349 (COD) – CESE 350/2011
За връзка: г-н Luís Lobo

(Тел.: 00 32 2 546 97 17 – електронен адрес: luis.lobo@eesc.europa.eu)


 • Работно пространство/ селскостопански или горски трактори


Становище (категория В)
Отправни документи: COM(2010) 746 окончателен –- 2010/0358 (COD) – CESE 350/2011
За връзка: г-н Luís Lobo

(Тел.: 00 32 2 546 97 17 – електронен адрес: luis.lobo@eesc.europa.eu)

_____________1 Неутралност на мрежата е принцип, който препоръчва да няма никакви ограничения от доставчиците на интернет услуги и правителства относно съдържание, сайтове, платформи, видове съоръжения, които могат да бъдат приложени, и позволените видове далекосъобщения. Ако даден потребител плаща за определено равнище на достъп до интернет и друг потребител плаща за същото равнище на достъп, тогава и двамата потребители следва да могат да се свързват помежду си при равнището на достъп, за което са абонирани. Беше изразена загриженост относно способността на доставчиците на широколентов достъп да използват местната си инфраструктура, за да блокират интернет приложения и съдържание (например уебсайтове, услуги, протоколи), по-специално тези на конкурентите, или да променят бизнес моделите си, за да намалят качеството и обхвата на достъп, с които се ползват различни потребители. Подобни промени в бизнес моделите биха могли да доведат до несправедлива дискриминация по отношение на цените и качеството на услугите. Възможността за създаване на правила, чрез които неутралността на интернет да се обяви за задължителна, е предмет на ожесточени спорове.

Greffe CESE 7/2011 FR – AZ-YD/yp

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр
docs -> Доклад conten t introduction


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница