Bg европейски икономически и социален комитетДата24.07.2016
Размер325.1 Kb.BG


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 30 септември 2011 г.Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

21 И 22 СЕПТЕМВРИ 2011 г.


ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА


Настоящият документ е достъпен на официалните езици на Интернет страницата на Комитета на следния адрес:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions

Съдържание:


1. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3

2. СЕЛСКО СТОПАНСТВО 7

3. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 10

4. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 11

5. ТУРИЗЪМ 16

6. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО 17

7. ТРАНСПОРТ 18

8. ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ 19

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 21

10. ГРАЖДАНСТВО И ПРАВОСЪДИЕ 22

11. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 24

12. МИТНИЦИ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 25По време на пленарната сесия, състояла се на 22 и 23 септември 2011 г., в четвъртък на 22 септември 2011 г. се проведе тематична дискусия за подготовката на Европейския съюз за Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие (Рио+20), в която се изказаха г н Janez Potočnik, член на Европейската комисия, отговарящ за околната среда, и Н.П. г н Ricardo Neiva Tavares, посланик, ръководител на мисията на Бразилия към ЕС.
На сесията бяха приети следните становища:

1.УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 • Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“


Докладчик: Lutz RIBBE („Различни интереси“ - DE)
Отправни документи: COM(2011) 21 окончателен – CESE 1385/2011
Основни моменти:
За да се подчертае съществуващата тясна взаимовръзка, становището се представя едновременно със становищата относно съобщенията на Комисията „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ и „Рио+20“.
ЕИСК приветства инициативата на Комисията, като счита, че тя е основен елемент на Стратегията за устойчиво развитие, но не може да я замести.
Комитетът очаква от Комисията в обявените 20 отделни инициативи да се посочи съвсем ясно:


 • какво точно се разбира под „ефективно използване на ресурсите“;

 • какво може да се постигне още на сегашния етап чрез технологично оптимизиране, и съответно

 • в кои сектори трябва да се постигне обявената „значителна промяна“, как трябва да изглежда тя и с какви инструменти се планира да бъде осъществена;

 • какви конкретни промени в поведението на производителите и потребителите се считат за необходими и по какъв начин могат да бъдат ускорени.

Споделя мнението на Комисията, че в рамките на стратегията на ЕС „Европа 2020“ трябва да бъдат зададени насоките за развитие до 2050 г. и след това. Той обаче си задава въпроса защо Комисията обвързва водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“ със стратегията на ЕС „Европа 2020“, а не я представя – което би било значително по-разумно – като конкретизация на Стратегията за устойчиво развитие.


От основно значение е гражданското общество и икономиката да бъдат включени по подходящ начин в този процес от самото начало.
За контакти: María José Lopez Grancha

(тел.: 00 32 2 546 87 13 – ел. адрес: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)


 • Рио+20: към екологична икономика и по-добро управление


Докладчик: Hans-Joachim WILMS („Работници“ - DE)
Отправни документи: COM(2011) 363 окончателен – CESE 1386/2011
Основни моменти:
За да се подчертае съществуващата тясна взаимовръзка, становището се представя едновременно със становищата относно водещата инициатива за ефективното използване на ресурсите и съобщението на Комисията „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“.
Конференцията на ООН за устойчиво развитие в Рио де Жанейро през 2012 г. трябва да изпрати към световната общност ясен сигнал, с конкретни предложения за прехода към икономически ред, който се основава на качествен икономически растеж, спомага за премахване на бедността и социалната несправедливост и едновременно с това съхранява природните условия за поминък на бъдещите поколения.
Комитетът приветства съобщението на Комисията и най-вече факта, че вече и Комисията разглежда социалното измерение на устойчивото развитие. Комитетът би искал да се постави по-силен акцент върху този подход. Той подкрепя политическите препоръки на МОТ относно екологичните работни места и инициативата на ООН за осигуряване на минимално равнище на социална закрила (Social Protection Floor Initiative). Той подчертава необходимостта от активно участие на социалните партньори в процеса на промяна на работната среда.
ЕИСК е убеден, че гарантирането на достъпа до ресурси, храна и енергия трябва да бъде една от приоритетните задачи в световната програма за устойчиво развитие.
Трябва да се установят политически мерки и еднозначни параметри за измерване на напредъка по пътя към по-голяма устойчивост. Трябва да се разработят методи, които измерват икономическия напредък отвъд брутния вътрешен продукт за подобряване на благосъстоянието на хората и качеството на живот при отчитане на борбата с бедността, създаването на достойни условия на труд и опазването на природната среда.
На конференцията „Рио+20“ трябва да се приеме мандат за „екологична икономика“, който да се изпълнява целенасочено от Организацията на обединените нации. Този мандат би трябвало да съдържа шест основни елемента:


 • измерване на напредъка по пътя към екологична икономика;

 • регулаторни мерки за прехода към екологична икономика;

 • обучение и изграждане на съзнание по въпросите на устойчивото развитие за насърчаване на екологична икономика;

 • инструменти на финансовата политика за насърчаване на екологична икономика;

 • публични разходи и инвестиции в екологична икономика;

 • определяне на цели за една екологична икономика.

Конференцията „Рио+20“ трябва да се използва за създаване на солидна институционална рамка на равнище ООН. Програмата на ООН за околната среда (UNEP) би трябвало да бъде укрепена и да продължи развитието си като институция.


Комитетът призовава представителите на гражданското общество да бъдат включвани активно в подготовката и последващите действия във връзка с конференцията „Рио+20“. Комитетът подкрепя инициативата на World Future Council на равнище ООН и на национално равнище да се създаде „омбудсман за идните поколения“.
За контакти: María José Lopez Grancha

(тел.: 00 32 2 546 87 13 – ел. адрес: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu )


 • Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност


Докладчик: Richard ADAMS („Различни интереси“ – UK)

Съдокладчик: Josef ZBOŘIL („Работодатели“ – CZ)
Отправни документи: COM(2011) 112 окончателен – CESE 1389/2011
Основни моменти:
Становището се представя едновременно със становищата относно водещата инициатива за ефективно използване на ресурсите и съобщението на Комисията, посветено на „Рио+20“, за да се подчертае тясната взаимовръзка между тях.
Комитетът приветства изготвената от Комисията Пътна карта за постигане до 2050 г. на икономика с ниска въглеродна интензивност като визия за бъдеща стратегия и призовава всички европейски институции да я възприемат изцяло като ръководен принцип по отношение на действията и разработваните политики, необходими за постигане на целите до 2050 г.
Комитетът призовава Съвета, Комисията и Парламента да осигурят цялостното изпълнение на всички досега поставени за 2020 г. цели във връзка с въглерода и отново да обмислят поставяне на по-амбициозна цел до 2020 г. за емисиите на парникови газове така, че намалението да бъде в размер на 25 %, въз основа на постигнатия напредък по време на преговорите в рамките на 17-ата Конференция на страните и очакваното икономическо развитие на Общността, като етап от постигането на договореното намаление от 80 95 % до 2050 г.

Комитетът препоръчва Комисията да изготви изчерпателен нов пакет от мерки, с цел да стимулира реализирането на мащабните инвестиции, необходими за изпълнението на тези нови цели. Пакетът следва да съдържа мерки за укрепване на схемата за търговия с емисии (СТЕ) като инструмент за оптимизиране на разходите, който може да направлява вземането на инвестиционните решения, както и други мерки за:

 • насърчаване на енергийната ефективност във всички сектори;

 • повишаване на информираността на потребителите и на способността им да използват покупателната си способност в полза на нисковъглеродните стоки и услуги;

 • подкрепа за инвестициите, които ще трябва да се направят в инфраструктурата;

 • насърчаване на обучението и изграждането на капацитет в ключовите сектори.

Комитетът настоятелно изтъква необходимостта от активна промишлена политика и координирана научноизследователска и развойна дейност в подкрепа на прехода към икономика с ниска въглеродна интензивност. Той подкрепя предложението за пътни карти, които да послужат като стратегическа визия, направляваща процеса на преход, по специално по отношение на електропроизводството, транспорта, строителството и жилищата, селското стопанство и управлението на отпадъците.


От първостепенно значение е да се осигури пълноценното участие на гражданското общество в конкретните стратегически планове чрез структуриран и постоянен диалог.
За контакти: Verónica Tomei

(тел.: 00 32 2 546 99 29 – ел. адрес: veronica.tomei@eesc.europa.eu )


2. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Бъдещето на младите земеделски производители


Докладчик: Pedro NARRO („Различни интереси“ - ES)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 1387/2011
Основни моменти:
Статистическите данни показват ясно общо намаляване на броя на младите селскостопански производители и процес на изоставяне на селскостопанската дейност. Пред този необратим феномен, който е в очевидно противоречие с необходимостта от посрещане на предизвикателството, свързано с изхранването, ЕИСК би желал политиката в подкрепа на младите селскостопански производители да се превърне в истински приоритет на европейските и националните институции.
ЕИСК признава, че селските райони предоставят нови възможности, от които могат да се възползват младежите, живеещи в тези райони. Селскостопанските дейности стават все по сложни и технологизирани и изискват по-добра подготовка. Младите хора имат предимство, тъй като става въпрос подходът към селскостопанската дейност да бъде предприемачески, съвременен и адаптиран към новите технологии. Ако разполага с инструменти и подходяща законодателна рамка, подмладеният селскостопански сектор има повече възможности да се справи с предизвикателството, свързано с продоволствената сигурност, като произвежда качествени хранителни продукти при рационално използване на природните ресурси.
Основните проблеми на младите селскостопански производители се коренят в трудния достъп до земя и кредити. В това отношение следва спешно да се разработят нови системи за достъп до земя и да се гарантира достъп до кредити посредством европейска система за гаранции.
ЕИСК предлага да се създаде европейска обсерватория, която да анализира и да оценява проблемите, свързани със започването на дейност, предаването и всички въпроси, отнасящи се до приемствеността между поколенията в селското стопанство, по принцип.
Подкрепата за младите селскостопански производители не може да се свежда само до областта на развитието на селските райони. В настоящия контекст на преразглеждане на ОСП в първия ѝ стълб би било целесъобразно да се предвиди нова линия помощи, предназначени конкретно за младите хора. В рамките на втория стълб на ОСП е необходимо помощите за започване на дейност да се превърнат в задължителна мярка в целия Европейски съюз.
Една от нерешените задачи в Европа е улесняването на предаването на стопанствата на младите хора. ЕИСК счита, че подобряването на пенсионния режим, което ще позволи на земеделските стопани да се оттеглят при приемливи условия, би допринесло значително за успеха на тези политики.
Обучението и новите технологии в служба на младите селскостопански производители са основата за развитие на предприемаческия дух. Теоретичното, несъобразено със съвременните изисквания обучение не е достатъчно, младите хора имат нужда от постоянна професионална помощ, адаптирана към реалните нужди на тяхната дейност. ЕИСК предлага да се създаде нова програма за обмен между млади селскостопански производители „Erasmus farmer“, да се адаптира програмата „Леонардо“ и, с оглед на застаряването на заетите в този сектор, отправя искане за нови възможности за участие на младите хора в селскостопански кооперации и организации. Трябва да се насърчава провеждането на специално обучение и образование, включващо летни лагери и други дейности, за децата от селските райони.
Европейският съюз носи голяма отговорност по отношение на младите селскостопански производители. Въпреки това е необходимо държавите-членки, в рамките на техните правомощия, да предоставят данъчни облекчения, да премахнат бюрократичните пречки, да инвестират в инфраструктури и обществени услуги в селските райони, да насърчават скъсените вериги и диверсифицирането и, в крайна сметка, да допринасят за превръщането на селските райони в привлекателно място за живеене и работа.
За контакти: Maarit Laurila

(тел.: 00 32 2 546 97 39 – ел. адрес: maarit.laurila@eesc.europa.eu)


 • LEADER като инструмент за местно развитие


Докладчик: Roman HAKEN („Различни интереси“ - CZ)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 1388/2011
Основни моменти:

ЕИСК признава, че през последните двайсет години методът LEADER доказа своята жизнеспособност. Следователно е целесъобразно да се обмисли разширяването на подхода LEADER като изпитан инструмент за развитие, като същевременно се запазят основните му принципи.
Що се отнася до оперативните програми за периода след 2013 г., е целесъобразно да се обмисли значителното укрепване на партньорските подходи, като същевременно се осъществи необходимата стандартизация на процедурите и на партньорствата и се поставят изисквания за висока добавена стойност, полза и ефективност от проектите.
Комитетът предлага подходът LEADER да се прилага и разшири под формата на възходящи партньорства за всички европейски фондове за селските райони и препоръчва изрично същият метод да се използва под друго название в градовете с цел успешно реализиране на стратегиите и инвестициите в областта на развитието. Партньорите могат да допринесат за свързването на дейностите на местната администрация, предприятията, организациите с нестопанска цел и гражданите на дадено населено място въз основа на принципите на устойчивостта.
За периода след 2013 г. Комитетът предлага:

а) всеобхватен подход за селските райони, основаващ се на възможността за използване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския фонд за рибарството и Европейския социален фонд;

б) да се поиска прилагането на интегриран подход при разработването на стратегията за местно развитие;

в) подходът LEADER да се използва като удачен модел за създаване на възходящи партньорства;

г) в рамките на всеки фонд да се предвидят възможности за финансиране на подготовката на интегрирана стратегия за развитие, като се мобилизират капацитетът и опитът на местните партньори;

д) да се определят ясно конфликтите на интереси на членовете на местните групи за действие в отговор на голяма част от критиките относно прилагането на този финансов инструмент.Комитетът се застъпва за значително намаляване на административните разходи, по-специално за малките проекти (например като се намали броят на документите и отчетите, които следва да се представят) и за включването на подхода LEADER в процеса на опростяване, което ще позволи да се действа с повече гъвкавост и да се въведат иновации на равнище региони. По отношение на проектите Комитетът препоръчва мащабно прилагане на механизъм на предварително финансиране от европейските фондове или постоянно финансиране.За контакти: Anna Bobo Remijn

(тел.: 00 32 2 546 82 75 – ел. адрес: anna.boboremijn@eesc.europa.eu)


3. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

 • Метрополните области и градовете-региони в стратегията „Европа 2020“


Докладчик: Joost Van IERSEL („Работодатели“ – NL)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 1380/2011
Основни моменти:
ЕИСК приветства факта, че европейските институции – Съветът, Комисията, Европейският парламент и Комитетът на регионите – във все по-голяма степен признават развитието на метрополисите в Европа в рамките на Териториалната програма 2020. Определянето на този въпрос за приоритетен е в съответствие с вижданията на Комитета, изразявани нееднократно през последното десетилетие.
ЕИСК се застъпва за прилагане на креативен подход към възраждането на градските райони през 21 в. и за поддържане на жизнеустойчиви и конкурентоспособни метрополни области. Икономическите, социалните, екологичните и териториалните тенденции, както и отслабените финансови перспективи, налагат спешната необходимост от последователна програма на ЕС за градско развитие, която да е тясно свързана със стратегията „Европа 2020“.
ЕИСК счита, че добре балансираните и жизнеустойчиви МО, стимулирани в рамките на стратегията „Европа 2020“ – всяка със своя собствена идентичност и характеристики – ще се превърнат в инициатори на бъдещото развитие. Те също така ще окажат положително макроикономическо въздействие в Европа. Политиките за развитие на метрополисите трябва да вървят ръка за ръка с усилията за намаляване на регионалните неравенства.
ЕИСК препоръчва да бъде създадена група на високо равнище (ГВР) или оперативна група по развитие на метрополисите наред със съществуващата междуведомствена група за градско развитие към Комисията. Тази оперативна група би следвало да бъде интердисциплинарна и да включва широк кръг от представители на държавите-членки, МО, публични и частни заинтересовани страни, и гражданското общество.
Развитието на метрополисите в Европа е в пълен ход. ЕИСК е убеден, че една ориентирана към бъдещето европейска платформа – оперативна група и междуведомствена група – може да изиграе ролята на катализатор на усилията за определяне на насоката на дебата по текущите процеси, за дефиниране на подходите „отгоре надолу“ и „отдолу нагоре“, за насърчаване на регионалните/местните власти и гражданското общество да разработят подходящи модели, за стимулиране на взаимовръзките и за подпомагане на трансграничните инициативи.
Програмата за градско развитие в рамките на стратегията „Европа 2020“ ще наложи и необходимостта Комисията да следи по-активно въпросите, които се отнасят пряко до градовете и МО. Това означава, че градовете и МО, включително заинтересованите страни и гражданското общество, трябва да бъдат приети за участници в изпълнението на политиките и програмите на ЕС.
За контакти: Alberto Allende

(тел.: 00 32 2 546 96 79 - ел. адрес: alberto.allende@eesc.europa.eu )


4. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Развитие на селските райони и заетост в Западните Балкани (принос на ЕИСК за следващия Форум на гражданското общество в Западните Балкани)


Докладчик: Cveto STANTIČ („Работодатели“ - SI)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 1393/2011
Основни моменти:
ЕИСК счита, че следните предизвикателства се отразяват на икономическото развитие на селските райони в Западните Балкани:


 • на развитието на предприемачеството в селските райони пречат фактори като недостатъчно развитата инфраструктура, липсата на квалифицирана работна ръка, ограниченият достъп до пазари и до финансиране, липсата на инвестиционна подкрепа и ниският предприемачески потенциал;

 • политиките за развитие на селските райони в региона, които следва да съдействат за диверсификацията на селските икономики, са все още неефективни и не са приведени в съответствие с политиката на ЕС за развитие на селските райони;

 • гражданското общество не играе важна роля в селските райони поради липсата на предприемачески и организационни умения.

ЕИСК препоръчва следните действия за подобряване на политиките за развитие на селските райони в региона и за диверсифициране на дейностите в селските райони:
 • ЕИСК подкрепя идеята за хармонизиране на критериите за изготвяне на определение за селските райони на равнището на ЕС, което да даде възможност за по-добра съпоставка със страните от Западните Балкани.

 • Западните Балкани са изправени пред множество структурни и социално икономически проблеми, на които могат да бъдат намерени решения в рамките на политиката на ЕС за развитие на селските райони, както и в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП).

 • ЕС следва да обмисли възможността за опростяване на принципите на IPARD за управление и контрол, както и неговите процедури, за да спомогне за ефективното използване на наличните фондове и инструменти.

 • ЕИСК препоръчва по-голяма гъвкавост в използването на предприсъединителната помощ за развитие на селските райони, по-специално като се премахне разграничаването между страните кандидатки и страните потенциални кандидатки по отношение на достъпа до помощ за селското стопанско и за развитие на селските райони.

 • За да е по-ефективна борбата срещу безработицата, бедността и изключването в селските райони, е необходима по-добра координация между различните политики и разнообразните налични фондове.

 • За да се подобри качеството на живота и да се насърчат младите хора да останат в селските райони, е необходима по-диверсифицирана селска икономика. Инвестирането в селската инфраструктура, подобряването на човешкия капитал, наличието на добра среда за предприемачите и подобряването на социалните услуги са основните предизвикателства за постигането на тази цел.


За контакти: Aurélien Juliard

(тел.: 00 32 2 546 99 69 – ел. адрес: aurelien.juliard@eesc.europa.eu)


 • Насърчаването на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и Европейската политика за съседство – Евро-средиземноморският регион


Докладчик: Pierre Jean COULON („Работници“ - FR)

Съдокладчик: Stéphane BUFFETAUT („Работодатели“ - FR)
Отправен документ: Проучвателно становище – CESE 1394/2011
Основни моменти:
Основното послание на становището е, че към възобновяемите енергийни източници в региона е необходимо да се подхожда координирано и въз основа на съвместното развитие. Последните събития в страните от Северна Африка и Близкия изток потвърждават, че повече не може да се подхожда на принципа laisser faire и че трябва да се изгради по-устойчиво бъдеще, в чиято основа да залегне благоденствието на хората и социалното развитие. Това ще изисква категоричен и постоянен политически ангажимент от страните и по двете крайбрежия на Средиземно море – политиката за насърчаване на енергията от възобновяеми източници не е част само от политиките на ЕС. Необходимо е да се подхожда на регионален принцип и тук Съюзът за Средиземноморието може да играе ключова роля. Надеждата е да се постигне „Зелен нов курс“ за Средиземноморието, при който енергията от възобновяеми източници може да има значителен принос за бъдещия енергиен микс.
В становището отново се отправят някои препоръки, които вече са правени в предходни становища на ЕИСК по темата за енергетиката, като например призива Европейската енергийна общност (за Централна и Югоизточна Европа) да се разшири, за да обхване Евро средиземноморския регион – в нея трябва да се предвиди социален форум, на който да се обсъждат социалните аспекти на енергийната общност, и необходимостта страните в региона да подобряват енергийната си ефективност като задължително допълнение на всяка политика за насърчаване на енергията от възобновяеми източници.
Накрая, в становището се акцентира върху необходимостта от укрепване на връзките между работещите в тази област учени и технически персонал. Това може да се постигне посредством програма, подобна на „Еразъм“, за улесняване на обмена и трансфера на технологии.
За контакти: Guy Harrison

(тел.: 00 32 2 546 96 66 – ел. адрес: guy.harrison@eesc.europa.eu)


 • Развитие на селските райони и заетост в Евро-средиземноморския регион (принос на ЕИСК за следващата Евро-средиземноморска среща на върха на ИСС и на сродните институции)


Докладчик: Pedro NARRO („Различни интереси“ - ES)
Отправен документ: Информационен доклад – CESE 425/2011
Основни моменти:
В информационния доклад се разглеждат въпроси, свързани със сектор, който придоби ключово значение в Евро-средиземноморския регион. Освен че извадиха наяве злоупотребите на автократичните диктатори, бунтовете в Евро-средиземноморския регион привлякоха също така вниманието към спешната нужда от икономическо и социално развитие, особено в селските райони. Продоволствената несигурност и високите цени на храните ще бъдат проблем за региона задълго.
Основните бележки и препоръки в становището включват:


 • Не може да се постигне икономически растеж без да е налице процес на демократизация и зачитане на основните права на човека в региона. За да може населението да се възползва от растежа, не е достатъчно само да се отвори търговията: необходима е дълбока структурна реформа.

 • Европейският съюз трябва да поправи грешки от миналото и да действа така, че една евентуална средиземноморска зона за свободна търговия да не предизвика твърде неравно разпределение на богатството в селските райони в Средиземноморието.

 • Целесъобразно е да се подкрепят разнообразни отраслови стратегии на местно, регионално и национално равнище.

 • Необходима е диверсификация на икономиката на селските райони. Това може да се постигне, като се въведат нови източници на богатство в контекста на прозрачна правна рамка, гарантираща социални права за работещите и правна сигурност за инвеститорите.

 • Въпросната стратегия трябва да се основава на три стълба: обучение, технология и иновации, насочени към постигане на качество, добавена стойност и по-добър маркетинг.

 • Най-голямото предизвикателство е да се адаптира обучението към изменящите се нужди на пазара на труда в селските райони. Специализирани центрове за обучение в селските райони трябва да осигурят стимул за създаване на заетост, самостоятелна заетост и по-добра координация между публичния и частния сектор.

 • Традиционни сектори като туризма и земеделието трябва да се реорганизират по начин, позволяващ на местното население да се възползва пълноценно от тяхното развитие. Освен това е жизненоважно да се развият възможностите за нови енергийни или екологични сектори в селските райони.

 • Следва да се насърчават инициативи, основани на колективния дух, като тези в социалната икономика.

 • ЕИСК залага приоритетно на специфични политики, които помагат на младите хора и на жените в селските райони да се интегрират в пазара на труда.

 • Жизненоважно е съответните органи на властта да включат организациите на гражданското общество в изготвянето, изпълнението и проследяването на стратегиите за заетост в селските райони. В тази връзка трябва да се подкрепя не само сътрудничеството Север – Юг, но също и Юг – Юг.


За контакти: Guy Harrison

(тел.: 00 32 2 546 96 66 – ел. адрес: guy.harrison@eesc.europa.eu)Докладчик: Dimitris DIMITRIADIS („Работодатели“ - EL)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 1395/2011
Основни моменти:
Становището съдържа основните отговори на ЕИСК във връзка със събитията в Евро средиземноморския регион. То предлага цялостен анализ на пропуските на ЕС от миналото и на поуките, които следва да се извлекат от тях, посочват се най-належащите действия, които гражданското общество трябва да предприеме през настоящата фаза на преход и по-дългосрочната перспектива за гражданското общество в региона. Становището освен това е отговор на двете съвместни съобщения на Европейската комисия и ЕСВД относно новата политика на ЕС за Евро-средиземноморския регион, като призовава за тясно сътрудничество между институциите на ЕС в региона.
В становището се съдържат следните основни моменти:


 • Необходимо е да се настоява за включване в двустранните споразумения на ЕС на клаузи за зачитане на демократичните свободи и индивидуалните права, с цел укрепване на общите принципи на диференциране и обвързаност с условия, изтъкнати в двете съвместни съобщения.

 • ЕИСК призовава за повишаване на ефективността на финансираните от ЕС проекти и на помощта от ЕС, така че в бъдеще да може да се постигне по-голям напредък – ЕС е най-големият донор в региона.

 • Необходимо е да се укрепва социалният диалог между работодатели и работници в Средиземноморския регион като основен компонент на икономическото развитие.

 • Важна е подкрепата за жените и младите хора, които изиграха решаваща роля в процесите, довели до тези исторически промени.

 • ЕИСК призовава Европейската комисия да подкрепи местните правни институции и да разработи обучителни и образователни програми за съдии и адвокати.

 • Необходимо е да се предефинират ролята и мисията на Съюза за Средиземноморието (СзС).

 • Изтъква се значението на конкретни програми за икономическо и социално подпомагане, насочени към подкрепа на местните МСП, селското стопанство, регионалното развитие и социалното сближаване и отварянето на отдалечените региони, не на последно място за да се намали притокът на имигранти към страните от ЕС.

 • ЕИСК може да играе важна роля в новата Европейска рамка за сътрудничество с обществата в Средиземноморието, по-конкретно като: документира положението на гражданското общество, съдейства при определянето на специфични критерии за представителност, подкрепя усилията от страна на независимо и представително гражданско общество за изграждането на капацитет, подпомага местните икономически и социални съвети, участва в програмите на Комисията за укрепване на социално-икономическите организации.


За контакти: Guy Harrison

(тел.: 00 32 2 546 96 66 – ел. адрес: guy.harrison@eesc.europa.eu)

5. ТУРИЗЪМ

 • Нова политическа рамка за европейския туризъм


Докладчик: Panagiotis GKOFAS („Различни интереси“ EL)
Отправни документи: COM(2010) 352 окончателен – CESE 1374/2011
Основни моменти:
ЕИСК приветства съобщението на Комисията и отправя редица препоръки, за да подсили и обогати тази инициатива.
Най-вече ЕИСК отново подчертава възможността за създаване на Европейска агенция по туризъм, която чрез ефективно проследяване на данните и ще обедини усилията за постигане на реален напредък към обща европейска политика в областта на туризма.
ЕИСК счита, че следва да се подчертаят и да се приемат редица мерки:


 • да се насърчи създаването на европейски център, функциониращ на всички езици на Европейския съюз;

 • да се насърчава подобряването на връзките и комуникациите, както и да се осъвременява и представя информация в интернет;

 • да се насърчава популяризирането на здравния, рекреационния, културния, еногастрономическия, историческия или религиозния;

 • да се повишава качеството на професионалните услуги чрез обучение и стабилна заетост;

 • да се насърчават правителствата на държавите да подкрепят развитието на малките предприятия и микропредприятията в сферата на туризма, които отразяват традициите на областта или региона;

 • да се насърчава изборът на вътрешноевропейски дестинации сред хората от третата възраст и лицата с увреждания и със специални нужди, чрез подобряване на инфраструктурите и услугите;

 • да се насърчава и популяризира сигурността в ЕС;

 • да се подпомага разработването на по-коректен статистически мониторинг и хармонизация на туристическата индустрия и данните за нея;

 • да се поощрява реализирането на обща рекламна кампания за ЕС;

 • да се въведе европейско удостоверение за професионално обучение за туристическите професии, което да се признава във всички държави-членки;

 • да се предприемат мерки за предотвратяване на структурната безработица в туристическите предприятия.


За контакти: Luís Lobo

(тел.: 00 32 2 546 97 17 – ел. адрес: luis.lobo@eesc.europa.eu)

6. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

 • Европейският план за действие за електронно управление през периода 2011-2015 г. (съобщение)/За оперативна съвместимост на европейските обществени услуги (съобщение)


Докладчик: Raymond HENCKS („Работници“ - LU)
Отправни документи: COM(2010) 743 окончателен

COM(2010) 744 окончателенCESE 1390/2011
Основни моменти:
ЕИСК подкрепя представения от Комисията план за действие за електронно управление, както и разработването на общи интерфейс стандарти, описани в европейската рамка за оперативна съвместимост. Въпреки това Комитетът подчертава, че трябва да се използва фразата „трансгранични обществени услуги на електронното управление“, а не „европейски обществени услуги“, за да се избегне объркване. ЕИСК отбелязва също така, че планът за действие за електронно управление първоначално е създаден министерска конференция за електронното управление в Малмьо от 2009 г., затова държавите-членки трябва да следят за спазването на ангажиментите от Малмьо. В тази връзка Комитетът призовава за по индивидуализирани и интерактивни услуги, които да отчитат в по-голяма степен потребностите и очакванията на потребителите. Насърчаването на електронното управление трябва да бъде съпътствано от реформа на взаимоотношенията на администрацията с потребителя, по-конкретно като се помага на потребителите при изпълнението на процедурите за електронно управление и като се гарантира, че като гарантира, че всички слоеве на обществото, включително хората в неравностойно положение, са включени в цифровото общество.
Що се отнася до оперативната съвместимост, ЕИСК изтъква, че тъй като това е развиваща се концепция, повечето пречки произтичат от липсата на трансгранична правна основа, от различията в националните законодателства и от взаимно несъвместими решения, приети от държавите-членки. Затова ЕИСК предлага опитът, придобит от някои администрации (например митниците), да бъде използван за планиране на техническата, семантичната и организационната оперативна съвместимост на системите преди взаимното им свързване. Не на последно място, ЕИСК препоръчва само данни, свързани с въпросната сделка бъдат качвани онлайн и сигурността им да бъде гарантирана на равнище ЕС, а „правото да бъдеш забравен онлайн“ (заличаване на данните) – зачетено и всяка повторна употреба на данните от трети лица да отговаря на същите правила и изисквания.
За контакти: Georgios Karageorgos

(тел.: 00 32 2 546 87 54 – ел. адрес: georgios.karageorgos@eesc.europa.eu)

7. ТРАНСПОРТ

 • Единно европейско небе (ЕЕН II)


Докладчик: Jacek KRAWCZYK („Работодатели“ - PL)
Отправен документ: Становище по собствена инициативаCESE 1391/2011
Основни моменти:
Според ЕИСК трябва да бъдат изпълнени няколко условия, за да се осигури успешното, пълно и бързо прилагане на пакета за Единното европейско небе (ЕЕН) II. Комитетът подчертава по-конкретно необходимостта от силно и неоспорвано лидерство на Европейската комисия, което ще позволи да бъдат успешно преодолени различните препятствия и политически проблеми, пред които бяхме изправени в изминалите години.
Необходима е по-голяма ангажираност на държавите-членки с жизнено важната схема на резултатите и нейните амбициозни цели в областта на безопасността, ефективността на разходите, капацитета и ефективност на полетите. ЕИСК приветства решението на Европейската комисия да номинира „Евроконтрол“ за „Европейски мрежови мениджър“, но призовава агенцията да функционира в съответствие с правото на ЕС, реформата ѝ да приключи успешно и да се рационализира нейната разходна база.
Програмата за научни изследвания в областта на УВД на Единното европейско небе (SESAR) ще се нуждае от подходящи ресурси, за да изпълни основната си роля на техническо и оперативно допълнение към институционалните реформи, предвидени в ЕЕН II. Комитетът подчертава и значението на „човешкия фактор“ при установяването на ЕЕН II: определението за безопасност не се свежда само до разпоредбите, а трябва да включва човешките способности, откритата култура на докладване и „културата на справедливост“. Социалните партньори следва да участват пълноценно във всички нива на прилагане на ЕЕН II.
За контакти: Martin Schneider

(тел.: 00 32 2 546 82 70 – ел. адрес: martin.schneider@eesc.europa.eu)


8. ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ

 • Преглед на „Small Business Act“


Докладчик: Ronny LANNOO („Различни интереси“ – BE)
Отправни документи: COM(2011) 78 окончателен CESE 1375/2011
Основни моменти:
ЕИСК приканва европейските институции и държавите-членки да поставят основния принцип „Мисли първо за малките!“ в центъра на европейските, националните и регионалните решения. Комитетът смята, че Small Business Act би трябвало да придобие по-обвързващ характер, по специално за институциите на ЕС.
ЕИСК изразява задоволство от предложенията в проекта за създаване на програма „Конкурентоспособност на МСП“, както и на мерки за малките и средни предприятия в най-важните програми за периода след 2013 г. Той призовава европейските институции да приемат програмата, като я насочат по-специално към малките предприятия и микропредприятията и ги приканва да отделят необходимите човешки и финансови ресурси.
ЕИСК смята, че SBA не може да постигне очаквания успех без въвеждането на действително „партньорско управление с участие на много лица и на много равнища“. ЕИСК отправя искане представителните сдружения на различните категории МСП действително да участват в законодателния процес и в процеса на вземане на решения на всички нива.
За контакти: Patrick Klein

(тел.: 00 32 2 546 96 15 – ел. адрес: patrick.klein@eesc.europa.eu)


 • Европейска стандартизация


Докладчик: Antonello PEZZINI („Работодатели“ IT)
Отправни документи: COM(2011) 315 окончателен – 2011/0150 (COD) CESE 1379/2011
Основни моменти:
ЕИСК


 • подкрепя инициативата на Комисията за преразглеждане на европейската система за стандартизация;

 • припомня значението на европейската стандартизация за функционирането и консолидирането на вътрешния пазар;

 • счита, че е от основно значение да се адаптират скоростта и сроковете за изготвяне на стандарти и да се разшири полето на действие така, че да обхване секторите на информационните и комуникационните услуги и технологии;

 • смята, че спецификациите, одобрени от международните индустриални форуми и/или консорциуми в сектора на ИКТ, би трябвало да се приемат само след процедура на утвърждаване, извършена от европейските органи за стандартизация (ЕОС) с участието на представители на МСП, потребители, екологични организации и органи, които изразяват силни социални интереси;

 • призовава да се предоставят актуализирани технически стандарти в сектора на услугите;

 • препоръчва да се поддържа тясна връзка между европейските органи за стандартизация (ЕОС) и патентните служби.


За контакти: Gerald Klec

(тел.: 00 32 2 546 99 09 – ел. адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)


 • Европейски фонд за приспособяване към глобализацията


Становище от категория „В“
Отправни документи: COM(2011) 336 окончателен – 2011/0147 (COD) – CESE 1384/2011
Основни моменти:
Комитетът поддържа позицията, изразена в становището CESE 627/2009, прието на 24 март 2009 г.
За контакти: Pol Liemans

(тел.: 00 32 2 546 82 15 – ел. адрес: pol.liemans@eesc.europa.eu)

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Защита на правата на интелектуалната собственост/СХВП


Докладчик: Thomas McDONOGH („Работодатели“ IE)
Отправни документи: COM(2011) 288 окончателен 2011/0135 (COD) CESE 1377/2011
Основни моменти:
Комитетът


 • приветства предложението и счита, че ПИС са основна предпоставка за развитието на технологичните и търговските иновации;

 • изразява съгласие с това, че предложението за възлагане на горепосочените задачи на вече съществуваща агенция на ЕС – OHIM – би дало възможност на Обсерваторията да се възползва от натрупания опит на OHIM в областта на ИС, както и от нейните ресурси и финансиране, и да започне работа бързо. То представлява също възможност за разходоефективно решение;

 • изразява принципно съгласие с предложението за разширяване на обхвата на задачите, които следва да се изпълняват от OHIM;

 • изразява дълбоко убеждение, че той следва да бъде включен в списъка на организациите, поканени да присъстват на заседанията на Европейската обсерватория за фалшификатите и пиратството;

 • обръща внимание на разнообразните практики на дружествата за колективно управление на авторски права в ЕС.


За контакти: Gerald Klec

(тел.: 00 32 2 546 99 09 – ел. адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)


 • Осиротели произведения


Докладчик: Thomas McDONOGH („Работодатели“ IE)
Отправни документи: COM(2011) 289 окончателен 2011/0136 (COD) CESE 1378/2011
Основни моменти:
Комитетът


 • приветства предложението на Комисията, което ще насърчи развитието на цифрови библиотеки и други публични институции, предоставящи достъп на гражданите до многообразието и богатството на европейското културно наследство.

 • категорично подкрепя цифровизацията и широкото разпространяване на европейското културно наследство;

 • счита, че осигуряването на онлайн достъп до тези материали е основен елемент от развитието на икономиката на знанието в Европа;

 • призовава за наличието на онлайн бази данни и регистри на права за улесняването на ефикасното търсене на носителите на правата;

 • смята, че държавите-членки трябва да поддържат регистър на базите данни с резултатите от щателно издирване на носители на права;

 • обръща внимание върху значението на традиционната музика, устното творчество, фотографските и кинематографските произведения за културното наследство на ЕС и призовава такива записи и изображения да бъдат третирани по същия начин при идентифицирането и публикуването на осиротели произведения.


За контакти: Gerald Klec

(тел.: 00 32 2 546 99 09 – ел. адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)

10. ГРАЖДАНСТВО И ПРАВОСЪДИЕ

 • Стратегия относно Хартата на основните права


Докладчик: Gabriele BISCHOFF („Работници“ – DE)
Съдокладчик: Cristian PÎRVULESCU („Различни интереси“ – RO)
Отправни документи: COM(2010) 573 окончателен – CESE 1381/2011
Основни моменти:
ЕИСК:


 • счита, че Комисията следва да укрепи културата, свързана с основните права, на равнище ЕС, по-специално посредством наблюдение, за да гарантира, че законодателните ѝ предложения и целият законодателен процес, както и всички актове, които тя приема, са съобразени с Хартата и се съблюдават в държавите-членки;

 • изтъква правно обвързващото задължение за насърчаване на основните права, което трябва да се превърне в един от най-важните елементи от стратегията за прилагане, наред с другото посредством нови, целенасочени инициативи; подчертава динамичния характер на основните права, които са пътеводната светлина на нашите общества и отличителен белег на Европейския съюз1;

 • счита, че основните социални права са „неделими“ от гражданските и политическите права и затова изискват специално стратегическо внимание; счита, че нормативните актове позволяват отсега нататък тези права да получат още по голяма подкрепа;

 • предлага допълнителни мерки и дейности за насърчаване с цел повишаване на ефективността на стратегията за прилагане на основните права;

 • призовава всички институции на ЕС да поставят основен акцент върху аспекта, свързан с участието на гражданското общество.


За контакти: Pierluigi Brombo

(тел.: 00 32 2 546 97 18 – ел. адрес: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)Докладчик: Antonello PEZZINI („Работодатели“ – IT)
Отправни документи: COM(2011) 126 окончателен – 2011/0059 CNS

COM(2011) 127 окончателен – 2011/0060 CNSCESE 1383/2011
Основни моменти:
ЕИСК споделя изразената от Комисията необходимост за премахване на несигурността и дискриминацията в областта на правата на собственост на международните двойки и счита, че е целесъобразно да се приеме законодателен пакет, съставен от два отделни регламента – за режима между съпрузи и за регистрираните партньорства.
ЕИСК счита, че правната сигурност, предвидимостта, опростяването и бързият достъп до правосъдие, справедливите решения, достъпната цена и кратките срокове са в основата на всяка разпоредба в тази област, като следва да се правят изключения единствено по причини, свързани с опазването на обществения ред.
За тази цел изборът на приложимото право и правораздавателната компетентност следва задължително да се прави в момента на сключване на брака/партньорството.
ЕИСК си задава въпроса дали не е възможно в тази област да се постигне реализацията на допълнителен, факултативен европейски режим, т.нар. „28 ми режим“.
ЕИСК подчертава значението на осигуряване на незабавна изпълняемост на решенията без активиране на допълнителни процедури.
ЕИСК препоръчва въвеждането на система за информация и обучение на компетентните съдебни органи, както и на практикуващите юристи и обществеността, чрез създаването на многоезичен интерактивен уеб портал на всички езици.
За контакти: Pierluigi Brombo

(тел.: 00 32 2 546 97 18 – ел. адрес: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

11.ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ


 • Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.


Докладчик: Ioannis VARDAKASTANIS („Различни интереси“ – EL)
Отправни документи: COM(2010) 636 окончателен – CESE 1382/2011
Основни моменти:

ЕИСК приветства Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 2020 г. (ЕСХУ) като активен политически инструмент за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН).
ЕИСК предлага прилагането на ЕСХУ да бъде свързано с това на стратегията „Европа 2020“. Държавите-членки следва да включат специфични цели за хората с увреждания в своите национални програми за реформа, за да се измери бедността, процентът на заетостта и образованието.
ЕИСК приветства инициативата на Европейската комисия за антидискриминационна директива, която да разшири защитата на правата на хората с увреждания отвъд сферата на заетостта.

ЕИСК подчертава добавената стойност на консултирането и активното участие на организациите на хората с увреждания при разработването и прилагането на законодателството и политиките. Социалните партньори също могат да играят важна роля и следва да включат в по-голяма степен съображенията за хората с увреждания в преговорите помежду си.

ЕИСК смята, че постигането на Европа без бариери трябва да се осъществи чрез приемането на европейски акт относно достъпността, т.е. силно и подходящо законодателство с обвързващ характер, с което да се гарантира на хората с увреждания тяхното право на свободно движение и достъп до стоки, услуги и до застроената среда. Европейската карта за мобилност би била конкретен и ефективен инструмент за постигането на тази цел.

ЕИСК приветства предложението на ЕСХУ до 2015 г. да се осигури пълен достъп на обществеността до уебсайтовете на публичния сектор и до уебсайтовете, предоставящи основни услуги.

ЕИСК призовава за зачитане на човешкото достойнство и равенство при изготвянето на политиките на ЕС.

ЕИСК препоръчва разработването на показатели за уврежданията, които ще позволят да се събират последователни данни от всички области на живота на хората и да се следи броят на гражданите с увреждания.

ЕИСК счита, че е необходимо да бъде създаден Европейски комитет за хората с увреждания, който да извършва структурирано управление на ЕСХУ. ЕИСК ще прави също и постоянна оценка на изпълнението ѝ.

ЕИСК осъжда негативното отражение на финансовата криза върху живота на хората с увреждания и възможността им за достъп до техните права. Комитетът призовава да се оказва подкрепа на хората с увреждания по време на криза и изказва предупреждение във връзка с евентуалното намаляване на социалните разходи поради мерките за бюджетна дисциплина.

ЕИСК потвърждава, че всички хора с увреждания, включително хората с психо социални увреждания; хората, нуждаещи се от интензивна подкрепа; децата и жените с увреждания, трябва да се ползват пълноценно от всички права на човека и основни свободи на равноправна основа с другите. Комитетът признава и насърчава правото на независим живот и изтъква необходимостта от подкрепа за прехода от институционални грижи към грижи в общността.


За контакти: Erik Madsen

(тел.: 00 32 2 546 90 39 – ел. адрес: erik.madsen@eesc.europa.eu)

12. МИТНИЦИ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

 • Временно суспендиране на автономни мита/Канарски острови


Главен докладчик: Bernardo HERNANDEZ BATALLER („Различни интереси“ ES)
Отправни документи: COM(2011) 259 окончателен 2011/0111 (CNS) CESE 1376/2011
За контакти: Luís Lobo

(тел.: 00 32 2 546 97 17 – ел. адрес: luis.lobo@eesc.europa.eu)
_____________

1 Становище на ЕИСК на тема „Трансатлантическите отношения и популяризирането на европейския социален модел в международен мащаб“, ОВ C 51/20, 17.2.2011 г., стр. 20.

Greffe CESE 47/2011 EN – AS/ld

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр
docs -> Доклад conten t introduction


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница