Bg европейски икономически и социален комитетДата22.07.2016
Размер120.28 Kb.
#640BG


Европейски икономически и социален комитет


Точка А.3. a)
Сесия /

Проект на дневен ред декември


494-та ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

__________________
10 и 11 декември 2013 г., съответно вторник и сряда

сграда József Antall (Европейски парламент), зала JAN 4Q2

B – 1050 Брюксел

_____________


Откриване на сесията: 10 декември 2013 г., вторник, в 14,30 ч.

_____________


Дебат на тема:
„Мерки за възстановяване на доверието, растежа и заетостта в Европа“,
10 декември 2013 г., вторник, от 14,30 ч.
с участието на:

г-жа Christine Lagarde, генерален директор на Международния валутен фонд (МФВ)_____________
Представяне на Европейската гражданска инициатива:
„Да спрем унищожаването на природата в Европа“
11 декември 2013 г., сряда, от 10,00 ч.
с участието на:


г-жа Prisca Merz, директор на Европейската гражданска инициатива
„Да спрем унищожаването на природата в Европа“
_____________
Напомняме Ви да се подпишете в присъствения списък на влизане в залата.
Внимание: това не е окончателният вариант на проекта на дневен ред, който ще бъде одобрен от Бюрото на 9 декември 2013 г.

10 декември 2013 г., вторник


10,00 ч.

I група

Зала JDE 51


9,30 ч.

II група

Зала JDE 62


10,00 ч.

III група

Зала JDE 52


14,30 ч.

ОТКРИВАНЕ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ


Европейски парламент, сграда JAN, зала 4Q2Проверка на кворумаПриемане на проекта на дневен редГласуване за председател и главен докладчик на Комисията по Правилника за дейносттаПриемане на протокола от 493-ата пленарна сесия, състояла се на 16 и 17 октомври 2013 г. (CES6777-2013_00_00_TRA_PV)


14,30 – 15,30 ч.Дебат на тема „Мерки за възстановяване на доверието, растежа и заетостта в Европа“:


 • Встъпително изказване на г-н Henri Malosse, председател на Европейския икономически и социален комитет
 • Изказване на г-жа Christine Lagarde, генерален директор на Международния валутен фонд (МВФ)
 • Изказвания на председателите на групи
 • Отговор на г-жа Lagarde
 • Заключителни думи на г-н MalosseИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА КОМИТЕТА СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА БЕЗ РАЗИСКВАНИЯ
REX/392

Европейска година на развитието (2015 г.)“

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на развитието (2015 г.)

COM(2013) 509 final -2013/0238 COD1

CESE 6639/2013 fin -2013/0238 COD

Докладчик: г-н Andris Gobiņš (III гр.-LV)

NAT/610

Здраве на животните и на растенията“

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно здравеопазването на животните

COM (2013) 260 final – 2013/0136 COD

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

COM(2013) 262 final – 2013/0137 COD

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията

COM(2013) 267 final – 2013/0141 COD

CESE 4013/2013 fin - 2013/0136 COD, 2013/0137 COD, 2013/0141 COD

Докладчик: г-н Armands Krauze (III гр.-LV)

NAT/619

Схеми за съфинансиране за програмите за развитие на селските райони“

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

COM(2013) 521 final - 2013/0247 COD

CESE 6571/2007 - 2013/0247 COD

Докладчик: г-н Seamus Boland (III гр.-IE)

INT/690

Фондове на паричния пазар“

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар

COM(2013) 615 final - 2013/0306 COD

CESE 5988/2013 fin - 2013/0306 COD

Докладчик: г-н Edgardo Maria Iozia (ІІ гр.-IT)

INT/691

Банкиране в сянка – последващи действия във връзка със Зелената книга“ (съобщение)

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент – „Банкиране в сянка — търсене на отговор на новите рискове във финансовия сектор“

COM(2013) 614 final

CESE 4179/2013 fin

Докладчик: г-н Christos Polyzogopoulos (II гр.-EL)

INT/708

Европейска рамка за колективна защита“ (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Към европейска хоризонтална рамка за колективна защита“

COM(2013) 401 final

CESE 5439/2013 fin

Докладчик: г-н. Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth (I гр.-DE)

INT/721

Измерване на социалното въздействие“ (становище по собствена инициатива)

CESE 6135/2013 fin

Докладчик: г-жа Ariane Rodert (III гр.–SE)

ECO/355

Фонд „Солидарност“ на ЕС

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

COM(2013) 522 final -2013/0248 COD

CESE 6414/2013 fin -2013/0248 CODДокладчик: г-н Dimitris Dimitriadis (I гр.-EL)
SOC/491

Европейска прокуратура“

Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

COM(2013) 534 final - 2013/0255 APP

CESE 6311/2013 fin – 2013/0255 APP

Докладчик: г-н Eugen Lucan (III гр.-RO)

CCMI/111

Европейският сектор за поддръжка, ремонт и преустройство на кораби: устойчив и конкурентоспособен на световно равнище отрасъл и изпълнение на политиките на ЕС за устойчив растеж“ (становище по собствена инициатива)

CESE 2301/2013 fin

Докладчик: г-н Marian Krzaklewski (ІІ гр.-PL)

Съдокладчик: г-н Enrique Calvet Chambon (Кат. 1-ES)

TEN/530

Преработване на Регламента относно Единното европейско небе“

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване

COM(2013) 409 final -2013/0187 COD

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст)

COM(2013) 410 final - 2013/0186 COD

CESE 5372/2013 fin – 2013/0186 COD, 2013/0187 COD

Докладчик: г-н Thomas McDonogh (I гр.-IE)Възможно отлагане за януари 2014 г.TEN/515

Достъпността като право на човека за хората с увреждания“ (становище по собствена инициатива)

CESE 3000/2013 fin

Докладчик: г-н Ioannis Vardakastanis (III гр.-EL)

ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА КОМИТЕТА СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА, ПРЕДВИЖДАЩА РАЗИСКВАНИЯSOC/482

Минимален европейски доход и показатели за бедност“ (становище по собствена инициатива)

CESE 1960/2013 fin

Докладчик: г-н Georgios Dassis (II гр.-EL)

Докладчик: г-н Seamus Boland (III гр.-IE)
ECO/342

Към макрорегионална стратегия на ЕС за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване в Средиземноморието“ (становище по собствена инициатива)

CESE 3017/2013 fin

Докладчик: г-н Stefano Mallia (I гр.-MT)

Съдокладчик: г-н Stefano Palmieri (ІІ гр.-IT)
ECO/343

Използване на статистически инструменти за измерване на доброволчеството“ (становище по собствена инициатива)

CESE 1979/2013 fin

Съдокладчик: г-н Krzysztof Pater (ІІІ гр.-PL)
INT/704

Пакет от мерки в подкрепа на инвестициите в иновации“

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност

COM(2013) 493 final -2013/0232 COD

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: Публично-частните партньорства в рамките на „Хоризонт 2020“ — мощен инструмент за напредък в областта на иновациите и растежа в Европа

COM(2013) 494 final

Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства

COM(2013) 495 final - 2013/0240 NLE2

Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Биотехнологични производства“

COM(2013) 496 final - 2013/0241 NLEError: Reference source not found

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията, осъществявана съвместно от няколко държави членки

COM(2013) 497 final - 2013/0242 COD

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз във втората програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“, осъществявана съвместно от няколко държави членки

COM(2013) 498 final - 2013/0243 COD

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието, съвместно предприета от няколко държави членки

COM(2013) 500 final - 2013/0233 COD

Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие ECSEL

COM(2013) 501 final - 2013/0234 NLE2

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г.

COM(2013) 503 final - 2013/0237 NLE2

Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“

COM(2013) 505 final - 2013/0244 NLE3

Предложение за Регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

COM(2013) 506 final - 2013/0245 NLE3

CESE 4572/2013 fin

Докладчик: г-н Antonello Pezzini (I гр.-IT)

Съдокладчик: г-жа Laure Batut (II гр.-FR)
NAT/618

Превози на отпадъци“

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци

COM(2013) 516 final - 2013/0239 COD

CESE 6241/2013 fin - 2013/0239 COD

Главен докладчик: г-н Stéphane Buffetaut (I гр.-FR)*18,30 ч.
КРАЙ НА ЗАСЕДАНИЕТО


Сряда,

11 декември 2013 г.

9,00 ч.

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО
INT/710

Пакетни туристически пътувания, пакетни туристически ваканции и пакетни туристически обиколки“

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета

COM(2013) 512 final - 2013/0246 COD

CESE 5087/2013 fin - 2013/0246 COD

Докладчик: г-жа Anna Maria Darmanin (II гр.-MT)Error: Reference source not found
CCMI/117

План за действие за европейската стоманодобивна промишленост“ (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа

COM(2013) 407 final

CESE 4522/2013 fin

Докладчик: г-н Claude Rolin (II гр.-BE)

Съдокладчик: г-н Zbigniew Kotowski (Кат. 3-PL)± 10,00 – 10,45 ч.Представяне на европейската гражданска инициатива „Да спрем унищожаването на природата в Европа“:


 • Встъпително изказване на г-н Henri Malosse, председател на Европейския икономически и социален комитет
 • Изказване на г-жа Prisca Merz, директор на Европейската гражданска инициатива „Да спрем унищожаването на природата в Европа“
 • Общо разискване и отговор на г-жа Merz
 • Заключителни думи на г-н MalosseCCMI/110

Предизвикателствата пред европейския инженерен сектор (машиностроене, електротехника, електроника и металургия) в контекста на една променяща се световна икономика“ (становище по собствена инициатива)

CESE 1907/2013 fin

Докладчик: г-жа Lucie Studničná (II гр.-CZ)

Съдокладчик: г-н Румен Атанасов (Кат. 1-BG)
INT/711

Платежни услуги“

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО

COM(2013) 547 final – 2013/0264 COD

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти

COM(2013) 550 окончателен – 2013/0265 COD

CESE 5238/2013 fin – 2013/0265 COD, 2013/0264 COD

Докладчик: г-н Vincent Farrugia (MT-I гр.)


 1. 1

Разни
а) Прилагане на правото на инициатива

 1. 1

Определяне на датата на следващата пленарна сесия


± 13,00 ч.
КРАЙ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ


Документът е достъпен на:

https://membersportal.eesc.europa.eu/Toad_EESC/EESCAgendas.aspx?body=PLEN

_____________

1 Незадължителна консултация от ЕП + Съвета.

2 Задължително сезиране от Съвета.

3 Задължително сезиране от Съвета.

* Неотложна процедура, член 20 и член 57 от Правилника за дейността.

CES6713-2013_00_01_TRA_CONV-POJ - 04/12/2013 FR – FM-KP/gd …/…

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница