Bg комисия на европейските общности брюксел, 15 2008 com(2008) 556 окончателен предварителен проект на коригиращ бюджет №7 на общия бюджет за 2008 ГДата25.10.2018
Размер127.5 Kb.
#97885
ТипРегламент


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 15.9.2008

COM(2008) 556 окончателен

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 7
НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г.


РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Раздел III — Комисия

(представена от Комисията)ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 7
НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 Г.


РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Раздел III — Комисия

Като взе предвид: • Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 272 от него,

 • Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 177 от него,

 • Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности1, изменен с Регламент (EО) № 1525/2007 на Съвета2, и по-специално член 37 от него,

Европейската комисия представя на бюджетния орган предварителния проект на коригиращ бюджет № 7 на бюджета за 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение Error: Reference source not found

2. Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз Error: Reference source not found

2.1. Франция: ураган Дийн, август 2007 г. Error: Reference source not found

2.2. Финансиране Error: Reference source not found

ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ ФИНАНСОВАТА РАМКА Error: Reference source not found

ПРОМЕНИ В РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ

Промените в разходната част на бюджета по раздели се изпращат отделно чрез системата SEI-BUD. За информация като бюджетно приложение се прилага версия на английски език на промените в разходната част на бюджета.1. Въведение

Предварителният проект на коригиращ бюджет (ППКБ) № 7 за 2008 г. включва следните елементи: • Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в размер на 12,78 милиона EUR като бюджетни кредити за поети задължения и за плащания във връзка с последиците от урагана Дийн в Гваделупа и Мартиника през август 2007 г.

 • Съответно намаление на бюджетните кредити за плащания в размер на 12,78 милиона EUR по бюджетен ред 13 04 02 Кохезионен фонд.

2. Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

2.1. Франция: ураган Дийн, август 2007 г.

През август 2007 г. френските отвъдморски департаменти Мартиника и Гваделупа — два съседни острова от Френските Антили, бяха засегнати от урагана Дийн, който причини сериозни щети на инфраструктурата и на различни икономически сектори. Поради големите щети и сериозните последствия от бурята Франция подаде заявление за финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.Службите на Комисията извършиха задълбочено проучване на заявлението в съответствие с Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета3, и по-специално с членове 2, 3 и 4 от него. Най-важните елементи от оценките могат да бъдат обобщени, както следва:

 1. Заявлението беше представено на Комисията на 26 октомври 2007 г. в рамките на десетседмичния срок след регистрирането на първите щети на 17 август 2007 г. Комисията получи допълнителна информация от френските власти на 8 януари 2008 г.

 2. Бедствието е природно. Френските власти оцениха общите преки щети на 511,2 милиона EUR. Сумата представлява 0,03 % от БНД на Франция и 16 % от обичайния праг от 3,267 милиарда EUR (т.е. 3 милиарда EUR по цени от 2002 г.), който се прилага към Франция за мобилизиране на фонд „Солидарност“. Общите преки щети служат за основа при изчисляването на размера на финансовата помощ. Финансовата помощ може да бъде използвана само за основни неотложни действия съгласно определеното в член 3 от регламента.

 3. Тъй като общият размер на щетите остава под обичайния праг, заявлението се основава на т.нар. критерий за „регионално изключително бедствие“, залегнал в член 2, параграф 2, последна алинея от Регламент (ЕО) № 2012/2002, който предвижда условията за мобилизиране на фонд „Солидарност“ „при изключителни обстоятелства“. Съгласно този критерий отделен регион може по изключение да се ползва от помощта на фонда, ако този регион е претърпял изключително бедствие, предимно природно, засягащо значителна част от неговото население и със сериозни и продължителни последици върху условията на живот и икономическата стабилност на региона. Регламентът обръща особено внимание на отдалечените и изолираните региони като островните и най-отдалечените региони, посочени в член 299, параграф 2 от Договора. Мартиника и Гваделупа попадат в последната категория.

 4. Както се посочва в годишния доклад за фонд „Солидарност“ за 2002—2003 г.4, Комисията счита, че за да се изпълнят със съдържание в национален контекст специфичните критерии за регионални бедствия, трябва да се прави разграничение между сериозни регионални събития и такива, които са изцяло местни. В съответствие с принципа на субсидиарност за последните отговарят националните власти, докато регионалните бедствия могат да бъдат разглеждани за подкрепа от фонд „Солидарност“.

 5. Френските власти обосновават заявлението си със специфичното положение на Мартиника и Гваделупа, които са най-отдалечените региони на Съюза. Представени са доказателства, че поради изолираното разположение на островите и тяхното критично социално-икономическо положение още преди урагана отражението и продължителните последици от щетите, причинени от урагана, са много по-тежки, отколкото биха били в друг случай.

 6. Заявлението се отнася за цяла Мартиника (34 общини с общо население 381 000 жители) и за по-сериозно засегнатата част от Гваделупа (23 общини с население 298 000 жители, което представлява две трети от общото население на Гваделупа). В тези 57 общини се е наложило да бъде обявено извънредно положение, като ураганът е засегнал в различна степен цялото население в зоната, т.е. почти 680 000 души.

 7. Френските власти докладваха за нанесени сериозни щети на селското стопанство и рибарството в размер на около 186 милиона EUR, като по-конкретно е почти напълно унищожен банановият сектор, който е единственият по-важен икономически сектор на островите. Беше докладвано също за щети от около 178 милиона EUR на инфраструктурата и обществените сгради, както и за щети на домовете и предприятията от близо 110 милиона EUR.

 8. Представените от френските власти доказателства за сериозни и продължителни последици върху условията на живот и икономическата стабилност на региона се основават предимно на очаквания дългосрочен ефект върху два ключови сектора, от които зависи голяма част от активното население: почти пълното унищожаване на банановата индустрия (култивиране, транспорт, обработване) и последствията за туризма. Това влошава допълнително нестабилното състояние, с което се характеризират икономиката и заетостта още преди бурята. Освен това като допълнителни фактори, влошаващи условията на живот в района, са представени големият брой от почти 17 000 разрушени или повредени домове, повредената инфраструктура (водоснабдяване, електроснабдяване, телефонни връзки) и финансовите затруднения на общините, предизвикани от бурята, което води до спад на обществените услуги, както и последиците от бурята върху инфлацията.

 9. Разходите за основните неотложни дейности, отговарящи на условията по член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2012/2002, са оценени от френските власти на 119,9 милиона EUR и са разбити по видове дейности.

 10. Франция посочи, че възнамерява да използва финансиране от POSEI и ЕФРР за цели, свързани с бедствието.

 11. Френските власти потвърдиха, че допустимите операции, посочени в точка 9 по-горе, нямат застрахователно покритие.

В заключение, поради изброените по-горе причини се предлага да се приеме заявлението, подадено от Франция във връзка с окачествения като „регионално изключително бедствие“ ураган Дийн, и да се предложи мобилизирането на фонд „Солидарност“.

2.2. Финансиране

Наличният общ годишен бюджет за фонд „Солидарност“ е в размер на 1 милиард EUR. През 2008 г. за предишни заявления вече са мобилизирани 260 411 197 EUR и в наличност остават 739 588 803 EUR.

Тъй като солидарността бе главното основание за създаване на фонда, Комисията счита, че помощта от него трябва да бъде прогресивна. Това означава, че според досегашната практика делът на щетите, надвишаващ прага (0,6 % от БНД или 3 милиарда EUR по цени за 2002 г. в зависимост от това коя е по-ниската сума), следва да води до по-голям интензитет на помощта в сравнение с щетите под този праг. Прилаганият преди процент за определяне на отпусканите средствата при големи бедствия е 2,5 % от общите преки щети под прага за мобилизиране на фонда и 6 % от щетите над прага. За регионалните изключителни бедствия процентът е 2,5 % от общите преки щети. Методологията за изчисляване на помощта по фонд „Солидарност“ беше изложена в Годишния доклад за фонд „Солидарност“ за 2002—2003 г. и приета от Съвета и Европейския парламент.

Предлага се в този случай да се приложат същите проценти и да се отпуснат следните помощи:


(EUR)
Преки щети

Праг

Сума на база 2,5 %

Сума на база
6 %


Общ размер на предложената помощ

Франция/Гваделупа и Мартиника, ураган Дийн

511 200 000

3 266 629 000

12 780 000

0

12 780 000

Общо

12 780 000

Този размер на компенсацията ще остави поне 25 % от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в наличност за разпределяне през последното тримесечие на годината, съгласно изискването в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

Като се има предвид отчетеният излишък от бюджетни кредити по бюджетен ред 13 04 02 Кохезионен фонд, няма да са необходими свежи бюджетни кредити за плащания за финансиране на плащанията от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за Франция (Мартиника/Гваделупа). Сума в размер на 12,78 милиона EUR ще бъде прехвърлена от бюджетен ред 13 04 02 към бюджетен ред 13 06 01 за покриване на съответните нужди, свързани с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Това прехвърляне е възможно, тъй като плащанията по Кохезионния фонд за периода 2007—2013 г. са в голяма степен свързани с големи проекти. Въпреки това, големите проекти трябва да бъдат одобрени поотделно в последващите решения на Комисията, преди да могат да се извършат междинни плащания. Тъй като тази година не се очаква да бъдат внесени и одобрени големи проекти, не се очакват значителни междинни плащания през 2008 г.ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА ПО ФУНКЦИИ ОТ ФИНАНСОВАТА РАМКА

Финансова рамка
Функция/подфункция


Финансова рамка за 2008 г.

Бюджет за 2008 г. (вкл. КБ 1—4/2008 и ППКБ 5—6/2008)

ППКБ 7/2008

Бюджет за 2008 г. + КБ 1—4/2008 и ППКБ 5—7/2008
БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

1а. Конкурентоспособност за растеж и заетост

10 386 000 000
11 086 000 000

9 768 739 60011 086 000 000

9 768 739 600

1б. Сближаване за растеж и заетост

47 267 000 000
47 255 948 720

40 551 565 026
- 12 780 000

47 255 948 720

40 538 785 026

Общо

57 653 000 000
58 341 948 720

50 320 304 626
- 12 780 000

58 341 948 720

50 307 524 626

Марж5-188 948 720


-188 948 720
2. ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

От които разходи, свързани с пазара, и преки плащания

46 217 000 000
41 400 082 042

40 889 550 50041 400 082 042

40 889 550 500

Общо

59 193 000 000
55 564 715 538

53 241 270 05355 564 715 538

53 241 270 053

Марж3 628 284 462


3 628 284 462
3. ГРАЖДАНСТВО, СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

3а. Свобода, сигурност и правосъдие

747 000 000
7 30 274 000

533 196 000730 274 000

533 196 000

3б. Гражданство

615 000 000
875 254 197

968 664 203

12 780 000

12 780 000

888 034 197

981 444 203

Общо

1 362 000 000
1 605 528 197

1 501 860 203

12 780 000

12 780 000

1 618 308 197

1 514 640 203

Марж616 883 000


16 883 000
4. ЕС — ФАКТОР ОТ СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ7

7 002 000 000
7 311 218 000

8 112 728 4007 311 218 000

8 112 728 400

Марж-70 000 000


-70 000 000
5. АДМИНИСТРАЦИЯ8

7 380 000 000
7 279 525 455

7 280 085 4557 279 525 455

7 280 085 455

Марж177 474 545


177 474 545
6. КОМПЕНСАЦИИ

207 000 000
206 636 292

206 636 292206 636 292

206 636 292

Марж363 708


363 708
ОБЩО

132 797 000 000

129 681 000 000

130 309 572 202

120 662 885 029

12 780 000

0

130 322 352 202

120 662 885 029

Марж3 564 056 995

9 560 670 9563 564 056 995

9 573 450 9561ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

2ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9.

3Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).

4Годишен доклад за 2002—2003 г. и Доклад за натрупания опит след едногодишно прилагане на новия инструмент, COM(2004) 397 окончателен от 26.5.2004 г.

5Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) не е включен в изчисляването на маржа по функция 1а. Инструментът е мобилизиран за сума от 200 милиона EUR.

6Сумата за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е записана над таваните за съответните позиции, както е предвидено в МИС от 17 май 2006 г. (ОВ C 139, 14.6.2006 г.).

7Маржът за 2008 г. за функция 4 не отчита бюджетните кредити, свързани с Резерва за спешна помощ. Инструментът за гъвкавост бе мобилизиран за сума в размер на 70 милиона EUR.

8За изчисляване на маржа под тавана за функция 5 е отчетена бележка под линия (1) от финансовата рамка за 2007—2013 г. за сума в размер на 77 милиона EUR за вноските на персонала по пенсионната схема.

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница