Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчкаДата18.12.2018
Размер23.68 Kb.
#107447
BG-Любимец:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Любимец, ул. Републиканска № 2, За: инж. Филка Джогова - гл. специалист по ОП, Република България 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914, E-mail: oba@lyubimets.org, Факс: 03751 8378

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lyubimets.org.

Адрес на профила на купувача: www.lyubimets.org.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“

II.2) Обект на поръчката и място на строителството

Място на извършване на строителството

община Любимецкод NUTS

BG422


II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителствотоНастоящата обществена поръчка включва изграждане на нова спортна зала в град Любимец и на спортни площадки за практикуване на различни видове спорт в населените места: грод Любимец, с.Лозен и с.Малко Градище. Самият проект се състои от седем подобекта, както следва: - Подобект 1 - "Спортна зала и реконструкция на игрища за футбол, тенс на корт, и баскетбол/волейбол с трибуни" в УПИ I, кв.74-А, гр.Любимец; - Подобект 2 - "Спортна площадка за футбол на малки вратички" в УПИ I, кв.39, гр.Любимец; - Подобект 3 - "Спортна площадка за футбол на малки вратички и баскетбол/ волейбол" в УПИ I, кв.106, гр.Любимец; - Подобект 4 - "Спортна площадка за футбол на малки вратички / волейбол" в УПИ VII, кв.22, с.Лозен, Община Любимец; - Подобект 5 - "Спортна площадка за стрийтбол и тенис на маса" в УПИ I, кв.29, с.Мало Градище, Община Любимец; - Подобект 6 – „Реконструкция на спортна зала и прилежащ терен към нея в ПИ 001162, гр. Любимец, община Любимец” - Подобект 7 – „Нова спортна площадка в УПИ IX, кв.31, с. Белица, община Любимец”.

Прогнозна стойност

3891962 BGNОбособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)45212225, 45212200

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни зали


Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯIII.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

III.2) Условия за участие

III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯVI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

За проект „Изграждане на спортна заа и спортни площадки в населени места на община Любимец” е сключен договор с Програма за развитие на селските райони 2007-2013, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.VI.3) Информация относно общата нормативна рамка

Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление13.02.2013 г. 
Каталог: pokani
pokani -> Докладите трябва да бъдат подадени в готов за отпечатване формат
pokani -> Закон за обществени поръчки (зоп), Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, Ви отправя настоящата покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка
pokani -> Списък на автомобилите на ВиК – еоод гр. Стара Загора по райони с монтирани gps устройства
pokani -> Списък на автомобилите на „ВиК” еоод, гр. Стара Загора по райони с монтирани gps устройства І. Район Стара Загора
pokani -> Junior Achievement Bulgaria
pokani -> Техническо задание
pokani -> Приложение №1 Техническо задание /спецификация на софтуерния продукт/ Въведение
pokani -> Техническо задание диспечеризация на вг гр. Казанлък Група „Гъбарево”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница