Bg-пловдив: Покупка обявление за обществена поръчкаДата14.07.2017
Размер67.18 Kb.
04611-2015-0001

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СБАЛАГ "ТОРАКС Д-Р САВА БОЯДЖИЕВ" ЕООД, ул. Димитър Цончев 5, За: Снежка Назърова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 621620, E-mail: thorax_pl@mail.bg, Факс: 032 625125

Място/места за контакт: СБАЛАГ "ТОРАКС Д-Р САВА БОЯДЖИЕВ" ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.thorax.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.thorax.bg.Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на фармацевтични продукти, медицински консумативи, продукти за лични грижи и бебе по позиции за нуждите на СБАЛАГ "ТОРАКС Д-Р САВА БОЯДЖИЕВ" ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: СБАЛАГ "ТОРАКС Д-Р САВА БОЯДЖИЕВ" ЕООД
Код NUTS: BG421

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на фармацевтични продукти, медицински консумативи, продукти за лични грижи и бебе по позиции за нуждите на СБАЛАГ "ТОРАКС Д-Р САВА БОЯДЖИЕВ" ЕООД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000, 33140000, 33700000, 33750000

Описание:

Фармацевтични продукти


Медицински консумативи
Продукти за лични грижи
Продукти за грижа за бебето

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позицииДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ДА
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно спецификация в документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС

150000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаПродължителност в месеци

24
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участника избира сам формата на гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се извършва със собствени средства. Заплащането ще се извършва чрез банков превод в лева след представяне на оригинална фактура, съгласно сключения договор

ІІІ.1.4) Други особени условия

Лекарствените продукти следва да отговарят на изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ - да притежават валидно разрешение за употреба с одобрената кратка характеристика на продукта, макет на опаковката и листовката за пациента, съгласно разпоредбите на ЗЛПХМ. Остатъчния срок на годност на медикаментите към датата на доставката следва да бъде не по-малък от 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя. Медицинските изделия следва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия, да притежават Сертификат за качество – СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79, което се удостоверява със съответните документи при тяхната доставка.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Кандидатите да са български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, които отговарят на изискванията на чл.47 от ЗОП и конкурсните документи. Медикаментите се доставят чрез периодични доставки по заявка изпълнена в срок не по-дълъг от 24 часа. Предаването на медикаментине се извършва от магистър или помощник - фармацевт на всяка доставка. Качеството на медикаментите следва да отговаря на българските и европейски стандарти за качество.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Удостоверение за актуално състояние или разпечатка от ТР към момента на подаване на документите или документ за регистрация на чуждестранно лице, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Доказателства за икономическото и финансово състояние съгласно чл.50 - изброени в документацията; Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП и други, посочени в конкурсната документация.


Минимални изисквания: няма

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Описание на техническото оборудване и ресурсните възможности за осигуряване на качествено и бързо изпълнение на поръчката (документ, удостоверяващ наличието на собствен транспорт за изпълнение на поръчката, наличие на складова база с които разполага участника. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава членка, съгласно глава девета от ЗЛПХМ – заверено копие Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ – заверено копие. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за доставките Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители и на лицата, които отговарят за доставките
Минимални изисквания: 1.Описание на техническото оборудване и ресурсните възможности за осигуряване на качествено и бързо изпълнение на поръчката (документ, удостоверяващ наличието на собствен транспорт за изпълнение на поръчката, наличие на складова база с които разполага участника. 2.Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава членка, съгласно глава девета от ЗЛПХМ – заверено копие 3.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ – заверено копие.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена на предложението; тежест: 90
Показател: Срок на доставка; тежест: 10
IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)Срок за получаване на документация за участие

16.03.2015 г.  Час: 16:00Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие23.03.2015 г.  Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертитеПродължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертитеДата: 24.03.2015 г.  Час: 11:00

Място

СБАЛАГ "ТОРАКС Д-Р САВА Б ОЯДЖИЕВ" ЕООДЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/ могат да присъстват при действията на комисията по реда на чл.68, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕСНЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

СБАЛАГ "ТОРАКС Д-Р САВА БОЯДЖИЕВ" ЕООД, ул. Димитър Цончев 5, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 621620, E-mail: thorax_pl@mail.bg, Факс: 032 625125

Интернет адрес/и:

URL: http://www.thorax.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.02.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Фармацевтични продукти

1) Кратко описание

108 броя фармацевтични продукти подробно описани в техническата спецификация публикувана на сайта на възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000


Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

108 броя фармацевтични продуктиПрогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 24
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Медицински консумативи

1) Кратко описание

42 броя медицински консумативи подробно описани в техническата спецификация публикувана на сайта на възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

42 броя медицински консумативи подробно описани в техническата спецификация публикувана на сайта на възложителяПрогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 24
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Продукти за лични грижи и бебе

1) Кратко описание

12 вида продукти за лични грижи и бебе описани в спецификацията, публикувана на сайта на възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33700000, 33750000

Описание:

Продукти за лични грижи


Продукти за грижа за бебето

3) Количество или обем

12 вида продукти за лични грижи и бебе

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнениеСрок за изпълнение в месеци 24
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница