Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgiëДата24.07.2016
Размер263.71 Kb.

BG

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 31 октомври 2014 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

ОТ 15 И 16 ОКТОМВРИ 2014 г.


ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА
Настоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет сайта на Комитета
на следния адрес:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documents#

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions-search

Съдържание:

_____________


По време на пленарната сесия на 15 и 16 октомври 2014 г. се откроиха следните събития: дебат на тема „Перспективи пред ЕС“ с изказване на г-н Valéry Giscard d'Estaing, бивш президент на Република Франция, дебат относно преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ с участието на г-н Marcello Messori, директор на LUISS School of European Political Economy (Рим), г-н Philippe Pochet, генерален директор на Европейския синдикален институт, и г н Conny Reuter, генерален секретар на Европейската мрежа на неправителствени организации (SOLIDAR), съпредседател на Групата за връзка с европейските организации и мрежи на гражданското общество, както и дебат на тема „На верен път ли е европейският селскостопански модел и може ли да служи за пример?“ с участието на г н Czeslaw Adam Siekierski, председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП. Пленарната сесия продължи с връчване на Наградата на гражданското общество на ЕИСК.
На пленарната сесия бяха приети следните становища:


 1. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР / МСП
 • Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2013 г.


Докладчик: Paulo Barros Vale (Работодатели – PT)
Отправни документи: COM(2014) 249 final – EESC-2014-03690-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • приветства съдържанието на доклада и като цяло го подкрепя, но изразява своята загриженост относно настоящата обстановка;

 • счита, че ангажиментът на националните органи за защита на конкуренцията (НОЗК) е от съществено значение и по тази причина смята, че те трябва да разполагат с човешки и материални ресурси, които да им позволяват да действат ефикасно и проактивно, а не реактивно;

 • смята, че в допълнение към регламентирането трябва да се даде роля и на саморегулирането и тази практика трябва да се насърчава;

 • заявява, че пазарът на енергия трябва да продължи да получава специално внимание, тъй като единният пазар все още не е завършен. Действията по укрепване на европейската мрежа и инвестиране във възобновяеми енергийни източници трябва да бъдат в центъра на вниманието, за да се насърчи истинска конкуренция в този сектор;

 • смята, че е особено важно потребителите да имат свободен достъп до всички пазари и че Програмата в областта на цифровите технологии за осигуряване на широколентов достъп за всички играе значителна роля за постигането на тази цел;

 • заявява, че международното сътрудничество, по отношение на което беше извършен широк кръг от дейности, постигна похвални резултати, но подчертава, че все още има много за вършене;

 • изтъква в заключение, че Европа продължава да страда от нелоялната конкуренция, в рамките на своите граници и извън тях, от страна на публични и частни предприятия от държави, където е обичайна практика предоставянето на неправомерни държавни помощи, правилата за опазване на околната среда са по-облекчени и не се спазват същите правила по отношение на труда.


Лице за контакт: Daniel Squerzi

(Тел.: 00 32 2 546 85 49 – електронен адрес: daniel.squerzi@eesc.europa.eu)


 • Разпространение на спътникови данни


Докладчик: Thomas Mcdonogh (Работодатели – IE)
Отправни документи: COM(2014) 344 final – 2014/0176 (COD) – EESC-2014-04468-00-01-AC-TRA
Основни въпроси:
В становището си ЕИСК подчертава, че разглежданото предложение за директива е от решаващо значение за Европейския съюз. Също така ЕИСК:


 • смята, че развитието на търговска космическа индустрия в Европа протича твърде бавно и призовава Комисията да ускори разработването на политиките, както и на законодателна уредба относно космическия сектор с цел насърчаване на сигурността, безопасността, устойчивостта и икономическото развитие на космическия сектор;

 • застъпва категорично позицията, че провежданата политика трябва да подкрепя по добре МСП във всичките 28 държави – членки на ЕС, които се опитват да се конкурират и да разширяват присъствието си на пазара за данни от наблюдение на Земята;

 • би желал да бъдат изготвени предложения за политика за европейски обществени поръчки в подкрепа на развитието на търговския космически сектор, който зависи до голяма степен от институционалните обществени поръчки;

 • би желал да бъдат разработени политики, насърчаващи формирането на повече специалисти с висше образование за космическата индустрия – инженери, специалисти в областта на ИКТ и икономисти;

 • счита, че една по-всеобхватна обща европейска политика за сигурност би спомогнала, наред с другото, за разрешаването на проблема с прекомерно строгия контрол по отношение на спътниковите данни с висока разделителна способност (СДВРС) от страна на няколко държави членки.


Лице за контакт: Alice Tétu

(Тел.: 00 32 2 546 82 86 – електронен адрес: alice.tetu@eesc.europa.eu)


 • Уязвимостта на потребителите по отношение на търговските практики на единния пазар


Докладчик: Bernardo Hernández Bataller (Други интереси – ES)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива EESC-2014-01032-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • счита, че постепенното намаляване на покупателната способност на средната класа и на всички потребители като цяло, както и финансовите трудности, които застрашават оцеляването на малките и средните предприятия, наложиха преразглеждане на много от обичайните търговски практики на пазара.

 • изтъква необходимостта публичните власти да предприемат системни мерки за защита на потребителите от това постепенно отслабване и спад на потреблението;

 • подчертава необходимостта от коригиране на съществуващите дисбаланси с цел да се подобри положението на производителите и МСП;

 • препоръчва както на равнището на ЕС, така и на държавите членки да се приемат мерки за превенция, защита, смекчаване на последиците и възстановяване.


Лице за контакт: Roxana Maliti

(Тел.: 00 32 2 546 87 49 – електронен адрес: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


 • Въздействие на бизнес услугите в промишлеността


Докладчик: Joost Van Iersel (Работодатели – NL)

Съдокладчик: Hannes LEO (AT)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива EESC-2014-00493-00-01-AC-TRA
Основни въпроси:
Делът на услугите в европейската икономика нараства, а в сферата на услугите се създават повече работни места отколкото в производството. Услугите и ИКТ-плюс имат огромни социално-икономически и политически последици. Те се отнасят до въздействието върху промишлените процеси на услугите, цифровизацията, ИКТ и новите приложения в същата рамка – като например триизмерно печатане и други приложения (ИКТ-плюс).
Бързо разрастващите се бизнес услуги вече доминират в производствения сектор и подпомагат производството. Все по-голям брой предприятия – както в сферата на производството, така и на услугите – участват в разработването и внедряването на нови поколения бизнес услуги.
Предвид тясното взаимодействие между услугите и производството и въздействието му върху устойчивия растеж и заетостта в Европа, ЕИСК призовава Комисията по време на следващия си мандат да включи бизнес услугите в списъка с приоритетите. Това е още по-належащо поради новия модел на производство, който някои наричат „четвъртата индустриална еволюция“. Основна предпоставка е повишаването на осведомеността сред публичните органи и обществеността.
С оглед на огромното значение на бизнес услугите за постигането на целта промишленото производство да достигне 20% от европейския БНП до 2020 г., както и перспективата за четвъртата индустриална революция, е необходима европейска програма или пътна карта за бизнес услугите. Според ЕИСК тя би трябвало да включва:


 • Повишаване на осведомеността и насърчаване на дебат, изготвяне на определение и класификация на бизнес услугите с цел предоставяне на приложими и надеждни статистически данни за бизнес услугите и тяхното развитие. Засилване на интеграцията, борба с фрагментацията на вътрешния пазар и премахване на пречките пред вътрешната търговия в ЕС, подкрепа за създаване на регулаторна рамка и европейски платформи за стандартизация, укрепване на вътрешния пазар в сектора на далекосъобщенията, насърчаване на инвестициите в инфраструктура, необходими за изграждане на сигурен цифров пазар за далекосъобщения, сътрудничество и обмен на цифрови стоки и услуги, защита на данните и правата на интелектуална собственост, намаляване на правните и регулаторните пречки пред международната търговия с бизнес услуги.

 • Въздействието на големите информационни масиви (Big Data) – значителното увеличение на обема, многообразието и скоростта на данните в резултат от засилените работа в мрежа и генериране на данни, много важната връзка между научни изследвания, промишленост, услуги и заетост, обществените поръчки, екологичните характеристики и устойчивостта, социалното въздействие на бизнес услугите върху обществото като цяло и върху пазара на труда.


Лице за контакт: Alain Colbach

(Тел.: 00 32 2 546 91 70 – електронен адрес: alain.colbach@eesc.europa.eu)


 1. ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ / ИПС
 • Управление на макрорегионалните стратегии


Докладчик: Etele Baráth (Други интереси – HU)
Отправни документи: COM(2014) 284 final – EESC-2014-03857-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК счита, че:


 • Докладът на Комисията е актуален и предоставя важни насоки за това как да се подобри планирането на макрорегионалните стратегии и управлението на тяхното прилагане.

 • Разочарование обаче буди фактът, че в доклада понятието „управление“ обхваща само политическото, институционалното и административното/организационното сътрудничество. На партньорите е отредена една изцяло подчинена роля.

 • Този проблем е особено сериозен на етап изпълнение. Ефективността и ефикасността на изпълнението до голяма степен зависят от предварителното участие на партньорите. Следователно трябва да се изготви нов модел на управление, в който да бъдат включени икономическите и социалните партньори.

 • Органите със сложен състав на различни равнища, както и някои форуми, биха могли да допринесат значително за укрепването на европейската идентичност на гражданското общество и на икономическите, социалните и политическите участници. Това може да бъде значителен принос за по-нататъшното развитие на европейски модел, съзнателно изграден „отдолу нагоре“.

 • Изключително полезно би било политиката за развитие на макрорегионално равнище да стане неразделна част от общоевропейската политика. За тази цел би било уместно на европейско равнище да се извърши оценка на „съществуващите“ макрорегионални отношения, които функционират добре от териториална и от секторна гледна точка.

 • Един преглед на макрорегионалните предизвикателства и възможности би могъл да доведе до успешен край инициативи за развитие от вида на Механизма за свързване на Европа и с това да укрепи европейската интеграция.

 • Анализът не включва въпроси, необходими за изчисляване на възвръщаемостта на инвестициите и, съответно, за доказване на добавената стойност. „Техническите звена“ биха могли да бъдат натоварени със задачата да създадат единна система за мониторинг и да изготвят предварителни и последващи оценки.

 • Следва да се определи по-прецизно от правна и институционална гледна точка какво означава „управление“ при разработването и изпълнението на макрорегионалните стратегии.

 • Прилагането на правилото на „трите Не“ вече не е актуално – има налични средства, изгражда се административна и институционална система, която да улесни управлението, а общата стратегическа рамка съдържа необходимите правила.


Лице за контакт: Helena Polomik

(Тел.: 00 32 2 546 90 63 – електронен адрес: helena.polomik@eesc.europa.eu)


 • Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж


Докладчик: Stefano Palmieri (Работници – IT)
Отправни документи: COM(2014) 130 final – EESC-2014-03600-00-01-AC-TRA
Основни въпроси:


 • ЕИСК смята, че стратегията се оказа в голяма степен незадоволителна за постигане на поставените цели и въпреки че наблюдаваме окуражителни резултати, получени в областта: а) на борбата с изменението на климата и на устойчивата енергетика; б) на образованието и борбата с намаляването на ранното напускане на училище, съществуват много обезпокоителни сигнали във връзка с разходите за научни изследвания и развойна дейност (НИРД), пазара на труда и борбата срещу бедността и социалното изключване.

 • Според ЕИСК в подкрепа на стратегията „Европа 2020“ трябва да се насърчи осъществяването на амбициозен план за инвестиции в материална и нематериална инфраструктура и социални услуги, насочени изключително към повишаване на конкурентоспособността на ЕС. Съветът следва да даде своето съгласие за допълнителните бюджетни кредити, необходими за финансирането му, а Комисията, успоредно с проследяването на структурните реформи във всяка страна, да следи за ефикасността и ефективността му.

 • ЕИСК препоръчва този план за социални инвестиции, който може да противодейства на бедността и риска от социално изключване и да стимулира възстановяването на заетостта в Европа, да се равнява на около 2% от БВП, които да бъдат изключени от изчисленията на дефицита, но да бъдат подложени на мониторинг, за да се гарантира, че са налице условия за ефикасност и ефективност. Неговото финансиране може да бъде обезпечено от данъка върху финансовите сделки.


Лице за контакт: Jüri Soosaar

(Тел.: 00 32 2 546 96 28 – електронен адрес: juri.soosaar@eesc.europa.eu)


 1. СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ / ЗАЕТОСТ / ПОТРЕБИТЕЛИ
 • Жените в науката


Докладчик: Indrė Vareikytė (Други интереси – LT)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива EESC-2014-00625-00-01-AC-TRA
Основни въпроси:
Препоръки на ЕИСК
Към Европейската комисия:


 • да предложи на държавите членки, под формата на препоръка, общи насоки относно институционални промени, чрез които да се насърчава равенството между половете в университетите и научноизследователските институти;

 • да продължи разработването и прилагането на програми за повишаване на осведомеността, насочени към привличането на повече момичета към точните науки, технологиите, инженерството и математиката и на повече жени към научните изследвания;

 • да осигури по-висока степен на сътрудничество между съответните генерални дирекции (ГД „Образование и култура“ и ГД „Научни изследвания и иновации“);

 • да събира и разпространява в рамките на Евростат свързани с научните изследвания и иновациите данни, дезагрегирани по полов признак.

Към държавите членки:
 • да подобряват своите правни и политически уредби за равенство между половете в областта на научните изследвания;

 • да гарантират, че разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 3% от БВП – нивото, определено в стратегията „Европа 2020“;

 • да отворят европейските структурни фондове и други схеми за финансиране за инициативи за институционални промени;

 • да обвържат оценката, акредитирането и финансирането на научноизследователските институти и организации с постигнатото от тях в областта на равенството между половете;

 • да проучат начините за осигуряване на равновесие между професионалния и личния живот чрез разработването и прилагането на политики, благоприятстващи семейния живот, както за жените, така и за мъжете изследователи;

 • да подкрепят и засилят диалога между научноизследователските институти, предприятията и съответните социални партньори.

Към заинтересованите научно-изследователски среди:
 • да осигурят балансирано представителство на половете в своите отдели, отговорни за вземането на решения и подбор, и в други свързани с това отдели;

 • да се засили диалогът с издатели и редактори на научни публикации, за да се премахнат от научните публикации предубежденията по отношение на пола.


Лице за контакт: Maria Judite Berkemeier

(Тел.: 00 32 2 546 98 97 – електронен адрес: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu)


 • Международна закрила на непридружени ненавършили пълнолетие лица


Докладчик: Grace Attard (Други интереси – MT)
Отправни документи: COM(2014) 382 final -2014/0202 (COD) – EESC-2014-04595-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК силно препоръчва принципът на „висшия интерес на детето“ да има предимство над всички други разпоредби. ЕИСК отбелязва, че в настоящото предложение не са формулирани критерии за това „как“ и „кой“ ще установява „висшия интерес на детето“. За да се избегнат конфликти на интереси, органът, определящ висшия интерес на детето, трябва да е независим и да не е свързан с имиграционните власти.
Комитетът препоръчва всички служители, които работят с непридружени ненавършили пълнолетие лица, да бъдат добре обучени да спазват правата на децата. Понятията „информира“ и „реална възможност“ трябва да бъдат дефинирани ясно, за да се гарантира, че ненавършилите пълнолетие лица могат да разберат последиците от целия процес на подаване на молба за международна закрила в някоя от държавите – членки на ЕС.
Съгласно задълженията във връзка със забраната за връщане, произтичащи от международното право в областта на правата на човека, хуманитарното право и правото в областта на бежанците, на непридружени или разделени от семействата им деца никога не трябва да се отказва влизане в дадена държава и спешно трябва да се даде приоритет на прекратяването на практиката на задържане на деца, било то придружени или не, без значение каква процедура се прилага спрямо тях.
ЕИСК настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че всички процедури за оценка се основават на висшия интерес на ненавършилото пълнолетие лице, с главната цел да се гарантира, че са му предоставени полагащите му се права и защита. ЕИСК силно препоръчва в случаите, в които ненавършили пълнолетие лица навършват пълнолетие по време на процеса на определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила, възрастта на лицето да бъде определяна спрямо датата на първоначалната молба.
ЕИСК счита, че е необходимо по-изчерпателно определение за „непридружени деца имигранти с нередовен статут“, което да обхване различните ситуации, които се наблюдават в практиката и не са обхванати от предложения регламент.
ЕИСК изтъква колко са важни консултациите с експерти от гражданското общество, правни специалисти и практикуващи специалисти с опит по въпросите, свързани с децата имигранти, и очаква с нетърпение сътрудничеството си с Комисията в хода на този процес.
Лице за връзка: Barbara Walentynowicz

(Тел.: 00 32 2 546 82 19 – електронен адрес: barbara.walentynowicz@eesc.europa.eu)


 • Иновации в синята икономика


Докладчик: Seamus Boland (Други интереси – IE)

Съдокладчик: Gonçalo Lobo Xavier (Работодатели – PT)
Отправни документи: COM(2014) 254 final/2 – EESC-2014-03567-00-00-AC-TRA -
Основни въпроси:
ЕИСК приветства документа на Комисията, но изразява загриженост от липсата на координация на действията, предприети от частния и публичния сектор, и отбелязва, че подобни напрежения съществуват и между държавите членки. Наравно с това липсата на подходящи данни и информационни системи, необходими за получаването на точна информация за нашите морета и потенциала им, представлява пречка пред развитието на иновациите. ЕИСК счита, че неуспехът по отношение на решаването на тези въпроси отнема на европейските граждани възможностите за достъп до нов потенциал за заетост.
ЕИСК отбелязва, че водещата инициатива „Съюз за иновации“ е от първостепенно значение за развитието на синята икономика. Необходима е обаче по-голяма подкрепа от Комисията, която трябва спешно да установи сътрудничество с държавите членки за отстраняване на установените слабости.
ЕИСК препоръчва паралелно с научния подход, използван в документа, да се интегрират и стратегиите за насърчаване на крайбрежния туризъм като начин да се стимулира не само интересът на гражданското общество към този въпрос, но също така и за да се извлекат ползи от интегрираното сътрудничество между двете визии за процеса.
ЕИСК препоръчва крайбрежните и островните общности, които изпитват сериозен спад в традиционните си промишлени дейности, в това число риболова, да бъдат изцяло включени във всички етапи на развитие на синята икономика, за да се гарантира правилен баланс между научноизследователските, развойните и туристическите дейности, способни да създават работни места и благоденствие. Отправяйки тази препоръка, Комитетът би искал да поясни, че всички общности, засегнати от синята икономика, би трябвало да бъдат представени в значим диалог между всички заинтересовани страни. Освен това със специфичния си потенциал тези общности и по-специално островите могат да окажат принос към иновациите в рамките на синята икономика.
В разработваните стратегии за стимулиране на заетостта в синята икономика е особено важно да бъдат включени иновациите в области като корабостроенето, аквакултурата, пристанищната инфраструктура и риболова. Тъй като и към момента е налице нарастваща необходимост да се спазват различни екологични изисквания, Комитетът препоръчва цялата морска политика, която се изготвя от Комисията, да бъде съсредоточена върху потенциала за създаване на заетост на дейностите, свързани с адаптацията към новите екологични изисквания.
Ясно е, че в условията на сегашната политика постигането на по-голяма заетост чрез иновации в синята икономика ще се осъществи много бавно. В този контекст ЕИСК настоятелно препоръчва Европейската комисия да потърси съгласието на всички страни за изработването на добре обмислен график, който да спомогне за съсредоточаване на действията с цел бързо изпълнение на всички стратегии.
ЕИСК подкрепя препоръчаните от Комисията действия, но призовава за адекватен ангажимент от страна на държавите членки. Комитетът предлага да се проведе специална среща на върха на ЕС относно иновациите в синята икономика преди 2016 г. с цел да се подредят ключовите стратегии според техния приоритет и да се договорят срокове за изпълнение. Освен това в предложения за провеждане през 2015 г. стопански и научен форум за синята икономика, Комитетът препоръчва гражданското общество, в това число работниците и маргинализираните групи, да бъдат подходящо представени.
Лице за контакт: Andrei Popescu

(Тел.: 00 32 2 546 91 86 – електронен адрес: Andrei.Popescu@eesc.europa.eu)


 • Услуги, предоставяни на семействата


Докладчик: Béatrice Ouin (Работници – FR)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива EESC-2014-01456-00-01-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК отправя следните препоръки:
към Европейския съюз:


 • да насърчава обмена на добри практики, да подобрява статистическите познания;

 • да изготви серия препоръки за социалните партньори, основаваща се на сравнение на неутралните от гледна точка на пола работни места;

 • да учреди награда за иновации за предприемачеството в областта на услугите, предоставяни на семействата;

 • да насърчава социалните иновации в рамките на развиване на предоставяните на семействата услуги, независимо от тяхната форма.

към държавите членки:
 • да ратифицират Конвенция 189 на МОТ;

 • да изведат на светло работата на черно чрез данъчни облекчения и опростени системи за деклариране;

 • да гарантират, че задачите, свързани с полагане на грижи и домакинство, се считат да дейности, изпълнявани и от двата пола;

 • да установят цялостна рамка за насърчаване на създаването и развитието на професионализиран сектор за предоставяните на семействата услуги;

 • да премахнат законовите пречки, които понастоящем ограничават значително декларираната заетост на семействата.

към социалните партньори:
 • да признаят дипломите и удостоверенията за професионална квалификация, включително узаконяване на уменията, придобити по време на работа в частни семейни домове;

 • да договарят колективните трудови договори и таблиците с класификация на работните места така, че да бъдат отчетени всички умения.

към предприемачите: да създават предприятия, за да предлагат услуги на семействата и статут на нает работник на работниците;


към синдикалните организации и работническите съвети:


 • да популяризират имиджа на услугите, предоставяни на семействата, и да повишават стойността на работните места в тази област;

 • да насърчават обучението на заинтересованите лица и сертифицирането на придобитите умения;

 • да създадат и структури за обединяване и организиране на услугите, предоставяни на семействата;

 • да организират представянето на домашните работници и работодателите;

 • да договарят участие на предприятията с цел да се насърчава съвместяването на професионалния и семейния живот за всички.


Лице за контакт: Maria Judite Berkemeier

(Тел.: 00 32 2 546 98 97 – електронен адрес: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu)


 1. ОКОЛНА СРЕДА / СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО
 • Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право


Докладчик: An Le Nouail Marlière (Работници – FR)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива EESC- 2014-02361-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
В отговора си на първата успешна европейска гражданска инициатива (ЕГИ) „Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!“ Комисията утвърждава значението на човешкото право на вода и канализация като обществено благо с фундаментално значение. Според ЕИСК публичните власти трябва да бъдат в състояние да упражняват широк контрол по отношение на качеството и ефикасността на услугите, предоставяни от водоснабдителните предприятия. ЕИСК подкрепя Комисията, признаваща ключовата роля, която трябва да играе прозрачността. ЕИСК призовава Европейската комисия да предложи законодателство, в което достъпът до водоснабдяване и канализация да се признава за право на човека в приетия от ООН смисъл, както и да насърчи водоснабдяването и канализацията като жизненоважни обществени услуги за всички.
Лице за контакт: Andreas Versmann

(Тел.: 00 32 2 546 84 79 – електронен адрес: andreas.versmann@eesc.europa.eu)


 • Разпоредби относно риболова в Средиземноморието (категория В)


Отправни документи: COM(2014) 457 final - 2014/0213 (COD) – EESC-2014-05181-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и не изисква никакви бележки от негова страна, Комитетът реши да приеме положително становище по предложения текст.
Лице за контакт: Petra Dlouhá

(Тел.: 00 32 2 546 83 94 – електронен адрес: petra.dlouha@eesc.europa.eu)


 • Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (категория В)


Отправни документи: COM(2014) 466 final - 2014/0216 (COD) – EESC-2014-05183-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и не изисква никакви бележки от негова страна, Комитетът реши да приеме положително становище по предложения текст.
Лице за контакт: Petra Dlouhá

(Тел.: 00 32 2 546 83 94 – електронен адрес: petra.dlouha@eesc.europa.eu)


 • Биологично производство и етикетиране на биологични продукти


Докладчик: Armands Krauze (Други интереси – LV)
Отправни документи: COM(2014) 180 final - 2014/0100 (COD) – EESC-2014-02977-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК приветства законодателното предложение на Комисията и намерението ѝ да създаде благоприятни условия за развитието на биологичното земеделие в Европа и е съгласен, че е необходимо да се коригират недостатъците в настоящата система. Комисията следва както да насърчава развитието на биологичното земеделие, така и да повишава доверието на потребителите в биологичните продукти. Все пак Комитетът е загрижен от факта, че в анализа на въздействието, направен от Комисията, не се прави правилна оценка на последиците от новите разпоредби за бъдещото развитие на биологичното земеделие в Европа.
По принцип ЕИСК подкрепя целта на Комисията за преминаване на смесените земеделски стопанства към изцяло биологично земеделие, но при условие че се предвидят дерогации за някои особени случаи. Трябва да се предприемат допълнителни мерки за подкрепа, за да се улесни преходът на земеделските стопани към 100% биологично земеделие. ЕИСК приканва Комисията да разгледа и да вземе под внимание традиционните, историческите и климатичните различия в държавите членки и регионите на ЕС, както и националните производствени особености, като запази известна гъвкавост при прилагането на дерогациите.
Лице за контакт: Monica Guarinoni

(Тел.: 00 32 2 546 81 27 – електронен адрес: Monica.Guarinoni@eesc.europa.eu)


 1. ТРАНСПОРТ
 • Мултимодални пътувания


Докладчик: Jan Simons (Работодатели – NL)
Отправни документи: SWD(2014) 194 final – EESC-2014-03456-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
Комитетът приветства изграждането на общоевропейски пазар на информация, услуги по планиране и продажба на билети за мултимодални пътувания. Той подкрепя възприетия от Комисията подход да не прави законодателни предложения, а да се опита посредством създаването на рамка да даде възможност за възникването на такъв широк пазар.
Комитетът предлага и изграждането на платформа за размисъл, която да отчита и ползва опита, придобит от съществуващите до момента форуми, и в която да бъдат представени всички заинтересовани страни. Целта е тя да служи като катализатор, за да се стигне възможно най бързо до предлагането на информация в реално време относно планирането, пътуването и тарифите. Комитетът е готов да поеме роля в рамките на тази платформа, по-конкретно с цел гарантиране на обществените интереси.
Комитетът със загриженост отбелязва нарастващото несъответствие между, от една страна, възможностите, с които потребителите разполагат за получаване на информация в реално време, и, от друга страна, изоставащото предлагане от доставчиците на транспортни услуги. Според него е необходимо да се отдели специално внимание с цел подобряване на положението за уязвимите групи пътуващи, напр. хора с увреждания, както и на правата на пътниците, които впрочем се различават в зависимост от вида транспорт. Това се отнася за правата на пътниците по отношение на доставчиците на услуги и обратно, а също и за правните взаимоотношения между самите доставчици, включително и що се отнася до правата на пътниците.
Лице за контакт: Agota Bazsik

(Тел.: 00 32 2 546 86 58 – електронен адрес: Agota.Bazsik@eesc.europa.eu)


 • Дистанционно управляеми летателни системи


Докладчик: Jan Simons (Работодатели – NL)
Отправни документи: COM(2014) 207 final – EESC-2014-03189-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК напълно подкрепя целта на Европейската комисия да създаде в кратки срокове оптимален инвестиционен климат за промишлените и експлоатационни дейности в ЕС, свързани с ДУЛС. Той констатира множество произтичащи от това положителни последици за пряката и непряката заетост и свързаното с тях повишаване на производителността като цяло.
ЕИСК счита създаването на хармонизирани правила за основна предпоставка за използването на малки ДУЛС в ЕС. Това важи с особена сила за изискванията по отношение на безопасността и обучението, които се прилагат спрямо операторите на ДУЛС. Необходими са подходящи правила и разпоредби и за неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, правната отговорност и застраховането.
Този нов и новаторски бизнес сегмент има обещаващ потенциал да допринася в бъдеще за растежа и създаването на работни места. ЕС е в изключително добра позиция да се възползва от предимствата на един развиващ се сектор на ДУЛС, който да популяризира ролята на Европа като център на знания в сектора на технологиите и развитието. Развитието на този сектор може да се стимулира допълнително чрез съществуващото европейското финансиране за МСП.
Лице за контакт: Martin Schneider

(Тел.: 00 32 2 546 82 70 – електронен адрес: martin.schneider@eesc.europa.eu)


 • Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор


Докладчик: Stuart Etherington (Други интереси – UK)
Отправни документи: COM(2014) 367 final - 2014/0185 (COD) – EESC-2014-04603-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
Комитетът приветства предложението за нова програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, гражданското общество и гражданите („ISA²“). Предложението е добре обосновано и с перспектива да допринесе за Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, като осигури условията за ефикасно и ефективно споделяне на данни между публичните администрации въз основа на общи стандарти и инструменти.
Предложението е добре обосновано и с перспектива да допринесе за Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, като осигури условията за ефикасно и ефективно споделяне на данни между публичните администрации въз основа на общи стандарти и инструменти. Би трябвало също така да се вземат предвид всички безпокойства, които Европейският надзорен орган по защита на данните може да изрази по отношение на обработването на лични данни в повече от една държава членка. На тези аспекти трябва да се отдаде по-голямо внимание в дейностите, заложени в програмата.
Накрая Комитетът препоръчва:


 • би трябвало да се изготви изчерпателно Резюме за гражданите, в което да се даде отговор на безпокойствата относно възвръщаемостта на вложените пари и да се докажат обществените ползи, които се твърди, че ще донесе;

 • Комисията може би трябва да се увери в удовлетворителна степен, че дейностите, свързани с „инкубатора“ и „звеното между решенията“, няма да нарушат функционирането на пазара и да окажат ефект на намаляване на търговското предлагане на ИКТ решения за оперативна съвместимост;

 • поради причини, свързани с многоезичието, всяко информационно-технологично решение трябва да бъде съвместимо с Универсалния набор от символи (УНС) в съответствие с искането, отправено в окончателния доклад на Групата на високо равнище за многоезичието (2007 г.). Ако има настоящо или потенциално бъдещо правно изискване за оперативна съвместимост на европейско равнище, ще бъде създаден поднабор на УНС с цел постигане на функционална управляемост.


Лице за контакт: Luca Giuffrida

(Тел.: 00 32 2 546 92 12 – електронен адрес: LucaVenerando.Giuffrida@eesc.europa.eu)


 • Пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (категория В)


Отправни документи: COM(2014) 476 final - 2014/0218 (COD) – EESC-2014-05279-00-00-AC-TRA
Лице за контакт: Andrei Popescu

(Тел.: 00 32 2 546 91 86 – електронен адрес: Andrei.Popescu@eesc.europa.eu)


 1. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
 • Ролята на гражданското общество в споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония


Докладчик: Laure Batut (Работници – FR)

Съдокладчик: Eve Päärendson (Работодатели – EE)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива EESC-2013-08140-00-01-AC-TRA
Основни въпроси:
ЕИСК приветства преговорите по споразумение за свободна търговия (ССТ) с Япония и по специално решението за продължаването им след направения след първата година преглед. Взети заедно Европейският съюз и Япония представляват над една трета от световния търговски обмен. Партньорство, основаващо се на амбициозно, всеобхватно и взаимно изгодно ССТ между ЕС и Япония, би дало тласък на търговията и инвестициите и в двете посоки и би могло да допринесе в положителен план за техните икономики, възможности за заетост и за установяването на по-строги международни правила и стандарти. Гражданите биха приветствали справедливо разпределение на очакваните ползи, но остават бдителни и не желаят занижаване на стандартите си.
Диалогът между гражданското общество в Япония и ЕС ще бъде важен принос за споразумението ССТ/СИП. Комитетът препоръчва в рамките на ССТ/СИП между ЕС и Япония да бъде създаден съвместен консултативен орган по примера на други сключени неотдавна от Европейския съюз споразумения.
ЕИСК приканва ЕС да положи всички усилия, за да може:


 • ценностите, които той защитава в целия свят, да залегнат в споразумението; екологичните, социалните, санитарните и културните стандарти да бъдат запазени и ползите от споразумението да бъдат разпределени по справедлив начин между гражданите, потребителите, работниците и предприятията;

 • двете страни по споразумението да проявят амбиция не само по отношение на намаляването на тарифите, но и във връзка с нетарифните пречки, като същевременно се стремят да запазят високи равнища на стандартите, когато договарят съгласуването им, без да снижават своите норми и стандарти, нито равнището на заетост, при спазване на пълна реципрочност и без да бъде отслабен ангажиментът на ЕС в полза на мултилатерализма на СТО;

 • да се посвети глава на МСП, тъй като те представляват над 99% от всички дружества в ЕС и в Япония и са основни създатели на нови работни места;

 • да бъде включена амбициозна позитивна глава относно услугите, основаваща се на действащите споразумения на ЕС, която да предлага достатъчни гаранции;

 • да бъде потвърдено отново правото на страните по споразумението да регулират и да определят свои собствени приоритети и политики в областта на устойчивото развитие, труда и околната среда;

 • за тази цел в споразумението да залегне амбициозна глава, посветена на устойчивото развитие, която да отреди важно място на гражданското общество.


Лице за контакт: Else Boonstra

(Тел.: 00 32 2 546 82 90 – електронен адрес: else.boonstra@eesc.europa.eu)


 • Положението на украинското гражданско общество в контекста на европейските стремежи на Украйна


Докладчик: Andrzej Adamczyk (Работници – PL)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива EESC-2014-03088-00-00-AC-TRA
Основни въпроси:
С оглед на предизвикателствата, пред които е изправено гражданското общество в Украйна, в становището се изтъква, че ЕИСК следва да насърчава активно политическата, социалната и икономическата консолидация на Украйна, включително мирно решение на сегашния конфликт в Донецкия и Луганския региони. Чрез дейността си в Украйна ЕИСК ще подкрепя процеса на демократизация, гарантиране на териториалната цялост, социалния и граждански диалог на всички заинтересовани страни посредством обществена легитимност и представителност.
В становището се посочва, че ЕИСК възнамерява да покани широк спектър от украинското гражданско общество да участва в процеса на сътрудничество и да включи и онези, които са скептично или враждебно настроени към наскоро започналия политически преход и сближаване с ЕС, за да гарантира че не е пропусната нито една важна и представителна организация. В него Националната платформа на Форума на гражданското общество към Източното партньорство и Националният тристранен социален и икономически съвет са определени като партньорите, които ще помогнат при подбора на партньорските организации.
Разпоредбите на споразумението за асоцииране предвиждат ЕИСК да допринася за създаването на съвместна Платформа на гражданското общество, която да включва членове на ЕИСК и представители на украинското гражданско общество. Подобен орган ще бъде създаден в съответствие с разпоредбите на всеобхватното и задълбочено споразумение за свободна търговия (ЗВССТ), за да се изпълни изискването за изграждане на механизъм за мониторинг за гражданското общество. Двата органа следва да си сътрудничат възможно най тясно. Понастоящем се провеждат преговори между ЕИСК и украинската страна за учредяването и състава на Платформата на гражданското общество.
Препоръчва се също да се доразвие сътрудничеството на двустранна основа между партньорските организации в ЕС и Украйна, като се постави особен акцент върху изграждането на капацитет, най-добрите практики, както и укрепването на социалния и гражданския диалог.
В становището също се призовава Европейската перспектива за Украйна да бъде официално включена в дневния ред на ЕС.
Лице за контакт: Laura Ernšteina

(Тел.: 00 32 2 546 91 94 – електронен адрес: Laura.Ernsteina@eesc.europa.eu)
_____________

EESC-2014-05150-00-01-TCD-TRA (FR/EN) /3

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр
docs -> Доклад conten t introduction


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница