Bg-с. Горна Малина: 02 Услуги на сухопътния транспорт, вкл услуги с бронирани автомобили и куриерски услугиДата24.10.2018
Размер86.5 Kb.
#97021
00747-2011-0001

BG-с. Горна Малина: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Горна Малина, площад "Родолюбие" № 1, За: Симона Костова - главен юрисконсулт, Р България 2131, с. Горна Малина, Тел.: 0888 389514; 07152 2320, E-mail: law_kostova@mail.bg, Факс: 07152 2252

Място/места за контакт: Симона Костова - главен юрисконсулт

Общ адрес на възлагащия орган: www.gornamalina.eu.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение през учебната 2011-2012 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска, до СОУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина по обособени позиции/маршрути:1.Макоцево - Чеканчево – Горна Малина – Чеканчево – Макоцево;2. Саранци – Осойца – Негушево – Горна Малина – Негушево – Осойца – Саранци;3.Байлово – Горна Малина – Байлово;4.Белопопци – Горна Малина – Белопопци; 5.Долна Малина – Априлово – Горна Малина – Априлово – Долна Малина6. Гайтанево - Горна Малина - Гайтанево”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 2

Място на изпълнение: на територията на община Горна Малина по обособени позиции/маршрути


Код NUTS: BG412

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение през учебната 2011-2012 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска, до СОУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина по обособени позиции/маршрути: 1.Макоцево - Чеканчево – Горна Малина – Чеканчево – Макоцево; 2.Саранци – Осойца – Негушево – Горна Малина – Негушево – Осойца – Саранци; 3.Байлово – Горна Малина – Байлово; 4.Белопопци – Горна Малина – Белопопци; 5.Долна Малина – Априлово – Горна Малина – Априлово – Долна Малина 6.Гайтанево - Горна Малина - Гайтанево”.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:За всички обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

общо 372 км. по шест направления, три-разово,за период от 170 учебни дни или прогнозна стойност по-малка или равна на 110 000 лв. без ДДС 

Прогнозна стойност без ДДС

110000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

9
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

гаранция за участие - парична сума или банкова гаранция в размер на 1 100 лв. без ДДС, внесена по сметка на община Горна Малина IBAN: BG 91UNCR9660 3311 2920 19 BIC: UNCRBGSF при Банка: Уникредит Булбанк - Агенция Горна Малина. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие да не е по-кратък от срока на валидност на офертата. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на поръчката без ДДС. Възложителят задържа и освобождава гаранцииите съгласно разпоредбата на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Действителните разходи се изплащат в срок до 7 работни дни при представена фактура, протокол за извършената услуга и получена субсидия

ІІІ.1.4) Други особени условия

Кандидатите да притежават съответните изискуеми по закон за този вид дейност документи - лиценз. Ценовите предложения на участниците следва да не надвишават чл.32, ал.1, т.1 от наредба №2 от 31.03.2006 г. на МФ за условията на средства за компенсиране на намалените приходи от прилаганеи на автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за пътници.Специализираният превоз ще се изпълнява от 15.09 2011 г. до 30.06.2012 г.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: В настоящата процедура може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Да се представят необходимите документи съгласно чл. 13, ал. 1 от НВМОП, оферта съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП и документацията за участие, както и да отговарят на изискванията на чл. 47 от ЗОП. От процедурата се отстранява участник, който не отговаря на изискванията, посочени в настоящето обявление и документацията за участие в процедурата, както и при условията на чл. 21, ал. 1 от НВМОП. Непредставянето на някой от документите е основание за отстраняването на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: а) Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите (финансов отчет) на участника за последните три години , с изключение на новорегистрираните участници; б) Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и за оборота на услугите, обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; в) Списък на услугите от подобно естество, изпълнени през последните три години; г) Удостоверение от банка за наличие на собствен капитал или достъп до кредитни линии в размер на не по-малко от 10 000.00 лева; д) Служебна бележка за липса на задължения към община Горна Малина; е) Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за наличието или липса на задължения; ж) За физически лица - официален документ удостоверяващ дохода на физическото лице за предходните три години


Минимални изисквания: Общият финансов резултат (приходи-разходи) от последните три финансови години да бъде положителен; Участникът да няма задължения към Национална агенция по приходите, удостоверено с документ, издаден не по-рано от един месец от датата на подаване на офертите; Участникът да няма задължения към Община Горна Малина, удостоверено с документ, издаден не по-рано от един месец от датата на подаване на офертите.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: а) Списък на основните договори за услуги,свързани с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение и/или копия от договорите; б) Списък на наличния автопарк, които ще бъде ангажиран за изпълнение на поръчката, придружен от документ за собственост на притежаваните МПС или договор за наетите МПС и свидетелства за регистрация на МПС; в) Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата, които отговарят за извършването на услугата (копия на свидетелствата за правоуправление на водачите на МПС, удостоверение за психологическата им годност), както и автобиографии на тези лица, съгласно приложения образец (Приложение № 13). г) Копие (нотариално заверено) от издадената Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници и удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България; д) копие на документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” за МПС, с които ще се осъществява превоза; е) копие на документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците"; ж) протокол за преминат преглед за транспортна годност на МПС; - контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътното превозно средство и карта за допълнителен преглед на автобуса; з) декларация за средногодишния персонал на трудов договор, с които разполага участника, придружен от Удостоверение от НАП. и) акт за собственост или договор за наем на гараж за местодомуване на автобусите.
Минимални изисквания: Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници към лиценза, издаден от МТИТС; валидни застраховки „Гражданска отговорност” и "Злополука на пътниците”; водачите на МПС, които участникът ще използва, следва да притежават психологическа годност; удостоверение за транспортна годност на автобусите; минимален брой на автобусите, които кандидатът възнамерява да ангажира при изпълнение на поръчката - 6 бр. автобуси + 2 бр. резервни.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

ЗАвП и Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРАІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Показатели, посочени в документацията

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 21.07.2011 г.  Час: 16:00Платими документи

ДА

Цена

60 BGN

Условия и начин на плащане

в касата на община Горна Малина в административната сграда на общината

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

28.07.2011 г.  16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 29.07.2011 г.  Час: 09:30

Място

административната сграда на община Горна МалинаЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

кандидатите, упълномощени техни представители, медии. Заседанията на комисията са публични.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

за следващ учебен сезон 2012-2013 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9886190, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

община Горна Малина, площад " Родолюбие" № 1, Р България 2131, с. Горна Малина, Тел.: 0888 389514, E-mail: law_kostova@mail.bg

Интернет адрес/и (URL):: www.gornamalina.eu.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.06.2011 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование 1.Макоцево - Чеканчево – Горна Малина – Чеканчево – Макоцево;

1) Кратко описание

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение през учебната 2011-2012 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска, до СОУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000, 60130000Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Пътни транспортни услуги
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

триразово на ден през всеки учебен ден през учебната 2011-212 година обща дължина на маршрута от 32 км., триразово на ден - общо 96 км. на ден

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 9

5) Допълнителна информация

допустим технологичен пробег в размер на 20% по Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование 2.Саранци – Осойца – Негушево – Горна Малина – Негушево – Осойца – Саранци;

1) Кратко описание

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение през учебната 2011-2012 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска, до СОУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000, 60130000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Пътни транспортни услуги
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

триразово на ден всеки учебен ден през учебната 2011-2012 г. дължина на маршрута в една посока - 34 км., триразово - обща дължина от 102 км. на ден

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 9

5) Допълнителна информация

допустим технологичен пробег в размер на 20% съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование 3.Байлово – Горна Малина – Байлово

1) Кратко описание

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение през учебната 2011-2012 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска, до СОУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000, 60130000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Пътни транспортни услуги
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

триразово на ден през всеки учебен ден дължина на маршрута - 25 км., триразово на ден - 75 км. на ден общо

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 9

5) Допълнителна информация

допустим технологичен пробег в размер на 20% съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование 4.Белопопци – Горна Малина – Белопопци

1) Кратко описание

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение през учебната 2011-2012 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска, до СОУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000, 60130000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Пътни транспортни услуги
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем Технически редакции24.06.2011 11:15 ч. : 

триразово на ден през всеки учебен ден от учебната 2011-2012 г. дължина на маршрута - 14 км., триразово - 52 км. на ден обща дължина

техническа редакциязатвори

триразово на ден през всеки учебен ден от учебната 2011-2012 г. дължина на маршрута - 14 км., триразово - 42 км. на ден обща дължина

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 9

5) Допълнителна информация

допустим технологичен пробег до 20% съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование 5.Долна Малина – Априлово – Горна Малина – Априлово – Долна Малина

1) Кратко описание

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение през учебната 2011-2012 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска, до СОУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000, 60130000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Пътни транспортни услуги
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

триразово на ден всеки учебен ден през учебната 2011-2012 учебна година дължина на маршрута в една посока - 8 км., триразово - 24 км. на ден обща дължина

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 9

5) Допълнителна информация

допустим технологичен пробег в размер на 20% съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование 6.Гайтанево – Горна Малина - Гайтанево

1) Кратко описание

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение през учебната 2011-2012 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска, до СОУ „Христо Ботев”- с. Горна Малина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60100000, 60130000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Пътни транспортни услуги
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

3) Количество или обем

триразово на ден през всеки учебен ден от учебната 2011-2012 учебна година дължина на маршрута - 11 км.; триразово - 33 км. на ден обща дължина

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 9

5) Допълнителна информациядопустим технологичен пробег в размер на 20% съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. на Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница