Bg-самоков публична покана възложителДата18.09.2017
Размер48.07 Kb.
BG-САМОКОВ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно Училище „Митрополит Авксентий Велешки” гр.Самоков, ул. „Македония” № 25 за Даниела Трохарова 0885 790 516, България 2000, Самоков,

тел.: 0722 6 64 31, E-mail: mav2005@abv.bg

Място/места за контакт: Основно Училище „Митрополит Авксентий Велешки” гр.Самоков

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.veleshki.com/


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставката, обект на настоящата поръчка е в една позиция, като участниците подават оферти за нея. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за доставка на закуски за нуждите на ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков, община Самоков, област София област: Доставка на закуски на ученици от ПГ, I - IV клас. Срокът на изпълнение на дейността предмет на публичната покана, е от датата на сключване на договора - 13.11.2014 г. до 30.05.2015 г. и включва доставка на закуски. Ориентировъчен брой ученици - 320. Прогнозния брой учебни дни за времетраенето на договора е 115 дни.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

5552400


Описание:

Приготвяне и доставяне на закуските за ученически столове и бюфети.


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставките на закуските за учениците от ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков (не регистрирано по ДДС), ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява закуските, в случай че такава нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира за каквото и да било обезщетение за това, че не му е възложена доставка. Съдовете, с които ще се доставят закуските следва да са предназначени за контакт с храни и да съответстват на действащите нормативни изисквания за този вид продукти. Предлаганите закуски следва да съответстват на изискванията на Наредба № 37 от 21.06.2009 г. за здравословното хранене на учениците, а така също и на действащата нормативна уредба за този вид доставки. При всяка ежедневна доставка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представя и закуска, служеща за пробен контрол. Доставените хранителни продукти следва да отговарят на изискванията на: Закона за храните, Сборник рецепти за ученически столове и бюфети, Наредба № 5/ 25.05.2006г. за хигиената на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Закона за народното здраве, и други относими нормативни актове по изпълнение на стандартите и критериите за хранене и други приложими законови и подзаконови актове. Прогнозната стойност на закуска на един ученик на ден е 0.90 лв. Стойнността на дейността, предмет на публичната покана е 23040.00 лв (двадесет и три хиляди и четирийсет) лв. Оферти надвишаващи стойността на публичната покана или прогнозната стойност на закуска за един ученик на ден, ще бъдат отстранени от участие.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23040.00 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основно Училище „Митрополит Авксентий Велешки” гр.Самоков, ул. „Македония” № 25NUTS:

BG 412
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:І. Изисквания към храната и доставките:

1. Закуските да са висококачествени, пълноценни и безопасни като отговарят на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока;

2. Закуските следва да се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12, ал. 2, ал. 9, ал. 10 от Закона за храните;

3. Да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове;

4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;

6. Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването;

7. Да отговарят на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните.

8. Обектът на изпълнителя да е вписан в Регистъра на обектите за обществено хранене и за търговия на дребно с храни.

9. Участникът, определен за изпълнител трябва ежедневно да доставя закуските на следния адрес: ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” гр.Самоков, ул. „Македония” № 25 между 08:00 и 10:00 часа.

10. Когато закуските се доставят предварително опаковани, то опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики.

11. Когато закуските се доставят за разпределяне на място, то те се пренасят в термофорни кутии, запазващи техните органолептични качества и се доставят до съответното помощно помещение за ученическо столово хранене, където се разпределя в посуда на въложителя.

13. Изпълнителят да отговаря на чл. 12 от ЗХ и регламент (ЕО) 852/ 2004 за регистрация на обект за търговия на дребно/ заведение за обществено хранене със следните групи храни: мляко и млечни храни; зърнени храни и храни на зърнена основа; зеленчуци; плодове; захар; захарни и шоколадови изделия, мед; чай, какао; безалкохолни напитки, натурални, минерални изворни и трапезни води.ІІ. Изисквания към техническите и професионалните възможности на кандидатите:

1. Всеки един от участниците трябва да притежава минимум една собствена или наета база, регистрана като обект за търговия на дребно с храни/ на заведения за обществено хранене съгласно чл. 12 ал. 2, ал. 9 и ал. 10 от Закона за храните.

2. Всеки един от участниците следва да разполага с нает на трудов договор персонал за изпълнение на обществената поръчка.

3. Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно поне 3 договора за подкрепящо хранене през изминалите 5 години и референция към тях, с предмет доставка на закуските за училища.

4. Удостоверение на участника за липса на задължения
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най – изгодна оферта.


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/11/2014 16:00


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на на посочения интернет адрес - http://www.veleshki.com/или на адрес: ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” гр. Самоков, ул. ”Македония” № 25

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/11/2014
Каталог: userfiles
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница