Библейски принципи управляващи прехода в апостолската реформациястраница8/8
Дата21.01.2018
Размер1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Резюме

Ние открихме чрез страниците на тази книга, че Църквата е на странство направлявано от директивите освободени от небесата. Божиите цели са разкрити на земята чрез средството на смяната на сезоните. Тези неща са познати като кайрос моменти, позволяващи сливането на духовни неща, за да се развият в Църквата, като по този начин направят наложително да се случи нагаждане и промяна. Връхната точка на тези божествени моменти причиняват нива на криза, което провокира отклик. В тези прецизни моменти, лидерите трябва да действат решително. Те трябва да се обградят с мъдър съвет. Галгал е мястото, което снабдява проницателен и мъдър съвет. Това е пътепоказател насочващ църквата да продължава по пътя на истината. Нещо повече, Галгал е лагера, където лидерите трябва да спрат в подготовка за следващата фаза от пътуването. Следващите точки обобщават принципите екстраполирани от Галгал, за да могат Църкви да превъзмогнат и прегърнат прехода в Апостолската реформация:Първо, хората трябва да бъдат подготвени мисловно за следващия етап в тяхното пътуване. Мисловното преконфигуриране се извършва като се научим как да използваме пророческото помазание, за да подготви техните нагласи за пътя напред. Пророческото помазание премахва грешните понятия и представи (стари основи), които ще попречат на по-нататъшното пътуване. То дава виждане на слепите и осветяване на непросветените умове. Ако лидерите не реконструират нагласите на хората, тогава хората ще се намерят в полето на бездействието и бунта по отношение на Божиите цели.

Второ, лидерите трябва да установят апостолските принципи в основата на това, което се изисква от тях да изградят. Това включва процеса на градене чрез следване на божествения модел. Библията съдържа всички детайли за правилно градене. Чрез свързване със законно апостолско служение, лидерите въвличат духа на „мъдрия майстор строител“, който присъства, за да наблюдава строителната програма. Запомнете, апостолите и апостолските събрания изграждат хора, а не нещо друго. Ако хората са изградени чрез въвличане на божествена мъдрост (не мъдростта на света) тогава Христос ще стои на земята чрез тези „стълбове“.

Трето, ние разбрахме, че не може да има никакво придвижване напред в някой нов сезон без претърпяването на болезнения процес на обрязване. Само обрязаните имат препоръчителни писма да бъдат съществена част от Божието домочадие и те имат правото да възвестяват добрите новини на земята. Обрязаните са „новороденото“ общество от вярващи, които са оформили, по един образцов начин на земята, духа на истинска общност. Те са Божиите „послания“ написани и четени от света

Четвърто, кръста на Христос става центъра на всичко, което е направено. Усилията и труда на Църквата са просто резултат от Божията благодат. Без заслужаващата хвала работа на Христос нищо не може да угоди на Бог. Пасхата възпитава църквата с претекста, че победата е вече завършена и че Църквата може да служи от място на почивка.

Накрая, новите сезони носят, за Църквата, нови възможности. Галгал ни учи, че Бог иска да ядем от произведенията на земята. Програмата за завладяване упълномощава църквата да си върне своето полагащо й се място в света. За да дойде църквата до тази позиция на управление, тя трябва да прегледа начина, по който управлява финансите, тъй като библейската коректност в тази област е основна за едно буквално притежаване на земята.

Биография:
C.K. Barrett, The Signs of an Apostle. The Cato Lecture 1969, Paternoster Press, London, 1970
Kevin J. Conner, The Church in the New Testament. Conner Publications, Blackburn, Victoria, Australia. 2nd Edition 1987
Kevin J. Conner, Interpreting the Book of Revelation, Acacia Press, Victoria, Australia. 1995.
Jon Ruthven, On the Cessation of the Charismata, The Protestant Polemic on Postbiblical Miracles. Sheffield Academic Press, Sheffield, Australia, 1993
T. Austin Sparks. Prophetic Ministry. A Classic Study on the Nature of a Prophet, Destiny Image Publishers, Shippensburg, PA, USA, 2000
Merril C Tenney, The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible. Vol.2 D-G. The Zondervan Corporation, Grand Rapids, Michigan, 1975, 1976
Willem A. Van Gemeren, Interpreting the Prophetic Word. An Introduction to the Prophetic Literature of the Old Testament, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1990
Spiros Zodhiates, Managing Editor Warren Baker, D.R.E. The Hebrew Greek Key Study Bible, New American Standard Bible, AMG Publishers, Chattanooga, 37422, USA, Revised Edition 1991

For further information about the ministry of

THAMO NAIDOO

and materials that are available by him,

you can call:

+27 (033) 390 4657 / 390 2524

or visit our website @ www.apostolicgate.org

or E-mail: trnaidoo@iafrica.com / rivlife@iafrica.com
1 Д-р Ноел Уудроф от Световната мрежа Пробив е признат като автор на това заглавие

2 С. Зодиатес, справка 694, стр. 1810

3 Евреи 9:10

4 С. Зодиатес, справка 1357, стр. 1708

5 Еремия 1:10

6 Матей 9:17

7 Деяния 3:21

8 Евреи глави 6-9

9 Евреи 9:10

10 Евреи 8:13

11 Евреи 10:20

12 Евреи 8:6

13 Евреи 6:1

14 Евреи 6:1-12

15 Евреи 3:1

16 Евреи 9:1-9

17 Евреи 8:5

18 Евреи 9:9

19 Евреи 8:7

20 Евреи 8:7; 10:1

21 Евреи 8:5

22 Евреи 7:28

23 Евреи 10:11

24 Евреи 9:10

25 Евреи 7:12; 8:7-12; 10:16-17

26 Евреи 10:38; Ефесяни 2:8

27 Йоан 4:24

28 Прочетете Деяния 16:25; Ефесяни 5:19; Яков 5:13; Ефесяни 6:18

29 Яков 1:27

30 Зодиатес справка 2513, стр. 1843

31 Зодиатес справка 2356/7, стр. 1841

32 Матей 15:9

33 Исус Навин 4:19; 5:9

34 Илюстрована енциклопедия на Библията том 2 Tenney, M.C. стр.725

35 Тълкуване на пророческото слово, Ван Джемърън, W.A. стр.74

36 Амос 4:4: Осия 4:15; 9:15; 12:11

37 1 Царе 10; 11; 12; 13

38 Битие 28:10

39 4 Царе 2:1; 4:38

40 1 Царе 10:8

41 1 Царе 13:8

42 С. Зодиатес, справка 4150, стр. 1626

43 1 Царе 11:14-15

44 1 Царе 13:15

45 2 Царе 19:15

46 Ibid справка 4254, проаго – да отида преди или да водя

47 Т. Аустин Спаркс. Пророческо служение, Класическо изучаване на природата на пророка, Шипенсбург, PA, USA, Destiny Image Publishers, 2000, стр.2

48 1 Петрово 4:10

49 Прочетете книгата на Конър, К.Дж., Църквата в Новия завет, стр. 153-168 за детайлно описание на разликата в служението на пророка в Стария и Новия завет.

50 К.Дж. Конър, Църквата в Новия завет, стр. 166

51 Римляни 8:14

52 К.Дж. Конър, Църквата в Новия завет, стр. 166

53 Ibid. Прочетете 1 Коринтяни 14:3 за допълнителна информация

54 1 Коринтяни 14:3

55 Яков 5:10

56 Прочетете Джон Рутвън, За прекратяването на харизмата, Протестантския спор за постбиблейските чудеса, Sheffield Academic Press, 1993, за детайлно протестантско оценяване на теорията на прекратяването.

57 Ефесяни 4:13

58 Това виждане не означава, че пророците са единствените получатели на божествени откровение или разкрития. Вярващите като цяло могат да функционират в дарът на пророчеството, въпреки че има граници за функционирането на дарът на служение. Един прочит на Римляни 12:6; 1 Коринтяни 12:11; 14:1 ще помогне за донасянето на по-голяма яснота относно дарът на пророчеството, който е различен от издигнатия дар на офиса на пророка.

59 1 Царе 10:6

60 Йоил 2:28

61 Деяния 2:17-18

62 1 Солунци 5:20

63 1 Петрово 1:12

64 Второзаконие 34:9

65 Числа 13:1-33

66 Прочетете Лука 1:5

67 3 Царе 18:21

68 Уилем А. Ван Джемерън, Тълкуване на пророческото слово, Тълкувание на пророческата литература на Стария завет, стр. 28. Зондерван, 1990.

69 С. Зодиатес, справка 5162, стр. 1635

70 Малахия 4:5-6

71 Изход 19:5

72 Исус Навин 4:1

73 Исус Навин 4:3

74 Исус Навин 4:7

75 Конър, К.Дж., Тълкуване на книгата Откровение, стр. 164

76 Конър, К.Дж., Църквата в Новия завет, стр. 141.

77 Ibid. Кевин Дж. Конър обширно очертава Служението на апостолите и значението на числото дванадесет в Писанията.

78 Битие 6:22

79 Изход 25:40; Евреи 8:5

80 1 Летописи 22:5; 1 Летописи 28:11-19

81 3 Царе 18:31

82 Ефесяни 4:7-16

83 Ефесяни 4:7-8

84 Лука 10:10-12

85 С, Зодиатес. Речник за изучаване на думи. Справка 652. Стр. 238

86 С. Зодиатес. Учебна Библия с ключови думи. Справка 4397. Стр. 238

87 К.К. Барът. Белезите на апостола. The Cato Lecture 1969. Стр. 13

88 1 Коринтяни 3:9

89 Матей 16:18

90 Ефесяни 3:5

91 Конър, К.Дж. Новозаветната Църква, стр. 145-146

92 92 ibid

93 1 Петрово 3:5

94 3 Царе 6:7

95 Второзаконие 27:1

96 Битие 28:18-22

97 Матей 18:18

98 С. Зодиатес. Справка 4676. и 5324. Стр. 1743

99 Псалм 82:10

100 Галатяни 2:9

101 1 Летописи 18:17

102 Съдии 16:28-30

103 Матей 16:16-18

104 2 Коринтяни 11:4; Галатяни 1:8-9

105 Йоан 7:16-18

106 Притчи 9:1

107 Притчи 8:30

108 Притчи 8:12

109 Захария 1:20-22

110 1 Коринтяни 3:10

111 Битие 17:1-14

112 Битие 17:8

113 С. Зодиатес, справка 8104, шамар означава „да надзиравам или да упражнявам голяма грижа за нещо“

114 С. Зодиатес: справка 8104, стр. 1671

115 Прочетете Римляни 4:9-12

116 Битие глава 18

117 Битие глава 12

118 С. Зодиатес, справка 157, стр. 1708

119 Откровение 2:1

120 Числа 9:15-23; Левит 16:23

121 Левитските закони за чист и нечист, чистота и нечистота бяха изложени подробно за израилтяните след смъртта на Надав и Авиуд. Те бяха вмъкнати, за да учат Израел, че изявеното присъствие на Бог посред тях може да бъде поддържано единствено чрез свят живот.

122 С. Зодиатес. Справка 2421, „Чай“ – В своя буквален смисъл, това означава да „живея отново, да живея, да се наслаждавам на живот, да възвърна, да освежа и да изградя наново“.

123 Галатяни 6:15

124 Йоан 1:14

125 С. Зодиатес. справка 5179, тупос, образец, пример или модел – съставен елемент от това, което все още трябва да се вижда.

126 Деяния 15:9-11

127 Ефесяни 2:11-22

128 Ефесяни 2:19

129 Еремия 4:4

130 Римляни 3:1-25

131 Римляни 3:4

132 Римляни 15:8

133 Галатяни 2:16

134 Галатяни 2:17

135 Филипяни 3:3

136 1 Коринтяни 7:19

137 Изход 12:14; 17:23, 42

138 Евреи 11:28

139 Изход 13:42

140 Изход 12:13

141 Изход 12:2

142 Второзаконие 16:6

143 С. Зодиатес. Справка 6452; Изход 12:13, 23, 27

144 Според изискванията трябвало да има определени части от Пасхалното агне, които трябвало да се изгорят тъй като не били годни за ядене. Урока предаден от това е, че цялото агне било пожертвано за избавлението на нацията.

145 Йоан 6:51-58

146 Йоан 6:53

147 1 Коринтяни 5:7-8

148 Евреи 10:38; Ефесяни 2:8

149 2 Летописи 35:1-19; 4 Царе 23:21; Ездра 6:19

150 4 Царе 23:21-23

151 Битие 4:1

152 С. Зодиатес. Справка 7014

153 Битие 3:15

154 С. Зодиатес. Справка 1893

155 Второзаконие 16:3-4

156 Матей 16:60

157 1 Коринтяни 11:28; (Прочетете 1 Петрово 2:24; Матей 26:17-30; Марк 14; Лука 9:51)

158 Матей 16:26-29

159 Матей 16:6

160 Прочетете Евреи 11:28

161 Изход 12:24-25; 13:10

162 Прочетете 2 Летописи 30:1-27

163 Второзаконие 31:7

164 Числа 13:8

165 1 Летописи 5:1

166 Битие 28

167 Битие 48:18

168 Числа 13:8

169 Прочетете Битие 41:52

170 Битие 41:50-52

171 С. Зодиатес, справка 6509; Битие 41:52

172 Битие 41:45

173 Битие 45:7

174 Битие 41:16

175 Изход глава 19; Изход глава 33

176 С. Зодиатес, справка 8334 – „шарат“ се отнася до лична служба въз произвеждана от важен човек. Тя включва лично посвещение и предаване на този, на когото се служи. (Исус Навин 1:1)

177 Исус Навин 1:3

178 С. Зодиатес, справка 2388, Чазак – да бъдеш ограничен бързо, да бъдеш прикрепен, да бъдеш направен твърд, да бъдеш упорит, да подкрепяш

179 Исус Навин 1:8

180 Исус Навин 1:7

181 Изход 25:16; Второзаконие 10:1-5; Евреи 9:4; Евреи 9:14

182 3 Царе 8:9

183 Изход 25:22

184 Левит 16:11-16; Евреи 9:7

185 Прочетете Исус Навин 13:1-15: 16:10

186 Преди споменато като третия свят или непревилигировани общества.

187 Псалм 133

188 Левит 27:30

189 Малахия 3:10


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница