Библиография на проф д-р Валентина БонджоловаДата15.08.2018
Размер129.55 Kb.
#78825
Библиография

на проф. д-р Валентина Бонджолова


1989 г.


 1. “Словосъчетания с двойна предложна връзка в съвременния български език”. – Език и литература, 1989, кн.2, с. 59 - 63.

1990 г.


 1. “Особености при употребата на предлозите в “Житие и страдания грешнаго Софрония”. – Във: Софроний Врачански и проблемите на възрожденската ни култура (1739 - 1989). ВТ, 1990, с. 70 - 74.

1993 г. 1. Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. ВТ, 1993 (в съавторство със Ст. Буров), 128 с.

 2. “Приглаголните съчетания за начин с предлог с/s в български и словашки”. – Във: Славистични проучвания, ВТ, 1993, с. 26 - 31.

 3. “Някои особености на съчетанията с предлога вместо”. – Във: Първи колоквиум по езикознание, ВТ, 1993, с. 105 – 109.

 4. “За някои проблеми на оказионалното словообразуване в научнофантастичната литература”. – Проглас, 1993, кн. 3, с. 100 – 106.

1994 г. 1. Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения). В. Търново: ЕЛПИС, 1994 (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова; авторска част: думите с начални букви м, н, о, ц, ч, я, а също думите от да1 – днешен, па1пневмония, свирам – силен, суб- – сяра, трое- – тях, юрдек – юфт).

Рец.: М. Попова. – Български език, 1995, № 4.

Рец.: С. Павлова. – Език и литература, 1995, № 2.

Рец.: Е. Пернишка. – Енциклопедия на съвременния български език. ВТ, 2000.

 1. “Образýване – образýвания и образувàние – образувàния”. – Български език, 1993/94, кн. 2, с. 148 - 149.

 2. “Първи колоквиум по езикознание във Велико Търново”. – Български език, 1993/94, кн. 2, с. 163 - 164.

 3. “Езикови особености на драмата „Иванко, убиецът на Асеня I”. – Във: Майстори на българското художествено слово (9. клас), ВТ, 1994, с. 102 - 110.

 4. “Между думата и словосъчетанието (Опит за характеристика на предложно-именните съчетания)”. – Във: Лингвистични студии. ВТ, 1994, с. 281 – 286.

1995 г.


 1. Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения), ВТ, 1995; второ преработено и допълнено изд. (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова).

1996 г. 1. Помагало по българска фонетика (Задачи и текстове за упражнения), ВТ, 1996, ИК “Знак 94” (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова, М. Илиева).

 2. “Национална научна конференция в памет на проф. Д. Чизмаров”. – Проглас, 1996, кн. 1, с. 103-104.

1997 г. 1. Българска лексикология. Сборник с упражнения. ВТ, 1997, изд. Faber (в съавторство с А. Петкова), 80 с.

 2. “Национална научна конференция “Проблеми на българския правопис и правоговор” – Проглас, 1997, кн. 3-4, 251-253 с.

1998 г. 1. Помагало по българска фонетика (Задачи и текстове за упражнения), ВТ, 1998, ИК “Знак 94” (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова, М. Илиева). ІV изд., 88 с.

 2. “За употребата на скобите”. – Проглас, 1998, кн.1, 137-140 с.

1999 г. 1. Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения), ВТ, 1999/2000; трето изд. (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова). 1104 стр. ISBN 954-557-03-X.

Рец.: М. Попова. – Български език, 1995, № 4.

Рец.: С. Павлова. – Език и литература, 1995, № 2.

Рец.: Е. Пернишка. – Енциклопедия на съвременния български език. ВТ, 2000.


 1. Речник на новите думи в съвременния български език. ВТ, “Слово”, 1999 (в съавторство с А. Петкова), 140 с. ISBN 954-439-543-1.

Рец.: Р. Данкова. – Образование, 1999, №6.

Рец.: Emil Horák. Bulharský slovník neologizmov. [Bondžolova, V. – Petkova, A.: Slovník neologizmov v súčasnom bulharskom jazyku. V. Tărnovo (Bulharsko): Vydavateľstvo Slovo 1999. 144 s.]. – In: Filologická revue, 2000, roč. 3, č. 4, s. 73 – 75 (rec.).

2000 г.


 1. Енциклопедия на българския книжовен език. ВТ, “Абагар”, 2000. (в съавторство с Б. Байчев, Т. Бояджиев, Ст. Буров, М. Виденов, В. Вътов, Ст. Георгиев, М. Георгиева, А. Гецов, Ст. Гърдев, М. Илиева, М. Ковачев, Ив. Куцаров, Й. Маринова, Ел. Налбантова, Ив. Недев, А. Пачев, Й. Пенчев, Е. Пернишка, А. Петкова, Р. Русинов, Хр. Станева, В. Станков, Ив. Харалампиев, К. Цанков, Р. Цойнска). Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. (авторски статии: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, сп. “Училищен преглед”, “Учителска мисъл” (1903-1907) и “Учителска мисъл” (1919-1934), Списание на БАН, сп. “Учител” (1893-1914) и “Учител” (1936-1944), “Българска реч” (1926-1943), “Българска реч” (1995, СУ), “Българска реч” (1921). ISBN 954-427-371-9.

2001 г. 1. Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. (в съавторство със Ст. Буров). ІІ преработено и допълнено издание. ВТ, 2001, 204 с.

 2. “Индивидуално-авторска омонимия и каламбур.” – Във: Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т. 31, кн. 2, година 1995. Езикознание. Българската стилистика и нейното изучаване в средните и висшите училища. ВТ. 2001, с. 245-250. ISSN 0204-6369.

 3. “Променливо Я във формите на миналите деятелни причастия”. – Във: Проблеми на българския правопис и правоговор (Материали на национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във Велико Търново). ВТ, 2001, с. 179-184. ISBN 954-524-283-3.

 4. “Оказионализми от собствени имена”. – Във: Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, Велико Търново), ВТ, 2001, с. 228-235. ISBN 954-524-310-4.

 5. “Професор Русин Русинов и приносът му в българската лексикология”. – Във: Езиковедски изследвания. В памет на проф. Р. Русинов. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русинов. ВТ, 2001, с. 65-67. ISBN 954-775-002-X.

2002 г. 1. Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. В., 2002 (в съавторство с Мария Илиева). ISBN 954-579-176-4.

 2. Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения). Електронна версия в Офис речник, GABEROF, 2002. (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова).

 3. “Промени в лексиката във връзка с икономическите процеси”. – Във: Икономиката и развитието на обществото. Т. 5. Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция – юни 2000, Варна, 2002, с. 57-62. ISBN 954-21-0125-2.

 4. „Върбан Вътов на шейсет години”. – Съпоставително езикознание, год. ХХVІІ, 2002, кн. 2, с. 138-142.

2003 г. 1. Неологичен речник (за периода 1998-2003). изд. GABEROFF, ВТ, 2003, 240 с. ISBN 954-9607-98- 4.

 2. Аз говоря български. Ниво С. Учебник по български език за летния семинар. ВТ, 2003 (в съавторство с М. Илиева и Св. Влайков; уроци 2, 5, 6, 12, 13).

 3. “Оказионални думи, образувани от словосъчетания и изречения”. – Във: Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия. Велико Търново, август, 2002. ВТ, 2003, с. 188-193. ISBN 954-775-281-2.

2004 г. 1. Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. (в съавторство със Ст. Буров). 2004, ІІІ издание (преработено и допълнено). ISBN 954-90815-1-6.

 2. Аз говоря български. Ниво С. Учебник по български език за летния семинар. ІІ издание. ВТ, 2004 (в съавторство с М. Илиева и Св. Влайков; уроци 2, 5, 6, 12, 13).

 3. Нови тестове по български език за кандидат-студенти 10+. (в съавторство със Ст. Буров). Фелина, ВТ, 2004, 52 с.

 4. „Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма”. – Във: Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. ВТ, 2004. ISBN 954-524-407-0.

 5. “Български език с вестникарски сос: гастрономическите познания на българина и езикът на съвременната публицистика”. – Във: Трапезата в културата на българи и сърби/ Трпеза у култури Бугара и Срба. ВТ, 2004, с. 38-46. ISBN 954-524-406-2.

 6. „Бъдещето току-що се сбъдна (За употребата на прилагателното футуристичен)” – Проглас, 2000-2004, с. 136-140. ISBN 08761-7902.

 7. „Професор Върбан Вътов” – Проглас, 2000-2004, с. 318-320. ISBN 08761-7902.

 8. „Езиковата игра в рекламния текст” – Във: Библиотеки. Четене. Комуникация. Национална научна конференция, посветена на 60-годишнината на доц. д-р Ст. Коларов. Велико Търново, 21-21 ноември 2003. ВТ, 2004, с. 238-250. ISBN 954-524-424-0.

2005 г. 1. Българска лексикология. Сборник с упражнения. (в съавторство с А. Петкова). Второ преработено издание. ВТ, изд. Faber, 2005. 80 с. ISBN 954-9541-18-5.

 2. Аз говоря български. Ниво С. Учебник по български език за летния семинар. ІІI издание. ВТ, 2005 (в съавторство с М. Илиева и Св. Влайков; уроци 2, 5, 6, 12, 13).

 3. Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. ВТ, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и М. Илиева). ISBN 954-524-480-1.

 4. „За оказионалното словообразуване в българския език (Контаминация, вставъчно словообразуване и междусловно налагане)” – Във: Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. ВТ, 2005, с. 141-154.

 5. „Оказионалното словотворчество в анекдотите като източник на комизъм” – Във: Комично у култури срба и бугара. Ниш, 2005, с. 7-19. ISBN 86-7379-109-Х.

 6. „Оказионалното словотворчество и прекъсването в словообразува­телните вериги” – Във: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. ВТ, 2005, с. 353-359. ISBN 954-524-485-2.

 7. „Редеривацията като начин за оказионално словообразуване (Върху материал от масмедиите и рекламата)” – Във: Littera skripta manet. Сборник в чест на проф. Василка Радева. С., 2005, с. 372-385. ISBN 954-07-2180-6.

 8. „Оказионалност и реклама”. – Във: Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ВТ, 2005, с. 269-277. ISBN 954-524-486-0.

2006 г. 1. „Свое и чуждо сред оказионализмите (върху материал от българския език)”. – Във: Свое и чуждо в културата на българи и сърби / Своjе и ґуђе у култури Бугара и Срба. ВТ, 2006, с. 123-131. ISBN 10: 954-524-519-0; ISBN 13: 978-954-524-519-0.

 2. „Обучението по български език и езиковата игра”. – Във: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Т. 2. ВТ, 2006, с. 443-447. ISBN-10: 954-736-142-2; ISBN-13: 978-954-736-142-3.

 3. “За някои чуждоезикови елементи в съвременното оказионално словопроизводство”. – Във: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София 28-29 юни 2005). Доклади. С., 2006, с. 308-313. ISBN-10: 954-8329-83-2; ISBN-13: 978-954-8329-83-5.

 4. Аз говоря български. Ниво С. Учебник по български език за летния семинар. ІV издание. ВТ, 2006 (в съавторство с М. Илиева и Св. Влайков; уроци 2, 5, 6, 12, 13).

 5. “Значението на оказионализмите и контекстовите фактори за разбирането им”. – Във: Научни изследвания в чест и в памет на акад. Иван Дуриданов. Сборник с материали от Националната конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема “Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвистика. Социолингвистика”. София, 9-10 май 2005 г. ВТ, 2006, с. 77-82.

 6. “Значение и употреба на предлога ала в съвременния български език”. – Във: Филологический сборник. Тверь-Велико Тырново. 2006. Вып. І. ISBN 5-900971-56-2.

 7. “Особености на словообразувателното гнездо с връх мутра”. – Във: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей (Jordanka Marinova. Studia in honorem septuagenarii eirus jubilaei). В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 206-217. ISBN-10: 954-524-556-5. ISBN-13: 978-954-524-556-5.

 8. Прояви на оказионалност в медийното пространство. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор [машинопис]. ВТ, 2006, 378 стр. [Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 4.01.2007 г.].

 9. Прояви на оказионалност в медийното пространство. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор. ВТ, 2006.

2007 г. 1. “Графичните оказионализми в медиите и рекламата”. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. ВТ, 2007, 227-256. ISSN 0204-6369.

 2. “Феминативите – между неологичното и оказионалното”. – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. ВТ, 2007, 59-70. ISSN 0204-6369.

 3. “Еротичният подтекст в езика на рекламата”. – В: Еротско у култури срва и бугара / Еротичното в културата на сърби и българи. Ниш, 2007, 29-43. ISBN 978-86-7379-132-6.

 4. „Езиковата игра в рекламата”. – В: TEME 2/2007, Časopis za drušstvene nauke. TM G. XXXI, Br. 2, Niš april – jun 2007, 401-419. UDK: 1+3 ISSN 0351-1685; електронна публикация: facta.junis.ni.ac.yu/ teme/teme2-2007/teme2-2007.htm; http://teme.junis.ni.ac.yu/teme2-2007/ teme2-2007-15.pdf

 5. “Зоонимите и изображенията на животни в рекламния текст”. – В: За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, 371-379. ISBN 978-954-07-2534-5.

 6. “Динамика в българската предложна система”. – Във: Филологически сборник. ІІ. Велико Търново – Твер. Велико Търново, 2007, с. 13-17.

 7. (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 216 с. ISBN 978-954-524-597-8.

 8. В света на българските предлози. Велико Търново: Издателство “Фабер”, 2007 (рецензенти: проф. д-р Хр. Станева, доц. д-р К. Цанков), 140 с. ISBN 978-954-775-805-6.

 9. “За експресивността на съставните предлози”. – Във: Славянските предлози (Словенски предлози. Славянские предлоги. Славянскiя прыназоўнiкi. Слов’янськi прийменники. Przyimki słowiańskie). Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2007, с. 40-50. ISBN 978-954-8387-04-0.

 10. “Развойни тенденции при непредикативните предложни съчетания”. – Във: Научни приноси в памет на проф. Константин Попов. ВТ, 2007, с. 170-176. ISBN 078-954-8709-82-8.

2008 г. 1. “Оказионализмите в заглавията на български и полски публицистични материали”. – В: Славистични проучвания. Сборник в чест на ХІV международен славистичен конгрес. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 19-28. ISBN 978-954-524-652-4.

 2. „Фразеологията в рекламния текст”. – В: Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева). София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, с. 142-148. ISBN 978-954-322-166-0.

 3. Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. Велико Търново: ИК „Знак’94”, 2008, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и М. Илиева), V издание. ISBN 978-954-8709-88-0.

 4. „Вербалните игри в рекламните текстове”. – В: Играта в културата на българи и сърби/Игра у култури бугара и срба. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 144-156. ISBN978-954-524-690-6.
  1. г.
 1. (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, 124 с. ISBN978-954-524-689-0.

Рец. Хр. Станева. – Проглас, 2009, №2, 175-178.

 1. „Карикатурата като словесно изображение”. – Във: Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 89-96. ISBN 978-954-524-693-7.

 2. „Степените за сравнение като основа на експресивни синтактични конструкции в медиите и рекламата” (Stopniowanie jako podstawa ekspresywnych konstrukcji składniowych w mediach i reklamie). – Във: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Materiały III i IV Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXIX i XXXIV Konferencje Podlaskie). Biała Podlaska, 2009, с. 199-204. ISBN 978-83-923124-1-3.

 3. „Оказионализмите в заглавията на български и полски публицистични материали”. – Във: Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Т. Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 307-314. ISBN 978-07-2696-0.

 4. „Емилия Недкова. Помагало по фразеология на българския език” (рец.). – Проглас, 2009, №2, 181-182.

2010 1. „Наречието и експресивният синтаксис в рекламния текст”. – Във: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 227-233. ISBN978-954-524-724-8.

 2. Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. ВТ, 2005, 76 с. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и М. Илиева). VІ изд., 2010. ISBN 978-954-8709-88-0.

 3. „Лексика одевања мотивисана називима делова тела”. – Във: Тело и одело у култури срба и бугара/Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 13-21 (в съавторство с проф. Недељко Богдановић). ISBN 978-86-7379-192-0.

 4. „Нови дрехи – нови думи”. – Във: Тело и одело у култури срба и бугара/ Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 23-31. ISBN 978-86-7379-192-0.

 5. „Рекламата като източник на фразеология”. – Във: Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 150-157. ISBN 978-954-524-745-3.

 6. „За структурните, смисловите и интонационните принципи при (не)употребата на една запетая”. – Във: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив, 2010, с. 250-256. ISBN 978-954-8238-25-0.

 7. „Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша”. – Проглас, 2010, кн. 1, 256-257. ISBN 0861-7902. (в съавторство с Мариола Мостовска).

2011


 1. „Аспекти на диграфията в българския език”. – Във: CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN. Biała Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2011, с. 122-128. ISBN. 978-83-923124-3-7. Електронна публикация: http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Zaklad.Jezykoznawstwa.Slowianskiego/16_Bondzholova_ref.pdf

 2. „Проучване на авторски неологизми като нов обект и инструмент за изследване на езиковите функции в когнитивната неврология”. – Във: Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 173-190. (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров). ISBN 978-954-524-810-8.

 3. „Фонестемата като субморфемна единица”. – Във: Годишњак за српски jезик и књижевност. Година ХХІV, бр. 11. Ниш, 2011. Стр. 73-80. (в съавторство с Н. Делева и И. Димитров). ISBN 1451-5415. Електронна публикация: http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/images/casopisi/srpski/2011/godisnjak/Valentina%20Bondzolova%20Natalia%20Deleva.pdf

2012 1. „Езикова игра в условия на криза”. – Във: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (elektroniczne czasopismo naukowe), № 1, 2012, 113-120. ISBN 978-83-923124-4-4. Електронна публикация: http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Zaklad.Jezykoznawstwa.Slowianskiego/zcm-nr1-2012.pdf

 2. „Туитът като медиен жанр и неговите езикови особености”. – Във: Българистични проучвания. Том 12. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 53-70. ISBN 978-954-524-860-3.

 3. „Неймингът и трансформациите на рекламното име”. – Във: Име у култури срба и бугара / Името в културата на сърби и българи. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012, с. 163-172. ISBN: 978-86-7379-242-2.

2013 1. „Словосъчетания със значение за много кратки времеви интервали”. – Във: Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури бугара и срба. Варна: „Славена”, 2013, с. 170-184. ISBN 978-954-579-975-4.

 2. „Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика” (резюме). – Във: Међународни научни скуп „Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе”. Програм и књига резимеа. Ниш, 2013, с. 14 (в съавторство с Мариола Мостовска). ISBN: 978-86-7379-281-1.

 3. „Диалектни думи в Българско-полския речник на разговорната лексика”. – Във: Путеви и домети диjалекатске лексикографиjе. Зборник радова са истоименог међународног скупа. Ниш, 2013, с. 41-55 (в съавторство с Мариола Мостовска). ISBN: 978-86-7379-315-3.

 4. „Разговорни, жаргонни и диалектни елементи в рекламния текст”. – Във: Годишњак за српски jезик. Година XXVI, броj 13. Ниш, 2013. 107-118. ISSN: 2334-6922.

2014 1. „Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии” (резюме). – Във: Међународни научни скуп „Диjалекти српскога jезика: истраживања, настава, књижевност”. Књига сажетака. Лесковац, 2014. ISBN: 978-86-82031-31-4 (ЛКЦ).

 2. „Рекламата – между реалността и фикцията”. – Във: Стварност и фикциjа у култури Срба и Бугара/ Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Ниш, 2014, с. 35-44. ISBN: 978-86-7379-329-0.

 3. България и българският език. Учебник по български език за чужденци. Ниво С1-С2. Велико Търново, 2014. (в съавторство с Н. Радева, Д. Димитрова, Т. Рабовянова). (разработени са: Урок 1. Живописна България, Урок 7. Обичай ближния си, Урок 12. Българите у нас и по света).

2015 1. Особености на рекламния език и стил (лексикален аспект). ВТ: Фабер. 2015. 276 стр. ISBN 978-619-00-0234-5.

Рец.: М. Пешева.Да приемеш професионалното предизвикателство”. – http://www.newmedia21.eu/kritika/da-priemesh-profesionalnoto-predizvikatelstvo/


 1. „Жестовете, фразеологията и рекламата”. – В: Слово и жест в културата на българи и сърби/ Реч и гест у култур Бугара и Срба. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 57-70. ISBN: 978-619-208-

 2. „Индивидуалният речников запас като лексикален въпрос” – Проглас, 2015, №1, 29-42. ISSN 0861-7902.

 3. Практически български език. Помагало по правопис и пунктуация (в две части). С правила, упражнения, тестове. Първа част. Правопис. ВеликоТърново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015. 144 стр. ISBN 978-619-208-009-9.

 4. „Новите думи в рекламните текстове”. Електронна публикация. http://www.newmedia21.eu/analizi/novite-dumi-v-reklamnite-tekstove/

 5. „Седма международна конференция на тема „Лексикографията в началото на XXI век”. – Проглас, №2, 2015, 484-486.

За мене и с мене

 1. Телевизионен филм интервю в рубриката „Ниш Нова адреса” НТВ, Ниш, ноември 2011.

 2. Да погледнеш езика си с очите на чужденеца. (интервю). – в. „Аз Буки”, бр. 6, 6-12.02.2014.

 3. Лекторатът по български език в Университета в Ниш, Сърбия – традиции и бъдеще. (интервю) – В: Лекторатите – български културни територии по света. София: НИ „Аз Буки”, 2015.

 4. Телевизионно интервю за приликите и разликите в сръбския и българския език. НТВ, рубрика „Jезичка (физ)култура”, Ниш, 26.01.2014 г.

 5. Участие в програма „Христо Ботев” на БНР в предаването „За думите” на тема „Ретронимите” – 15.12.2015.

Каталог: userinfo -> 480 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Бонджолова Валентина Цветанова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница