Bingo stain removerДата31.03.2018
Размер78.69 Kb.
#64203
И
НФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Дата на издаване: 21.08.2008

Дата на редакция:01


1.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА
Име на продукта:

BINGO STAIN REMOVER

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: продукт за съдомиялни машини


Производител:

"Хайат Кимия Санаи " А.Ш.

Махир Из.Джадеси No 25

Алтунизаде , Истанбул, Турция

Телефон: +90 216 55 44 000

E-mail: sales@hayat.com.tr


Вносител:

Хайат България Кемикъл ООД

Гр.Варна ЗПЗ

Телефон, Телефон за спешни случаи: +359 (52) 501717

Факс: +359 (52) 503571

Контакт:

sales@hayatbg.com


2. ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
Класификация на:1 Здраве: 2 4=Иключителна

опасностите Запалимост: 0 3=Висока

Реактивност: 1 2=Средна

Специални опасности: Няма 1=Лека
Опасности за здравето (Остри и хронични):
Очи : Очите са особено чувствителни към нараняване от контакта с този материал, който може да доведе до язва на роговицата и евентуална слепота. Ефектът може да бъде забавен във времето.
Кожа: Контакт с течността може силно да раздразни и лесно да причини обезцветяване, зачервяване или изприщване, ако контактът е продължителен. Вдишване, повишени нива на пари или мъгла са особено дразнещи за дихателните пътища и водят до резултати, вариращи от лек бронхит до белодробен оток.
Поглъщане: Има опасност от внезапно освобождаване на газ, ако бъде погълнат. Големи дози могат да причинят езофагит и гастрит.
Признаци и симптоми на излагане на влиянието на продукта:
Контакт с очите: Язви на роговицата. Слепота.
Кожа : Раздразнение, обезцветяване, зачервяване, изприщване.
Вдишване: Раздразнение на дихателните пътища, резултати, вариращи от лек бронхит до белодробен оток.

Поглъщане: Езофагит и гастрит.


Специфични рискове за човека и околната среда в съответствие с 67/548/EC:

Символи за опасност: Xi-Дразнещ

Стандартни изрази относно безопасността (S-фрази):

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S17 Да се съхранява далече от горими материали.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S28 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода.

S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.Стандартни израази относно риска (R-фрази):

R 36: Дразни очите3. СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ


CAS НОМЕР

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ

EINECS НОМЕР

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ГРАНИЦИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВЕЩЕСТВОТО

7722-84-1

Водороден перокис

231-765-0

15-30%

Няма определени

68002-97-1

Първичен алкохол етоксилат
5-15 %

Няма определени

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Необозначените съставки не се считат за опасни съгласно федералния стандарт за обявяване на опасностите (29CFR 1910.1200).
4. ПЪРВА ПОМОЩ
ОЧИ: Незабавно изплакнете очите с вода в продължение на поне 15 минути като държите клепачите отворени. Свалете контактните лещи.
КОЖА: Свалете замърсените дрехи. Измийте добре със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ, ако раздразнението продължи. Изперете дрехите преди да ги облечете отново.
Поглъщане: Ако сте в съзнание, изпийте голямо количество вода, след което вземете няколко супени лъжици магнезиево мляко или яйчени белтъци. Никога не давайте нещо през устата на лице в безсъзнание. Предизвикайте повръщане като поставите пръста навътре в гърлото. Дайте топла вода и предизвикайте оригване, ако има признаци на подуване на стомаха.
Вдишване: Изведете на чист въздух. Ако дишането е затруднено или е спряло, приложете изкуствено дишане. Обадете се на лекар.
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
Температура на възпламеняване:TCC

Долна граница на избухване:>200F

Горна граница на избухване:93F

Средства за потушаване на пожар: вода в големи количеста, за да отмие и разреди материалаl.


Специални процедури: Не се изискват специални процедури
Необичайни опасности от пожар/ експлозия: Материалът освобождава кислород и засилва огъня. Изсъхването на продукта върху дрехи или други горими материали може да доведе до пожар. Замърсените разтвори на водороден перокис могат да се разградят бързо и да пробият контейнера. Може да образува мощни експлозивни смеси с много органични материали, особено водо-смесяеми разтвори.
Допълнителна информация: Няма

Стабилност: стабилно


6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ

За лични предпазни мерки, вижте раздел 8.


При големи разливи, съберете и абсорбирайте със сух пясък или друг подобен материал и изхвърлете като използвате лицензирана фирма за изхвърляне на отпадъци. Имзийте земята (или много малки разливи) с вода, за да разредите материала до 1% и изхвърлете водата в канализацията (мръсния канал). Не замърсявайте водоизточниците и растителността.
7. ОБРАБОТКА И СКЛАДИРАНЕ

Предпазни мерки, които трябва да бъдат предприети при обработката и складирането: Избягвайте контакт с кожата и вдишването на праха от продукта. Складирайте на сухо, хладно място. Поддържайте продукта сух, за да не се слепват гранулите.
Други предпазни мерки: Няма.

8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРОДУКТА/ ЛИЧНА ЗАЩИТА

ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

Не се изисква, ако материалът се обработва в система със затворена вентилация. При разлив или теч или други спешни случаи, в които се изпускат мъгла или пари, използвайте самостоятелен дихателен апарат или респиратор с въздух, одобрен от NIOSH (Национален институт за професионална безопасност и здраве).
ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ/ ЛИЦЕТО

Предпазни очила с не-перфорирани странични екрани за обработка в затворена система.


9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:
ТОЧКА НА КИПЕНЕ (F):106 0C, 222,8 0F

НАЛЯГАНЕ НА ПАРИ (mm of hg): 24 mm Hg

РАЗТВОРИМОСТ: Пълна.

ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО/ ОБЕМНО ТЕГЛО НА НАСИПЕН ТОВАР: 1,11g/mL 20 °C

ФОРМА : Течност
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

СТАБИЛНОСТ: Няма особености относно стабилността

ВЕЩЕСТВА, КОИТО ДА БЪДАТ ИЗБЯГВАНИ: Няма
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Други ефекти върху здравето

Ниска токсичност при приемане през устата, но поглъщането може да причини раздразнение на стомашно-чревния тракт.


12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ЕКОТОКСИЧНОСТ: Не се счита за опасен за околната среда.

БИОАКУМУЛАЦИЯ: Напълно разтворим. Няма биоакумулация.

РАЗЛАГАНЕ ПО ХИМИЧЕН ИЛИ БИОЛОГИЧЕН ПЪТ: Повърхностното активно вещество се разгражда добре при процеса на пречистване на отпадъчни води. Според съставките на окончателния продукт, той е задължен от изискванията за биоразграждане поне 85%.Първично разграждане:

Сурфактантите, съдържащи се в продукта са обикновено поне 90% биоразградими.Пълно биологично разграждане:

Лесно разградими и бързо разградими. Всички органични вещества, съдържащи се в този продукт,

постигат > 60% BOD/COD или освобождаване на СO2, или разграждане до > 70% DOC при тестовете за

разграждане. Достигнати за пределните стойности за "лесно разграждане" (напр. по OECD Метод 301 ).

GHS: Не е категоризиран

ПАВ съдържащи се в този продукт отговорят на критериите за биоразградимост определени от Регламент (ЕС) № 648/2004 относно детергентите.

Метод: Анекс ІІІ, част А
Информация за разграждане:

Метод: МО. OECD 303A

Метод за анализ: Бисмут-активно вещество

Степен на елиминиране:> = 90%

Метод: OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, В.4-C

Метод за анализ: CO2 в сравнение с формиране на теоретична стойност

Степен на елиминиране:> 60% (28 г)

Оценка: Лесно биоразградими (според критериите на ОИСР).

Химична потребност от кислород (COD): 2430 мг / г

Водна токсичност:

Остра токсичност за рибите: LC 50> 10-100 мг продукт / L

Остра токсичност бактерии: EC 50> 10 - 100 мг Prod. / L


Изхвърляйте използваните разтвори в канализацията. Малки количеста (по-малки от 5 литра) от ненужния продукт могат да бъдат изхвърляни с вода в канализацията.

13. ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ПРОДУКТА
МЕТОДИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

По-големи количества трябва да бъдат изпращани за изхвърляне от одобрена фирма. Изхвърляйте празните опаковки с битовите отпадъци.14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Няма класификация във връзка с транспорта.


15. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Символи за опасност:

Xi-ДразнещРИСКОВИ ФРАЗИ:

R 36: Дразни очите.ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: S-фрази):

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S17 Да се съхранява далече от горими материали.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S28 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода.

S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.


S44 : Ако чувствате някакъв дискомфорт , потърсете лекарска помощ.
ЕКОЛОГИЧНИ СПИСЪЦИ

Наредби за опасни отпадъци (Англия и Уелс).ДИРЕКТИВИ НА ЕС

Система от специфична информация, свързана с Опасните препарати. 2001/58/ЕИО. Поправена с Директива 93/112/ЕО и 2001/58/ЕО.ЗАКОНОВИ АКТОВЕ

Наредба за химикалите (Информация за опасностите и опаковките). 2005ОДОБРЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС

Компилация от информационни листи за безопасност L130.РЪКОВОДСТВО

Граници за излагане на влиянието на веществото на работното място ЕН40. Одобрено ръководство за Класификация и обозначаване на вещества и препарати опасни за доставяне. L 100.


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗГОТВЕН ОТ: ХАЯТ КЕМИКЪЛ, ТУРЦИЯ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница