Биоетика рискови ситуации морален риск, възприемане и оценка на риск …Дата11.04.2018
Размер126.08 Kb.
#66761
БИОЕТИКА

РИСКОВИ СИТУАЦИИ - МОРАЛЕН РИСК, ВЪЗПРИЕМАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСК …

УВОД
В контекста на здравеопазването, предварителният морален риск се отнася към ситуация преди началото на заболяване, а последващият моралния риск играe роля след като заболяването вече се е случило. Има много ограничени емпирични доказателства в подкрепа на предварителния моралния риск под формата на намаляване на превантивни усилия в отговор на здравното осигуряване.
1. ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР - „СЪСТОЯНИЕ ОТ ПЪРВИЯ РЕД”

През 60-те години на 20 век, повечето модели на морален риск вземат впредвид подхода на ограниченото максимизиране на полезността. Тези модели са значително опростени, тъй като те изследват единствено състоянието от първия ред при сравнително статична рамка. С метода на Лагранж, моралният риск е проблем, който е особено трудно да бъде анализиран.

Arrow (1963) анализира първо специалните икономически проблеми на медицинската помощ чрез сравняване на характеристиките на медицинската помощ с тези на други индустрии. Той третира икономическите проблеми на медицинските грижи като идентичен избор при несигурност по отношение на честотата на заболяване и ефективността на лечението. Той определя моралния риск като проблем на осигуряването и дискутира ефекта на осигуряването върху стимулите. Конкретно, той разглежда стимулите на отделния индивид да потребява допълнителни здравни услуги, поради намаляването на пределните разходи за пациента, които здравното осигуряване предвижда.

Pauly (1968) твърди, че физическите лица обхванати от осигуровките, са рационални в търсенето на повече здравни услуги. Той твърди, че проблемът с моралния риск няма почти нищо общо с морала и следва да бъде анализиран с традиционните икономически инструменти, т.е. проблемът с моралния риск може да бъде намален най-ефективно чрез създаване на оптимална съвкупност от самоучастие и съосигуряване.

Приносите на Arrow и Pauly са силно повлияли развитието на теорията на моралния риск. От тези две изследвания, много изследователи и икономисти са се опитали да разширят теорията за моралния риск в контекста на здравеопазването.

Първият официален модел на моралния риск е този на Zeckhauser (1970), в който той дискутира избора на осигурителна полица, чрез изчисляващи решения на базата условия на първия ред. В допълнение, той предполага, че основната цел на медицинска застраховката е да намали риска от извършване на съществени медицински разходи.

За първи път Blomqvist (1997) показва, че еластичността на търсенето на здравни услуги над необходимото количество, се използва за определяне на състоянието от първи ред в нелинеен модел. В допълнение, Bajari (2006) предлага теоретичен нелинеен модел, основан на Blomqvist (1997 г.) с оглед оценка на структурния модел на потребителското търсене на здравно осигуряване и медицински услуги.
2. ТЪРСЕНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Несигурността в потребителите към заболяванията и свързаните с тях загуби ще доведат до търсене на здравно осигуряване. Поради трудността да се знае точното естество на заболяването и оттам подходящото лечение, съществува асиметрия в информацията между потребителя и осигурителя, което води до морален риск. Хората, обхванати от здравната осигуровка могат също да повлияят на търсенето на здравни грижи, защото осигуровката изкривява действителната цена, която хората плащат за получаване на здравни услуги. В резултат на това хората могат да прекаляват в използването на медицински ресурси (Manning et al.(1987)).

Feldstein (1973) посочва, че търсенето на осигуряване не е същото като търсенето на здравни услуги. Здравното осигуряване се закупува не като стока за крайно потребление, а като средство за плащане на бъдещи покупки на здравни услуги. Освен това, хората, които имат здравно осигуряване могат да засегнат търсенето на здравни грижи. Grossman (1972) използва подхода на човешкия капитал, за да обясни индивидуалното ниво на търсенето на здравни грижи. Според неговата теория хората инвестират в себе си чрез собственото си здраве с оглед да увеличат приходите си. Те не получават полезност от медицинските услуги директно, а само чрез положителните ефекти върху здравето. В теоретичният модел на Grossman, хората черпят полезност от потреблението и доброто здраве. Здравето се определя от медицинските услуги и начина на живот. Начинът на живот се измерва с размера на времето, прекарано за здравословно поведение като например фитнес. Здравното осигуряване се засяга като ограничава индивидуалния бюджет чрез намаляване на цената на медицинска помощ. Индивидът е изправен пред здравен шок всеки ден, който се реализира, след като всеки вземе решение за осигуровяване, но преди да избира здравните параметри.

Phelps (1973) подчертава едновременността на търсенето на здравно осигуряване и търсенето за здравеопазване. При закупуване на осигуряване, индивидът взема впредвид какви ефекти това осигуряване ще има върху търсенето му на здравни услуги и когато действително закупува здравна услуга, той счита сумата на застраховката като определящ фактор за действителното потребление на медицински услуги.

Cameron и др. (1988 г.) разработват модел за съвместно решение на хората за закупуване на здравно осигуряване и здравни грижи. Авторите използват редуцирана форма за оценка на търсенето на здравно осигуряване и те посочват, че структурните параметри могат да бъдат оценени чрез решението за медицинско лечение.

Folland и др. (2004) установяват, че здравното осигуряване може да доведе до прекомерна употреба на здравни услуги и наличието на застраховка също може да повлияе на вероятността от случаването на събитието. Осигурен човек не може да полага същите усилия за предотвратяване на заболяване като застраховано (осигурено) лице. Моралният риск възниква, тъй като осигурителят не може да наблюдава и следи поведението. Съгласно модела на търсене на дълголетие Ehrlich и Chuma (1990) показват, че търсеното здраве и здравеопазване трябва да бъдат получени във връзка с търсенето на дълголетие и плана за потребление. Също така, всички тези избори зависят от първоначалната парична инвестиция на индивида и различните условия. Техните сравнителни прогнози на динамиката показват, че оптималното здраве и дълголетие са функция на увеличаването на полученото богатство и, че подобренията във възможностите за „производство на здраве” могат да задълбочат различията между полученото богатство и постигнатото ниво на дълголетие.


3. МОРАЛНИЯТ РИСК И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.
Ehrlich и Becker (1972) развиват теория за търсенето на осигуряване, която подчертава взаимодействието между покупките на осигуровки на пазара, самостоятелното осигуряване и самозащита, където под самоосигуряване се разбират усилията за намаляване на размера на потенциалните загуби от пожар, кражба, война и автомобилни катастрофи, впредвид вероятното разпределение на съответните рискови събития. За разлика от тях, самозащитата се отнася до усилията за намаляване на вероятността от неблагоприятни събития, при дадени величини на съответните потенциални загуби. Търсенето на пазара на застраховка се получава във връзка с информацията за самоосигуряване и самозащита. Те наричат ефекта на осигурителния (застрахователен) пазар върху търсенето на самозащита "морален риск". Те анализират въздействието на екзогенните променливи върху търсенето на осигуряване чрез подхода на държавните предпочитания. Техният анализ на моралния риск се прилага не само за отношенията между осигуряването и самозащитата, но също така за връзката между защитата и осигуряването за всички несигурни събития, които могат да бъдат повлияни от човешка дейност. Kenkel (2000) посочва, че самозащитата често се свързва с първичната превенция - като начин на живот, където самоосигуряването се асоциира с вторичната профилактика - като например прегледи и скрининг.

Shavell (1979) определя моралния риск като тенденцията за осигурителна защита с оглед промяна на мотива на индивида да предотврати загубата, имайки впредвид като цяло, че грижата от осигурителя е или невъзможна или твърде скъпа. Той определя равновесна политика (като цяло с нулева очаквана печалба) за осигурителя като той увеличава своята очаквана полезност съгласно моралния риск, и го нарича оптимална осигурителна полица. След това, проблемът с моралния риск е точно грижата, която би била избрана от лицата и в зависимост от условията на осигурителната полица.

Ehrlich (2000), и Ehrlich и Yin (2005) следват анализа на оптималното осигуряване и самозащита в Ehrlich и Becker (1972). Тези две изследвания третират края на живота като несигурен и продължителност на живота отчасти като продукт на усилията на личността за самостоятелна защита срещу риск от смъртност и заболеваемост. Когато икономистите проучват измеренията на потребителските стимули в областта на здравеопазването, те установяват, че осигуровката е много важна, защото тя променя паричната стойност на медицинската грижи, дохода на осигуреното лице, и алтернативната цена на времето в случай на болест. Ефектът на осигуровката за здравното поведение и потребление на здравни услуги е също така "морален риск". Folland и др. (2004) посочват, че моралният риск се отнася до увеличаване на използването на услуги, когато пределните разходи за единица медицински услуги намаляват. Те твърдят, че степента на моралния риск зависи от еластичността на търсенето на здравни услуги.

Здравното осигуряване включва фундаменталната замяна между разходите за риска и моралния риск (Zeckhsuser, 1970; Manning и Marquis, 1996). Zweifel и др. (2009), подчертавайки оптималното проектиране на здравноосигурителни договори, за да се контролира или намали моралния риск. Culter и Zeckhauser (2000) посочват, че проблемът с моралния риск може да бъде контролиран от управлението на търсенето, като доплащане и управление на доставките, като например управление на грижите. В допълнение, Osterkamp (2003) изследва дали има начин да се намали моралния риск в публичните системи за здравно осигуряване чрез въвеждане на система на ставка на доплащанията. Той построява рамка за дискутиране на възможността за намаляване на търсенето на медицински услуги и постигане на Парето-ефективно подобрение чрез промяна на ставката на доплащане. Blomqvist (1997) посочва, че карайки хората да плащат повече за медицински грижи може да се намали свръхпотреблението и лица плащащи по-висока цена за съосигуряване могат да увеличат ефективността при предоставянето на здравни грижи. Въпреки това, тъй като хората плащат повече, те са изложени на по-голям риск, което ще намали тяхното благосъстояние.

Посочените по-горе теоретични поставновки показват как да се използва механизмът за управление на търсенето с цел намаляването на моралния риск.
4. ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗДРАВНО ОРИЕНТИРАНО ПОВЕДЕНИЕ.

Повечето изследвания са разработили теоретични модели за моралния риск в здравното поведение чрез използване на ограничената максимизация и изследвайки само състоянието от първия ред в сравнителна статична рамка.

Manrique и Jensen (2004) приемат, че рационалните домакинствата се стремят да максимизират удовлетвореността впредвид своите различни предпочитания и бюджетни ограничения. За да може едно домакинство да постигне това, то първо избира да консумира алкохол и / или тютюн. Във втория етап, домакинството определя равнището на разходите за тези стоки. Резултатът е множествена комбинация, формираща функцията на търсенето на тези стоки - т.е. поведението на едно домакинство е различно, когато то едновременно консумира тютюн и алкохолни напитки в сравнение с това, когато то консумира или тютюн или алкохолни напитки. Въпреки това, Balia и Jones (2008) прилагат подхода на Grossman за динамично програмиране с оглед да изследват връзката между начина на живот и здравния статус. В началния период, индивидът решава спрямо оптималното поведение с оглед да максимизира полезността на своя живот. Поради това, бъдещата полезност зависи от миналите решения спрямо потреблението. Въпреки, че техният модел (както и моделът на Grossman) представя подход за максимизиране на полезността, то те по-малко обсъждат несигурността в модела за инвестиции в здравеопазването, което прави по-трудно да се разграничи вероятността едновременно при превантивното поведение и при здравното лечение.

Klik и Stratman (2004) прогнозират диабетично поведение с участието на избор на нездравословна храна. Те откриват, че тъй като разходите за медицинско лечение спадат, диабетиците ще консумират повече нездравословна храна, което предполага, че задължителното осигурително покритие ще произведе обратни (неблагоприятни) здравни ефекти. Dave и Kaestner (2006) изучават праволинейното прилагане на модела Ehrilich и Becker (1972) за търсенето на самостоятелна превенция чрез използването на модел на очакваната полезност. Те също така въвеждат здравното осигуряване като екзогенна променлива в теоретичния си модел, за да анализират въздействието на здравното осигуряване върху предприемането на превантивно поведение. Теоретичните резултати показват, че здравното осигуряване не само има отрицателен ефекти и пряк морален риск за здравето поведение, но също така има и косвен ефект от увеличаване на превантивното поведение чрез повишена посещаемост на личния лекар. Този теоретичен резултат - косвения ефект върху лекарите - е важно доказателство за промяната в превантивното поведение.

Bhattacharya и Sood (2005) разработват модел за избор на телесно тегло с оглед да се определи фактора на здравното осигуряване чрез модела на полезност. Те предполагат, че на първия етап лицата решават колко тегло да загубят. Загубата на тегло чрез упражнение първоначално генерира безполезност, но същото подобрява здравословното състояние. Във втората фаза, възниква здравния шок, който изисква определяне на размера на медицинските разходи. Проблемът на индивида е да максимизира своята очаквана полезност като избере едновременно размера на тегло, което да изгуби и консумацията на медицински услуги. Този телесен модел се разглежда като модел на Курно, тъй като той решава два оптимални избора едновременно - телесното тегло и консумацията на медицински услуги.

Теоретичната рамка на Stancioleta (2007) използва моделите, предложени от Ehrlich и Becker (1972) и Zweifel и Breyer (1997). Потребителят прави следните два избора успоредно. Първо, индивидът решава дали да закупи осигурително покритие. На второ място, той се ангажира с рисково поведение, което съответства на начина на избор на живот - пушене, пиене и физически упражнения. Той предполага, че горните две решения са взаимно свързани. Чрез увеличаване на очакваната полезност съгласно бюджетните ограничения, той взема впредвид два различни метода за решаване на оптималния избор за начина на живот въз основата на видове премии: (1) рискът свързан с премиите – използвайки модела на Курно, за да се намери поведението за най-добрия начин на живот, в който рискът свързан с премията намалява моралния риск, и (2) единни премии - използва два етапа, първо решението за упражняване на рисково поведение и след това индивидът решава какъв договор за осигурително покритието да сключи, вземайки впредвид начина на живот, който е избран в първия етап.

Preux (2010) разработва теоретичен модел, въведен от Ehrlich и Becker (1972) и модицифира тяхната рамка, като взема впредвид (1) ползата от здравословния начин на живот и (2) очакваното осигурително покритие. Той предлага прост модел, където лицето максимизира очакваната полезност като избира своята инвестиция в здравното си поведение. Накрая, теоретичният резултат показва, че лицата намаляват инвестициите си в здравословен начин на живот с наближаването на 65-годишна възраст.

Горните три проучвания (Bhattacharya и Sood, 2005; Stanciole, 2007 г.; и Preux, 2010 г.) са насочени към максимизиране на функцията на очакваната полезност съгласно бюджетните ограничения като се прилага модела на Курно, но той решава едновременно два оптимални избора. Недостатъкът на модела на Курно е, че той не изследва последиците от взаимодействие между тези два най-добри избора.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Felstein (1977) посочва, че националното публично здравно осигуряване може да се използва, за да се противодейства на моралния риск чрез цялостна политика на рисково осигуряване, която поставя ограничение за „плащанията от джоба”. Akerlof (1970) разработва модел, използвайки за пример пазара на автомобили втора употреба (наречени лимони) като пример за прогнозиране, че задължителната осигуровка може да подобри благосъстоянието. Feldman и др.(1998г.) анализират дали държавната намеса може да подобри благосъстоянието на потребителите. Те откриват, че правителството винаги може да подобри благосъстоянието на потребителите в модела чрез вливане на повече публични средства в осигурителната система.

Zweifel и др. (2009, стр.176) заявяват, че ако рисковете от заболяване са хетерогенни и не са набюдавани от осигурителя, и лицата имат право да купуват допълнително здравно осигуряване, въвеждането на задължително осигуряване може да доведе до подобряване на Парето. Поради това, че по-високорисковите видове ще се възползват от субсидирането в държавната осигурителна система, докато нискорисковите видове предпочитат рационалното ограничение. Besley (1989) посочва, че общественото здравно осигуряване може да играе роля в борбата с моралния риск и показва как намесата на правителството в областта на осигурителния пазар може да повиши благосъстоянието. Подобряването на благосъстоянието се случва, защото общественото здравно осигуряване насърчава осигурените лица да намалят премията в частното застраховане. Следователно, осигурените лица ще бъдат по-добре. Hansen и Keiding (2002) показват прост модел на задължителното здравно осигуряване с неблагоприятен избор, при който лицата със задължителна осигуровка няма да бъдат по-добре, отколкото тези в конкурентен пазар (в които някои рискови индивиди са неосигурени), когато се използва средната полезност.Bhattacharya и Sood (2005) показват пълната загуба на обществено благосъстояние, поради влиянието на външни фактор. Техните резултати показват, че ако индивидуалният избор на телесно тегло не отговаря на здравното осигуряване, тогава пълната загуба ще бъде нула, което означава, че общественият план за осигуряване всъщност поражда загуба на социално благосъстояние.

Използвана литература

 • Akerlof, George. 1970. “The Market for ‘Lemons’: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism.” Quarterly Journal of Economics, August 84(3): pp 488-500.

 • Arrow, K. J.1963 “ Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care.” American Economics Review, 53, pp. 941-74.

 • Bajari, P. , H. Hong , and A. Khwaja . 2006 ” Moral Hazard, Adverse Selection and Health Expenditures: A Semiparametric Analysis”. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper No. 12445. Cambridge, Mass. NBER.

 • Balia, S. and Jones, A. 2008 ”Mortality, Lifestyle and Scoio-economic Status” Journal of Health Economics, Vol. 27 (1). pp 1-26.

 • Bardey, David and Lesur, Romain, 2006” Optimal Regulation of Health System with Induced Demand and Ex Post Moral Hazard” Annales d'Économie et de Statistique No. 83/84, Health, Insurance, Equity, pp. 279-293.

 • Besley, Timothy. 1989. “Publicly Provided Disaster Insurance for Health and the Control of Moral Hazard.” Journal of Public Economics, July 39(2): pp 141-156.

 • Bhattacharya, Jayanta, William B. Vogt, Aki Yoshikawa and Toshitaka Nakahara, 1996 "The utilization of outpatient medical services in Japan," Journal of Human Resources, Vol. 31, No. 2, pp. 450-76.

 • Bhattacharya, Jayanta and Sood, Neeraj. 2006 ”Health Insurance and the Obesity Externality” Advances in Health Economics and Health Services Research, Vol. 17: pp 279-318. The Economics of Obesity, Elsevier, Amsterdam, chapter 15.

 • Blomqvist, A., and P-O. Johansson. 1997. “Economic Efficiency and Mixed Public/Private Insurance.” Journal of Public Economics, December 66(3): pp505-516.

 • Cameron, A.C., Trivedi, P.K., Milne, F and Piggott, J ,1988 “A microeconometric model of demand for health care and health insurance in Australia”, Review of Economic Studies 55, pp. 85–106.

 • Chen, L., W. Yip, M. C. Chang, H. S. Lin, S. D. Lee, Y. L. Chiu. 2007. “The effects of Taiwan’s National Health Insurance access and health status of the elderly.” Health Economics, Val,16, Issue 3, pp 223-242.

 • Chiappori, P.-A., Durand, F., Geoffard, P.-Y. 1998. “Moral hazard and the demand for physician services: first lessons from a French natural experiment”. European Economic Review 42, pp 499–511.

 • Courbage, C. and A. Coulon. 2004.” Prevention and Private Health Insurance in the U.K.” Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice, 29(4): pp 719-727.

 • Cutler, D. and Zeckhauser, R. J. 2000 'The Anatomy of Health Insurance', in A. Culyer and J. P. Newhouse (eds) Handbook of Health Economics, Volume 1A. Amsterdam: Elsevier

 • Decker, S. 2005. Medicare and the health of women with breast cancer. The Journal of Human Resources, 40(4), pp 948–968.

 • Ehrlich, Isaac, and Gary S. Becker. 1972. “Market Insurance, Self-insurance, and Selfprotection.” Journal of Political Economy, 80(4): pp 623-648.

 • Ehrlich, Isaac and Hiroyuki Chuma. 1990. “A Model of the Demand for Longevity and the Value of Life Extension.” Journal of Political Economy, 98(4): pp 761-782.

 • Ehrlich, Isaac. 2000. “Uncertain Lifetime, Life Protection, and the Value of Life Saving.” Journal of Health Economics, May 19(3): pp 341-367.

 • Ehrlich, Isaac and Yong Yin. 2005. “Explaining Diversities in Age-Specific Life Expectancies and Values of Life Saving: A Numerical Analysis.” Journal of Risk and Uncertainty, September 31(2): pp 129-162.

 • Feldman, R,. Escribano, C, and Pellisé, L. 1998” The role of government in health insurance markets with adverse selection” Health Economics, Volume 7, Issue 8, pages 659–670.

 • Feldstein, Martin S. 1973. “The Welfare Loss of Excess Health Insurance.” Journal of Political Economy, March 81(2): pp 251-280.

 • Feldstein, Martin S. 1977. “The High Cost of Hospitals and What to Do About It.” Public Interest, Summer 48: 40.

 • Folland, S, Goodman, A, C, and Satno, M, 2004, “The Economics of Health and Health Care. Pearson/Prentice Hall, Forth Edition.

 • Grossman, M ,1972” On the concept of health capital and the demand for health”, Journal of Political Economy , Vol. 80, No. 2, pp. 223–255.

 • Hansen, Bodil O., and Keiding, Hans. 2002. “Alternative Health Insurance Schemes: A Welfare Comparison.” Journal of Health Economics, September 21(5): pp739-756.

 • Jones, A.M., 2000. “Chapter Six: Health Econometrics” in Anthony J. Culyer and Joseph P. Newhouse, editors, Handbook of Health Economics, Vol.1, Amsterdam, New York: Elsevier.

 • Jones, Andrew M., Rice, Nigel., Teresa Bago d'Uva and Silvia Balia “ Applied Health Economics” Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. 2007

 • Kenkel, D. 1991, “Health behavior, health knowledge, and schooling,” The Journal of Political Economy 99(2), pp 287-305.

 • Kenkel, D. 1995. “Should you eat breakfast? Estimates from health production functions.” Health Economics 4, 15–29.

 • Kenkel, D. 2000, “Prevention”, in A. Culyer and J. Newhouse (eds), Handbook of Health Economics, Elsevier, Amsterdam, chapter 31.

 • Klick, J., and Stratmann, T. 2004.” Diabetes treatments and moral hazard”. FSU College of Law, Law and Economics Paper No. 05-21.

 • Manning, W, G., and M. S. Marqui. 1996. “Health Insurance: the Tradeoff between Risk Pooling and Moral Hazard.” Journal of Health Economics, October 15(5): pp 609-639.

 • Manning, W. G., J. P. Newhouse, N. Duan, E. B. Keeler, A. Leibowitz, and M. S. Marquis. 1987. Health Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment. American Economic Review 77: pp 251-277.

 • Manrique, J and Jensen, Helen H . 2004 ” Consumption of tobacco and alcoholic beverages among Spanish consumers”, Southwestern Economic Review 31:1 ; pp 41-56.

 • Meer, Jonathan, and Harvey S. Rosen. 2004. “Insurance and the Utilization of Medical Service”, Social Science and Medicine, May 58, pp1623-1632.

 • Newhouse, Joseph P and Phelps, Charles E ,1976 “New estimates of price and income elasticities of medical care services,” The Role of Health Insurance in the Health Services Sector, ch. 7 (New York: National Bureau of Economic Research. 1976), pp. 261-313.

 • Pauly, Mark V. 1968. “The Economics of Moral Hazard: Comment.” American Economic Review, June 58(3): pp 531-537.

 • Phelps, Charles E. 1973. “The demand for health insurance: A theoretical and empirical investigation.” In: R-1054-OEO, RAND, Santa Monica, CA.

 • Phelps, Charles E and Newhouse, Joseph P. 1974. "Price and income elasticities for medical care services," The Economics of Health and Medical Care, ch. 9 (New York: John Wiley & Sons, 1974), pp. 140-61.

 • Prakash, Archana and Ofstedal, Mary Beth. 2010 “The Impact of National Health Insurance on Treatment for High Blood Pressure among Older Taiwanese” Comparative Study of the Elderly in Asia Research Report 10-64, Population Studies Center, University of Michigan. Institute for Social Research.

 • Osterkamp, Rigmar. 2003. “Public Health Insurance Pareto-efficient Allocative Improvements through Differentiated Copayment Rates.” European Journal of Health Economics, June 4(2):pp 79-84.

 • Preux, Laure B. 2010 “Ex Ante Moral Hazard and Anticipatory Behaviour: Some Evidence”. The University of York. Health Economics Resource Centre working paper.

 • Stanciole, Anderson, 2007. "Health Insurance and Life Style Choices: Identifying the Ex Ante Moral Hazard," IRISS Working Paper Series 2007.

 • Shavell, Steven. 1979 “On Moral Hazard and Insurance” Quarterly Journal of Economics, 94, pp 541-562.

 • Zechhauser, R. 1970 “Medical Insurance: A Case Study of the Tradeoff Between Risk Spreading and Appropriate Incentives”, Journal of Economic Theory, 2, pp 10-26.

 • Zweifel, Peter, and Willard G. Manning. 2000. “Moral Hazard and Consumer Incentives in Health Care.” in Anthony J. Culyer and Joseph P. Newhouse, editors, Handbook of Health Economics, Amsterdam, New York: Elsevier.

 • Zweifel, Peterand Breyer, Friedrich. Health Economics, New York: Oxford University Press 1997.

 • Zweifel, Peter,. Breyer, Friedrich, and Kifmann, Mathias. Health Economics, New York: Oxford University Press. Spring 2009.

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница