Биография І. МонографииДата19.06.2017
Размер81.41 Kb.
ТипБиография
Биография

І. Монографии:

 1. Средновековно селище върху селищната могила до с. Дядово (Археологически разкопки през 1980-1981 г.). – Expeditio Thracica, 3, 1982, 152 стр., 90 илюстр.

 2. DJADOVO 1. Mediaeval Settlеment and Necropolis (11th-12th Sentury). – Tokai University Press, Tokyo, 1989, Монография, 384 стр., 392 илюстр.

 3. Керамика и керамично производство през ХІ–ХІІ в. на територията на днешна Югоизточна България. – Раднево, 2002, Монография, 287 стр., 181 илюстр. = “Марица-изток”. Археологически проучвания, 6.

 4. Dyadovo 2. The Sanctuary to the Thracian Horseman and The Early Byzantine Forteress Монография, Zograf, Varna, 2010, 240 стр., 183 илюст.

ІІ. Студии и статии:

 1. За датировката на оброчните плочки на Тракийския конник от античното селище до с. Караново, Новозагорско. – Thracia Antiqua, 5, 1979, с. 203-216.

 2. Оброчни плочки на Тракийския конник от с. Съдийско поле, Новозагорско. – ИМЮИБ, 3, 1980, 23-33.

 3. Непубликувани оброчни плочки на Тракийския конник от музея в Нова Загора. - Thracia Antiqua 7, 1980, с. 15-44.

 4. Средновековно селище върху селищната могила до с. Дядово (Археологически разкопки през 1978-1979 г.). – Expeditio Thracica, 1, 1980, с. 95-122.

 5. Непубликувани оброчни плочки на Тракийския конник от околностите на Нова Загора. – Векове, 1981, кн. 1, с. 73-77.

 6. Средновековен некропол край с. Караново, Сливенски окръг. – ИМЮИБ, ІV, 1981, с. 46-64 (в съавторство с М. Кънчев).

 7. Селище от ранната желязна епоха край с. Богданово. - Expeditio Thracica 2, 1982, с. 102-114 (в съавторство с Р. Георгиева).

 8. Средновековно селище върху селищната могила до с. Дядово (Археологически разкопки през 1982-1983 г.). – Expeditio Thracica, 5, 1983, с. 5-104.

 9. Средновековни накити и кръстове-енколпиони от музея в Нова загора. – Векове, 1983, кн. 4, с. 73-75.

 10. Разкопки в м. “Царичина” край Големо село, Кюстендилски окръг през 1983 г. - Expeditio Thracica, 4, 1983, с. 49-57, (в съавторство с Л. Стайкова).

 11. Керамика ХІ-ХІІ вв. Юго-Восточной болгарии. – Труды V международного конгресса археологов славистов, Москва, 1985, с. 28-33.

 12. Ранновизантийски амфори (ІV-VІ в.) от Сливенски окръг. – Археология, 1985, кн. 1, с. 38-45.

 13. Средновековен некропол в района на комплекса “Марица-изток”. – ИМЮИБ, Х, 1987, с. 37-54.

 14. Исследование ранневизантийской керамики из Сливенского округа. – Tracica 8, 1988, с. 90-118.

 15. Старохристиянските базилики (ІV-VІ в.) край с. Караново, Бургаска област. – Археология, 1988, кн. 3, с. 38-46.

 16. Принос към проучването на слетилището на тракийския конник, северно от с. Караново, Новозагорско. – ИМЮИБ, ХІІ, 1989, с. 53-60.

 17. Икономическо състояние на средновековното селище върху селищната могила до с. Дядово, Бургаска област. – ИМЮИБ, ХІV, 1991, с. 68-77.

 18. Състояние, проблеми и перспективи на археологическите проучвания в района на комплекса “Марица-изток”. – “Марица-изток”. Археологически проучвания, 1, София, 1991, с. 13-31.

 19. Средновековно селище и некрополи край с. Знаменосец. – “Марица-изток”. Археологически проучвания, 1, София, 1991, с. 205-306.

 20. Към въпроса за производството на керамика със златиста ангоба в Югоизточна България. – В: Приноси към българската археология, 1, 1992, с. 188-193.

 21. Керамиката от средновековната крепост край с. Искрица и мястото и в керамичния комплекс на Североизточна тракия през ХІ-ХІІ в. – В: Североизточна Тракия и Византия през ІV-ХІV в., 1993, с. 130-145.

 22. Сравнителна характеристика на кухненската керамика от средновековното селище край с. Караново, Новозагорско. – ИМЮИБ, ХVІІ, 1994, с. 101-109.

 23. Надгробна могила ІV от ранната бронзова епоха в землището на село Голяма Детелина, община Раднево. - “Марица-изток”. Археологически проучвания, 3, 1995, с. 9-34. (в съавторство с Кр. Лещаков).

 24. Тракийска надгробна могила от късножелязната епоха край с. Староселец. - Марица-изток”. Археологически проучвания, 3, 1995, с. 139-146.

 25. Сондажни проучвания на ранновизантийско и средновековно селище в землището на с. Гипсово, в комплекса “Марица-изток”. - “Марица-изток”. Археологически проучвания, 3, 1995, с.227-241.

 26. Североизточна Тракия през ХІ-ХІІ в- (по археологически данни). – Автореферат на докторска дисертация. – С., 1995.

 27. Археологически проучвания в м. “Царичина” край Големо село, Кюстендилско. – ИИМ Кюстендил, 1966, с. 253-262.

 28. Nouvelles decovertes sur le sanctuaire du Cavalier trace au nord du village de Karanovo, departament de Sliven. – Studia in honorem Georgi Mihailov, S. 1996, p. 75-80.

 29. Основные этапы в развитии системы поселений северо-восточной Фракии в ХІ–ХІІ вв. – В: Проблемы славянской археологии. Труды VІ Международного конгресса славянской археологии., Т. 1, 1997, с. 130-139.

 30. Сондажни проучвания ня землената крепост край с. Землен. – “Марица-изток”. Археологически проучвания. 4, Раднево, 1997, с. 73-80 (в съавторство с Д. Янков).

 31. Керамиката от средновековното селище край с. Гледачево. - “Марица-изток”. Археологически проучвания. 4, Раднево, 1997, с. 129-183.

 32. О происхождении одного вида керамики сграффито. – Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья. По материалом поливной керамики, Симферопол, 1998, с. 49-50.

 33. Проучване на средновековни селища и некрополи в Новозагорско. – В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, 1999, с. 141-148.

 34. Керамиката от пещта край с. Искрица. – Археологически вести 2, 1999, с. 37-40.

 35. A Study on the House from the 11th-12th Centuries in Southeastern Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica 2, 1999, p. 83-92.

 36. Керамичното производство през ХІ-ХІІ в. на запад от Черноморието. – ИНМ Бургас, 2, 2000, с. 128-137.

 37. Археологически данни за късни номади на юг от Балкана. – Плиска-Преслав, 8, 2000, с. 247-251. (в съавторство с Г. Шейлева).

 38. Settlements of Northeast Thrace 11th-12th Centuries. - Archaeologia Bulgarica 2, 2001, p. 77-92.

 39. Synchronisation der mittelalterlichen Siedlungen des 11-12 Jahrhunderts in

Nordostthrakien. - Кarasura 1, 2001, Beier&Beran, Weissbach, p. 141-148.

 1. Ten Years Archaeological Expedition “Maritsa-Iztok”. - “Maritsa-Iztok”. Archaeological Research., vol. 5, 2001, p. 13-14.

 2. Features of Medieval Culture during the 11th-12th Centuries on Northeast Thrace. - “Maritsa-Iztok”. Archaeological Research., vol. 5, 2001, p. 171-194.

 3. Икономиката на Североизточна Тракия през ХІ-ХІІ в. – ИСЗИМ, 1, 2002, с. 99-122.

 4. За предназначението на един вид средновековни печати. – Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. В. Търново, 2003, с. 200-204.

 5. Гробът на Теодора от могила V от некропола край с. Медникарово, в района на комплекса “Марица-изток”. – В: Земите на България – люлка на тракийската култура, 1, В. Търново, 2003, с. 90-97 (в съавторство с Г. Шейлева).

 6. Една нова селищна категория от Средновековието в земите на днешна Южна България. – ИИМ Кюстендил, VІІІ, 2003, с. 227-234.

 7. Една новооткрита категория в структурата на ранносредновековната селищна система (Предварително съобщение). - Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев, В. Търново, 2003, с. 196-203., (в съавторство с Г. Шейлева).

 8. Рисуваната глазирана керамика от средновековното селище в м. “Градището” до с. Полски Градец, в комплекса “Марица-изток”. – Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, В. Търново, 2003, с. 291-294.

 9. Херсонесские (Крымские) параллели т. н. “болгарской” сграффито керамики. – В: Россия-Крым-Балканы: Диалог культур. Екатериринбург, 2004, с. 249-253.

 10. Херсонесские (Крымские) параллели “болгарской” сграффито керамики-. - Античная древност и средние века., Екатеринбург, 2004, с. 148-164.

 11. Средновековната крепост край с. Искрица, Гълъбовско, в района на комплекса “Марица-изток”. – В: 100 години музейно дело в Карловско. 20 години археологически разкопки на средновековната крепост “Аневско кале”, Пловдив, 2004, с. 98-101.

 12. Пещи за изпичане на битова керамика от античното селище край с. Караново, Новозагорско (предварително съобщение). – ИРМ-Велико Търново, ХХ, 2005, с. 129-139.

 13. Ранновизантийска керамика от селището в м. “Царичина” край Големо село, Кюстендилска област. (Един примерен модел за обработване на масовия керамичен материал). – ИИМ Кюстендил, Х, 2005, с. 235-242.

 14. За производството на художествена керамика в Югоизточна България през ХІ-ХІІ в. – In. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmil Getov. = Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, 2005, с. 52-67.

 15. Езикът на керамиката. – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. - София, 2005, т. ІІІ, с. 21-28.

 16. Средновековното село през ІХ – ХІІ в. на територията на днешна Югоизточна България. – Проф. д. и. н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново, 2005, с. 310-317.

 17. Le village byzantin sur le territoire de la Bulgarie contemporaine. – Les Villages dans l’Empire byzantin (IVe-XVe siecle), Realites Byzantines, 11, Paris, 2005, p. 351-362 (в съавторство с Р. Рашев и В. Динчев).

 18. Една хипотеза за прототипа на т. нар. “българска” сграфито керамика. – Българските земи през средновековието (VІІ-ХVІІІ в.), Acta Muzei Varnaensis, III-2, Варна, 2005, с. 209-216.

 19. О происхождении одного вида сграффито керамики из Юго-Восточной Болгарии. – В: Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья Х-ХVІІІ вв., Киев, 2005, с. 39-55.

 20. Керамиката от периода на византийското владичество в българските земи (ХІ-ХІІ в.) и от Второто българско царство (края на ХІІ-ХІV в.): основни прилики и разлики – Археология, XLVI, 2005, с. 86-94.

 21. Некрополите около старохристиянските базилики край с. Полски Гразец, в района на комплекса “Марица-изток”. (Предварително съобщение). – Трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 1, кн. 1, История, 2006, с. 107-116.

 22. Капаци ли са т. н. “свещници”?. – Сборник в чест на проф. д. и. н. Зл. Гочева. = Епохи, 3-4, 2006, с. 213-223.

 23. Демографски промени през ХІ-ХІІ в. в българските земи. Археологически свидетелства. – В: ТАНГРА. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, София, 2006, с. 391-408.

 24. Черквите от средновековните селища до селата Караново и Дядово, Новозагорско. – В: Л. Прашков – реставратор и изкуствовед, София 2006, с. 308-313.

 25. Кримско-български културни връзки и влияния през ХІ-ХІІ в. в рамките на Византийската империя. – Българите в Северното Причерноморие, 9, Одеса, 2006, с. 33-48.

 26. Демографски промени в Североизточна Тракия през ХІ-ХІІ в. (по археологически данни). - Тракия и Хемимонт ІV-ХІV в. Варна, 2007, 190-197.

 27. Demographic and Ethnic Changes during XI-XII Sentury in Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica, 2, 2007, p. 71-84.

 28. Новооткрит уникален гроб. – В: България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2007, 105-111.

 29. Раннохристиянските базилики край с. Полски Градец, в комплекса Марица-изток. – Древна и модерна Тракия, Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на ст. н. с. д-р Хр. Буюклиев = ИИМ – Ст. Загора Ст. Загора, 2007, 341-354.

 30. Входните кули на ранновизантийските крепости до с. Дядово, Новозагорско и край с. Изворово, Харманлийско и техните паралели с кулите-порти от Каварненско. – Каварна – срудещу на българския Североизток. – Каварна, 2007, 83-100.

 31. Бронзова статуйка от ранновизантийската крепост до с. Дядово, Новозагорско. – Проблеми на прабългарската история и култура, 42, София, 2007, 331-338.

 32. Frühchristliche baziliken beim Dorf Polski Gradetz, gemeinde Radnevo (Südostbulgarien). Vorbericht. - Archaeologia Bulgarica, 2008, 3, 77-88.

 33. Уникален катакомбен гроб от некропола край с Полски Градец, в района на комплекса „Марица-изток” (Предварително съобщение). – В: Университетски четения по българска история, ІV Международен семинар, Смолян, 11-13 май, 2006, София, 2008, 54-61.

 34. Северно-черноморски паралели на катакомбния гроб от некрополите край с. Полски Градец, в района на комплекса „марица-изток”. – Традиционная культура народов в современном социокультурном пространствел Материалы V Международной научно-практической конференции 8-9 августа 2008, част, 2, рьзделы V-VІІ, Славянск на Кубани, 2008, 16-25.

 35. Керамиката от ранносредновековното селище върху кастра Рубра (Предварително съобщение). – B: Eurika, In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, София, 2009, 255-265.

 36. Византийската крепост „Кастра Рубра” и походите на хан Крум през 612-813 г. – В: „България, земя ва блажени” In memoria; Professoris Iordani Andreevi, В. Търново, 2009, 223-233.

 37. Керамиката от жилище № 1 от ранносредновековното селище върху византийската крепост „Кастра Рубра” край с. Изворово, Харманлийско. – В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, т. І, Археология и култура, Пловдив, 2009, 243-257.

 38. Още веднаж, но не за последен път” по темата капаци ли са т. н. “свещници”. – В: Историк със съдба на творец и преподавател, 1, Сборник в чест на 60 годишнината на проф. д. и. н. Людмил Спасов, В. Търново, 2009. Фабер, 64-72.

 39. Кастра Рубра” през античността и средновековието. – Пътуване към България, 185-198, Шумен.

 40. Периодизация и хронология на късноантичното и ранновизантийско селище, северно от с. Караново, Новозагорско. – Археология, 2009, 3-4, 38-47.

 41. Спасителни археологически проучвания на средновековно селище край с. Крум, Димитровградство, по трасето на автомагистрала “Марица” от км 32+000 до км 32+200. (Предварително съобщение). – Приноси към българската археология, V, София, 2009, 244-257 (в съавторство с Г. Шейлева).

 42. Сармато-аланы на территории нынешней Юго-Восточной Болгарии. – Форум „Идель-Алтай”, Казан, 44-45.

 43. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология. – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология, 1, В. Търново, 2010, 11-18.

 44. “Ранновизантийската крепост до с. Дядово, Новозагорско и мястото и в ранновизантийската укрепителна система. – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология, 1, В. Търново, 2010, 363-380.

 45. Сграфито керамиката от Никопол и мястото и в керамичния комплекс на средновековна България. – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология, 1, В. Търново, 2010, 581-594.

 46. Excavations at Castra Rubra. – AJA, 2010, 724-726.


Под печат


 1. 10 години Археологически музей “Марица-изток”. - “Марица-изток”. Археологически проучвания. 7, Раднево, 2006.

 2. Археологическата култура през периода на византийското владичество в българските земи (ХІ-ХІІ в.). – В: Културата на средновековна България, София, студия – 70 стр.,

 3. Римски и ранновизантийски фибули от с. Дядово, Новозагорско. – Сборник в чест на доц. д-р Ст. Ангелова, София, 2008.

 4. Поливная посуда с рельефной и скульптурной орнаментикой из Юго-восточной Болгарии. - В: Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья Х-ХVІІІ вв., 2, Киев-Симферопол.

 5. Сармато-аланы на территории нынешней Юго-восточной Болгарии. –

 6. До тук стига България. – Пътувание към средновековна България, 2. От тук започва България.

 7. Керамика Дунайской Болгарии (VІІІ-Х в.). – Болгарский форум, Казан.

 8. Реконструкция на кулите от ранновизантийската крепост до с. Дядово, Новозагорско. – Сборник в чест на проф. Д-р Ст. Бояджиев.

Каталог: userinfo -> 208 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Автобиография на доц д-р Борис Д. Борисов (cirriculum vitae) Лични данни


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница