Биография на акад. Атанас иванов атанасов име, фамилия атанас атанасов, академикДата05.02.2018
Размер108.1 Kb.
#54546


ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на акад. АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ АТАНАС АТАНАСОВ, академик

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ Управител

ДАТА НА НАЗНАЧАВАНЕ 2007

ОРГАНИЗАЦИЯ Съвместен геномен център

МЯСТО София 1164

СТРАНА България

ТЕЛЕФОН +359 (0) 2 8167 334

ФАКС +359 (0) 2 8167 334

E-mail atanas_atanassov@jgc-bg.org
ДАТА НА РАЖДАНЕ 14.08.1943

МЯСТО НА РАЖДАНЕ г. Дългопол, обл. Варненска, България

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ Женен, с две деца

ОБРАЗОВАНИЕ

Средно ССТ “Тимирязев”, гр. Добрич, 1961г.

Висше ВСИ , Агрономически Факултет – София, 1967г.

Владеене на чужди езици: Английски, Руски, Френски: писмено и говоримо

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • 1969 – 1970 Институт по Физиология на Растенията, РАН, Москва, Русия, Акад. Р.Бутенко, 5 месеца.

 • 1974-1975 CNRS Жиф-сюр-Ивет, Франция, Д-р. Колет Нич и INRA Версай, Лабораторията по тъканни и клетъчни култури, Франция Д-р Ж.П.Буржен – 5 мес.

 • 1981- Институт по Физиология на Растенията, Биологически Изследователски Център, гр. Сегед, Унгария, Проф. Денеш Дудич – 7 месеца.

 • 1981 – 1982 – Лаборатория по генетично инженерство, експериментална станция , Отава, Канада, Д-р У. Келер – 9 месеца.

 • 1987 - Лаборатория по молекулярна генетика, Университет гр. Гент, Белгия – Проф. Марк ван Монтагю и Д-р Дирк Инзе – 4 месеца.

 • 1992 г. – Гост-изследовател в Института по растениевъдни науки CNRS, Жиф-сюр-Ивет, Франция, Проф. А. Кондороши – 4 месеца.НАУЧНИ ЗВАНИЯ И ТИТЛИ

Български


- Doctor Honoris Causa на Селскостопанска академия, България, 2013

- Академик, 2003 • Член – кореспондент на БАН, 1997

 • Старши научен сътрудник, І ст. – Институт по Генетично Инженерство, Костинброд 2232, Селскостопанска Академия – 1989

 • Доктор на селскостопанските науки - Селскостопанска Академия, 1989

 • Старши научен сътрудник ІІ ст. – Институт по Генетика, БАН - 1982

 • Кандидат на биологическите науки – Институт по Генетика БАН, 1977

 • Научен сътрудник – Институт по Захарно Цвекло, 1969


Чуждестранни

 • Член на Украинската Академия на Селскостопанските Науки – 1993

 • Професор – Университет Де Монтфорт, Лестър, Англия - 1994

 • Doctor Honoris Causa – Университет по Земеделски Науки и Ветеринарна Медицина – Клуж-Напока, Румъния – 2001

 • Член на Руската Академия на Селскостопанските науки – 2003

 • Член на Румънската Академия на селскостопанските и горски науки – 2010

 • Кавалер на Академичната палма на правителството на Франция - 2012

 • Медал на името на И.И. Синягин на Сибирското отделение на Академията за селскостопански науки на Русия за особени заслуги в развитието на аграрната наука в Сибир - 2013ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ


 • 2007 – до сега: Управител на Съвместен геномен център към СУ „Св. Кл. Охридски”

 • 2001 – 2007: Директор на Агробиоинститут, Център по Компетентност към ЕО (Centre of Excellence to the EC), Костинброд, НЦАН, България

 • 1994 – 2000: Директор, Институт по Генетично Инженерство, ССА, Костинброд, България

 • 1993- 1994: Завеждащ секция “Клетъчна Генетика”Институт по Генетично Инженерство, ССА,

 • 1988 – 1993: Директор, Институт по Генетично Инженерство, ССА, Костинброд, България

 • 1985-1988: Директор, Централна Лаборатория по Генетично Инженерство, ССА, Костинброд, България

 • 1974-1985: Ръководител на група по “Клетъчна генетика”, Институт по Генетика БАН ,

 • 1969-1974, Ръководител на лаборатория по “Тъканни и клетъчни култури”, Институт по Захарно Цвекло,

 • 1967-1969, Институт по Захарното Цвекло, специалист в лабораторията по “Тъканни и клетъчни култури”, която е пионер в поставянето на началото на научно-изследователската дейност в областта на растителната биотехнология.


ОСНОВНИ НАСОКИ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ


 1. Разработване, адаптиране и прилагане методите на клетъчното и генно инженерство (тъканни култури, клетъчна и молекулярна генетика) с цел подобряване ефективността на генетично-селекционните програми на основата на ценно генетично разнообразие при икономически важни култури, отличаващи се с такива признаци като:

 • устойчивост на болести (вирусни, гъбни и бактериални), хербициди (с цел елиминиране на плевели и паразитни растения) тежки метали и пестициди в почвата, засушаване и измръзване (ниски и високи температури);

 • подобряване на качеството на растенията, използвани като храна за хората (-каротин, ликопин) и животните (съдържание на аминокиселини, белтъчини, лигнин и др.)

 • подобряване на ранозрелостта и продуктивността;

 • повишаване съдържанието на биологични (вторично) активни съединения при медицински и билкови растения.

 1. Разработване, адаптиране и прилагане на методи за ДНК-маркери с цел ускоряване и подобряване ефективността на селекционния процес при растенията на базата на ранна оценка на селекционния материал, произлязъл от междувидови кръстоски и сомаклонално вариране при икономически важни култури: ечемик, пшеница, слънчоглед, домати и тютюн.

Разработване на високо ефективни методи за генотипизиране с цел оценка на наличните селекционни ресурси, запазване чистотата на сортовете и хибридите и защита на интелектуалната собственост.

 1. Разработване, адаптиране и прилагане методите на клоналното микроразмножаване in vitro и вирусна диагностика при вегетативно и полско размножаващи се растения и създаване на базисен сертифициран материал за пипиниерските стопанства. Целта е ускорено създаване на генетически автентичен и фитосанитарно здрав материал, предназначен за подобряване ефективността на селекционните програми и създаване на базисен сертифициран материал за пипиниерските стопанства в България.

 2. Разработване, адаптиране и прилагане методите на генното клониране с оглед създаване на уникална генбанка, включваща гени, обуславящи икономически важни признаци, промоторни области и сигнални пептиди, необходими за генетическото и селекционно подобряване на растенията по пътя на генния пренос.

 3. Разработване, адаптиране и прилагане методите на геномиката при приоритетни за страната видове, с цел проучване експресията и функцията на генен материал с важно значение за метаболизма на растенията в зависимост от условията на околната среда.

 4. Създаване и прилагане на законодателство за биобезопасността. Организиране на контрол при използването на генетично подобрени растения. Оценка и управление на риска при създаване и освобождаване на ГМО в околната среда. Повишаване на обществената информираност и изграждане на национална информационна система – база данни за биобезопасността.


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ


 • Публикации в научни списания – 295.

 • Доклади, представени на конференции и симпозиуми – 154

 • Постери, представени на конференции и симпозиуми – 125

 • Глави от книги – 9

 • Учебни ръководства – 2

 • Книги – 3

 • Научни сборници – 6

 • Брошури и бюлетини – 4


Цитируемост: 52 публикации са получили 496 цитати, намирайки се в 77 издания. 70 от тези издания са с импакт фактор
Сумарен импакт фактор: 36.829
Библиометричен анализ и наукометрична експертиза – личен импакт-фактор 43 бала (при макс. 50)


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ

1982 – досега: Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – София. Аграрния Университет – гр. Пловдив и Химико Технологическия и Металургичен Университет – гр. София, като хоноруван преподавател, четейки лекции и курсове по клетъчно и генно инженерство при растенията.

При мен са защитили 21 дипломанти, 32 доктори на науките, 31 специализанти от страната и 28 от чужбина по проблемите на генетичното инженерство при растенията.

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИ И НАУЧНИ СЪВЕТИ И КОМИСИИ

На национално равнище


1988 – 2008: Председател на Международния консултативен съвет на АБИ

1997 – 2000: Член на Управителния съвет на ССА

2000- досега: Член на борда на директорите към НЦАН

1985 – досега: В различен период от време Член на научните съвети на: • Добруджански Земеделски Институт, гр. Генерал Тошево;

 • Земеделски Институт – гр. Шумен;

 • Институт по Земеделие – гр. Карнобат;

 • Институт по Фуражните култури – гр. Плевен, понастоящем;

 • Институт по Лозарство и Винарство – гр. Плевен;

 • Институт по Овощарство – гр. Пловдив, понастоящем ;

 • Институт по Земеделие – гр. Кюстендил, понастоящем;

 • Институт по Криобиология и Хранителна промишленост – гр. София, понастоящем;

 • Национален Институт за контрол и изследване на вината – гр. София, понастоящем;

 • Институт по тютюна и тютюневите изделия – гр. Пловдив.

1998 – досега: Изпълнителен секретар на Националния съвет за безопасна работа с генетично изменени висши растения.

2000 – досега: Председател на Научно-техническия съвет на ЕлБи Булгарикум, София.

2001 – досега: Председател на Националната комисия по биоетика към МОН.

2001 – Съучредител и участник в ръководството на първия АгроБиоТех Парк София, между СУ “Св. Климент Охридски” и АгроБиоИнститут – НЦАН.

2001 – досега: член на консултативния съвет към МЗГ.

2002 – Председател на Националната асоциация за семена и посадъчен материал.На международно равнище


1989 – досега: Член на управителния съвет на Международния център по генетично инженерство и биотехнологии (МЦГИБ), гр Триест, Италия и ръководител на Афилирания Център на България към МЦГИБ представляван от АгроБиоИнститут – гр. Костинброд, България.

1994 – досега: Ръководител на Българския център към Международния Институт по Растителни Изследвания “Норман Борлауг”, към Университета Де Монтфорт, гр. Лестър, Англия

1995 – досега: Координатор на Програмата за растителни биотехнологии в България и за страните от Балканския регион.

ЕКСПЕРТ И КОНСУЛТАНТ


На национално равнище:

2000 – досега:Заместник ръководител на Работната група за изготвяне на закона за генетически модифицирани организми (ГМО) към МЗГ.

2001 – досега: Член на Работна група № 17 “Наука и изследвания” към МОН.

2001 – досега: Ръководител на Работна група към НЦАН за изготвяне на програма за преструктурирането на НЦАН.

2002 – член на Работна група за изготвяне на закон за стимулиране на научните изследвания към МОН.

На международно равнище:

2002, 3-6.10.: Член на Експертна група за изграждане на инфраструктура в областта на биобезопаснастта в изпълнение на решенията на Междуправителствения Комитет за Протокола от Картагена – Монреал, Канада.

2002, 14-15.10.: Член на Консултативна група към EURAGRI по изработване на стратегия за развитие на земеделието в Европа.

2001, 29-30.09.: Член на консултативно група към ЕО, Белгия, по изработване на Стратегия за развитие на биотехнологиите и науките за живота.

1998 – досега: Консултант по избор на лауреати към Japan Prize, Selection Committee към Фондацията за Наука и Технология на Япония.

1985, 1988, 1991, 1992 : Експерт към Програмата по Растителни Биотехнологии към FAO, Рим, Италия и Международната Агенция по Атомна Енергия (IAEA), Виена, Австрия.


ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ


1989 – до сега: Главен редактор на списание Biotechnology and Biotechnology Equipment – България;

1995 – до сега: Член на редакционната колегия на списание “Journal Annals of Biology” – Индия;

1995 – досега: Член на редакционната колегия на списание “Emerging Technology Trends: Biotechnology” UNIDO – Австрия;

1995 – до сега: Член на редакционната колегия на списание: “Journal Genetics” – Югославия;

1996 – досега: Член на редакционната колегия на списание: Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences – Югославия;

1997 – до сега: Член на редакционната колегия на списание: Journal Agricultural Science” – Югославия;

1998 – до сега: Член на редакционната колегия на списание: “Български тютюни”, България;

1998 - досега: Член на редакционната колегия на списание: “Bulgarian Journal of Agricultural Science” – България;

2001 – до сега: Член на редакционната колегия на списание: “Forest Science” – БАН, България;

2001 - досега: Член на редакционната колегия на списание: “Journal of Agriculture and Forestry”, Турция.

2001 – досега: Член на редакционната колегия на списание: “Acta Agricuturae Serbica”, Югославия

2003 – Член на редакционната колегия на списание: “Journal of Natural Fibers”, Полша

2004 – Член на редакционната колегия на списание “Journal of Balkan Ecology”, България

2011– Член на редакционната колегия на списание „Доклади на БАН”.

2013- Член на редакционната колегия на списание „Agriculture & Food Security”, UK

2013 – Член на редакционната колегия на списание „BioMed Central”, UKЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. IPTCA – International Plant Tissue Culture Association

1985- 1992 – национален представител

1992 – до сега – член

2. EUCARPIA – European Association for Research in Plant Breeding

1995- 2001 – национален представител

2001 – до сега – член

3. IS – MPMI – International Society for Molecular Plant – Microbe Interaction

1993 – до сега – член

4. JSPP – Japan Society of Plant Physiology

1999 – до сега – член

5. ESNA – European Society for New Methods in Agricultural Research

1998 – до сега – член

6. EPSO – European Plant Science Association

2000 – до сега – национален представител

ДРУГА НАУЧНА И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ


 • Доклади по покана в чужбина – 105

 • Организирани международни мероприятия – 61

 • Проекти с международни фондации и организации – 24

 • Проекти, двустранно и многостранно сътрудничество – 9

 • Проекти, договори с чужди фирми – 11

 • Проекти, договори с български фирми - 7

 • Проекти, финансирани от национални организации:

  • НЦАН – 25

  • МОН – 26

 • Министерство на икономиката – 24.


Обща финансова стойност на проекти – 5 997 000 лв.

УДОСТОЯВАНИЯ И НАГРАДИ
1970 – Диплом за постигнати успехи в научно-изследователската работа в областта на земеделието;

1996 – досега Член на селекционния комитет за номиниране JAPAN PRIZE към Фондацията за научно и технологично развитие, Япония;

1999 – Почетен член на Американския Биографичен Институт;

1995 - Член на Ню-Йоркската Академия на Науките;

1995 - Почетен медал от Университета, гр. Измир, Турция

1995 – Почетна стипендия – награда от Атомната агенция, Виена, Австрия

1991 – Почетна стипендия-награда от Японското общество за развитие на науката.

2000 – Диплом от изложението EUREKA, Брюксел 2000.за новостите в програмата за растителни генетични ресурси;

2001 – Удостоен като експерт по проблемите на биобезопасността при генетично изменени организми – курс на ICGEB, Флоренция, Италия.

2001 – Дарение на правителството на САЩ в размер на 200 хил. щатски долара на ИГИ (понастоящем АБИ) за подпомагане на биологичните изследвания при американски и български семена и растения.

2000 – Център по Компетентност (Centre of Excellence) към ЕО, Брюксел. Оценен с най- висок брой точки от всички 176 кандидати от Централна и Източна Европа.

2003 – Грамота от МОН за активност и успеваемост на проекти резултат от участие в Пета рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации на ЕО.

2003 – Поздравителен адрес и плакет от МЗГ за особена активност и успеваемост на проекти по Пета рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации на ЕО.

2012 - Кавалер на Академичната палма на правителството на Франция -

2013 - Медал на името на И.И. Синягин на Сибирското отделение на Академията за селскостопански науки на Русия за особени заслуги в развитието на аграрната наука в Сибир - 2013

2013 – Отличителен знак на Председателя на Българска академия на науките по повод 70-годишнината

2013 – Почетен знак на Софийския университет „Свети Климент Охридски” със синя лента.

2013 – Грамота със значка на Съюза на учените в България по повод 70 години от рождението му и за осъществен личен принос за развитието на науката и образованието в България2013 – Отличителен знак на Национална фондация „Тодор Рачински” по повод 70-годишния му юбилей.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница