Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, МедицинскиДата23.07.2016
Размер91.55 Kb.
#2675
ТипБиография
Автобиография

На член кореспондент проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров
Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински

Университет, Св. Георги Софийски № 1, София


Телефони: 00359-2-952 04 55

Факс: 00359-2-51 87 83


E mail ovcharov@medfac.acad.bg
Роден на 2.10.1940 г в София
Научно звание: професор по анатомия, хистология и цитология

Член кореспондент на БАН


Обучение и научни степени:

лекар, д-р - ВМИ – София – 1966 г

кандидат на медицинските науки – Медицинска Академия – София – 1973 г

доктор на медицинските науки – Медицинска Академия – София – 1979 г


Научни области на изследване: невроморфология, синапси, развитие на ЦНС,

двигателен апарат, клетъчни мембрани, полови

различия в ЦНС
Участие в научни дружества:

председател на Българското дружество по невронаука

председател на Българската секция по Хистохимия и Цитохомия

председател на българската секция по Електроннамикроскопия

член и представител на България в International Brain Research Organization (IBRO)

член на Governing Council на IBRO

член на International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry

член на ръководството на Българското Анатомично Дружество

член на Anatomische Geselschaft

член на European Society of Morphology

член на European Science Foundation

член на Съюза на Учените в България

член на Българското дружество по невропатология

член-основател на Българското дружество по невропатична и хронична болка

fellow of the World Innovation Foundation

член-основател на Сдружение Българска Асоциация по Невропротекция и Неврорегенерация

член на Полската Академия по Медицина –

член на Световната Академия по Медицина Алберт Швайцер


Административни и научни длъжности:

ръководител на катедрата по анатомия и хистология 1990 – 2010 г

ръководител на научна група по клетъчна невробиология

председател на Българската Национална Академия по Медицина от 2002 г

член на Специализирания Научен Съвет по Морфология 1987 - 2003 г

член на Научния съвет на Института по експериментална морфология и антропология при БАН 1997 - 2005

заместник-председател на Международната Академия “Homo perfectus integralis”

председател на Биологичната секция към Международната академия “Homo perfectus integralis” от 2002 г

член на Висшия Медицински Съвет 2000 - 2008 г

член на Научната комисия биологични и медикобиологични науки към ВАК 1992-1997

член на фондацията Молекулярна медицина 1997-2000 г

член на фондацията Развитие на човека от 1995 г

член на Управителния съвет на Съюза на университетските преподаватели от 2000 г

член на European Medical Research Councils at the European Science Foundation от 2003 г

заместник-председател на Националния Алианс “Живот за България” 2002 – 2007 г

председател на Съвета на медицинските ректори 2000 – 2008 г

член на ръководството на Съвета на ректорите в България 2004 – 2008 г

член на Управителния съвет на Съюза на Българските Медицински Дружества от 2001 г

член на Президиума на ВАК 2003 – 2009 г

член на Research Board of Advisors на Американския Биографичен Институт

член на Националната Агенция по Оценка и Акредитация 1999-2000 г

член на Advisory Board of the Research Center of Information Technologies in Medicine

член на ръководството на Българската Федерация по Бадминтон от 2000 г

член на Етичната комисия по трансплантациите към Министерския съвет от 2004 г

член на Комисията към МОН, определяща носителя на годишната награда “За особен принос в науката” 2004 – 2008 h

член на Управителния съвет на Сдружението Агро-Био Център по Геномика

член на Научната комисия по биологични и медикобиологични науки към ВАК -2010 г

председетел на НУчно Експертната Комисия по биология и медицински науки към МОМН -2010


Редакторски съвети на списания:

главен редактор на Acta medica bulgarica 2000 - 2008

член на редакторския съвет на Neuroanatomy

член на редакторския съвет на European Journal of Histochemistry

член на редакторския съвет на Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences

член на Редакционната колегия на Acta morphologica et Anthropologica

член на редакторския съвет на Молекулярна медицина (1990-1999)

член на редакторския съвет на Свят (1996-2001)

главен редактор на някои книжки на European Journal of Morphology

член на редакторския съвет на Neurologia Balkanica

член на редакторския съвет на Медицински преглед

член на редколегията на Български лекар

член на редколегията на Praemedicus since 1925

член на редакционния съвет на Медицинска наука

член на редакционния съвет на Quo vadis

член на редакционния съвет на Здравен Мениджмънт

директор на Tribuna medica 2000 – 2008 h

член на редакционния съвет на Bulletin of the Medical Institute After Mehrabyan, Yerevan


Професионално развитие:

1967-1973 – асистент

1973-1975 – старши асистент

1975-1984 – главен асистент

1984-1989 – доцент

от 1989 . професор

от 2004 – член кореспондент на БАН

1971-1972 – асистент в Университета в гр. Вюрцбург, Германия

1990-1991 – гост-професор в Университета в гр. Улм, Германия

1997 – гост-изследовател в Техническия университет в гр. Мюнхен, Германия

1999 – 2008 - ректор на Медицинския университет – София
Преподавателска дейност:

от 1967 – дисекционен курс в катедрата

от 1972 – хистологичен курс в катедрата

от 1984 г лекции по анатомия, хистология, цитология, ембриология, топографска анатомия в катедрата по анатомия и хистология

1974-1982 – лекции и упражнения по анатомия в Биологическия факултет на СУ

1990-1991 – лекции и упражнения в Университета в Улм, Германия

1993 – 1997; 2005 - 2006 – лекции по анатомия в Нов Български Университет

1995 – курс Глава и шия за лекари специалисти в гр. Лейден, Холандия

1997 – лекционен курс по имунохистохимия в Техническия университет в Мюнхен

1997 – 2001 лекции по антропология в Нов Български Университет

1998 – 2005 ръководител на специален курс по Хистохимия и имунохистохимия за бакалаври към Биологическия факултет на СУ

1998 – 2005 ръководител на специален курс по Клетъчна пролиферация за бакалаври към Биологическия факултет на СУ

2002 – 2005 ръководител на курс по Хистохимия и имунохистохимия за магистри към Биологическия факултет на СУ

2002 – 2005 ръководител на курс по Клетъчна пролиферация за магистри към Биологическия факултет на СУ

2002 – 2006 лекции по анатомия и физиология на нервната система в Българския филиал на Международния Славянски Институт Москва

2002 – 2006 лекции по антропология в Българския филиал на Международния Славянски Институт Москва

2003 - 2006 лекции по Морфология и физиология на Централната Нервна Система в Българския филиал на Международния Славянски Институт Москва

2004 – 2007 – лекции на английски пред студенти от САЩ и Канада в Медицинския Университет – Варна по цитология, хистология, ембриология и невронаука

2005 – 2007 г курс по анатомия на човека за студенти от Нов Български Университет

Изнасял съм отделни лекиции в Лайден и Енсхедей – Нидерландия, Удензее – Дания, Солун – Гърция, Улм, Мюнхен, Магдебург - Германия

2010 – курс лекции по анатомия към МФ при СУ
Награди:

“Проф. Димитър Каданов” за изследователска дейност 1999 г

“Акад. Д. Ораховац” за наука и преподаване 2002 г

Грамота от Българския Лекарски Съюз за изключителен принос в развитието на българската медицина и утвърждаване престижа на БЛС 2002 г

Почетен знак на Съюза на Учените в България за значими научни постижения и принос в системата на висшето образование по медицина 2003 г

“Почетен професор” на факултета по обществено здраве, за големите му приноси за създаването, развитието и утвърждаването на ФОЗ

Грамота от СБАЛАГ “Майчин дом” за дългогодишна дейност и заслуги, награждаване с почетна грамота и юбилеен медал

Лекар на годината 2003 г от Лекарския съюз за заслуги в областта на медицината

Наградата “Златно сърце” за милосърдие и хуманизъм в областта на здравеопазването и социалното подпомагане на Международния годишник “Асклепий”, Българския червен кръст и Българското дружество по история на медицината – 2004 г

Почетен знак І степен за принос в развитието на медицината и Българския Лекарски Съюз – 2004 г

Почетен знак Signum laudis pro scientiae meritis за най-успешна научна разработка в област Медицина за 2002-2003 г в МУ София – 2004 г

Наградата “Златно сърце” за милосърдие и хуманност – 2005 г

Почетен знак Aesculapius за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика – МУ-София – 2006 г

Грамота за всеотдаен лекарски труд и цялостен принос в развитието на здравеопазването от Българския лекарски съюз и районната лекарска колегия гр. Смолян 2007 г

Почетна грамота от Медицинския факултет при Тракийския университет за дългогодишно лоялно сътрудничество в областта на висшето медицинско образование и активна подкрепа за развитието на Медицинския факултет Ст. Загора 2007

Лекар на годината – голямата награда за цялостна дейност в областта на медицината, с почетен златен знак 2007 г.

Грамота за принос в утвърждаването на професията физшотерапевт в България, от Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България 2007.

Златен медал Алберт Швайцер на Световната академия по медицина Алберт Швайцер - 2010


Организатор на научни прояви:

Като председател на научни дружества и като председател на организационни комитети организирани и проведени редица симпозиуми, конференции и конгреси – 10, както и организацията на 85 симпозиума “Акад. Чудомир Начев”. Като член на Организационни комитети съм организирал 4 симпозиума по синапсите и ЦНС, 10 конгреса, включително два международни.


Научен ръководител на шест защитени дисертации за доктор, научен ръководител на пет докторантури, три от които са пред защита, ръководител на дипломни работи, десетки рецензии на дисертации и хабилитации и доклади пред специализирания научен съвет по морфология и биологичната комисия на ВАК
Участвал съм в 18 гранта и проекта, на 9 от които съм бил ръководител. Тези проекти са както следва: Три гранта от МОН, 9 гранта от МУС, два гранта по TEMPUS, грант от Michigan State University, проект с Националните институти за здвавето в Бетезда за обучение на докторанти, което е едно от най-сполучливите неща на младите преподаватели в нашия университет, съвместен проект с представители на САЩ по проблемите на генетиката и наркоманиите – за 1 милион лева, проект от МОН за 114 хил. лева. Всички тези грантове са донесли над два милиона лева за университета и около 200 хиляди– за катедрата. Въз основа на лични връзки съм донесъл реактиви и други материали за десетки хиляди лева за научната работа на катедрата.
Много години съм бил член на Факултетния съвет на Медицинския Факултет, от 1995 г съм член на Академичния съвет на МУ-София, а 1999 – 2008 г съм бил председател на Академичния съвет. Бил съм член на комисии към Факултетния съвет на МФ по атестации на преподаватели, по етика и др. Единадесет години съм бил курсов ръководител, за което съм бил многократно награждаван. По моя инициатива бе създаден нов факултет към МУ-София – факултета по обществено здраве, както и департамента по езиково обучение. Създал съм научна школа за изследване на половите различия в мозъка.


Технически умения и компетенции

Заявени компетенции:

Работа с PC, Ms Office, Internet и други софтуерни приложения

Шифър Области на висше образование Шифър Професионални направления

. Здравеопаз-ване и спорт                7.1.   Медицина

        7.3.   Фармация

    7.4.   Здравни грижи

    7.5.   Кинезитерапия и рехабилитация

01.06.00   Биология

01.06.01   Антропология                               биологически,


                                                      исторически, меди-
                                                      цински

01.06.05   Ембриология                                биологически, меди-


                                                      цински, ветеринар-
01.06.23   Имунология                                 биологически, меди-
                                                      цински, ветеринар-
                                                      номедицински

01.06.25   Невробиология                              биологически,


                                                      медицински
01.06.26   Морфология                                 биологически, меди-
                                                      цински, ветеринар-
                                                      номедицински,
                                                      селскостопански
03.00.00   МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

03.01.00   Медицина

03.01.02   Анатомия, хистология и цитология             медицински, биоло-
                                                        гически, ветеринар-
                                                        номедицински
03.01.03   Патологоанатомия и цитопатология             медицински, биоло-
                                                        гически, ветеринар-
                                                        номедицински
03.01.05   Патофизиология (вкл. ветеринарна             медицински, биоло-
            патофизиология) 


Публикационна дейност:

34 учебника и учебни помагала, в общо 45 издания

CD Body Explorer. Springer, Germany

Патент в Германия

233 статии в списания и книги, от които повечето в международни списания

5 монографии, от които 3 на английски език издадени в чужбина

250 резюмета от изнасяни доклади в научни прояви в страната и чужбина

Над 800 цитиранияImpact Factor над 170, като индивидуалният IF е над 75.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
files -> Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница