Биография на доц д-р Емилиян Георгиев Петков Лични данни: Дата на раждане: 05. 01. 1974 г. Националност: българинДата13.09.2016
Размер89.71 Kb.
#9066
ТипБиография


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на доц. д-р Емилиян Георгиев Петков


Лични данни:

Дата на раждане: 05.01.1974 г.

Националност: българин

Семейни положение: женен, с две деца

Адрес: ул.”П.К.Яворов” № 32, гр.В.Търново 5000, Р България

E-mail: epetkov@abv.bgОбразование:

Средно образование 1995 г.

Природо-математическа гимназия „Иван Вазов”, гр. ДобричВисше образование 1999 г.

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”Магистър, информатик

2009 г.

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”Доктор по информатика и компютърни науки, тема на дисертационния труд „Изследване и развитие на моделите на криви и повърхнини в компютърната графика”

Специализации март-юни 2003 г. – 3 м.

Обучение в рамките на европейски проект “Сократ-Еразъм” в Hogeschool St. Lieven, гр. Гент, Белгия2010 г.

Обучение по Математическо моделиране (програмен пакет Mathematica) в обем от 30 часа и Проектиране на информационни системи в обем от 30 часа по проект „Професионална практика на студенти от специалностите „Информатика” и „Компютърни науки”, ¹BG051PO001-3.3.03-00602010 г.

Обучение по: „Алгоритми върху графи”, „Компютърна сигурност”, „Управление на проекти”, „Интернет технологии за управление”, „Високопроизводителни компютърни системи”, по проект „Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки”, ¹BG051PO001-3.3.04/13Професионална реализация:

05.12.1999 – “БГ Контакт” ООД, София

05.05.2000 г. Отговорник по продажбите – клон гр. Велико Търново

2000 – 2013 г. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Асистент, старши асистент и главен асистент доктор в катедра “Компютърни системи и технологии”, факултет „Математика и информатика”от 2013 г. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Доцент по Информатика и компютърни науки (компютърна графика и програмиране) в катедра “Компютърни системи и технологии”, факултет „Математика и информатика”
Области на професионален интерес:

 • Програмиране и разработка на софтуер

 • Компютърна графика

 • Графични системи

 • Виртуална реалност

Преподавателска дейност:

 1. Преподавани дисциплини в ОКС бакалавър:

 • Основи на програмирането (упражнения – от 2000 г. до сега, лекции – от 2013 г.)

 • Алгоритми и структури от данни (упражнения – от 2000 г. до 2004 г.)

 • Програмиране на C++ (упражнения – от 2005 г. до сега)

 • Информатика (упражнения - през 2006 г.)

 • Графични системи (упражнения - през 2007 г.)

 • Компютърна графика (упражнения – от 2000 г. до сега)

 • Компютърна графика (лекции – от 2011 г. до сега)

 1. Преподавани дисциплини в ОКС магистър:

 • Основи на програмирането (упражнения – от 2003 г. до сега);

 • Компютърна графика (упражнения – от 2003 г. до сега)

 • 3D графични системи (упражнения – от 2004 г. до сега)

 • Обектно-ориентирано и визуално програмиране (упражнения – от 2004 г. до 2010 г.)

 • 3D компютърна графика (упражнения – през 2012 г.и 2013 г.)

 • Приложна математика (упражнения – от 2011 г. до сега)

 1. Разработени учебни програми по дисциплините:

 • Компютърна графика

 • 3D графични системи

 1. Учебници и учебни пособия

 • Петков, Ем. Основи на компютърната графика. Издателство „Фабер”, В.Търново, 2013 г., ISBN 978-954-400-884-0.

 • Петков, Ем. Графично програмиране с OpenGL. Издателство “Фабер”, В.Търново, 2013 г., ISBN 978-954-400-885-7.

 • Петков, Ем. Електронен курс: Основна практическа подготовка по компютърна графика + 12 обектноориентирани софтуерни проекта (MS Visual Studio, MFC). Виртуална библиотека E-Learning Shell, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2005 г.

 1. Ръководство на дипломанти и рецензии на дипломни работи

 • Дипломанти (бакалавърска степен) – 9, успешно защитили

 • Рецензии на дипломни работи – над 40

Данните за преподавателската дейност в т.1.- т.5. се отнасят за ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”.

 1. Преподавателска дейност в други университети в България

 • Компютърна графика, Бургаски Свободен Университет (лекции – през учебната 2011/2012г.)

 1. Преподавателска дейност в чужбина

6.1. Участие по програмата Еразъм за преподавателски обмен:

 • В държавен университет, Гранада, Испания – преподавателска програма на тема “Computer graphics” за периода от 27.02.2007 г. до 02.03.2007 г.

 • В университета на Палма де Майорка, Испания – преподавателска програма на тема “Computer graphics laboratories”за периода от 03.03.2007 г. до 06.03.2007 г.

 • В университета на Клагенфурт, Австрия – преподавателска програма на тема “Computer graphics applications”, 07.04.2009 г. – 12.04.2009 г.

 • В университета на Клагенфурт, Австрия – преподавателска програма на тема „Computer graphics”, 09.05.20010 г. - 15.05.2010 г.

 • В университета на Клагенфурт, Австрия – лекции на тема „Research and development for 3D computer graphics and virtual reality”, 08.05.2011 г. - 13.05.2011 г.

 • В университета EGE в Измир, Турция – лекции на тема „Computer technologies for 3D visualization”, 12.06.2012 г. - 17.06.2012 г.

 • В университета Париж 13, Франция – преподавателска програма на тема „3D visualization technologies”, 20.04.2013 г. - 26.04.2013 г.

6.2. Участие като гост-преподавател в интензивна програма:

 • Erasmus Intensive Programme 29496-2-1-731-10, “Digital, social and mobile media in marketing, internet and IT applications and marketing of M- and E-business 2011”, Tampere University of Applied Sciences, Finland, 10.04 – 15.04.2011, с лекция на тема “3D Computer Technologies for Demonstration and Interactivity in Mobile Marketing”

Членство в международни научни организации

 • ACM (2010 и 2011 г.)

 • IEEE (2010 и 2011 г.)

Чужди езици

 • Английски език

Научно-изследователска дейност

Публикации – общ брой: 23

 • Дисертация – 1

 • Учебници и учебни пособия – 3

 • Статии в списания – 5

 • Доклади на международни научни конференции в чужбина – 4

 • Доклади на международни научни конференции в България – 8

 • Доклади на национални научни конференции – 2

Публикации в реферирани научни конференции и списания

 • Petkov Emiliyan, Liuben Cekov. One Method For Representing An Arc Of Hyperbola By A NURBS Curve. 19th International Conference SAER-2005, St. Konstantin Resort, Varna, 2005.

 • Petkov Emiliyan. “Three Quadratic Surfaces As Design Tools For 3D Graphic Systems”, South East European Research Centre by the University of Sheffield: International conference DSC’2007, Thessaloniki, Greece, 2007.

 • Petkov Emiliyan. Development and Implementation of NURBS Models of Quadratic Curves and Surfaces. Serdica Journal of Computing, Sofia, 3/2009. pp. 425-448.

 • Petkov Emiliyan. Educational Virtual Reality through a Multiview Autostereoscopic 3D Display. International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering - CISSE’09, Bridgeport, USA. Published in: Innovations in Computing Sciences and Software Engineering, Springer, 2010. pp. 505-508

 • Petkov Emiliyan. One Approach for Creation of Images and Video for a Multiview Autostereoscopic 3D Display. International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia, 2010. pp. 317-322

 • Byalmarkova Petya, Emiliyan Petkov. Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays. Information and Communication Technologies – International Conference, Žilina, Slovakia, 2013.

Участия в научни конференции

 • Международна конференция УниТех’01, Габрово, 2001.

 • International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2002, София, 2002.

 • Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004 г.

 • International Conference Automatics and Informatics’05, Sofia, 2005.

 • 19th International Conference SAER-2005, St. Konstantin Resort, Varna, 2005.

 • Anniversary Conference 60 Years University of Russe ‘Angel Kanchev’ 2005, Russe, 2005.

 • South East European Research Centre by the University of Sheffield: International conference DSC’2007, Thessaloniki, Greece, 2007.

 • International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering - CISSE’09, Bridgeport, USA. Published in: Innovations in Computing Sciences and Software Engineering, Springer, 2010.

 • International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia, 2010.

 • XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Nis, Serbia, 2011.

 • XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2012.

 • Information and Communication Technologies – International Conference, Žilina, Slovakia, 2013.

Участия в научни семинари

 • “Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора”, Докторантурата – проблеми и решения, Русе, ноември 2003.

 • „NURBS модели на криви и повърхнини от втора степен”. Секция „Математически основи на информатиката” при БАН и направление „Математика и информатика” при ВТУ, Велико Търново, 2006.

 • „Creating Applications for Philips Autostereoscopic 3D Displays“, International workshop „Attractiveness of learning and entrepreneurship using technologies“ supported by Veliko Turnovo University scientific fund project „Virtual Reality in Education“, Veliko Turnovo, Bulgaria, 2009.

 • “On NURBS curves and surfaces in computer graphics”. Recent Progress in Differential Geometry and Its Related Fields-Proceedings of the 2nd International Colloquium on Differential Geometry, 2011.

Разработен авторски научно-приложен софтуер

 • Софтуерно приложение Parking – компютърна симулация на движението на автомобили по разписание в паркинг. Разработено на MS Visual Studio с MFC и OpenGL. Разработката е публикувана на Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004 г. с доклад на тема „Компютърна симулация на движението на превозни средства по разписание в паркинг”.

 • Софтуерен пакет NURBS Conical Arcs v1.4 (свободна версия) – нови графични примитиви за тримерната графична програма Autodesk 3ds Max. Съдържа три модула (plug-ins):

 • NURBS Elliptical Arc v1.4

 • NURBS Parabolic Arc v1.4

 • NURBS Hyperbolic Arc v1.4

Одобрен е от Интернет сайта за високи 3D технологии HighEnd3D и публикуван от компанията на адрес: http://www.highend3d.com/f/4368.html.

 • Софтуерен пакет NURBS Quadratic Surfaces v1.2 (свободна версия) – нови графични примитиви за тримерната графична програма Autodesk 3ds Max. Съдържа девет модула (plug-ins):

 • NURBS Ellipsoid v1.2

 • NURBS Paraboloid v1.2

 • NURBS Hyperboloid v1.2

 • NURBS Double Hyperboloid v1.2

 • NURBS Hyperbolic Paraboloid v1.2

 • NURBS Cone v1.2

 • NURBS Elliptic Cylinder v1.2

 • NURBS Parabolic Cylinder v1.2

 • NURBS Hyperbolic Cylinder v1.2

Одобрен от Интернет сайта за високи 3D технологии HighEnd3D и публикуван от компанията на адрес: http://www.highend3d.com/f/4369.html.

 • Софтуерен пакет Quadratic Primitives –NURBS v2.0 – комерсиална и разширена версия на продуктите NURBS Conical Arcs и NURBS Quadratic Surfaces. Достъпен е на следния адрес: http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/448903.

 • Софтуерен модул (plug-in) Overlay v1.2 – нов графичен инструмент за тримерната графична програма Autodesk 3ds Max. Одобрен от Интернет сайтовете за високи 3D технологии HighEnd3D и Turbosquid и публикуван на адрес: http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/539856. Разработена е комерсиална версия, която е достъпна на адрес: http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/554252.

Разработката е публикувана на XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Nis, Serbia, 2011 г. с доклад на тема „One Approach for Overlaying With Polygon Meshes”.

Участия в научни проекти

Национални проекти

 • “ Виртуален ICT факултет” - проект, финансиран от Световната банка – 2004 г.

 • “Универсална програмна среда за разработка на компютърно-базирани обучаващи информационни системи” – проект №12038, финансиран от Световната банка, 2004-2005 г.

 • “Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов” – проект, финансиран от Световната банка и Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта, 2003-2005.

 • ИО-03. Социално-ориентирани приложения на "БФН" в образованието, научните изследвания и културния туризъм. - финансиран от МОН – 2006-2011.

 • Европейски социален фонд 2007–2013г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Проект № BG051PO001-3.3.03-60 „Професионална практика на студенти от специалностите „Информатика” и “Компютърни науки”, 2009-2010, участник като преподавател.

 • Европейски социален фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проект № BG 051PO001-3.3.04/13 “Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки”, 2009-2011, участник като бенифициент.

Проекти от фонд „Научни изследвания” на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

 • Възможности на използването на мобилните технологии в образованието, 2007 г.

 • Виртуалната реалност в образованието. Договор РД491-07/2008 г., 2008 - 2009 г.

 • Приложение на компютърните и комуникационни системи в мобилното обучение и мобилния бизнес, РД 366-09/28.04.2009 г.

 • Изследване и прилагане на 3D технологиите за създаване на интерактивни виртуални пространства, РД 642-07/26/07.2010 г., 2010-2012 г.

Международни проекти

 • Socrates/Erasmus – ETN DEC (European Thematic Network) на ЕС – “Doctoral Education in Computing”, Project number 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS–TN – 2005.

 • Сократ –European Thematic Network на ЕС “ European computing education and training” (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS –TN.

 • Lifelong Learning programme: ETN: Teaching, Research, аnd Innovation in Computing Education. Reference: 142399-2008-BG-ERASMUS-ENW, 2008-2011.

 • Erasmus Intensity Program: Digital, social and mobile media in marketing, internet and IT applications & management of M- and E-business 2011, University of Tampere, Finland.

23 септември 2013 г. ............................................В.Търново /доц. д-р Емилиян Петков/


Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница