Биография на доц д-р инж. Офелия кирилова лазова дата на раждане: 20. 05. 1962 г. Място на раждане: гр. Кюстендил Служебен адрес: Домашен адресДата17.10.2018
Размер61 Kb.
#90194
ТипБиография
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
на доц. д-р инж. ОФЕЛИЯ КИРИЛОВА ЛАЗОВА

Дата на раждане: 20.05.1962 г. Място на раждане: гр. Кюстендил
Служебен адрес: Домашен адрес:

Висше строително училище “Л. Каравелов” ж.к.Красно село, кв.Борово, бл.228А,ап.52

София 1373, ул. Суходолска 175 София 1680
Телефон: 02/ 80 29 176 Телефон: 02/ 850 56 20,
E-mail: Lazova@vsu.bg GSM: 0887 290239
Образование (година на завършване, учебно заведение, специалност)

1985: Висше: Висш институт по архитектура и строителство, София,

Специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструктор;

1995: Висше: Висш институт по архитектура и строителство, София,

Специалност: Мениджмънт на инженерната фирма
Научна степен (година на придобиване, степен, организация)

2005: Диплома № 29912 / 01.08.2005 г. за научна и образователна степен “доктор”, по научната специалност 02.15.01 “Технология и механизация на строителното производство”, УАСГ-СофияПрофесионална кариера:

1985: ръководител звено СМК гр.Кюстендил в: строителна лаборатория, армировъчен цех, строителен обект.

1987: научен сътрудник по “Технология и механизация на строителството” в КИНИРПВД, гр.София.

1993: научен сътрудник II степен в Строителен център към МТРС, гр.София.

1996: старши асистент по “Технология и механизация на строителството” във ВСУ “Л.Каравелов”, гр. София.

1999: главен асистент по “Технология и механизация на строителството” във ВСУ “Л.Каравелов”, гр.София.

2007 - досега: доцент по научната специалност 02.15.01 “Технология и механизация на строителното производство” във ВСУ “Л. Каравелов”, гр. София.
Преподавателска дейност:

1990 - досега: преподавател по “Механика и строително дело” в Лесотехнически университет, гр.София.

1996 - досега: доцент по научната специалност 02.15.01 “Технология и механизация на строителното производство” във ВСУ “Л. Каравелов”, гр. София.

2003 - досега: хоноруван преподавател по “Технология и механизация на строителството” в УАСГ, гр.София

2003 - досега: хоноруван преподавател по “Технология на изграждане на специални стоманобетонни съоръжения” във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

1990 -1996: рецензент на дипломни проекти.

1990 - 2008: ръководство на курсово проектиране.

1996 - 2009: ръководител на 46 и консултант на 196 дипломанти.

2000 - 2009: член на държавна изпитна комисия.

2007 – 2009: секретар на държавна изпитна комисия.


Области на професионален интерес: строителни конструкции, строителна механика, технология на строителството, технологично-конструктивни въпроси в строителството, строителство с “предплочи” и “предстени”, строителни материали и др.
Езици (равнище на владеене): руски – добро, немски – добро.
Научни публикации: 41 статии и доклади, в наши и чужди специализирани списания, симпозиуми и конгреси.
Учебна литература: Лазова Оф. Методически указания за разработване на курсов проект по Технология на строителните процеси. Ръководство, ВСУ”Л.Каравелов”, С., 2006.
Цитирания: 3, от наши автори.
Ръководство и участие в научноизследователски проекти: Четири броя научноизследователски проекта към НИС на ВСУ „Л. Каравелов”
Водени лекционни курсове: Технология и механизация на строителните процеси – КС ВСУ; Информационни технологии II - КС ВСУ„Л. Каравелов”;

Технология за изграждане на сложни (специални) сгради и съоръжения – ВСУ „Л. Каравелов”

Технология на строителството – ВСУ „Л. Каравелов”

Технология за изграждане на специални стоманобетонни съоръжения – ВСУ „Черноризец Храбър”

Механика и строително дело – ЛТУ – София
Академична ангажираност: Член на АС на Строителния факуртет.

Член на ФС на Строителния факуртет.

Член на работна комисия за разработване на документи за програмна акредитация на научни специалности за обучение в степен „доктор”.

Член на работна комисия за разработване на документи за програмна акредитация за обучение по специалности от всички степени в направление „Архитектура, строителство, геодезия”.Проектантска дейност:

1885 – 1996: Еднофамилни и двуфамилни къщи, гр. Кюстендил

1991: Покриване на напорен водоем (V=7000m3) със стоманобетонна плоча, изпълнена с предплочи, АЕЦ гр.Белене.

1991: Автомивка (стоманобетон), гр.София.

1992 - 1995: Магазини, кафе аперитиви (стоманобетон) в общини Кюстендил, Бобовдол, Рила и др.

1992 - 1995: Реконструкция и усилване на помещения за магазини (стоманобетон),

гр. Кюстендил и гр. София.

1993: Конструктивен проект за работилница, кв. Орландовци, гр. София.

1993: Пречиствателна станция – реконструкция, гр. Бобовдол.

1994: Конструктивен проект за укрепване на панорамен път при хълм “Света гора”, гр. В.Търново.

1994: Промишлена едноетажна сграда (стоманобетон), гр. Бобовдол.

1996: Конструктивен проект за двуфамилна къща, гр. Банкя, гр. София.

1996: Промишлена двуетажна сграда (стоманобетон), кв. Обеля, гр. София;

2001: Технологичен проект за разрушаване на стоманобетонна плоча над пещи 14,

цех 2, с. Огняново, гр. Пазарджик;

2008: Двуфамилна къща, обл. София

и др.
Инвеститорски контрол и/или друг вид контрол:

1990 – 1996: Авторски надзор и КТК на конструктивни и технологични проекти

1998 – досега: надзорник по “Технология на строителството” към надзорна фирма.

2004 – досега: “Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти” и “Одитор за система за производствен контрол на строителни продукти”.

София, 12 март 2009 г. Подпис:

(доц. д-р инж. Офелия Лазова)


ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРА

ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”

КЪМ ВСУ “Л. КАРАВЕЛОВ”
Програмата е разработена от доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова, кандидат за ръководител на катедра „Т М С” за периода от април 2009 г. до април 2013 година.

Предпоставка: Изборната процедура е съгласно чл.48 от ПДВСУ, като ръководителят на катедрата се избира за мандат със срок от 2009 г. до 2013 година.

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И КОЛЕГИ,


Оновната цел на програмата е по-нататъшното развитие на катедра „Т М С” и превръщането й в основно образователно и научно звено на Висшето строително училище Любен Каравелов.

Основни направления и произтичащи от тях задачи за мандата:


 1. Учебна дейност


Цел: Повишаване качеството на обучение.
Задачи:

 • Подпомагане обучението и планомерното разработване на докторски трудове от страна на докторантите в катедрата.

 • Подпомагане завършването и успешната защита на докторски дисертации.

 • Успешното стартиране и провеждане на магистърско обучение по програми предложени от катедрата.

 • Активизиране дейността на катедрата във връзка обучението в Колежа по строителство и Центъра по професионално обучение към ВСУ „Л. Каравелов”.

 • Участие на членове от катедрата в обучението на студенти във ВСУ на английски език (чуждестранни и български студенти).

 • Продължаване традицията за отчитане мнението на студентите за качеството на обучение и обслужване чрез провеждане на ежегодни анкетни проучвания, анализиране на резултатите от тях и извършване на коригиращи действия.

 • Стимулиране професионалното израстване на преподавателите чрез участие в научноизследователски проекти, свързани с докторски дисертации, създаване на условия за преподавателска мобилност, осигуряване на участие в научни сесии и други.

 • Участие в курсове по английски и др. езици за преподаватели, с оглед усъвършенстване на техните знания и възможности за преподаване на чуждестранни езици.

 • Продължаване на тенденцията за внедряване в учебния процес на съвременни технически средства за обучение и разширяване на учебно-материалната база. 1. Научна дейност


Цел: Развитие на научноизследователската дейност и интеграция между научните изследвания и учебния процес.
Задачи:

 • Увеличаване броят на докторантите по научни специалности от компетенцията на катедрата.

 • Продължаване на тенденцията за участие в ежегодни международни научни форуми във ВСУ и привличане на външни участници.

 • Съдействие на преподавателите за участие в международни, национални и регионални проекти.

 • Увеличаване броят на издадените от членове на катедрата учебни пособия.

 • По–нататъшно разширяване сътрудничеството на преподаватели от катедрата с други висши училища, университети, фирми, работодатели, браншови организации и др. с оглед, участие в съвместни проекти, научно обслужване и експертна дейност. 1. Кадрова политика


Цел: Подобряване условията за развитие и по-тясно интегриране на катедра „Т М С” в структурата на ВСУ ”Л. Каравелов” като институция за висше образование.
Задачи:

 • Участие в провеждането на периодично атестиране на академичния състав в съответствие с Наредбата за атестиране и с отчитане мнението на студентите.

 • Подмладяване на нехабилитирания състав чрез обявяване на конкурси за асистенти и привличане за участие на завършили студенти във ВСУ.

 • Участие в курсове по английски и др. езици, с оглед усъвършенстване на знанията и възможностите за преподаване на чуждестранни студенти.

Уважаеми колеги,


Представената програма за развитие на катедра „Технология и механизация на строителството” е широкобхватна и амбициозна, тя включва целите и най-важните задачи в основните направления от дейността на катедрата, но същевременно програмата е реално изпълнима с участието на всички членове на катедра „Т М С”.

12.03.2009 г. ................................................./доц. д-р инж. Офелия ЛАЗОВА/
Каталог: upload -> File
File -> Мотиви към законопроекта
File -> Мотиви към законопроекта
File -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
File -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
File -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
File -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
File -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
File -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница