Биография на доц д-р марияна иванова николова лични данни: Дата на раждане: 19. 10. 1965 г. Националност: българкаДата17.10.2018
Размер89.96 Kb.
ТипБиография


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на доц. д-р МАРИЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
Лични данни:

Дата на раждане: 19.10.1965 г.

Националност: българка

Семейни положение: Омъжена, с двама сина

Адрес: ул.”България” № 32, гр.В.Търново 5000, Р България

E-mail: mnikolova_vt@abv.bgОбразование:

Средно образование 1983 г.

Математическа гимназия, гр. Велико ТърновоВисше образование 1988 г.

Висш технически университет, София

Магистър, инженер по електроника и автоматика

Педагогическа правоспособност по компютърни и технически дисциплини.1993 г.

ВФСИ “Димитър Ценов” – гр. Свищов

Втора специалност – Магистър, “Счетоводство и контрол” с квалификация “Икономист счетоводител”

2008 г.

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Доктор по Методика на обучението по информатика и информационни технологии – 05.07.03, Тема на дисертационния труд „Понятията и алгоритмизацията в обучението по информатика и информационни технологии”.

Професионална реализация:

1988 –1989 г. Комбинат Системи за телеобработка,

Технолог, Конструктивен отдел1989 –1994 г. Институт Мехатроника ИТКР - БАН , филиал В. Търново

Научен сътрудник, Специалност “Изчислителна техника - Микрокомпютърни средства за комуникации”1995 – 1997 г. Техникум по икономика, В.Търново

Учител по “Информатика”, “Бизнес комуникации” и “Компютърна обработка на финансово-счетоводната дейност”


Датски колеж, В.Търново


Преподавател по “Маркетинг и електронни комуникации” и “Административни системи”

1997 – до момента ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Асистент, ст. асистент и гл. асистент д-р в катедра “Компютърни системи и технологии”,Факултет „Математика и информатика”

Области на професионален интерес:

 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Проектиране на обучението.

 • Приложение на съвременни мултимедийни технологични средства в обучението. Електронно обучение.

 • Електронни средства за оценка и анализ на знанията и компетенциите на обучаемите.

 • Административни информационни офис системи.Преподавателска дейност:

 1. Преподавани дисциплини в ОКС бакалавър:

 • Увод в информатиката и компютърните науки (упражнения – от 2003 г.до сега);

 • Операционни системи (упражнения – от 2003 г.до сега);

 • Училищен курс по информационни технологии (упражнения – от 1997 г. лекции – от 2010 г. до сега);

 • Методика на обучението по информатика (упражнения – от 1997 г. и лекции – от 2009 г. до сега);

 • Хоспитиране по информатика (от 1998 г. до сега);

 • Текуща педагогическа практика по информатика (от 1998 г. до сега);

 • Преддипломна педагогическа практика по информатика (от 2008 г. до сега);

 • Компютърни системи (упражнения – 2001/2006 г.);

 • Информатика (упражнения - от 1997 г. до сега - лекции от 20010 г. до сега);

 • Педагогика на взаимодействието „ дете – учител - компютър” (лекции – от 2009 г. до сега );

 • Компютърът в обучението на децата (лекции – от 2009 г. до сега);

 • Бизнес комуникации (упражнения – 1997/1999 г);

 • Бизнес информационни системи (упражнения – 1997/2000 г );

 • Информационен мениджмънт и маркетинг (упражнения – 1997/2000 г.).

 • Информационна инфраструктура (упражнения – 1998/2000 г.).

 1. Преподавани дисциплини в ОКС магистър:

 • Съвременни методологии в образованието (упражнения – от 2004 г. до сега);

 • Мултимедийни системи и технологии в образованието (упражнения – от 2004 г. до сега);

 • Увод в информатиката (упражнения – от 2003 г. до сега );

 • Операционни системи (упражнения – от 2003 г. до сега);

 • Системи за автоматизирано проектиране (упражнения – от 2008 г. до сега).

 1. Разработени учебни програми по дисциплините:

 • Информационни системи;

 • Информационни технологии;

 • Информатика;

 • Училищен курс по информационни технологии;

 • Методика на обучението по информационни технологии;

 • Информационни системи в туризма;

 • Хоспитиране по информатика;

 • Информатика;

 • Педагогика на взаимодействието „ дете – учител - компютър”;

 • Компютърът в обучението на децата.

 • Текуща педагогическа практика по информатика;

 • Преддипломна педагогическа практика по информатика.

 1. Учебници и учебни пособия”

 • Николова, М. Училищен курс по информатика и информационни технологии. Учебно пособие, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2001 г., ISBN 954-524-269-8.

 • Николова, М., В.Енева. Основен курс за компютърно обучение - Приложна компютърна подготовка. Издателство Сириус4, В.Търново 2004 г., ISBN 954-8582-20-1.

 • Тодорова, М., Е.Тодорова, М.Николова. Информационни технологии V-VIII клас, учебно пособие за учители. Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2006 г., ISBN 978-954-524-536-7.

 • Тодорова, М., М.Николова. Увод в Информатиката и компютърните науки. Издателство Фабер, В.Търново, 2011 г., ISBN 978-954-400-433-0.

 • Николова, М. Електронен курс за дистанционно обучение ”Методика на обучение по информатика и информационни технологии”, 2011 г.

 • Николова, М. Ръководство за провеждане на педагогическата практика по информатика и информационни технологии. Издателство Абагар, В.Търново 2011 г., SBN 978-954-427-928-3.

 • Николова, М., К. Маринов. Електронен курс по информатика и информационни технологии за средното училище. CD, София, 2012 г., ISBN 978-954-92864-3-4.

 1. Ръководство на дипломанти и рецензии на дипломни работи

 • Дипломанти (бакалавърска степен) – 18 успешно защитили.

 • Рецензии на дипломни работи – над 50.

Данните за преподавателската дейност в т.1.- т.5. се отнасят за ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

 1. Преподавателска дейност в чужбина

Участие по програмата Сократ-Еразъм за преподавателски обмен:

 • В държавен университет, Гранада, Испания – Лекция на тема “Мултимедийни технологии в обучението” за периода от 27.06.2005 г. до 02.07.2005 г.

 • В Университет по приложни науки, Прага, Чехия – Лекция на тема „Дидактически аспекти в обучението по информационни технологии” за периода от 01.03.2006 г. до 05.03.2006 г.

 • В Дунавски университет, Кремс, Австрия – Лекция на тема „Ролята на компютърно-базираната система за оценка в образователната среда”, 22.09.2009 г. - 27.09.2009 г.

 • В Университет Клагенфурт, Австрия – Лекция на тема „Компютърните технологии в обучението”, 09.05.20010г. - 15.05.2010 г.

 • В Университет EGE в Измир, Турция – Лекция на тема „Новите технологии в класната стая”, 18.09.20011г. - 23.09.2011 г.

 • В Университет Питещ, Румъния – Лекция на тема „Активни методи на обучение”, 12.07.20013г. - 18.07.2013 г.

 • В Университет „Обуда“, Будапеща – Лекция на тема „Концепция за активно онучение чрез електронни образователни ресурси“, 21.04. – 25.04.2015 г.

Членство в научни организации

 • Съюз по автоматика и информатика

 • Съюз на учените, клон Велико Търново

Чужди езици

 • Английски език

 • Руски език

Научно-изследователска дейност

Публикации – общ брой 36

 • Монография – 1

 • Студия -1

 • Статии в международни списания -4

 • Доклади на международни научни конференции в чужбина – 11

 • Доклади на международни научни конференции в България – 8

 • Доклади на национални научни конференции и семинари – 16

Участия в конференции и семинари

 • Втора и трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, В.Търново, 1999, 2000 г.

 • International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001.

 • Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Шуменски университет, Шумен, 2001 г.

 • International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2002, София, 2002.

 • Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия „Д.А.Ценов”, Свищов, 2003 г.

 • Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004 г.

 • Юбилейна научна конференция “Образованието в глобализиращия се свят”, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004 г.

 • International conference “Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmers”, Granada, 2006.

 • International conference „E-Learning and the Knowledge society”, Berlin, Germany, 2005.

 • Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, 2006 г.

 • International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006.

 • International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contens and Process”, Granada, 2006.

 • International conference „E-learning conference`07”, Istanbul, Turkey, 2007.

 • International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г.

 • Научно-приложна конференция 105 години от рождението на Джон Атанасов, Шумен, 2008 г.

 • International conference „E-learning and knowledge society`09”, Berlin, 2009.

 • International Conference ICT “Interactive Computer Aided Learning”, Vilach - Austria, 2009.

 • Научна конференция с международно участие “25 години Педагогически факултет“, ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий, В.Търново, 2010 г., (440-445).

 • Международна конференция “Информационните технологии за новото образование”, ICT DAYS 2009, София, 2009 г.

 • “E-Learning and the Knowledge Society - e-Learning’10”, Riga, Latvia, 2010.

 • Национален семинар за обучение по информатика и информационни технологии, Фондация „Миню Балкански, с. Оряховица, Стара Загора, 2008, 2010 г.

 • International Scientific Conference “Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST`11” , Nish, 2011.

 • IV национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2011 г.

 • Международна научна конференция Unitex`11, Габрово, 2011 г.

 • Международной научно-практической конференции „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, Тверь, 2012.

 • Национален семинар за обучение по информатика и информационни технологии, Фондация „Миню Балкански, с. Оряховица, Стара Загора, 2012 г.

 • Международна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените, Русе, 2012 г.

 • III международная научно-техническая конференция “Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях (Ситони-2012), Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2012.

 • International Conference „Computer Science and Technologies“, Varna, 2013, 2014.

 • Международная научная конференция «Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы“, Белово, Россия, 2015 г.

Участия в научни проекти

Национални проекти

 • “ Виртуален ICT факултет” - проект, финансиран от Световната банка – 2004 г.

 • “Универсална програмна среда за разработка на компютърно-базирани обучаващи информационни системи” – проект №12038, финансиран от Световната банка, 2004-2005г..

 • “Виртуална катедра по компютинг “Джон Атанасов” – проект, финансиран от Световната банка и Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта, 2003-2005.

 • “Организиране и провеждане на обучение на учители по учебния предмет “Информационни технологии”, МОН, № Р01-38 от 19/07/2006, участник като преподавател.

 • Европейски социален фонд 2007–2013г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Проект № BG051PO001-3.3.03-60 „Професионална практика на студенти от специалностите „Информатика” и “Компютърни науки”, 2009-2010, участник като преподавател.

 • Европейски социален фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проект № BG 051PO001-3.3.04/13 “Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки”, 2009-2011, участник като бенифициент.

Проекти от фонд „Научни изследвания” на ВТУ

 • Виртуалната реалност в образованието, Договор РД491-07/2008 г. -2008-2009 г.

 • Приложение на компютърните и комуникационни системи в мобилното обучение и мобилния бизнес, РД 366-09/28.04.2009 г.

 • Изследване и прилагане на 3D технологиите за създаване на интерактивни виртуални пространства, РД 642-07/26/07.2010 г., 2010-2012 г.

Международни проекти

 • Socrates/Erasmus – ETN DEC (European Thematic Network) на ЕС – “Doctoral Education in Computing”, Project number 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS–TN – 2005.

 • Сократ –European Thematic Network на ЕС “ European computing education and training” (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS –TN.

 • Lifelong Learning programme: ETN: Teaching, Research, аnd Innovation in Computing Education. Reference: 142399-2008-BG-ERASMUS-ENW, 2008-2011.

м.09.2014 г.доц.д-р Марияна Николова


Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница