Биография на преподавател в професионалното направление 1 "Машинно инженерство"Дата08.06.2017
Размер200.1 Kb.
ТипБиография

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

на преподавател в професионалното направление 5.1 “Машинно инженерство”
ИмеПетър Димитров Димитров

Адрес7015, Русе, жк. Дружба – 3 ул.”Н. Вапцаров ” 14, бл. МНО – 4, вх.4

Телефонисл. 082/888 542,

дом. 082/24 51 43E-mailpdimitrov@ru.acad.bg

Дата и място на раждане01.05.1953 гр. Русе, обл. Русе

Преподавани дисциплини в професионалното направление


Име на дисциплината •

Вид занятия • Специалност

 • Противоерозионни технологии - лекции и упражнения, сп. ЕООС

 • Техника и технологии за мелиорации и напояване – лекции и упражнения, сп. АИ

 • Поливна техника - лекции и упражнения, сп. ХПТ

 • Проектиране и специализирани технологии в земеделието - - лекции и упражнения, сп.ЗТТ

Трудов стаж


Дати (от-до) • Име на работодателя • Вид на трудовия договор (основен ОТД; граждански ГД) • Заемана длъжност • 1978 г. - 1978 г. инженер по експлоатация на машинно-тракториния парк, клоново стопанство Вятово към АПК – Вятово.

 • 1978 г. до 1981 г. главен инженер на клоново стопанство гр. Вятово към АПК Вятово

 • 1981 г. -до 1987 г. главен инженер по цвеклопроизводство на Захарен комбинат, гр. Русе

 • 1987 г. до 1999 г научен сътрудник I степен, Институт по почвознание “Н. Пушкаров” София (Опитна станция за борба с ерозията гр. Русе).

 • 1999г. до 2008г. старши научен сътрудник II степен, Институт по почвознание “Н. Пушкаров” София (Опитна станция за борба с ерозията гр. Русе)

 • 2008 до сега старши научен сътрудник I степен, Институт по почвознание “Н. Пушкаров” София (Опитна станция за борба с ерозията гр. Русе)

 • 2000 г. до сега. ръководител на Опитна станция за борба с ерозията гр. Русе към Институт по почвознание “Н. Пушкаров” София

 • 2007 - 2009 г. доцент в Русенки Университет „А. Кънчев”

 • 2009 г. професор в Русенки Университет „А. Кънчев”

Висше образование


• Години (от-до) • Име на ВУЗ • Наименование на придобитата квалификацияНаучна степен и научно звание


• Година на получаване шифър на научната специалност


 • 1995 г. доктор по шифър 04.01.13 “Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)”


 • 1987 г. до 1999 г. научен сътрудник І степен “Ерозия на почвата (Механизация на противоерозионните мероприятия)”

 • 1999 г. - до 2008 г. старши научен сътрудник II степен “Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея)”.

 • 2007 – 2009 г. доцент “Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борба с нея)”

 • 2008 до сега старши научен сътрудник I степен по шифър 04.01.13 “Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея)”.

 • 2009 г. до сега професор по по шифър 04.01.13 “Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея)”.

Компетенции по други научни специалности

(доказват се с публикации)

Специализации и обучение в чужбина (през последните 5 години)


• Дати (от-до) • Страна • Име и вид на организацията • Вид дейност (специализация, обучение) • Период (години, месеци, седмици)

Участие в национални и международни проекти

(за последните 5 години)


• Година • Тема • Организация • 2003 г. - “Мониторинг, информационна система и мероприятия за противоерозионно обслужване на земеделието , Проект 3. на ИП “Н. Пушкаров” – София.

 • 2004-2007 г. “Усъвършенстване и хармонизиране на системата за наблюдение, оценка и контрол на водната и ветровата ерозия съобразно европейската мониторингова програма. Разработване и демонстриране на земеделски практики за борба с ерозията и опустиняването” –Проект 2. на ИП “Н. Пушкаров” – София.

 • 2006 Изработване на система за измерване на повърхностен воден отток. Договорна задача №12 на НИС при Русенски университет

 • 2004-2006 г.,. “Reduction of soil erosion and soil carbon and nutrient elements by Notillage in Bulgarian arable lands” – “Намаляване ерозията на почвата и загубите на почвен въглерод и хранителни елементи с нулеви обработки в обработваемите земи на България. Международен конкурсен проект на Фламандското правителство на Кралство Белгия.

 • 2007–2008 г.,. “Policy Incent: ves for Climate Mitigation Agricultural Techniques” - PICCMAT, “Стимулиране на политиката за техники за смекчаване на промените в климата” - Международен проект по договор с Европейската комисия № SSPE-G 2006 – 0441 48

 • 2008 – 2009 г “Разработване и изследване на нови принципи, работни органи и приложения на високи технологични системи в земеделието” – Проект на Русенски университет “А. Кънчев”.

 • 20082010 Регионален център за устойчиво развитие и използване на земеделска и транспортна техника. RNF01/0113

 • 2009 до 2010– Създаване на компютърна система за изсрледване на енергетични и експлоатационни показатели на почвозащитни машинотракторни агрегати. Проект на Русенски университет №2009РУ15.

 • 2008 – 2010 Оценка на риска от ерозия на почвата и препоръки за устойчиво използване. Задача №4 оценка на факторите на риска от ерозия при почвообработки. Проект № 03ХТ73 на ИП- Н.Пушкаров- София

 • 2009 – 2011 г., Проект BG051PО001-3.3.04/28 тема „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”
Научни публикации

(за последните 5 години)
 • Монографии, студии • Димов Д., П.Димитров, Х.Белоев, П.Радулов. 2007. Причинно-следствени връзки между размерите на обработваемите участъци и преуплътняването на почвата. Актуални проблеми на комасацията на земята в България, НЦАН, София: 81-91.

 • Димов Д., П.Димитров, Х.Белоев, П.Радулов. 2007. Теоретични предпоставки за оптимизиране размерите на работните участъци в растениевъдството за постигане на високи технико-икономически показатели на земеделските агрегати. Актуални проблеми на комасацията на земята в България, НЦАН, София: 71-80.

 • Димитров П.Д., Х.И. Белоев, С.С. Русева, П.Т. Радулов, Д.П. Димов. 2007. Уплътняване на почвата в земеделските земи на България и начини за неговото ограничаване (научен анализ и методики). Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 51 с.

 • Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Д.С. Димитров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов. 2008. Противоерозионна технология за производство на пшеница на наклонени терени. Национален център за аграрни науки, ИП “Н. Пушкаров”, София, 41 с.

 • Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Д.С. Димитров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов, С.В. Вълчинков. 2008. Противоерозионна технология за производство на царевица за зърно на наклонени терени. Национален център за аграрни науки, ИП “Н. Пушкаров”, София, 56 с.
 • Статии и др. публикувани в списания с импакт-фактор

 • Статии и др., публикувани в международни списания и сборници на международни конференции1. Dimitrov P.D., H.I Beloev. 2006. Power Research on a Breaker and Dead-furrоwer with a Hopper for Vertical Mulching. In: Ch. Vezirov (Ed.), International Scientific Conference EE§AE, Printing House of “A. Kunchev” University Rousse, Bulgaria: 652-656.

2. Dimitrov P.D., H.I. Beloev. 2006. Soil Conservation Techniques for Diminishing the Water Erosion in the Agricultural Land in Bulgaria. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Tome IV, Fascicule 3, Hunedoara, Romania: 95-104.

3. Dimitrov P.D. 2007. A Theoretical Method of Determining the Optimus for Preventing Water Erosion. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jurnal of Engineering , Tome V, Fascicule 1, Hunedoara, Romania: 27-32.

4. Dimitrov P.D. 2007. Erosion and Power Approach to Optimizing Erosion Control Field Management Methods an Techniques. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Journal of Engineering , Tome V, Fascicule 1, Hunedoara, Romania: 33-38.

5. Dimitrov P.D. 2007. Field Management Methods and Techniques for Soil Water Erosion Control at Groving Wheat on Slopes. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Journal of Engineering , Tome V, Fascicule 1, Hunedoara, Romania: 39-44.

6. Dimitrov P.D. 2007. A Method and an Equipment for Inter-row Erosion Control Tillage and Sowing Hoed Crops on Slopes. In: H. Yalcin and B. Cakmak (Eds.), Workshop Series of Agricultural Machinery Department Faculty of Agriculture, Ege University, N 11, ISTRO Turkey Branch, Soil Dynamics Workshop, Bornova-Izmir, Turkey: 100-105.

7 Dimitrov P., H. Beloev. 2006. Evaluation of Erosion Control Efficiency of Soil Loosening Agricultural Machinery. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jоurnal of Engineering , Tome IV, Fascicule 3, Hunedoara, Romania: 89-94.

8. Dimitrov P., H. Beloev, D.Dimov.2007. Negative Effects from Packing Haplic Kastanozem Soil and Methods of Diminishing Them. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jоurnal of Engineering , Tome V, Fascicule 1, Hunedoara, Romania: 9-12.

9. Dimitrov P. 2007. Utilization of Erosion Control Technologies for Conservation of Agricultural Land on Slopes from Water Erosion and Drought. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara – Journal of Engineering. Tome V., Fascicole 3, Hunedoara, Romania: 93-96.

10. Dimitrov P., H. Beloev. 2007. Technical and Technological Solutions for Diminishing Soil Packing in the Agricultural Land of Bulgaria. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. Tome V., Fascicole 3, Hunedoara, Romania: 89-92.

11. Dimitrov P., H. Beloev. 2007. A Research into Combined Erosion Control Tillage. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. Tome V., Fascicole 3, Hunedoara, Romania: 82-88.

12 Dimitrov P.D., H.I. Beloev. 2006. Patterns for Primary Tillage on Slopes. In: Ch. Vezirov (Ed.), International Scientific Conference EE§AE, Printing House of “A. Kunchev” University Rousse, Bulgaria: 657-659.

13. Dimitrov P.D., H.I. Beloev. 2006. Methods and Technical Equipment for Soil Vertical Mulching in Areas Affected by Water Erosion in the Republic of Bulgaria. In: A. Peterka, I. Celjak, P. Malek and V. Varva (Eds.), International Scientific Conference, Agriculture Machinery Usage and its Current Problems, Czechcy Krumlov, Czech Republic: 415-417.

14. Dimitrov P.D., H.I. Beloev. 2006. Erosion Control Field Management for Protecting Agricultural Land in the Republic of Bulgaria from Water Erosion. In: A. Peterka, I. Celjak, P. Malek and V. Varva (Eds.), International Scientific Conference, Agriculture Machinery Usage and its Current Problems, Czechcy Krumlov, Czech Republic: 410-413.

15. Dimitrov P., H. Beloev, E.Tzvetkova, P.Radulov. 2007. A Tillage System at Groving Corn on Slopes in Bulgaria. In: H. Yalcin and B. Cakmak (Eds.) Workshop Series of Agricultural Machinery Department Faculty of Agriculture, Ege University, N 11, ISTRO Turkey Branch, Soil Dynamics Workshop, Bornova-Izmir, Turkey: 106-115.

16. Dimitrov P. 2009. Anti-erosive Energy Efficiency of Soil – Protection Agricultural Methods, Technologies and Machines for the Cultivation of Cereals on Sloping Terrain (Енергийно агропротивоерозионна ефективност на почвозащитни агротехнически методи, технологии и машини за отглеждане на зърнено-житни култури на наклонени терени). Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. Tome VI, Fascicole 1, Hunedoara, Romania:

17. Rouseva S., E. Tsvetkova, T. Mitova, P. Dimitrov. 2009. Agricultural Practices for Soil Erosion Prevention in Bulgaria – A Review (Земеделски практики за защита на почвата от ерозия в България). Interndtional Conference ISTRO-09, Albena, Bulgaria.

18. Rouseva S., P. Dimitrov, A.Lazarov, T. Mitova, V. Kroumov, H. Djodjov, I. Malinov, L. Lozanova, E. Tsvetkova, D. Nekova. 2009. Agricultural Techniques for Mitigating the Climate chance – Bulgarian case study (Земеделска техника смекчаваща климатичните промени – изучаване на последствията в България). Interndtional Conference ISTRO-09, Albena, Bulgaria.

19. Rousseva, S., A. Lazarov., V. Stefanova., I. Malinov., H. Dzhodzhov, E. Tcvetkova, V. Krumov, L. Lozanova, P.Dimitrov, V.Vateva.2009. Soil erosion risk assessment using GIS technologies – Bulgarian experience. ( Оценка от риска на почвенна ерозия при изплозване на ГИС – технологии – от опитите в България.) International conference “Global change – challenge for soil managemante” Sept.2-4, 2009, Serbia, Book of abstract:127.Full paper on CD, Sess.3


 • Статии и др., публикувани в български списания1. Димов Д., П.Димитров, Х.Белоев, К.Стоянов. 2006. Относно необходимостта от определяне комплексното влияние на основните нормообразуващи фактори върху технико-експлоатационните показатели на земеделски агрегати. Селскостопанска техника, №6, София: 9-11.

2. Димов Д., Б. Колев, Х. Белоев, П. Димитров. 2007. Многофакторни регресионни модели за определяне производителността и разхода на гориво на земеделски агрегат при оран. Селскостопанска техника, № 1, София: 33-37.

3. Димитров П.Д., Х.И. Белоев, С.Р. Русева, П.Т. Радулов, Д.П. Димов. 2007. Уплътняване на почвата в земеделските земи на България и начини за неговото ограничаване (научен анализ и методики). Печатна база на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 51 с.

4. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов, 2008. Устройство за вертикално мулчиране. Патент за изобретение на Република България № 65393В1.

5. Димитров П.Д., 2008. Стратегия за устойчиво управление на земите по наклонени терени и борбата с опустиняването. Земеделското бъдеще (ръководство), Сириус 4, София: 220-238.

6. Димов Д., Х. Белоев, П. Димитров. 2008. Новите предизвикателства пред българското земеделие. Земеделското бъдеще (ръководство), Сириус 4, София: 15-25.

7. Белоев Х.И., П.Д. Димитров, Н.М. Марков, Г.А. Цанкова. 2008. Технологии за минимална обработка на почвата на склонови земи в условията на устойчиво земеделие. Селскостопанска академия, София, 43 с.

8. Белоев Х.И., П.Д. Димитров. 2008. Методика за енергетично-агроерозионна оценка на противоерозионните агротехнически методи и технологии. Селскостопанска техника, № 3, София: 54-56.

9. Русева С., А. Лазаров, В. Стефанова, И. Малинов, Хр. Джоджов, Е. Цветкова, В. Крумов, Л. Лозанова, П. Димитров, В. Вътева. 2009. ГИС технологии за картографиране на податливостта към ерозиране на почвите и риска от ерозия. Почвознание, Агрохимия и Eкология, 43 (2): 21-29

10. Малинов И., С. Русева, А. Лазаров, В. Стефанова, Хр. Джоджов, Е. Цветкова, В. Крумов, Л. Лозанова, П. Димитров, В. Вътева, И. Маринов, Зъков. 2009. Картографиране на факторите и риска от ерозия на почвата в България. Почвознание, Агрохимия и Eкология, 43 (2): 30-41
 • Статии и др., публикувани в научни трудове и годишници на ВУЗ и сборници на конференции1. Димитров П.Д. 2003. Нова терминология при трактовката на начините за борба с почвената ерозия в България. Х. Белоев (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, серия 4.1., изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 80-82.

2. Димитров П.Д., П.Т. Радулов.2003. Почвозащитни технологии и машини за отглеждане на зърнено-житни култури на наклонени терени. Х. Белоев (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, серия 4.1., изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 62-64.

3. Димитров П.Д., С.А. Венев, П.Т. Радулов. 2003. Последици от сезонното повърхностно преовлажняване на почвите в Русенски регион и начини за предотвратяването им. Х. Белоев (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, серия 4.1, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 35-38.

Димитров П.Д., Е.В. Цветкова, Т. Митова, П.Т. Радулов. 2004. Сравнителни изследвания на различни противоерозионни методи и технологии при отглеждане на царевица в условията на карбонатен чернозем. Т. Грозева (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 26-30.

4. Димитров П.Д., П.Т. Радулов, Т.Ц. Тодоров. 2004. Изследване ефективността на противоерозионния метод вертикално мулчиране. Т. Грозева (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 22-25.

5. Димитров П.Д., П.Й. Данаилов, П.Т. Радулов.2004. Енергетично изследване на противоерозионно устройство за сеитба на окопни култури с едновременно прорязване на почвата. Т. Грозева (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 31-34.

6. Димитър Димов, Петър Димитров, Христо Белоев, Калоян Стоянов, Относно необходимостта от определяне комплексното влияние на основни нормообразуващи фактори върху технико-експлоатационни показатели на земеделските агрегати. НК-Русе,2006.

7. Радулов П.Т., П.Д. Димитров. 2004. Симулатор на ерозионни валежи. Т. Грозева (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 20 – 21.

8. Радулов П.Т., П.Д. Димитров, Б.М. Муталибов. 2004. Обосноваване, избор и принцип на работа на електронен дъждограф. Т. Грозева (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 41, серия 1.2, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 8-12.

9. Димитров П.Д. 2005. Система машини за защита на почвата от водна ерозия при отглеждане на зърнено-житни култури на наклонени терени. Р. Дилкова и др. (ред.), Научни доклади от национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”, 15-19 май 2005, изд. “Пъблиш Сай Сет - Еко”, София: 370-373.

10. . Димитров П.Д., П.Т. Радулов. 2005.Енергийна ефективност на комбинирани машини за противоерозионна обработка на почвата. Р. Дилкова и др. (ред.), Научни доклади от национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”, 15-19 май 2005, изд. “Пъблиш Сайт Сет – Еко”, София: 366-369.

11. Цветкова Е.В., П.Д. Димитров, Т. Митова, В. Кутев. 2005. Намаляване на ерозията и износа на въглерод и хранителни елементи с редуцирани обработки на карбонатен чернозем. Р. Дилкова и др. (ред.), Научни доклади от национална конференция с международно участие “Управление, използване и опазване на почвените ресурси”, 15-19 май 2005, изд. “Пъблиш Сай Сет – Еко”, София: 404-408.

12. Димов Д.П., П.Д. Димитров, С.А. Венев, Б.Р. Колев. 2005. Нови насоки за развитие на селскостопанското производство на България – необходимост и реални възможности. Г. Попов (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 50-54.

13. Димов Д.П., П.Д. Димитров, Б.Р. Колев.2005. Алтернативна технология за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие чрез торове с лумбрикогенен биотор. Г. Попов (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 55-58.

14. Димитров П.Д. 2005. Начини за борба с наводненията и водната ерозия в земеделските земи на Русенска област. Г. Попов (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 1, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 59-61.

15. Димов Д.П., Б.Р. Колев, П.Д. Димитров. 2005. Адаптиране на съществуващи машини в технологически комплекс за торене с лубрикогенен биотор. Й. Дойчинов (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, допълнително издание, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 113-116.

16. Димитров П.Д. 2006. Агротехнически методи, технологии и система машини за защита на земеделските земи в България от водна ерозия. Г. Попов (ред.), Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 45, серия 1, изд. Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе: 94-98.

17. Димитров П. 2007. Сравнително изследване между традиционно прилагани и противоерозионни технологии за отглеждане на царевица за зърно на наклонени терени. Р. Дилкова и др. (ред.), Научни доклади от международна конференция “60 години Институт по почвознание “Н.Пушкаров”, Втора част, изд. “Пъблиш Сай Сет - Еко”, София: 562-565.

18. Цветкова Е. , П. Димитров, Т.Митова, В.Кутев. 2007. Влияние на традиционната и някои почвозащитни технологии при отглеждане на царевица върху износа на почва и хранителни елементи. Р. Дилкова и др. (ред.), Научни трудове от международна конференция “60 години Институт по почвознание “Н.Пушкаров”, 15-19 май 2007, Втора част, изд. “Пъблиш Сай Сет – Еко”, София: 636-639.

19. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов, 2008. Устройство за вертикално мулчиране. Патент за изобретение на Република България № 65393В1.

20. Димитров П.Д., 2008. Стратегия за устойчиво управление на земите по наклонени терени и борбата с опустиняването. Земеделското бъдеще (ръководство), Сириус 4, София: 220-238.

21. Димов Д., Х. Белоев, П. Димитров. 2008. Новите предизвикателства пред българското земеделие. Земеделското бъдеще (ръководство), Сириус 4, София: 15-25.

22. Белоев Х.И., П.Д. Димитров, Н.М. Марков, Г.А. Цанкова. 2008. Технологии за минимална обработка на почвата на склонови земи в условията на устойчиво земеделие. Селскостопанска академия, София, 43 с.

23. Белоев Х.И., П.Д. Димитров. 2008. Методика за енергетично-агроерозионна оценка на противоерозионните агротехнически методи и технологии. Селскостопанска техника, № 3, София: 54-56.

24. Белоев Х., П. Димитров, Д. Димов. 2008. Нови предизвикателства пред българското земеделие. Земеделие плюс, № 9, София: 4-7.

25. Белоев Х., П. Димитров, К. Стоянов. 2008. Обработваемите земи на наклонени терени – устойчиво управление. Земеделие плюс, № 10, 11 и 12, София: 7-16.

26. Димитров П., Х. Белоев, Е. Цветкова, Д. Илиева, К. Стоянов. 2009. Изследвани на почвозащитния метод вертикално мулчиране при отглеждане на пшеница на наклонени терени. Международна конференция ISTRO-09, Албена.

27. Белоев Х., П. Димитров, К. Стоянов, Д. Илиева, Г. Георгиева. 2009. Изследване ефективността на технология за минимална обработка на почвата при отглеждане на царевица за зърно на склонови земи. Международна конференция ISTRO-09, Албена.

28. Русева С., В. Стефанова, Ив. Николов, И. Малинов, Хр. Джоджов, Е. Цветкова, В. Крумов, Л. Лозанова, П. Димитров, Д. Некова, В. Вътева. 2009. Приложения на ГИС технологиите за оценки на риска от ерозия на почвите в България. Докладван на Конференция „Световен ГИС ден 2009”, 18.11.2009, София. http://esribulgaria.com/ gisday2009/BAN_GIS_day_programme.pdf
Учебници и учебни помагала

(вкл. и на електронен носител) 1. Димитров П.Д. 2004. Ерозия на почвата и противоерозионни методи и технологии, Печатна база на Русенски Университет “А.Кънчев”, Русе, 115 с.

 2. Димитров П.Д. 2002. Учебна програма по дисциплината “Противоерозионни технологии” за специалност “Екология и опазване на околната среда”, ОКС “магистър”, Русенски университет “А. Кънчев”, Русе.

 3. Димитров П.Д. 2006. Учебна програма по дисциплината “Техника и технологии за мелиорации и напояване” за специалност “Аграрно инженерство”, ОКС “бакалавър”, Русенски университет “А. Кънчев”, Русе.

 4. Димитров П.Д. 2006. Учебна програма по дисциплината “Специализирани технологии в земеделието” за специалността “Земеделска техника и технологии”, ОКС “бакалавър”, Русенски университет “А. Кънчев”, Русе.

 5. Димитров П.Д. 2006. Учебна програма по дисциплината “Поливна техника” за специалността “Хидравлична и пневматична техника”, ОКС “бакалавър”, Русенски университет “А. Кънчев”, Русе.

 6. Везиров Ч.З., П.Д. Димитров, Б.Р. Колев, Б.Й. Нейков. 2007. Учебна програма по дисциплината “Проектиране и специализирани технологии в земеделието” за специалността “Земеделска техника и технологии”, ОКС “бакалавър”, Русенски университет “А. Кънчев”, Русе.

 7. Димитров П., Х. Белоев. 2009. Проектиране и използване на противоерозионни агротехнически методи, технологии и система машини за защита на земеделските земи от водна ерозия. Печатна база на РУ “А. Кънчев”, Русе, 101 с.

 8. Везиров Ч., П. Димитров, Кр. Ениманев, Ал. Нанева, Т. Георгиева, Д. Кехайов, Р. Попова, Ат. Атанасов, К. Стоянов, Ив. Христаков. 2009. Проектиране на механизирани технологии в земеделието 2. Ксеропринт, РУ “А. Кънчев”, Русе: 176 с.Друга научноизследова телска дейност

(за последните 5 години)
 • Изготвени отзиви, рецензии и др. у нас и в чужбина върху научни трудове


 • Изготвени отзиви на докторанти – 5 бр.

 • Изготвени рецензии на научни разработки – 21 бр.

 • реферирания, цитати


 • Реферирани публикации – 47 бр.

 • Цитирания -109 бр. , от 49 публикации.

 • Брой регистрирани патенти


 • 5 бр. регистрирани патенти

 • 4 бр. утвърдени противоерозионни технологии.

 • 5 бр. рационализации.

 • Обем на договори в лв. чрез НИС или други оторизирани органи на РУ • Над 620 000 лв.

Научно ръководство

на докторанти и студенти


• участие в международни и национални олимпиади • участие в международни и национални проекти • участие в научни форуми с публикации


Общ брой ръководени докторанти3 , от тях двама отчислени с право на защита.


Провеждане на занятия

в други ВУЗ


Години (от-до) • Име на ВУЗ


Участия в научни съвети, комисии, редколегии и др.


Години (от-до)• Вид участие2002 – 2007 Член на ДИК – по направление „Експлоатация и технологии в земеделието”, към факултет Аграрно – индустриален на РУ А.Кънчев

Членство в научно-творчески съюзи и организации


Години (от-до)• Организация•1990 - Съюз на учените - Русе


1995 – Международна организация по почвообработка и изследване ISTRO


2006 – Европейска организация по защита на почвата ESSC

2007 – Член на управителния съвет на Асоциация „Устойчиво земеделие” – Русе

2009 - Член на научния съвет на ИЗС – Образцов Чифлик , Русе

Повишаване на квалификацията • 1984 г. Учебен център “МОREAU” гр. Камбре, Франция, специализация по “Хидравлична техника на земеделските машини”,

 • 1988 г. Русенски университет “А. Кънчев”, специализация по немски език,
Владеене на чужди езици


Вид • Степен на владеене • Руски – добро

 • Немски - добро
Подпис: ................................Стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница