Биография на преподавателя (cv-eu) Лична информация Име Георгиева, Елена ИвановаДата01.02.2018
Размер97.77 Kb.
ТипБиография
Елена Иванова Георгиева, проф. д-рАвтобиография на преподавателя (CV-EU)


Лична информация
Име
Георгиева, Елена Иванова

Адрес
ул. Хан Крум № 10, г. Русе, 7000

Телефон
0889512537

ФаксE-mail
egeorgieva@abv.bg
Националност
българкаДата на раждане
28.10.1949Трудов стаж• Дати (от-до)2005-наст. доцент в катедра „Библиотекознание и масови комуникациии,ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”

2001-2005: гл. ас. ,ВТУ

1996-2001:хонорован преподавател,ВТУ

1976-2001:методист, библиотекар, научен сътрудник в Регионална библиотека „Л. Каравелов”-Русе

1971-1976: уредник в Национален музей Рилски манастир


• Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет”Св.Св. Кирил и Методий”

• Вид на дейността или сферата на работа


• Заемана длъжност
преподавател

• Основни дейности и отговорности

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1972: руска филология и история във ВТУ”Св.Св. Кирил и Методий”

1975: следдипломна квалификация по библиотекознание и библиография в СУ „Св. Климент Охридски”

1984: доктор на педагогическите науки в Санктпетербургски университет за култура и изкуство-Санкт Петербург, Русия


• Име и вид на обучаващата или образователната организация• Основни предмети/застъпени професионални умения
Руски език, история, библиотекознание, библиография, книгознание

• Наименование на придобитата квалификация
1996-2001 : хонорован преподавател в катедра”Библиотекознание,масови комуникации,чужди езици”, ВТУ.

2001-2005: гл.ас. в катедра “Библиотекознание,масови комуникации,чужди езици”,ВТУ.

2005 -2014:. доцент в Катедра „Библиотекознание и масови комуникации", Стопански факултет, ВТУ.

2014 г. професор в Катедра Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности, Факултет „Математика и информатика”, ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”.Доктор на педагогическите науки• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.Майчин език
българскиДруги езици

[Език]

• Четене
руски –отлично; немски – отлично

• Писане
руски – отлично, немски - отлично

• Разговор
руски – отлично, немски – добро


Научни интереси

история на книгата, библиотекознание, книгознание, история на библиотеките, мениджмънт на библиотеките, управление на медиитеСписък на публикациите на проф. д-р Елена Георгиева за периода 2004-2014 година

Книги

1.Мениджмънт на библиотеките. / Реценз. ст. н. с. д-р Радка Колева. Русе, Авангард Принт , 2004, 204 с.

2.Личната библиотека на академик Михаил Арнаудов. Каталог. CD ROM / Автор на встъп. студия и съставител Е. Георгиева., Русе, Регионална библиотека “Л. Каравелов”, 2004, ISBN 954-91216-1-5

3.Големите библиотеки в света. - В.Търново, Унив. изд.”Св. св. Кирил и Методий”, 2006, – 120 с.

4. Библиотекознание, библиотеки, библиотекари / Науч. ред. Живка Радева. – В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. – 224 с.

5.Учебник по библиотекознание и библиотечен мениджмънт / Елена Георгиева, Анета Дончева, Ваня Грашкина-Минчева. – София : ББИА, 2013. - 191 с.Научни статии и доклади

Тематичен кръг БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ 1. Българската публична библиотека и новата среда. // Живот сред книгите: Юб. сб. в чест на 85-год. на проф. д-р Елена Савова. С., 2004, с. 187-199.

 2. Църковно-религиозна книжнина, издадена в печатницата на Дунавската област в град Русе (1864-1878). // Православие и краезнание. Сб./Съст. проф. М. Ковачев, Велико Търново, 2004, с. 337-344.

 3. За книжовната и книгоразпространителска дейност на Матей Преображенски-Миткалото. // Алманах за историята на Русе, Т. 5, Русе, 2004, с. 130-140.

 4. Из историята на дарителството в Регионална библиотека”Л. Каравелов”- Русе. // По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология. Юб. сб. Нац. колоквиум, посветен на 100 години от рождението на д-р Маньо Стоянов, Пловдив, 2004, с. 158-170.

 5. Тодор Хаджистанчев-изявен културен деец в град Русе. // Известия на Регионален ист. музей-Велико Търново, Т. 20, Велико Търново, 2004, с. 276-282.

 6. Библиотечният мениджър. // Библиотеки, четене, комуникации: Нац. науч. конф., Велико Търново, ноември 2003 г., Велико Търново, 2004, с. 132-141.

 7. Проф. Марин Ковачев в българското библиотекознание и книгознание.// Сборник в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишниното му: Материали от науч. конф. 14-15 окт.2004.–В. Търново, Унив. изд., 2005, с. 51-54.

 8. Акад. Михаил Арнаудов и българската книга// Библиотеки– четене– комуникации: IV Нац. науч. конф. – В. Търново, Унив. изд., 2005, с. 266-276

 9. Управлението на университетската библиотека като библиотечно-информационен, образователен, културен и научен институт. // Издатель, 2005, № 2-3, с. 108-110.

 10. Общодостъпната библиотека – един от центровете на общността в региона. В: България в Европа-2007. Междунар. науч.-практ. конф.– София, ГорексПрес, 2006, с. 458-466.

 11. Мисията на библиотеките на ХХІ век и културата.// Държавата на духа: ІV нац. науч. конф. с междунар. участие. – София, Изд. „За буквите- О писменехь”, 2007, с. 443-454.

 12. Професията на библиотекаря-творческа професия и съдба. // Библиотеки- четене-комуникации: V нац. науч. конф. – В.Търново, Унив. изд. 2007, с. 175-183.

 13. Хуманитарни позиции на библиотеката в обществото.// Библиотеки-четене-комуникации : VІ нац. науч.конф. – В.Търново, Унив. изд., 2008, с. 194-206.

 14. Библиотеката и индивидуалното развитие на личността.// България в ЕС: първи резултати: юбилейна науч.-практ. конф. – София, ГорексПрес, 2008, с. 321-326.

 15. Библиотеките и социално-нравствените приоритети на съвременна Европа.// Библиотеки-четене-комуникации :VІІ нац. науч. конф. – В. Търново, Унив. изд., 2009 , с. 96-104.

 16. Съвременната библиотека-културен феномен. // Библиотеки-четене-комуникации : VIII нац. науч.конф. – В. Търново, Унив. изд., 2010, с.176-186.

 17. Щрихи към юбилейния портрет на проф. дфн Мария Младенова. // Библиотеки-четене-комуникации: IX нац. науч. конф. – В. Търново, Унив. изд., 2011, с. 152-159.

 18. Управление на библиотечния персонал. // Библиотека, 2011, № 5-6, с.108-109.

 19. Библиография на трудовете на проф. дфн Мария Младенова. // Библиотеки-четене-комуникации: IX нац. науч. конф. – В. Търново, Унив. изд., 2011, с. 423-469.

 20. Современная публичная библиотека-центр для учебы через всю жизнь.// Сахаровские чтения : сб.ст. по материалам III междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, Гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред. М.Н.Колесникова. – СПб.: Лема, 2012. с. 72-77.

 21. Деца, четене,иновативни библиотечни практики. Дистанционна конференция // Библиотеки, четене, комуникации: X нац. науч. конф. с международно участие. – В. Търново, Унив. изд. 2012, Част първа, с. 192-199.

 22. Съвременната обществена библиотека – център за учене през целия живот.// Трудове на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Катедра Библиотекознание и масови комуникации. Т. 3, 2011 г. – В.Търново, Унив. изд., 2012, с.103-143.

 23. Приоритети и предизвикателства за библиотеките и библиотекарите през 21 век. // Библиотеки- четене - комуникации : ХІ Нац. науч. конф. международно участие. – В.Търново, 2013, с. 84-97.

 24. Формирането имиджа на съвременния библиотекар – залог за успеха на библиотеката. //Трудове на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, Катедра Библиотекознание и масови комуникации. Т. 5. – В.Търново, Унив. изд., 2013, 18 с.

Тематичен кръг КНИГОЗНАНИЕ
 1. Акад. Михаил Арнаудов и българската книга// Библиотеки– четене– комуникации: IV Нац. науч. конф. – В. Търново, Унив. изд., 2005, с. 266-276.

 2. Личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов. // Академик Михаил Арнаудов- ученият и творецът. Сб. с науч. изсл. – София, Акад. изд. „Проф. Марин Дренов”, 2006, с. 341-356.

 3. Църковно-богослужебната книжнина във фонд „Ценни и редки издания” в Регионална библиотека „Любен Каравелов”- Русе. // Православие и краезнание: II нац. конф. „Православие и краезнание”. – В. Търново, Астарта, 2006, с. 279-289.

 4. Акад. Михаил Арнаудов и Петър Оджаков – русенци, наричани европейци. //Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. т. 4. Русе, Изд. ЛЕНИ-АН”, 2006 , с. 273- 281.

 5. „Поражението. Хроника от краткото столетие” на Константин Илиев-книга с духа и проблематиката на времето. // Библиотеки– четене– комуникации: IV Нац. науч. конф. – В. Търново, Унив. изд., 2006, с. 171-178.

 6. Един духовен паметник от Освободителната руско-турска война 1877-1878 г. // Краезнанието-извор на родолюбие и национална идентичност : Мат. от нац. науч. конф., пров. по повод 170-год. на организ. краев. дейност в България 23–24 ноем. 2007 г. Добрич / Състав. и предг. Марин Ковачев. – В. Търново, 2008, с. 89-98.

 7. Националната литературна награда ”Елиас Канети”.// Алманах за историята на Русе.Т. VII. – Русе, Лени-Ан, 2007, с. 211-220.

 8. Елиас Канети-пример за европейска съвместимост. // Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация : пета нац. науч. конф. с международно участие./Състав. Кристина Върбанова-Денчева, Светла Девкова, Сашо Савов. – София, За буквите -- О писменехь, 2008, 727-737.

 9. Университетските издания на третото хилядолетие. // Книга и комуникация: нац. кръгла маса по случай петнадесетгодишщнината на Унив. изд-во „Св.Св. Кирил и Методий”. – В. Търново, 2008, с. 68-78.

 10. Познатият и непознатият Майкъл Арлен. // Професия. Поприще. Призвание: Юбил. сб., посветен на 65-год. на Радка Колева./Състав., науч. ред. Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева. – София, Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 260-269.

 11. Историята на една книга-духовен паметник от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. В: Алманах за историята на Русе, т. VІІІ. – Русе, Изд. Държ. архив, 2008, с. 16-28.

 12. Личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов-национално духовно наследство и безценна книжна колекция във фонда на Регионална библиотека „Л. Каравелов”-Русе// Пътят към книгите и информацията. Юб. сб. посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева. – София, 2009, с. 321-335.

 13. Личната библиотека на академик Михаил Арнаудов-принос към националното книжовно наследство// Трудове на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, Стоп. Факултет, Обществени комуникации и информационни науки. Т.1, 2009, с. 53-93.

 14. Коректурата-неизменен елемент на издателската практика. // Между традицията и модерността: Нац. науч. конф. с международно участие по проекта”Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности”. – В. Търново, Унив. изд., 2010, с. 211-221.

 15. Личната библиотека на Михаил Арнаудов – историческо свидетелство за една епоха. // Арнаудов сборник, Т. 6. Русе, Лени-Ан, 2010, с. 82-91.

 16. Книгите с автографи на Кирил Христов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов. // Библиотека, Юб. брой, посветен на 60-годишнината на ст.н.с. д-р Антоанета Тотоманова, 2010, № 5, с. 40-44.

 17. За имиджа на регионалните медии и гражданските ценности. // Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности: Между традицията и модерността. Науч. кръгла маса. – В. Търново, Унив. изд., 2011, с. 35-45.

 18. Личная библиотека акад. Михаила Арнаудова- бесценная колекция национального духовного наследия Болгарии. // Библиографические чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900-1973) : сб. трудов Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 17 октября 2011 г.) / Рос. акад. наук, Библиотека ; [редкол.: Н. М. Баженова и др. ; науч. рук. проекта В. П. Леонов. - Санкт-Петербург, 2014. - С. 104-111.

 19. Дигитализация на аудио-визуалния и фотографския фонд на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – изследователски проект на Университетски център за медиапрактики и PR. // Дигитализация и фотография: Материали от Кръглата маса. – В.Търново, Унив. изд., 2013, 4 с. (електронен носител)

 20. Никола Даков - русенският книжар, библиофил и дарител.// Библиотека, Юб. брой, посветен на 60-годишнината на ст.н.с. д-р Елена Янакиева, 2013.


Научна и научноприложна дейност и участие в проекти

- Лектор по три учебни дисциплини в традиционната задочна форма и в дистанционната форма с разработени учебни материали на обучение в специалността „Библиотекознание и библиография” в Центъра за квалификация, който е структурно звено на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

- Съставител и съ-редактор на науч. сборници с доклади от ежегодна Научна конференция с международно участие във В.Търново „Библиотеки-четене комуникации” в партньорство с РБ ”П.Р.Славейков”.

- Обучител по библиотечен мениджмент в рамките на програмата„Глоб@лни библиотеки - България", съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

- Лектор по библиотечен мениджмънт към Центъра за продължаващо образование на библиотекари към Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) за специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър".

- Научен ръководител на Изследователски проект „Дигитализация на аудио-визуалния и фотографския фонд на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2011-2013г. Наредба №9 на МОН- Член на колектив в Национален проект „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България".2012-2013г
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница