Биография на проф д-р Жулиета Иванова Савова вту „Св св. Кирил и Методий Катедра „Педагогика, Педагогически факултет Лична информацияДата11.04.2017
Размер174.9 Kb.
#18982
ТипБиография
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на проф. д-р Жулиета Иванова Савова

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Катедра „Педагогика, Педагогически факултет

Лична информация

Дата на раждане: 21.01.1954

Място на раждане: Монтана (Михайловград)

Националност: българска/американска

Служебен адрес: катедра „Педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

E-mail: julietasavova@yahoo.com

julieta.savova@prosveta.bg
Образование

1976 – специалност “Педагогика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, бакалавърска и магистърска степен, висше образование


Професионална квалификация

1983- доктор по педагогика (кандидат на педагогическите науки”

Тема на дисертационния труд: „Образователни проекции на социално-демографските различия”

Висша Атестационна Комисия към Министерския съвет на Република България

Диплома за кандидат на науките № 12471, София 28.01. 1983

Протокол 12 от 13.01. 1983 г.


Придобито звание (заемане на академична длъжност)

1987 - доцент по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, шифър 05.07.01

Висша Атестационна Комисия към Министерския съвет на Република България

Свидетелство за научно звание № 10369 от 28.10. 1987

Протокол 12 № 6 от 8.10. 1987 г.2015 професор по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика(дидактика и педагогическа социология)
Професионална реализация в системата на образование

2014 – продължава – професор по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика(дидактика и педагогическа социология)

2012 - 2014- доцент по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, шифър 05.07.01, катедра „Педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

2008 - 2010 - администратор, заместник съветник и официален представител на университета (DSO), Център за работа с международни студенти, Академична дивизия, Калифорнийски държавен университет, Калифорния, САЩ

2006 - 2007 - преподавател, общински колеж „Синклер”, Дейтън, Дейтънски университет, Охайо, САЩ

2003 - 2007 - супервайзор, лиейзон, Факултет по образователни науки и свързани с образованието професии, Дейтънски университет, Охайо, САЩ

2002 - 2008 - директор на младежки програми, директор по операциите (2005-2008), Дейтънски съвет по международни въпроси

2002 - 2003 - учител, Бомбек учебен център, Дейтънски университет, Охайо, САЩ

2000 -2001 - доцент по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, съвместител в Югозападен университет

1996 - 2000 - доцент по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, съвместител във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

1993-1995 - зам. министър, МОНТ

1983-1987 - главен асистент, катедра „Дидактика”, спец. Педагогика, Философски факултет, Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”

1979-1983 - старши асистент, катедра „Дидактика”, спец. Педагогика, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

1977-1979 - асистент, катедра „Педагогика”, Филиал на Софийския университет, Благоевград

1976-1977 - детска учителка, 60-то основно училище, София

НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

 • Подготовка и квалификация на учители

 • Оценяване на програми и образователно съдържание, на кадри, на институции

 • Професионализъм в образованието и в учителската професия

 • Висше образование - академично писанеI. МЕЖДУНАРОДНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНИ ДЪЛГОСРОЧНИ СЛЕДДОКТОРСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (3)

 • 1998/99 - Фулбрайтова специализация, Държавен

университет, Кълъмбъс, Охайо, САЩ - сравнително изследване върху взаимообвързаността между учебно съдържание в областта на социалните науки и подготовката и квалификацията на учители, стипендия на Фулбрайт

 • 1992/93 - Национален институт за обучение със средствата на

телекомуникациите, Чиба, Япония – сравнително изследване между България и Япония върху променящите се контекстове за оценяване в сферата на дистанционното обучение, повлияни от приложни изследвания; Стипендия на Японското министерство на образованието

 • 1989/90 - специализация на Британския съвет, Лондонски

университет, Институт по образование - сравнително изследване между България и Англия върху професионализма в образованието,. присъден “Associate of the Institute”, стипендия на Британския
МЕЖДУНАРОДНИ КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 • 1996 - Lousana, Switzerland Project: “Models of Childrens Homes”,

international project on social homes for orphan children between the Bulgarian Red Cross (coordinator Eva Milusheva) and Swiss Red Cross (coordinator Carin Mader; Julieta Savova - participant in 2 week visit, field research and training), Lousana, Switzerland.

 • 1995 – Tennesse, Project “Voluntary Association Development”,

Alliance of the Universities for Democracy, (host institution- the University of Tennessee, Bill Granger and a team(Julieta Savova – participant), USIA.
II. ОСНОВНИ СФЕРИ НА АКАДЕМИЧНА ДЕЙНОСТ
2. 1.Учебно-преподавателска дейност

Преподавани курсове (аудиторна заетост) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и ВТУ - Филиал Враца
2.1.1. ОКС „Бакалавър” (редовно и задочно обучение)

Задължителни дисциплини
Педагогика в:

Педагогически факултет(специалности: музикална педагогика, теория и методика на физическото възпитание, р.о./з.о.)

Философски факултет(специалност психология, р.о. – 2012/2013),

Филологически факултет (специалност английска филология, р.о.)

Православен богословски факултет(специалност теология, р.о./з.о.)

Стопански факултет(специалност социални дейности, р.о./з.о.)


Педагогическа социология в:

Педагогически факултет (специалност Социална педагогика,з.о).

ВТУ Филиал Враца (специалност: Социална педагогика, р.о.)

Дидактика в:

Педагогически факултет(специалност ПНУП – 2012/2013)


Избираеми дисциплини :
Конфликти в СПЗ в:

Педагогически факултет (специалност Социална педагогика, р.о./з.о.)Решаване на конфликти в:

Педагогически факултет (специалност Социална педагогика, р.о./з.о.)Педагогическо общуване в:

Педагогически факултет (специалност Социална педагогика,з.о.)Психология на общуването във

ВТУ, Филиал Враца (специалност Социална педагогика, р.о.)


2.1.2. ОКС „Магистър”

Задължителни:

Съвременни методи на преподаване и

Педагогика в:

Педагогически факултет - Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) /, друго направление, з.о. и:

Педагогически факултет - Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) /същото направление, з.о.
Задължителни:

Дидактика в:

Педагогически факултет (ПНУП, същото направление, з.о.)Дидактика в:

Педагогически факултет (ПНУП, друго направление, з.о.)Дидактика в:

Педагогически факултет (Музикална педагогика, друго направление, з.о.)Дидактика във:

ВТУ Филиал Враца - ПНУП – същото направление, з.о.

ПНУП – друго направление, з.о.

Дидактика в:

Колеж Плевен

ПНУП – същото направление, з.о.

ПНУП – друго направление, з.о.


2.1.3. ОНС „Доктор

Всички факултети и специалности на ВТУ с обявени всички видове докторантуриЗадължителни дисциплини

Академично писане ( Проект „Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“ финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” -BG051PO001-3.3.06-0036 за 2012-2013 г.

Академично писане (задължителен модул)
2.2. Разработване и обновяване на учебни програми
2.2.1. Разработени са нови програми по педагогика и съвременни методи на преподаване с цел осигуряване четенията на тези курсове в магистърски програми на английски език

2.2.2. Разработена е нова програма по академично писане за трите форми на докторантура

2.2.3. Обновени са учебните програми по възложените за четения дисциплини:

Педагогика

Дидактика

Педагогическа социология

Педагогическо общуване

Конфликти в СПЗ

Решаване на конфликти
2.2.4. Съвременни ориентации и подходи в преподаването

За нуждите на преподаваните курсове са подбрани, формулирани и използваниа/ теми за есеистични разработки, насочени към спецификата на съответната специалност;

б/ теми за дебати;в/ казусни ситуации.

2.2.5. Специално селектирани са филми с педагогическа и социална насоченост, които съответстват на профила на всяка една от преподаваните специалности и се използват за нуждите на обучението и формиране на умения за професионална рефлексия (Изборът на Грейси; Опасен ум, Усмивката на Мона Лиза, Писатели на свободното слово, В очакване на супермен, Императорски Клуб, Забраненото образование, Музика от сърцето и др.

2.2.6. Разработени са системи от критерии и показатели за оценяване на: есе; колаж и участие в дебат.
III. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ

3. Форми на работа

3.1. Консултиране на студенти и докторанти

3.2. Рецензиране на дипломни разработки на студенти, обучавани в ОКС „Магистър”

3.3. Подпомагане на студенти от спец. Социална педагогика в обучението им по чужд език

3.4. Участие във Факултетски и университетски инициативи


 • 2014 - Среща на умовете. Критическа педагогика. Поло Фрейре,

Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

 • 2014 - Първа научна докторантска сесия, Педагогически

факулттет, ВТУ – 29.04. 2014

4. Ръководство на докторанти (2)

4.1. Недялко Христов Колев, докторант самостоятелна форма на обучение, зачислен към катедра „Педагогика” , Педагогически факултет, ВТУРазработен дисертационен труд на тема: „Технологичен модел за взаимодействието образователна институция-реален бизнес” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“.

Успешно защитен дисертационен труд пред Научно жури на 20 юни 2014.

4.2. Стефан Асенов Борисов, докторант редовна форма на обучение, зачислен към катедра „Педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ със срок до 30.11. 2015.Разработва дисертационен труд на тема:Формиране на социални умения за самопознание и саморазвитие чрез групова социална работа”

Срок на докторантурата: 30.11.2015


5. Изготвяне на становища и рецензии за научни журита (6)

5.1. Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, участник гл. ас. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова към Катедра по педагогика, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Научна област Педагогика, професионално направление 1.2.Педагогика

Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”Заета академична длъжност „доцент” от кандидата Стоянка Л. Георгиева Лазарова, 2013 г.

5.2. Рецензия на дисертационен труд на Ана Борисова Ганева - докторант към катедра „Музика”, Педагогически факултет, ВТУ

С. св. Кирил и Методий”” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” в област на висше образование Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

Научна специалност: Методика на обучението (по музика)Тема: Етапност при овладяването на орнаментиката в обучението по народно пеене

Официална защита, насрочена за: 23.02.2015

5.3. Становище за дисертационен труд на Мариана Иванова Минчева, докторант към катедра „Педагогика и управление на образованието” при Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, в област на висше образование Педагогически науки,

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“.Тема: Модели за сексуално образование на ученици от 6-7. клас

Успешно защитен дисертационен труд пред Научно жури на 12.12. 2014.

5.4. Рецензия за дисертационен труд на Славка Георгиева Петкова- Марчевска, докторант към катедра „Музика”, Педагогически факултет, ВТУ за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”

в област на висше образование Педагогически науки,

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

Научна специалност: Методика на обучението (по музика)

Тема: „Съхраняване на музикално-фолклорната практика на българската диаспора в Молдова чрез общото музикално образование

Успешно защитен дисертационен труд пред Научно жури на 20.06.2014.

5.5. Рецензия за дисертационен труд на Лида Какия, докторант към катедра „Социална педагогика, ФНПП, Софийски университет „Св. Климент Охридски” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“.Тема: Социално-педагогически аспекти на училищната готовност в Иран” (английски език)

Успешно защитен дисертационен труд пред Научно жури на 23.09. 2014.

5.6. Рецензия на дисертационен труд на Силвия Иванова Тодорова, докторант към катедра „Педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ

за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“.

Тема: „Доцимологични функции на портфолиото при оценяване на учениците 2.-4. клас”

Успешно защитен дисертационен труд пред Научно жури, 2013.
6. Отзиви и становища за проекти на дисертационни трудове и за вътрешни обсъждания (6)
6.1. Отзив за дисертационен проект на Недялко Христов Колев за записване в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

6.2. Становище за дисертационен проект на Недялко Христов Колев за откриване на процедура по официална защита към катедра „Педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

6.3. Отзив за дисертационен проект на тема ” Отражение върху образователния процес на интегрирана информационна система в университетска среда”, разработен от гл. ас. Лъчезар Ив. Лазаров за записване в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Педагогика”, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

6.4. Становище за дисертационен труд на тема „Модел на интегрирана информационна система за управление на университетска среда”, разработен от гл. ас. Лъчезар Ив. Лазаров - докторант към катедра „Педагогика, Педагогически факултет, ВТУ, за откриване на процедура за официална защита.

6.5. Становище за дисертационен труд на тема: ”Социално-педагогически аспекти на влиянието на медиите върху ценностното развитие на ученици от горна училищна възраст” , разработен от Лилия Цветанова Лозанова - докторант към катедра „Педагогика, Педагогически факултет, ВТУ за откриване на процедура за официална защита.

6.6. Становище за дисертационен труд, разработен от Лидия Колева - докторант към катедра „Педагогика, Педагогически факултет, ВТУ, за откриване на процедура по официална защита.


IV. УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ В СТРАНАТА за последната учебна година (7)

4.1. Савова, Ж. Въвеждане на нови учители в професията. Конференция Образование 2014, „Заедно в час”, семинар 6, презентатор. София, 14 и 15.11. 2014.

4.2. Савова, Ж. Куражът да бъдеш неповторимо иновативен. Юбилейна научна конференция, 20 години „Стъпка по стъпка” - От идеята през практиката към иновацията, пленарен доклад. Варна, 4.07. 2014.

4.3. Савова, Ж. Юбилейна конференция на Фулбрайт, модератор на кръгла маса „Образованието през 21 век и ролята на Фулбрайт в променящия се свят” , София, 4.11. 2014.ROUND-TABLE DISCUSSION: Education in the 21st Century and the Role of Fulbright in a Changing World”. Moderator: Julieta Savova

4.4. Савова, Ж., Идеи и практики на професионализъм. Американски модел за подготовка(и оценяване) подготовката на учители, В: Конференция с международно участие - „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”, секционен доклад. Св. «Климент Охридски», София, 2013.

4.5. Савова, Ж., Съвременни тенденции във висшето образование –академично писане. ВТУ 50 год. Юбилейна конференция, 2013.

4.6. Савова, Ж., Тенденции в развитието на образованието и предизвикателства пред квалификацията на учителите в условията на „плоския свят”, 60 години ДИУУ, София, 2013.

4.7. Савова, Ж., Новите технологии в началното образование, Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование“, Стара Загора, 2013.
V. ЕКСПЕРТНА РАБОТА И УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ФОРУМИ (17)


 • 2007 - Los Angeles, CA, U.S.A. - Annual conference of NAFSA

(Association of the International Educators), participant.

 • 2002-2003 -Участие в американо-български проект по

управление/лидерство в образованието (координатор, преводач, преводач на учебник за дистанционно обучение), Дейтънски университет-Софийски университет.

 • 1998-2003 –Vienna, Austria: International project of the Council of

Europe”: “Learning and Teaching the History of Europe in the 20th Century”

Council of Europe Project : “Initial Training for History Teachers: structures and standards in 13 member states of the Council of Europe”- експерт (3 expert meetings in Vienna). • 2000 - Thessaloniki, Greece – Second Festival of Women Creators of

the Two Seas, UNESCO center, participant.

 • 2000 - Toledo, Spain, Conference of the European Fulbright Alumni

Associations, participant.

6.6.1999 - Prague, Czech Republic - Council of Europe Seminar on InitialTraining for History Teachers in 13 Council of Europe Member States, a comparative study (Julieta Savova – working group reporter), June 6-9, 1999.

 • 1998 - Vienna, Austria - Consultative Meeting of Experts on Initial

Training for History Teachers “Initial Training for History Teachers in Thirteen Member States of the Council of Europe”, Julieta Savova – keynote speaker and general reporter, April 19-22, 1998.

 • 1998 - Nijni Novgorod, Russian Federation - Council of Europe

Seminar on “ Appraisal Challenges for History Teachers in Time of Economic Constraints: Do We Need to Appraise Teachers and Why?” (Julieta Savova – keynote speaker), 1-9.

 • 1997- Lviv, Ukraine - Council of Europe Seminar: The Secretary

General’s New Initiative - “Initial and In-service Training of History Teachers in European Countries in Democratic Transition”, Keynote paper by Julieta Savova – Sofia University), June 12-14, 1997.

 • 1997 - Lviv, Ukraine - Council of Europe Seminar: “Initial and In-

service Training of History Teachers in European Countries in Democratic Transition”, Final Report by Julieta Savova.

 • 1997 - Ekateringburg, Russian Federation - Council of Europe

Seminar “Training of History Teachers”, (Keynote paper by Julieta Savova), 1-15.

 • 1996 - Warsaw, Poland - European Consultation on Education and

Teachers in Eastern and Central European Countries (Julieta Savova, keynote speaker and consultant presenting the research outcomes and identified issues in CEE countries).

 • 1996 - Paris, France - Geneva, Switzerland, UNESCO – IBE: 45th

Session of the International Conference on Education: Strengthening of the Role of the Teachers in a Changing World,(Julieta Savova – a General Reporter).

 • 1995 – Prague, Czech Republic, Symposium on “Educational

Reforms in Central and Eastern Europe: processes and outcomes”, October 4-7, 1995.

 • 1994 - Paris, France - French Educational System: Educational

Management, 2 week study visit on behalf of the French Ministry, group leader.

 • 1994 - England, Annual Conference of the Association of the School

Headteachers, participant.

 • UNESCO conferences and International Bureau of Education (IBE )

sessions (43rd Session, 45th Session – ръководител на група, експерт)
VI. ЕКСПЕРТНА РАБОТА И УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТИ, финансирани от Европейския съюз, Световната банка, български институции и други (6)

 • 2013 - Проект BG051PO001 – 3.1.03 – 0001 с финасовата

подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз– “Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се следпродължителен отпуск (повече от две учебни години или след прекъсване на учиетлския стаж по специалността повече от две учебни години) – модул 1 и модул 2 (автор на обучителни материали и обучител на учители в Русе, Смолян, Пловдив, Кюстендил през 2013)

 • 2014 -Проект BG051PO001 – 3.1.03-0001 с финасовата подкрепа

на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – “Мобилност и интеракция в професионалната компетентност на педагогическия специалист в детската градина и в началното училище” (обучител в 1-ви модул, 2013).

 • 2012-2013 -Проект „Развитие на академичния състав на „Св. св.

Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“ финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” (BG051PO001-3.3.06-0036) – 2012-2013 г., обучител по академично писане на докторанти, включени в проекта .

 • 2001-2002 - Проект „Модернизация на образованието”,

компонент „Разширяване на прилагането на системата на делегираните бюджети”, (национален консултант, обучител и автор на материали в обучителни пакети по следните три модула: Комуникативни умения за преподаване (въвеждащ в обучението компонент; Управление на промяната; Лидерство и планиране на развитието на училището).

 • 1995-1998 - PHARE проект BG 95.06-05 „Финансов мениджмънт

на средното образование”(експерт и обучител на педагогически общности от пилотните общини по проекта – Несебър и др.)

 • 1996 - Проект на Европейския съюз „Специална социална помощ

за България” (фаза на оценяване)., осъществяван чрез координация на Министерство на труда и социалните грижи и Министерство на науката и образованието, консултант.
VII. ПРОФИЛ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (след избора за „доцент”)

5 монографии

3 учебника

4 помагала

4 книги за учителя

3 международни изследвания на Съвета на Европа и ЮНЕСКО (на английски език)

1 защитена Asssociateship теза към Лондонския университет – Институт по образование (на английски език)

статии в научни списания и сборници (на български език)

14 публикации на английски, френски и руски език в издания на Съвета на Европа и други чуждестранни издателства

4 преведени от английски на български публикации (1 учебник за дистанционно обучение и 3 статии в „Педагогика”


VIII. ЦИТИРАНИЯ – НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ

Забелязани 99 цитирания и позовавания, от които над 50в чуждестранни публикации и сайтове.


IX. ЗАЕМАНИ АКАДЕМИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПОЗИЦИИ

2013 – продължава - член на ФС на Педагогическия факултет, ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий»

1999-2001 – Ръководител на катедра „Дидактика”, Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”

1992-1993 – Декан на Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент

Охридски”1987-2001 - - член на ФС на Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент

Охридски”


Други длъжности:

2013 - продължава - отг. редактор/консултант, изд. „Просвета”
Други позиции:

 • Председател на подкомисията за образование, Национална комисия за ЮНЕСКО, Министерство на външните работи (МВнР)

 • Член на комисия за признаване на дипломите за висше образование, придобити в чужбина

 • Член на комисия за изработване на стандарти за учителите

 • Член на комисия за изработване на стандарти за учебници

 • Член на комисия за оценяване на проекти към националния фонд за научни изследвания

 • Представител в сесиите на Международното бюро по образование, (IBE), Женева, Швейцария (IBE);X. ЧЛЕНСТВО В РЕДКОЛЕГИИ (4)

 • 2013 - продължава - Редколегия на сп. Педагогика

 • 2003 - Редколегия на издание на Съвета на Европа „“Initial

Training for History Teachers: structures and standards in 13 member states of the Council of Europe”

 • 1992-1993 -Редколегия на сп. „Училище”

 • 1993-1995 – Редколегия на Информационен Бюлетин (МНП и

МОН)
XI. РЕЗЕНЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В НАЦИОНАЛНИ СПИСАНИЯ (6)
XII. ПУБЛИЧНОСТ И ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ (за последната учебна година)

 • 2015 - Нови заглавия на сайта на „Просвета” –

Савова, Ж. Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси. София: „Просвета”, 2014.

Савова, Ж, И. Николова и Ц. Маринова. Азбука на правилата. Помагало за часа на класа – 1, 2, 3 и 4. клас. София: „Просвета”, 2014.

Савова, Ж. Книга за учителя по АП за 1,2,3 и 4. клас


 • 2014 - Водещ първите 4 уебинара на изд. „Просвета”(YouTube)

 • 2013 – Първа пресконференция на „Просвета” за е-учебниците –

участник в панела

 • 2013-2014 – Срещи и обучения на учители от страната за работа с

нови учебници и помагала

 • 2014 - Ж. Савова на сайта на Клуб Z в дискусията за учебниците

 • 2015 –2 интервюта в „Учителско дело”

 • 2015 – 3 участия в международни конференции


XIII. ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ AСОЦИАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Списък на международни неправителствени организации и na асоциации, в които доц. д-р Жулиета Савова е членувала/ или е включена в регистрите • Асоциация на международните дейци на образованието (NAFSA) - 2010;

 • The Southern Poverty Law Center, Montgomery, Alabama (SPLC). – 2004/2005;

 • The Society for the Study of Social Problems (SSSP), The University of Tennessee, Knoxville, Tennessee – 1992;

 • National Association of Distinguished Professionals (NADP)

 • Covington Who’s Who

 • CONTINENTAL -for Honored Member (Who ‘s Who), 2008;

 • BILTMORE Who’s Who for honored VIP member for 2006-2007;

 • Honored inclusion in BILTMORE Who’s Who, 2006.

XIV. СЕРТИФИКАТИ, присъдени от чуждестранни институции

на доц. д-р Жулиета Ив. Савова (6)


 • Certificate of Training, SEVP training for Designated School Officials, US Immigration and Customs Enforcement, December 08. 2009.

 • Certificate CONTINENTAL -for Honored Member (Who ‘s Who), 2008.

 • Certificate BILTMORE Who’s Who for honored VIP member for 2006-2007, December 18, 2006.

 • Certificate for honored inclusion in 2006 BILTMORE Who’s Who.

 • Certificate for PATHWISE Level 1 Training program, October 22, 2005.

 • “Out of the Box” Training Certificate “Not in Praise of Praise”


XV. СЕРТИФИКАТИ, присъдени от български институции на доц. д-р Жулиета Ив. Савова (7)


 • Сертификат за успешно участие в семинар на тема: LitUps! Sharing Experience” – издателство „Просвета”, 13.12. 2014.

 • Сертификат за участие в семинар на тема: „Професионално ориентиране и кариерно развитие” по проект „Световно образование” – 15.02. 2014.

 • Сертификат – Първа научна докторантска сесия, Педагогически факулттет, ВТУ – 29.04. 2014.

 • Сертификат за участие в обучение на обучители по проект BG051PO001-3.1.03-0001 – 31.07. – 2.08. 2013.

 • Сертификат – Девета научна студентска сесия, Педагогически факулттет, ВТУ 28.05. 2013.

 • Сертификат за участие в семинар „Външното оценяване в края на 4. клас. Предизвикателствата на новия формат от 2012/2013, издателство „Просвета”;

 • Сертификат за участие в международна конференция „Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education”, 12-13.09. 2013, Стара Загора.


XVI. ГРАМОТИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ И ДИПЛОМИ, присъдени от български институции на доц. д-р Жулиета Ив. Савова (3)

 • Юбилейна грамота – Педагогически факултет, ВТУ „Св. св.

Кирил и Методий” за 30-годишния юбилей на Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

 • Удостоверение за признат експерт по оценяване на дистанционна

форма на обучение, Национална агенция за оценяване и акредитация, Р България, Министерски съвет

 • Ceritificate for holding a Master’s Degree, Republic of Bulgaria,

Sofia University “St. Kliment Ohridski”
XVII. ПРИЛОЖНО-ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Приложени са служебни бележки и други форми на доказателства за основни проведени обучения на учители, експерти и други групи потребителиXVIII. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, руски, немски,, сръбски/македонски

Английски език – отлично (писмено и говоримо ниво)

Руски – много добро (писмено и говоримо ниво)

Немски – добро (писмено) и базово (говоримо ниво)

Сръбски/македонски – добро (говоримо ниво)
XIX. ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Windows XP, Word, Excel, Power Point, Publisher, FrontPage, QuickBooksInternet Explorer, Internet Applications

проф. д-р Жулиета Савова
Каталог: userinfo -> 1260 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Монографични изследвания и учебници савова, Ж. Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси. София: „Просвета”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница