Биография на проф д-р Петко Ст. Петков фамилия, име, презиме петков, Петко Стефанов Дата на раждане 20. 11. 1963 г. Месторождениестраница1/3
Дата11.02.2017
Размер0.5 Mb.
#14648
ТипБиография
  1   2   3


АВТОБИОГРАФИЯ

на проф. д-р Петко Ст. Петков

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Петков, Петко Стефанов
Дата на раждане 20.11.1963 г.

Месторождение гр. Казанлък

E-mail dr_pstpetkov@abv.bg
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
1979-1981 г. Средно образование - ЕСПУ “Н. Й. Вапцаров”

гр. Казанлък1983-1987 г. Висше образование - Магистър по история Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”; защитена дипломна работа на тема “Българската общественост и възвръщането

на Южна Добруджа към България през 1940 г.”1999 г. Доктор по история с дисертация на тема “Климент Браницки и Търновски – архиерей и държавник (1878-1901)”

ТРУДОВ СТАЖ
1987-1990 г. Специалист “Културно-историческо наследство” към община гр. Стара Загора

1990-1993 г. Асистент по нова история на България в Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” след спечелен конкурс

1993-1996 г. Старши асистент в катедра “Нова и най- нова история на България” на ВТУ

1996-2003 г. Главен асистент в същата катедра

2003 г. Доцент по нова история на България –

шифър 05.03.06

в Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет

2013 г. Професор по нова история на България в Историческия факултет на Великотърновския университет

Майчин език Български
Други езици Руски - много добре

Английски - основно


ПРОФЕСИОНАЛНИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И

ЧЕТЕНИ КУРСОВЕ ЛЕКЦИИ

В ЧУЖДЕСТРАННИ

УНИВЕРСИТЕТИ
2002 г. Специализация в Измаилския държавен хуманитарен университет, Украйна
2002-2003 г. Сертификат за успешно участие в семинари на преподаватели от ВУЗ по международния проект Reading & writing for critical thinking (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане), организирани от едноименна фондация
2006 г. Лекционен курс “Българското възраждане и българите от Бесарабия” пред студенти от Държавния хуманитарен университет – Измаил, Украйна

2011 г. Специализация в Башкирския държавен университет, Уфа, Русия
2013 г. Сертификат за обучение по управление на качеството

2013 г. Специализация в Измаилския държавен хуманитарен университет, Украйна
УПРАВЛЕНСКИ

ОПИТ Заместник-ректор по учебната дейност и акредитацията на Великотърновския университет от 2011 г. до 2015 г.
Заместник-ректор по учебната дейност на Великотърновския университет от 2007 г. до 2011 г.
Заместник-декан по учебната дейност на Историко-юридическия факултет на ВТУ от 2003 до 2007 г.
Председател на великотърновския клон на Съюза на учените в България от 2009 г. и член на Управителния съвет на СУБ
Заместник-председател по научноизследователската дейност на великотърновския клон на Съюза на учените в България от 2005 до 2009 г.

Научен секретар на Научния съвет на Историко-юридическия факултет на ВТУ от 2004 до 2008 г.
Член на Управителния съвет на Българското историческо дружество от 2006 г.
Член на Факултетския съвет на Историческия и Историко-юридическия факултет на ВТУ от 1993 г.; член на Факултетския съвет на Православния богословски факултет от 2007 г. и на Факултутския съвет на Юридическия факултут от 2011 г.
ЧЛЕНСТВО В ТВОРЧЕСКИ Член на Съюза на учените в България,

И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ клон Велико Търново
Член на Българското историческо дружествоЧлен-учредител на Център за стопанско-исторически изследвания ( http://csii.bg/test/portfolio-single-petkov.html )


ОБЛАСТИ НА

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ Нова история на България (ХVІІІ - средата на ХХ век)

- отношения между Българската православна църква и държавната власт през ХIХ и началото на ХХ в.;

- политически отношения и нрави в българското общество през ХIХ и ХХ в.;

- история на българския конституционализъм през ХІХ и началото на ХХ век;

- развитие на политическите програми и на идеите за държавно устройство и управление в българското общество през ХIХ в.;

- история на българската култура, културно-историческо наследство и културен туризъм;

- официални и национални празници

УЧАСТИЕ

В НАУЧНИ ФОРУМИ

1990-2016 Г. Участие с доклади и съобщения в над 100 национални и международни научни конференции и сесии (повечето публикувани)

ЧЕТЕНИ КУРСОВЕ ЛЕКЦИИ В бакалавърски програми:

Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. (Възраждане);

Нова история на България 1878 – 1944 г.;

История на българската култура;

Културно-историческо наследство;

История на българската възрожденска култура;

Българската православна църква и държавата ХІХ – ХХ век.
В магистърски програми:

Държавното управление в България ХІХ – ХХ век – идеи и практика;

Програми за национално освобождение и идеи за държавно устройство в българското общество ХІХ век;

Българско възрожденско културно-историческо наследство;

Религиозен туризъм/ Поклоннически туризъм;

Българският конституционализъм през ХІХ и началото на ХХ век.


НАУЧНО РЪКОВОДСТВО

НА ДОКТОРАНТИ Николай Николов, „Григорий Доростоло-Червенски – църковен и обществен деец” – докторант на самостоятелна подготовка в ШУ “Епископ Константин Преславски” (Научен ръководител 2005-2008 г.).
Момчил Маринов Кънчев, „Стопанско развитие на Казанлъшкия край 1878 – 1944”. – задочен докторант в катедра „Нова и най-нова история на България” на ВТУ (Научен ръководител от 2009 г., защитена 2015 г.)
Димитрина Александрова, „Капитан Петко войвода – живот и дейност” – редовен докторант в катедра „Нова и най-нова история на България” на ВТУ (Научен ръководител от 2012 г.)
Драгомир Георгиев, „Границите на България (1870-1912 г.)” – редовен докторант в катедра „Нова и най-нова история на България” на ВТУ (Научен ръководител от 2013 г.)
Николай Цонев, „Историческото знание през Възраждането (20-те – 70-те години на ХІХ век) – редовен докторант в катедра „Нова и най-нова история на България” на ВТУ (Научен ръководител от 2014 г.)
Йордан Минчев, „Иларион Ловчански и Кюстендилски – живот и дейност” – редовен докторант в катедра „Нова и най-нова история на България” на ВТУ (Научен ръководител от 2015 г.)
Иван Христов, „Габровската община през ХІХ век“ – редовен докторант в катедра „Нова и най-нова история на България” на ВТУ (Научен ръководител от 2016 г.)
Марина Николаева, „Занаяти и търговия в Ловешкия край през Възраждането” – редовен докторант в катедра „Нова и най-нова история на България” на ВТУ (Научен ръководител от 2016 г.).


РЕЦЕНЗИИ НА

ДИСЕРТАЦИИ Венета Стоянова Гайдарджиева-Пенева, Местното самоуправление в Старозагорската община (1849 - 1912). Дисертация за присъждане на образователната и научната степен “доктор”, защитена през 2004 г. пред Специализирания научен съвет по нова и най-нова история (Рецензент)
Румен Петров Липчев, Българското възраждане в Силистра. Дисертация за присъждане на образователната и научната степен “доктор”, защитена през 2006 г. пред СНС по нова и най-нова история (Рецензент)
УЧАСТИЯ В НАУЧНО ЖУРИ

Становище за дисертационния труд на доц. д-р Елена Василева Попова на тема „Литургични и социални функции на иконата през Възраждането” за присъждане на научната степен „доктор на изкуствознанието“; професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, Православен богословски факултет при ВТУ „Св. св. „Кирил и Методий“, Катедра „Църковни изкуства“ 26.06.2012 г.;


Рецензия за дисертационния труд на доц. д-р Маргарита Николова Карамихова на тема „Динамика на свети места. Поклонничества и религиозни пътешествия в постсоциалистическа България (етнологическа перспектива)” за присъждане на научната степен „доктор на науките за културата”; Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; научна специалност Етнология. Исторически факултет, Катедра „Нова и най-нова история на България“ 17.09.2013 г.;
Становище по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.2. история и археология (история на България – най-нова история на България), обявен от ВТУ в Държавен вестник, бр. 28, 19 март 2013 г., единствен кандидат гл. ас. д-р Лора Дончева Григорова, 04.09.2013 г.;
Становище по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.2. история и археология (архивистика и музеология),, обявен от ВТУ в Държавен вестник, бр. 28, 19 март 2013 г., единствен кандидат гл. ас. д-р Анка Тодорова Игнатова, 04.09.2013 г.;
Становище за дисертационния труд на Веселина Йорданова Антонова на тема „Читалище „Зора” в Русе 1866-1877 г.” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”; професионално направление: История и археология – 2.2; Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет; Катедра „Нова и най-нова история на България”, 13.05.2014 г.;
Становище по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 3. социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.1. социология, антропология и науки за културата (етнология), обявен от ВТУ в Държавен вестник, бр. 26, 21 март 2014 г., единствен кандидат доц. днк Маргарита Николова Карамихова, 03.09.2014 г.;
Рецензия за дисертационния труд на Десислава Андреева Енева на тема „Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век” за присъждане на образователната и научната степен „доктор”; професионално направление Журналистика, Софийски университет, Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „История и теория на журналистиката”, 09.10.2014 г.;
Становище за дисертационния труд на Момчил Маринов Кънчев на тема „Стопанското развитие на Казанлъшкия край (1878-1944 г.)” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”; професионално направление: История и археология – 2.2; Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет; Катедра „Нова и най-нова история на България”, 16.01.2015 г.;
Рецензия за дисертационния труд на Николай Тодоров Атанасов на тема: „Формиране и развитие на Старозагорската епархия XV–XX в.” за придобиването на образователната и научна степен „доктор” в научна област: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление: 2.2 „История и археология”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, Катедра „Стара и средновековна история”, 07.10.2015 г.
Становище за дисертационния труд на доц. д-р Лизбет Любенова на тема: „Борис Охридски – последният български владика в Македония“ за придобиване на научната степен „доктор на историческите науки“ в научна област: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление: 2.2 „История и археология”, Институт за исторически изследвания към БАН, 11.07.2016 г.
УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ

КОЛЕГИИ НА БЪЛГАРСКИ И

ЧУЖДИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

Епохи. Списание на Историческия факултет на ВТУ. (Член на редакционната колегия 2006–2016 г.).
Дриновський збiрник. Том І-VІ. Харкiв – Софiя, 2007-2013 (Член на международната редакционна колегия).
НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ Научен консултант и участник във филмите „Пътят на Левски”(2007, режисьор Юлия Кънчева), ”Снимка след 100 години”(2008, режисьор Николай Василев), „Щрихи от първия български парламент”(2009, режисьор Иван Трайков), „Урок по независимост” (2010, режисьор Елена Машкова)


ОТЛИЧИЯ Награда за високи научни постижения за млади учени на Съюза на учените за 2001 г.
Академична награда на Великотърновския университет за 2001 г.
Награда за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки на Съюза на учените за 2004 г.
Награда на Съюза на учените за социално значим труд за 2010 г. за книгата „Преди сто и повече години”, В. Търново, 2009.
Наградата „Велико Търново” за 2013 г. за принос в развитието на историческата наука, активна обществена, научноизследователска и преподавателска дейност
Почетен професор на Измаилския държавен хуманитарен университет (Украйна) от 08.10.2015 г.

H INDEX H-index – 2; Harzing’s Publish or Perish h-index – 2; РИНЦ h-index – 2.
ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ СЪС СПИСЪК

НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

(Researcher ID и др.):

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=5vZbt3wAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title
http://liternet.bg/publish11/petko_petkov/bibl.htm
ПУБЛИЧНА СТРАНИЦА

https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-910648172311458/?fref=photo
Своден каталог НАБИС –

национален каталог на

академичните библиотеки

в България

http://primo.nalis.bg/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(1UI0)=contains&scp.scps=scope%3A%28ALL%29%2Cscope%3A%28LSU_aricles+%29&frbg=&vl(28101403UI1)=all_items&tab=default_tab&dstmp=1468477727377&srt=rank&vl(12610808UI0)=any&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=51&vl(freeText0)=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE+%D0%A1%D1%82.+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&vid=NALIS_VIEW&fn=search
ПУБЛИКАЦИИ НА

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО СТ. ПЕТКОВ

КНИГИ
1992

Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. Съавтор: Вера Бонева. В. Търново : Аста, 1992. 202 с.
1993

Българите пред Европа през 1869 година. Съавтор: Вера Бонева. В. Търново: Аста, 1993, 96 с.

Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове VII век - 1948 г. Съавтори: Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, М. Палангурски, М. Минчев, Н. Проданов. В. Търново: Аста, 1993, 289 с. (П. Ст. Петков, Българско възраждане ХVIII в. - 1878 г., с. 101-147).

1996

Кратка стопанска история на България. Съавтори: Ив. Тютюнджиев, Пл. Павлов, Ив. Лазаров, М. Палангурски, Л. Дончева. В. Търново: Faber. 1996, 224 с. (П. Ст. Петков, Обществено-икономическо развитие на българските земи през Възраждането, с. 81-126).
1997

История и култура на България в дати. Възраждане. Съавтори: Ив. Радев, Р. Радев, Е. Налбантова. В. Търново: Слово, 1997, 368 с.
1999

На изпит по история на България. Съавтори: Ив. Лазаров, М. Палангурски. В. Търново: ИК Марков, 1999, 175 с. (П. Ст. Петков, Българско възраждане, с. 49-97).
Климент Браницки и Търновски – архиерей и държавник (1878–1901) : [Дисертация] / Официални рецензенти: ст.н.с. I ст. дин Радослав Попов; доц. д-р Димитър Саздов. Утвърдена от ВАК с протокол № 11 от 09.11.1999 г.
2000

Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) - архиерей и държавник 1878-1901. В. Търново: ПАН-ВТ, 2000, 435 с.

Отзив: Владимир Шумелов. // Света гора : Алманах за литература и изкуство, 2003, № 4 „Г”, с. 289.
2002

Документи за Новата история на България ХIХ – началото на ХХ век (Българският въпрос в международните договори. Програми за политическо самоуправление. Искания за национална еманципация в хода на българо-гръцкия църковен спор. Устройствени документи на възстановената българска държава. Отношения между Българската православна църква и държавната власт. Речник и карти). В. Търново : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2002. 312 с.

История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. Одобрен от МОН. Съавтори: Й. Андреев, Е. Стателова, Кр. Мутафова, Т. Мишев. София: Кръгозор, 2002, 360 с. (П. Ст. Петков, Начало на Новата история на България. Възраждане, с. 163-248); Второ изд. С., 2012. Одобрен от МОМН.

2003

Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 300 с.

Рецензия.: Калчо Калчев. // Исторически преглед, 2005, № 1-2, с. 291-295 // Отзив: Света гора : Алманах за литература и изкуство, 2005, № 6 „Е”, с. 463.

История на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 233 с.

Рецензии: Вера Бонева. // Педагогика, 2003, № 7, с. 104–106.

Светла Глушкова. // Великотърновската Алма матер има своя история. // Наука, 2005, № 1, с. 79.История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Съавтори: Ив. Лазаров, Ив. Тютюнджиев, В. Стойчева, М. Палангурски. В. Търново: Слово, 2003. 160 с. (П. Ст. Петков, Начало на Новата история на България. Българско възраждане, с. 83-107).

Кой кой е във Великотърновския университет? Преподавателите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Съавтор. В. Търново, 2003, 321 с.
2005

Историята като полифония. Изследвания по нова история на България (От Българската завера 1835 до Крайовския договор 1940 г.). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, 359 с.

Отзив: Радослав Радев. // Света гора : Алманах за литература и изкуство, 2007, № 8 „З”, с. 544.
2006

Помагало за класния ръководител. Съавтор. В. Търново, 2006, 218 с. (П. Ст. Петков. Важни дати от историческия календар на българите, с. 19–77).
2009

Преди сто и повече години : Изследвания и очерци по нова история на България. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. 292 с.

Рецензия: Йорданка Гешева. // Исторически преглед, 2010, кн. 5-6, с. 220-223.

Отзив: Радослав Радев. // Света гора : Алманах за литература и изкуство, 2010–2011, № 11 „К”, с. 704-706.

2012

Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. (Институционални отношения). В. Търново : Изд. „Фабер”, 2012. 568 с. (с илюстрации и карта).

Рецензии: Веска Николова. // Исторически преглед, 2012, кн. 5-6, с. 221-224.

STOYANOVA ROSITSA, BULGARIAN ORTHODOX CHURCH AND STATE POWER IN THE BULGARIAN PRINCIPALITY/KINGDOM 1878-1912. (INSTITUTIONAL RELATIONS). VELIKO TARNOVO, “FABER” PUBLISHING HOUSE, 2012. 568 PP. // BULGARIAN HISTORICAL REVIEW, 2013, № 1-2, р. 175-177.СТУДИИ И СТАТИИ
1989

Отношението на буржоазната опозиция към възвръщането на Южна Добруджа към България през 1940 г. // Петнадесети пролетен колоквиум „Професор д-р Пеньо Русев” с възпитаници на ВТУ „Кирил и Методий”, 4 април 1989 г. : Резюмета. Ч. 1. Исторически науки. – В. Търново : ВТУ Св. св. Кирил и Методий, с. 38.


1991

Митрополит Климент Търновски и Стамболовият режим (1887–1894 г.). // Духовна култура, 1991, № 3, с. 15–19.


1992

Българската общественост и възвръщането на Южна Добруджа към България през 1940 година. // България, Балканите и Европа. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Под ред. на проф. Р. Попов. В. Търново, 1992, с. 273-280.

Един епизод от обществено-политическата дейност на Търновския митрополит Климент. // Петропавловският манастир - средище на духовен живот. Сб. статии. Под ред. на проф. Ив. Радев. В. Търново, 1992, с. 138-149.

Търновският митрополит Климент и възстановяването на дипломатическите отношения между България и Русия (1894-1896 г.). // Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическата история на България. Юбилеен сборник. Под ред. на проф. Д. Леков. Варна, 1992, с. 145-153.1993

Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. // Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131.

Православните български архиереи в Учредителното и Първото Велико народно събрание 1879 г. // Духовна култура, 1993, № 10, с. 15-23.

Толерантността – труднопостижима, но необходима добродетел [По повод книгата "Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични. свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те г. на ХIХ в.", В. Търново, 1992]. // Участие, 1993, № 3, с. 4-7.1994

Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. // Общество и право, 1994, № 11-12, с. 28-30.

Управлението на Стефан Стамболов и Православната църква в Княжество България (1887-1894). // Епохи, 1994, № 1, с. 63-74.

Климент Браницки и Търновски като министър-председател на Княжество България. // Исторически преглед, 1994-1995, № 5, с. 118-133.

За историческата обусловеност на резултатите от Балканските войни. // Участие, 1994, № 2, с. 19–22.
1995

Капитан Георги Мамарчев и Българската завера от 1835 година. // Неделник (В. Търново), № 8, 14–27 апр. 1995, с. 8–9.

Митрополит Климент Търновски и защитата на Съединението. // Съединението на България от 1885 година и национално-обединителната програма на българите. Сб. статии. Под ред. на проф. Е. Стателова. Пловдив, 1995, с. 109-114.

Първата българска историческа монография за Балканските войни. Съавтор: В. Бонева. // Балканските войни 1912-1913. Сборник статии от научна конференция “80 години от началото на Балканските войни”, октомври 1992. Под ред. на доц. И. Тодоров и др. В. Търново, 1995, с. 137-147.1996

Априлската епопея и българският въпрос. // [Сто и двадесет] 120 години Априлско въстание. В. Търново, Фонд 13 века България : [Юбилейно издание], 25 април 1996, с. 1–4.

Климент Браницки и Търновски - български архиерей и държавник (1878-1901 г.). // Болгарский ежегодник. Т. II. Под ред. на В. И. Кадеев и др. Харьков-София, 1996, с. 121-131.

Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г. // Епохи, 1996, № 3, с. 23-33.

Отново по въпроса за партиите в България след Освобождението. // Другият в историята. Сборник материали от научна конференция 7-9 май 1992. Под ред. на проф. П. Ангелов и проф. М. Лалков. Кюстендил, 1996, с. 82-98.

Фило-фобският комплекс или за главното и второстепенното в българската външнополитическа ориентация през ХIХ век. // Участие, 1996, № 3-4, с. 7-9.1997

Българският въпрос (1856-1878) - перспективи, идеи, реализация. // Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”. Кн. 54. История. В. Търново, 1997, с. 244-256.

Руско-турската война 1877-1878 г. и българският въпрос. // Участие, 1997, № 4, с. 20-23.

Екзарх Йосиф I и архиереите от Княжество България - пръв сред равни или център и периферия. // 120 години от избирането на Ловчанския митрополит Йосиф за български екзарх. Юбилеен вестник (Ловеч), октомври 1997, с. 8.1998

Възрожденските мемоари на Киро Тулешков през погледа на историка. // Проглас, 1998, № 1, с. 158–164.


1999

За “демократизма” на българите. // Епохи, 1999, № 1–2, с. 85–104.

За развитието на отношенията между Българската православна църква и държавната власт (1878 - 1896). // Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. Научна конференция - София, 27-29.ХI.1997. Под ред. на проф. Г. Бакалов, проф. Р. Радкова и др. София, 1999, с. 190-210.

2000

Българската православна църква и откъсването на Северна Добруджа от диоцеза на Екзархията (1877-1879 г.). // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VII. В чест на проф. дин Петър Тодоров. В. Търново, 2000, с. 343-356.

Българският проект за конституция от 1879 година. (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на ХIХ в.). // Исторически преглед, 2000, № 3-4, с. 56-90.

Монархия или република. Изборът на българския елит през Възраждането. // Дни на науката 2000. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново, 2000, с. 54-69.

Православная церковь и государственная власть в Княжестве Болгарии (1878-1896). // Bulgarian historical rewiew, 2000, № 3-4, р. 54-75.
2001

Великите сили и балканските държави в плановете за разрешаване на българския въпрос през ХIХ в. (1856-1878 г.). // България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов, 30-31 октомври 1998 г. В. Търново, 2001, с. 485-507.

За горната хронологическа граница и за понятието “Българско възраждане”. // История, 2001, № 2-3, с. 55-67.

Войската в българските политически програми 1856-1879 г. // Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив, 5 октомври 2001. В. Търново, 2001, с. 98-107.

За ползата от историята днес. // Наука, 2001, № 6, с. 51–54.

Политическите нрави в българското общество през втората половина на ХIХ век и европейската ориентация на елита. // Общества в преход - теория и практика. Сборник доклади от Шеста международна научна конференция. В. Търново, 2001, с. 181-194.

Развитието на идеите за държавно устройство и управление във възрожденския периодичен печат (1856–1876 г.). // Общества в преход – теория и практика : Сб. доклади от V-та международна научна конференция В. Търново 2000 г. В. Търново : Информационно-документален център на Съвета на Европа, 2001, с. 48–63.
Grossmächte und Balkanländer: Die Pläne zur Lösung der Bulgarischen Frage im 19. Jahrhundert (1856–1878). // Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Band 3. Pulverfass Balkan. Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rouse, Oktober 1998, Röhrig Universitätsverlag. – St. Ingbert (Deutschland), 2001, p. 249–264.

2002

Государственная власть и православная церковь в Болгарии (1878–1896 гг.). // Науковий вiсник Измаïльського державного гуманиiтарного унiверситету. – Измаïл, 2002, Випуск 13, с. 6–11.

Идеите за конституционно-монархическо и парламентарно-демократично държавно устройство и управление в българското общество през ХIХ век (1856-1879). // Международен семинар по български език и литература. Т. 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия. В.Търново, 22-23.VIII.2001 г. В. Търново, 2002, с. 323-343.

Опит за типологизиране на идеите за държавно устройство и политическо управление през Възраждането. // Човекът и законът - минало, настояще, бъдеще. Научна конференция - април 2000 г. Исторически факултет - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Юридически факултет - СУ “Св. Климент Охридски”. В. Търново, 2002, с. 47-59.

От Гюргево и Оборище до Сан Стефано, Берлин и Търново. // Гард (В. Търново), № 1, юли 2002, с. 14–16.
2003

Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски (1841-1901). // Списание на БАН, 2003, № 3, с. 57-60.

Историята като полифония или за ползата от историята днес. // Света гора, 4, 2003, с. 261-267.

Монархическият институт в българските идеи и проекти за държавно устройство (1856–1876 г.). // Християнската традиция и царската институция в българската култура : Международна научна конференция, посветена на проблема за взаимодействието на владетелската институция в България с правилата и традициите на християнската религия, II. Шумен, 2002. Шумен : УИ „Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 100–116.

Народното събрание в българските идеи и проекти за държавно устройство (1856-1876 г.). // Памет и дълг. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. В. Търново, 2003, с. 186-199.

Съдбата на българския възрожденски идеал (Бележки върху развитието на идеите за държавно устройство и политическо управление и реализацията им през ХIХ и ХХ век). // Двадесетият век. Опит за равносметка. Сборник с доклади от българо-германска конференция, проведена на 3-4 март 2000 г. София, 2003, с. 127-138.


Професор д-р Петър Станчев Горанов. // Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” 1963–2003 : Кратки очерци. В. Търново, 2003, с. 134–135.

Също и в: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” 1963–2008 : Кратки очерци. 2. доп. изд. В. Търново, 2009, с. 165–166.


2004

Капитан Георги Мамарчев и Българската завера от 1835 година. // Електронно списание LiterNet, 23.04.2004, № 4 (53) <http://liternet.bg/publish11/petko_petkov/gmamarchev.htm> (23.04.2004).

Също и в: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука : Научна конференция по повод 40 г. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2003. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 130–135;

http://www.kaminata.net/1835-t20768.html#p135728 03.07.2008.

Отражение на предосвобожденски идеи за държавно устройство и управление в българския проект за основен закон от 1879 г. и в Търновската конституция. // 125 години от приемането на Търновската конституция. Сборник с доклади от научна конференция на български и руски юристи, проведена в гр. В. Търново, 14-16.ІV.2004, София, 2004, с. 222-252.

Държавникът Климент Браницки и Търновски 1878-1901. // Шуменци - строители на съвременна България. Сб. доклади от Националната научна конференция, проведена в Шумен на 22-23 октомври 2004 г. Шумен, 2004, с. 35-41.

Българският национален идеал и резултатите от Руско-турската война 1877-1878 г. // Родолюбец. Алманах. Брой VІ. София, 2004, с. 32-43.


2005

Българските национални празници и българският национален идеал. // Електронно списание LiterNet, 17.11.2005, № 11 (72) <http://liternet.bg/publish11/petko_petkov/bylgarskite.htm> (17.11.2005). Също и в: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев : Изследвания. по случай 60 год. от рождението му. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 16–21; http://www.extremecentrepoint.com/?p=2761http://www.eurochicago.com/2011/03/balgarskite-natsionalni-praznitsi-i-balgarskiyat-natsionalen-ideal/

Периодизацията на новата история на България в учебниците за 11 клас (1996-2004). // Националното историческо образование. Национална конференция 14-15 май 2005 г. В памет на Стефка Коларова. В. Търново: Фабер, 2005, с. 130-136.

Църковно-духовното и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра през ХIХ и началото на ХХ век. // Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. 10-11 ноември 2000 г. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново. 2005, с. 188-197.

2006

Конституционните основи на отношенията между Българската православна църква и държавната власт (1879-1911). // Държава & Църква - Църква & Държава в българската история. Сборник по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2006, с. 308-325.

Българската историческа наука за отношенията между Православната църква и държавната власт (1878-1912). // Историческата наука в България - състояние и перспективи. Материали от Кръгла маса по повод Анкетното проучване "Историци за историята", проведена на 23-24 ноември 2005 г. в Института по история при БАН, София. София, 2006, с. 240-262.

Въпросът за периодизацията на новата българска история в историческата литература след 1989 година. // Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция. София, 10-11 ноември 2004 г. Съст.: доц. д-р И. Баева и доц. д-р Пл. Митев. София, 2006, с. 195-208. Също и в: Дриновський збiрник. Т. 4. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161.

Идеи за национално освобождение и проекти за държавно устройство в българското общество през 1876 г. // Българско възраждане. Идеи - Личности - Събития. Годишник на Общобългарския комитет "Васил Левски". Т. 8. София, 2006, с. 377-390.

„Стари” и „млади” в областта на идеите за държавно устройство и управление 1856–1879. // Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив [Научен форум „Пловдивски приноси – 2006” : „Млади” и „стари” в Българското възраждане, 10-11 октомври 2006], Т. 4, 2006, с. 49–63.

Тодор Бурмов и отношенията между Българската православна църква и държавната власт. // Строителите на съвременна България и Габрово. Сборник доклади и съобщения от научна конференция, посветена на 170-годишнината от рождението на Тодор Бурмов и 125-годишнината от съставянето на първото българско правителство, проведена на 25 юни 2004 г. Габрово, 2006, с. 17-22.
2007

Александър Екзарх - княз на България? // Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97) <http://liternet.bg/publish11/petko_petkov/aleksandyr.htm> (07.12.2007).

Също и в: Александър Екзарх и българските пътища към Европа ХІХ – началото на ХХ век : Материали от международна конференция, Ст. Загора, 7–8 май 2005 г. Ст. Загора : Кота, 2005, с. 211–222. Също и на френски език, с. 206–216.
Заветите на Левски и българският национален идеал. // Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 9, 2007, с. 79–84.

Законодателни основи на отношенията между Българската православна църква и държавната власт (1879–1911 г.). // Дунав–Днестър: човек и общество. Годишник на Тараклийския държавен университет. Том 1. – Кишинев, 2007, с. 57–70.


Конфликтът между държавната власт и Православната църква в Княжество България през 1880 г. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие : Научна конференция, 1 ноември 2006 г. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 5–16.

Съединението в историческата съдба на българския народ. // Дриновський збiрник. Том І. Харкiв-Софiя, 2007, с. 125-127.


2008

Българското националноосвободително движение през ХІХ век и Руско-турската война 1877–1878 г. // [Сто и тридесет] 130 години от Руско-турската война 1877–1878 г. и Шипченската епопея : Материали от научни изяви на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, посветени на годишнините. Казанлък : Ирита, 2008, с. 7–20.


Идеите на Васил Левски за бъдещата българска държава и управление. // Безсмъртието на Васил Левски : Сб. с доклади от Международна научна конференция, проведена на 12 юни 2007 г. в Тараклийския държавен университет по случай 170-годишнината от рождението на Апостола. Кишинев : S.S.B., 2008, с. 17–24.
Краят на Руско-турската война 1877–1878 г. – Одрин, Сан Стефано или Берлин? // Историята – професия и съдба : Сб. в чест на 60-годишнината на чл.-кор. дин Георги Марков. София : Тангра ТанНакРа ИК, 2008, с. 83–90.

Моите книги в Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. // Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията : Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 24–25 април 2007 г. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 49–67.

Резултатите от Руско-турската война 1877–1878 г. и въпросът за възстановяването/началото на българската държава. // [Сто и тридесет] 130 години от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) и възстановяването на българската държавност. От емпирично историко-хронологично към теоретично осмисляне : Юбилейна международна научна конференция, 19–20 февруари 2008 г., УНСС. София, 2008, с. 149–154.
Руско-турската война 1877–1878 г. като периодизационна граница в новата история на България. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция, 31 октомври 2007 г. Т. 2. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 95–101.

2009

Българският конституционализъм през ХІХ век, българският проект за основен закон от 1879 г. и Търновската конституция. // Учредителното събрание и българските конституции : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, читалище „Надежда”, 9 февруари 2009 г. София : Народно събрание на Република България, 2009, с. 15-42.


Българският манифест на еволюционизма. За някои негероични аспекти на героичната 1876 година. // Известия на Българското историческо дружество, № 40, 2008, с. 382–386.

Българският проект за конституция от 1879 година – основополагащ документ на модерната българска държавност. // [Сто и тридесет] 130 години модерна българска държавност : Иван Стоянов. 60 години, отдадени на историята и висшето образование. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 142–161.


Българското националноосвободително движение през ХІХ век и Освобождението на България. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 3. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 267–279.

Държавата да процветне : Идеи за държавно устройство и управление до свикване на Учредителното събрание. // За буквите – О писменехь. Кирило-Методиевски вестник, № 30, май 2009.


За политическите нрави в българското общество през ХІХ в. // Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. – София : Академично издателство „Проф. М. Дринов”, 2009, с. 225–244.

Монархическият институт в българските идеи и проекти за държавно устройство (1856-1879). // Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 11, 2009, с. 84-112.


От Одрин през Сан Стефано до Берлин (за изхода и резултатите от Руско-турската война 1877–1878 г.). // Историк със съдба на творец и преподавател : Сб. в чест на 60-годишнината на проф. дин Людмил Спасов. Том 1. [В. Търново] : Фабер, 2009, с. 162–170.
Политическо и историческо значение на „основите на мира” (Одринското примирие) от 19/31 януари 1878 г. // [Сто и тридесет] 130 години от Руско-турската война (1877–1878 г.) и Освобождението на България : [Материали от международна научна конференция 16–17 април 2008, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"]. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 133–140.

Руско-турската война от 1877–1878 г. и началото на новата българската държава. // Дриновський збiрник. Том 3. Харкiв – Софiя, 2009, с. 155-160.


Списание „Духовен прочит” на епископ Климент Браницки. // Слово и образ, 2009, № 1, с. 50–59.
Улога Петропавловске духовне школе код Ласковца за усвајање вредности бугарске и светске културе. // Protivurečnosti socijalizacije mladih I uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti culture mira.Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet. Niš, 2009, 467-477.
2010

Левски и освобождението на българите. // Електронно списание LiterNet, 18.07.2010, № 7 (128) <http://liternet.bg/publish11/petko_petkov/levski.htm> (18.07.2010);

Също и в: България и българите в Европа : Доклади от Юбилейната научна конференция, посветена на 65-та годишнина на Съюза на учените в България и 45-та годишнина на Великотърновския клон на СУБ. В. Търново : Фабер, 2010, с. 66–74.
Българската православна църква и държавната власт в Княжество България (1879–1883). // Sine ira et studio : Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. София : Академично издателство „Проф. М. Дринов”, 2010, с. 338–360.
Българското националноосвободително движение и въстанието от 1850 година. // Михайлов, Михаил. Въстанието от 1850 година в Белоградчишко. София : Уникарт, [2010], с. 7–15.
За един „мъртвороден” член от Търновската конституция. // De jure : Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, № 1, с. 79–84.
Климент Браницки и Търновски като педагог и ректор на Петропавловското богословско училище. // [Двадесет и пет] 25 години Педагогически факултет: Научна конференция с международно участие, 6–7 ноември 2009, В. Търново : Сб. доклади. В. Търново : Фабер, 2010, с. 74–79.
Предговор. // Митев, Трифон. Календар. По едно време в Чирпан и Чирпанско. Стара Загора : Лаген, 2010, с. 3–4.
2011

Болгарский Экзархат: болгарская предгосударственность Нового времени 1870–1879 гг. // Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХІV. Материалы международной научной сессии кафедры новой и новейшей истории БашГУ 25 апреля 2011 года. Уфа : Министерство образования и науки Русской федерации ; Башкирский государственный университет, 2011, с. 85–105.


В памет на проф. Александър Бурмов. // Дни на науката’2011. Т 1. СУБ – Клон В. Търново. В. Търново : Фабер, 2011, с. 11–12.
Архиереите от Княжество България и Екзарх Йосиф І – към типологизиране на отношенията (1878–1912 г.). // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 4. : Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, 29–31 октомври 2009. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 553–559.
Българската екзархия и българската държава – проблеми на институционалните отношения. // Изв. на Българското историческо дружество, № 41, 2011, с. 213–229.
По някои проблеми на отношенията между Българската православна църква и държавната власт в Княжество България. // Свидетелства на традицията : Сб. материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 305-344.
Търновската конституция и българският конституционализъм ХІХ - началото на ХХ век. // Дни на науката’2010. – В. Търново, 2011, с. 30–45.
За периодизацията на Новата история на България. – В: Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161.
Търновската конституция и моделът на държавно управление в България. // Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България : Материали от научна конференция, В. Търново, 3 юни 2011 г. София, 2011, с. 273–281.
Учредителният дебат „за” и „против” забраната на прозелитизма през 1879 г. // De jure. Официално издание на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, № 1, с. 63–65.
2012

Българската православна църква и Независимостта на България 1908–1909 г. [В памет на проф. д-р Петър Горанов]. // Епохи, 2012, № 2, с. 70–76.


Велчо Атанасов и Българската завера от 1835 г. // Бележити българи. Т. 5. Българското възраждане – от Паисиевата история до Кримската война / Пл. Павлов – отг. ред. – София, [2012], с. 46–51. ISBN: 978-954-574-085-5.
Капитан Георги Мамарчев (в съавторство с Н. Червенков) // Бележити българи. Т. 5. Българското възраждане – от Паисиевата история до Кримската война / Пл. Павлов – отг. ред. – София, [2012], с. 38-45. ISBN: 978-954-574-085-5.
Екзарх Антим І и епископ Климент Браницки за актуалните проблеми на Българската православна църква след Берлинския конгрес 1878 г. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 5 : Научна конференция, 27 октомври 2010 г. (В чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов). В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 177–182.
Шипченската епопея и Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.

http://shipka.org/shipchenskata-epopeya-i-rusko-turskata-osvoboditelna-vojna-1877-1878-g-dots-d-r-petko-st-petkov/ [2012].
Bulgarian historiography from september 9, 1944 until november 10, 1989 about the relations between the Orthodox church and the State power in Bulgaria (1878–1912). // Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130.


2013

Българската екзархия и българската преддържавна модерност 1870–1879 г. // Теология и социум. Съвременни перспективи : Сб. доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” [17–18 октомври 2011 г., В. Търново]. София : Омофор, 2013, с. 196–217.


Българската историография от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за отношенията между православната църква и държавната власт в България (1878–1912 г.). // Епохи, 2013, № 2, с. 112–122.
Българската православна църква и първата парламентарна мисия в Русия през 1879 г. // България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев : S.Ş.B., 2013, с. 243–247.
Екзархията като българска протодържава. // Балканите – език, история, култура. Т. 3. Трета международна научна конференция – 14–15 октомври 2011 г. В. Търново [УИ „Св. св. Кирил и Методий”], 2013, с. 153–163.
Кога свършва новата и започва най-новата история на България. // България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 6. Научна конференция 28 октомври 2011 г. : [CD–ROM]. В. Търново УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 161–167.
Предговор. // Минчева, Т. Град Велико Търново и околностите му в историческата ни памет : Сб. с научни и научнопопулярни статии за събития, дати, личности и паметни знаци. Киев, 2013, с. 7.
2014

50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Слово при откриването на Майските четения „Дни на науката’2013”, организирани от Съюза на учените в България – клон Велико Търново. // Дни на науката’2013.. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново, 2014, с. 13-14.


Българската православна църква и държавната власт в Княжество България по време на т.нар. „Режим на пълномощията” 1881-1883 г. // Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Христо Глушков. Изследвания по случай 70 години от рождението му. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, с. 158-179.
Войните като граници в новата история на България. // Епохи, 2014, кн. 2, с. 172-185.
Отношенията между Българската православна църква и държавната власт в Търновската конституция. // 135 години от приемането на Търновската конституция. Сборник от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. София, 2014, с. 139-148. ISBN 978-954-730-891-6
Идейното наследство на Климент Браницки и Търновски. // Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, с. 230-254. ISBN 978-954-524-982-2.
The wars as border landmarks of the Modern Bulgarian History. // International Conference. Balkan Worlds II: Balkan Perceptions of War and Revolution in the Long Nineteenth Century (1789-1918). Dept. of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia, Thessaloniki, November 27-29, 2014, List of Abstracts, p. 39.

2015

„Веднъж да бъде начало”. Предговор. // Михайлов, М. Националноосвободително движение през първата половина на ХІХ век в северозападните български земи. С., 2015, с. 5-9. ISBN 978-954-2953-42-5.


Dynamics of the Official Holidays in the Third Bulgarian State (1878-2014). // 11th Annual Conference of the SIEF. Working Group on the Ritual Year. Traditions and Transformation. Kazan (Volga Region) Federal University. June 4-7, 2015. Kazan – Rostov-on-Don Pechatnaya Lavka. 2015, p. 43-44. Compiled by Nina Vlaskina, Irina Sedakova, Guzel Stolyarova. English Revision: Elizabeth Warner. ISBN 978-5-906429-10-0.
Исторически поглед към някои обекти от творчеството на майстор Колю Фичето. // Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Т. 1. 2015. Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 145-годишнината от създаването на БАН. В. Търново, 26-27 ноември 2014 г. В. Търново, Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015, с. 5-13.

http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-1/KIN-2014-1.pdf ISSN 2367-8038
Балканът като ориентир и мерило. // Регионален исторически музей Габрово. Известия. Том ІІ, 2014. Фабер, 2015 [Материали от първата конференция на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи”], с. 11-16 ISSN 2367-783X.
Болгарская православная церковь и государственная власть в Княжестве/Царстве Болгария (1878-1912 гг.). Замечания и выводы. // Дунайскi науковi читання: Европейский вимiр i регiональний контекст. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï, присвяченоï 75-рiччю Измаïльського державного гуманиiтарного унiверситету. Т. І: Iсторiя. Економiка. Педагогiка. Iзмаïл, 2015, с. 63-67. ББК 72 (4 Укр) УДК 001.6 (477.74) Д-83
Петдесет години Съюз на учените във Велико Търново. // Дни на науката’2014. СУБ – Клон Велико Търново : Посвещава се на 50-годишнината на Великотърновския клон на СУБ. В. Търново, 2015, с. 11-22. ISSN 1314-2283
Майстор Колю Фичето и българската памет. // Наука, г. ХХV, 2015, кн. 5, с. 59-64. ISSN 0861 3362
The Wars as Chronological Limits in the Modern History of Bulgaria.  Venets,  6, 33-48 (2015). http://www.venets.org/getfile.php?id=200
BULGARIAN CONSPIRACY OF 1835 - FIRST ACTIVITY THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT IN THE NINETEENTH CENTURY // Историческо бъдеще, 2015, 1-2, с. 177-187.

Издательство: Асоциация Клио-06 (София)


ISSN: 1311-0144

Българската завера от 1835 година – първа проява на националноосвободителното движение през ХІХ век // Историческо бъдеще, 2015, 1-2, с. 177-187.


2016

Моят Казанлък. // Казанлък в миналото и днес. Книга ІХ. 2016, с. 7-12. ISSN 1310-3466.


Майстор Колю Фичето и българската памет (По повод 215 години от рождението му). // Дни на науката’2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. В. Търново, Изд. „Фабер“, 2016, с. 11-13. ISSN 1314-2283

РЕЦЕНЗИИ
1991

Людмил Петров. Проблеми на военната политика на България 1934–1939. С., 1990. // Военноисторически сборник, 1991, № 4, с. 151–153.


1993

Иван Стоянов. Славянските комитети и българското освободително движение след Априлското въстание. С., 1992. // Военноисторически сборник, 1993, № 1, с. 208–210.


1995

Георги Плетньов. Чорбаджиите и българската национална революция. В. Търново, 1993. // Военноисторически сборник, 1995, № 2, с. 222–224.


Бесарабски българи опълченци в Руско-турската война (1877–1878) [Отзив за книгата на д-р Калчо Калчев]. // Неделник (В. Търново), № 18, 6–12 септември 1995, с. 11.
1998

Димитър Игнатовски. Митрополит Климент Търновски. Жизнен път и обществено-политическа дейност. Шумен, 1996. // Исторически преглед, 1998, № 1–2, с. 253–269.НАУЧЕН РЕДАКТОР. РЕЦЕНЗЕНТ. СЪСТАВИТЕЛ
Бонева, Вера. Пътеводител в проблематиката и литературата по история на Българското възраждане. Шумен : Хелион, 1999. 48 с. (Редактор)
Петър Тодоров. Биобиблиография. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000. 68 с. (Съставител и научен редактор)
Андреева, Десислава. Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832–1905) : Опит за просопография. – В. Търново : Faber, 2002. – 127 с. (Рецензент)

Русев, Щилиян. Освобождението на Нова Загора (1877–1878 г.). – Нова Загора : Рефлекс-Петър Абов, 2002. – 264 с. : с портрети, факсимилета, илюстрации. (Рецензент)


Гайдарджиева-Пенева, Венета Стоянова. Местното самоуправление в Старозагорската община (1849–1912) : Дисертация за присъждане на образователната и научната степен “доктор”, защитена през 2004 г. пред СНС по нова и най-нова история. (Рецензент)
Бонева, Вера. Възраждане. България и българите в преход към Новото време : Акад. обзор. Шумен : УИ „Епископ Константин Преславски”, 2005. 502 с. (Научен редактор)
Липчев, Румен Петров. Българското възраждане в Силистра : Дисертация за присъждане на образователната и научната степен “доктор”, защитена през 2006 г. пред СНС по нова и най-нова история. (Рецензент)
Бонева, Вера, Росица Ангелова, Тодор Тодоров. Тестове по история на България. Шумен, 2009. 139 с. (Научен редактор)
Учредителното събрание и българските конституции : Сб. доклади от научната конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, читалище „Надежда”, 9 февруари 2009 г. София, 2009. (Научен редактор)
Дни на науката’2009. СУБ – Клон Велико Търново. В. Търново, 2010. (Отговорен редактор)
България и българите в Европа : Доклади от Юбилейната научна конференция “България и българите в Европа”, посветена на 65-годишнината на Съюза на учените в България и 45-годишнината на Великотърновския клон на СУБ. В. Търново : Фабер, 2010. (Отговорен редактор)
Дни на науката’2010. СУБ – Клон Велико Търново. В. Търново, 2011. (Отговорен редактор)
Дни на науката’2011. Т. 1–2. СУБ – Клон Велико Търново : Посвещава се на 100-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Александър Бурмов. В. Търново, 2011. (Отговорен редактор)
Русанов, Росен. Сборник с текстове по история на църквата : Учебно пособие. В. Търново : Веста, 2012. 228 с. (Научен редактор)
Дни на науката’2012. Посвещава се на 250-годишнината на Паисиевата история. В. Търново, 2013. (Научен редактор). ISSN 1314-2283.
Минчева, Тянка. Град Велико Търново и околностите му в историческата ни памет : Сб. с научни и научнопопулярни статии за събития, дати, личности и паметни знаци. Киев : Основа ООД, 2013. 480 с. (Редактор)
Дни на науката’2013. СУБ – Клон Велико Търново : Посвещава се на 50-годишнината на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2014. (Отговорен редактор) ISSN 1314-2283
Дриновський збiрник. Т. 1–4. Харкiв – Софiя, 2007–2011. (Член на международната редакционна колегия)
Епохи : Списание на Историческия факултет на ВТУ. (Член на редакционната колегия 2006–2016 г.)
155 години Габрово град. Илюстрована хроника. Издание на РИМ – Габрово с партньори РБ „Априлов-Палаузов”, Държавен архив – Габрово, АЕК „Етър”. Съставители: Р. Йосифов, Д. Търновски, Ив. Постомпиров, К. Гечева, С. Цонева, Кр. Чолакова. Изд. Фабер, 2015 (Рецензент).
Дни на науката’2014. СУБ – Клон Велико Търново : Посвещава се на 50-годишнината на Великотърновския клон на СУБ. В. Търново, 2015 (Отговорен редактор) ISSN 1314-2283
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Т. 1. 2015. Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 145-годишнината от създаването на БАН. В. Търново, 26-27 ноември 2014 г. В. Търново, Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015.

http://www.math.bas.bg/vt/kin/ (Научен редактор) ISSN 2367-8038


Дни на науката’2015. Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново: Мартенски научни четения (19 март 2015 г.) и Дни на науката’2015 (4 юни 2015 г.), посветени на 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър и 215 години от рождението на Уста Колю Фичето. СУБ – Клон Велико Търново. В. Търново, Изд. „Фабер“, 2016. (Отговорен редактор) ISSN 1314-2283

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ
1989

Възстановяването на войнишките паметници – поклон пред подвига. // Септември (Стара Загора), № 1, 6 ян.1989, с. 5.1991

Живи са връзките с българите от Румъния. // Борба (В. Търново), № 60, 13 август 1991, с. 2.


„Сам да бъде разумен господар на себе си”. 150 години от рождението на митрополит Климент Търновски (Васил Друмев). // Борба (В. Търново), № 56, 30 юли 1991, с. 2.
1994

Отново за Търновската конституция. Поглед отвъд ореола. // Добро утро (В. Търново), № 68, 18 апр. 1994, с. 3.


Българският парламент навърши 115 години. // Добро утро (В. Търново), № 29, 10 февр. 1994, с. 4.
1999

Историята е наука, а не справочник за любознателни читатели. // Гимназист, № 7, 16-22 февр. 1999, с. 10–11.


2000

Превратът от 9 август 1886 г. // Велинград днес (Велинград), № 7, 11 август 2000, с. 2.


2001

Васил Друмев – Климент Браницки и Търновски – живот, свързан с националната идея и християнската нравственост. // Арт Форум, № 41, юни – юли 2001, с. 3.


2008

Предизвикано. // Янтра днес (В. Търново), № 36, 21 февруари 2008. По повод 135 г. от кончината на В. Левски.


Трети март е национален празник, но националният е 11/24 май. // Янтра днес (В. Търново), № 41, 28 февруари 2008, с. 7.
2009

Да подредим празничния календар (Честваме 3 март по нов стил, а 6 септември – по стар). // [Двадесет и четири] 24 часа, № 47, 18 февруари 2009, с. 12.


Да честваме Апостола на 18 февруари. // [Двадесет и четири] 24 часа, № 46, 17 февруари 2009, с. 11. (заглавието е редакционно)
Митрополитът е Методий Старозагорски, а не Кусев. // Новината (Стара Загора), № 261, 18 ноември 2009, с. 6.
2011

[Трети] 3 март е важен, но 24 май е всебългарският празник. // Новината (Стара Загора), № 8, 28 февруари – 6 март 2011, с. 4.


В учебната дейност най-трудно е превръщането на добрите решения в реална практика. // Янтра днес (В. Търново), № 87, 9 май 2011, с. 7.
2012

Изпити по всяко време. (В учебните книги по история може да има информация, не и оценка на сегашните управляващи). // Дума, № 177, 1 август 2012, с. 11.


2013

Заветите на Васил Левски актуални и днес. // Ключ за Велико Търново : Издание на община В. Търново, 1–28 февруари 2013, с. 8–9.


2016

За Левски и за нас. // Искра, Казанлък, бр. 6, 19 февруари 2016, с. 4.


Екзархията и Освобождението. // Искра, Казанлък, бр. 7-8, 26 февруари 2016, с. 4; http://www.zakazanlak.bg/da-razlaem-kuchetata-17/ekzarhiyata-i-osvobozhdenieto-2308 , 3 март 2016 г.
Априлското въстание и българският въпрос. // Кореспондент, г. ІІ, бр. 19, 20 май 2016, с. 1, 4.


ИНТЕРВЮТА
2007

Китара „Кремона” е най-скъпата вещ на зам.-ректора Петко Петков / Интервю на Златина Димитрова. // Янтра днес (В. Търново), № 134, 13–15 юли 2007, с. 10.


2008

Левски е обесен на 18, а не на 19 февруари / Интервю на Петко Павлов. // <http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=226121> 19.02.2008.


2009

Българинът обича да се крие зад колектива / Интервю на Иван Първанов. // Монитор, 13 апр. 2009, с. 15. <http://www.monitor.bg/article?id=195212>


Днешният ден отбелязва началото на държавното управление в България / Интервю на Адриана Кръстева – Информационна агенция “КРОСС”. // http://www.cross-bg.net/index.php?option=com 16.04.2009.
Мястото на Великотърновския университет зависи от неговите възпитаници / Интервю на Мария Димова. // http://www.focus-radio.net/?action=news&id=335195 08.12.2009.
Независими държави няма. Светът е едно голямо село и всеки може да хвърли камък в двора на съседа си / Интервю на Петко Павлов. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=402734 21.09.2009.
Първи ноември е ден на българската интелигенция, на всички хора на духовния труд / Интервю на Даниела Стоянова. // http://www.focus-radio.net/?action=news&id=321210 01.11.2009.
Русия не можеше да не воюва срещу Турция / Интервю на Петко Павлов. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=334758 02.03.2009.
2010

Държавата трябва да внесе ред в националните празници / Интервю на Алекс Боева. // Старозагорски новини (Ст. Загора), № 63, 31 март 2010, с. 9.


Историк ни връща в миналото столетие : Зам.-ректорът на Великотърновския университет възкресява забравени личности / Интервю на Красимира Лекова. // Новината (Стара Загора), № 51, 11 март 2010, с.12.
Историкът не е прокурор, за да обвинява, той обяснява / Интервю на Петко Павлов. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id= 475250 03.02.2010.
Много лесно се спекулира с историческото знание / Интервю на Надежда Кръстева за радио „Фокус”. // http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=7732 03.02.2010.
[Шестнадесети] 16 април да стане един от официалните български празници предлага зам.-ректорът на ВТУ доц. д-р Петко Ст. Петков. // Общинско радио Велико Търново <http://www.radiovelikotarnovo.com/news/343> 16.04.2010.
Получаваме независимост с преговори, но сме готови да я браним с оръжие / Интервю на Петко Павлов. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=590810 22.09.2010.
Преди да стане празник, всеки национален ден трябва да е изстрадан, измолен и извярван от повечето българи / Интервю на Валерия Николова с доц. Петко Ст. Петков за Съединението. Програма „Хоризонт” на БНР. // <http://www.bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/BeforeEveryone/Society/Pages/PetkoPetkov.aspx> . 06.09.2010 ; http://www.youtube.com/watch?v=YeU6BmREbC8&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=17
Университетът (ВТУ) е център за хуманитаристика и изкуство с международно признание. // Форум (Русе), № 12, 25–31 март 2010, с. 17.
2011

Българите не заслужаваме героите си / Интервю на Петко Павлов. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=670832 18.02.2011.


„За” и „против” цар Фердинанд през погледа на историка [Петко Ст. Петков] / Интервю на Петко Павлов. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=779758 22.09.2011.
2012

Да научим повече. Малко известни факти за Съединението / Интервю на Таня Георгиева за Север.bg. // http://sever.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%B8/%D0%94%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_l.a_c.29916_i.217645.html 06.09.2012.


[Двадесет и четвърти] 24 май е нашият културен, цивилизационен принос в Европа / Интервю на Таня Георгиева за Север.bg. 24 май 2012. // http://sever.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D1%86-%D0%B4-%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-_l.a_c.29916_i.183944.html
Левски остава духовник до сетния си час / Интервю за радио „Фокус”. // http://radio.focus-news.net/?action=news&id=557967&station=&qid=871 18.02.2012.
Не канонизиране, а преклонение и почит заслужават мъчениците на Стара Загора / Интервю на Росица Ранчева. // Старозагорски новини (Ст. Загора), № 41, 28 февр. 2012.
Ние питаме – историкът отговаря / Интервю на Таня Георгиева за Север.bg. // <http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9D%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_l.a_c.23280_i.217647_r.733.html> 06.09.2012.
Обществен дебат да определи националния празник / Интервю на Димка Кабаиванова. // Новината (Ст. Загора), № 9, 27 февруари – 4 март 2012, с. 8.
Отбелязването на кончината на Левски на 19-ти февруари е нихилизъм. / Интервю на Катя Чорова – кореспондент на БНР във В. Търново. // http://bnr.bg/archive/Horizont/Society/Bulgaria/2012/2/Pages/petkov1802.aspx 08.02.2012.
Стефан Стамболов е преди всичко държавник. / Интервю на Петко Павлов. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=847054 31.01.2012.
[Двадесет и четвърти] 24 май – национален празник на България? Това предлага доц. Петко Петков от Великотърновския университет. // Старозагорски новини (Ст. Загора), № 46, 6 март 2012, с. 11.
Съединението трябва да бъде изработено, за да стане сила / Интервю на Росица Амелева за RadioBurgas. // http://www.mixcloud.com/RadioBurgas/0609-saedinenie/ 06.09.2012.
Целият свят отдава чест на българските победи в Балканската война / Интервю на Петко Павлов. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=973582 05.10.2012.

2013

Свидетели сме на задаването на нова посока / Интервю на Иван Първанов. // Монитор, № 4753, 28 февруари 2013, с. 14–15. http://www.monitor.bg/article?id=374984


Интервю на Таня Мишева за ТВ Видеосат с проф. д-р Петко Ст. Петков във връзка с кандидатстудентската кампания във ВТУ и по повод паметната дата 5 юли 1879 г.

5 юли 2013. //http://vbox7.com/play:4a8934f1e4

https://www.youtube.com/watch?v=LJY_nn75AmM
Днес трябва да се смирим, а не да се мразим / Интервю на Иван Първанов. // Монитор, № 4938, 6 септември 2013, с. 14–15. http://www.monitor.bg/article?id=398978
Интервю на Даниела Лазарова за Общинско радио Велико Търново с председателя на великотърновския клон на СУБ проф. д-р Петко Ст. Петков по повод представянето на сборника в чест на неговата 50-годишнина. 30 ноември 2013. // https://www.youtube.com/watch?v=HLnRKXVMgKE&index=58&list=PLBBA36050CAC7B9DA
Българското общество е преживявало много по-страшни кризи от сегашната / Интервю на Златина Георгиева. // Янтра днес (В. Търново), № 234, 3 декември 2013. http://www.dnesbg.com/obshtestvo/prof-d-r-petko-petkov-vbalgarskoto-obshtestvo-e-prezhivyavalo-mnogo-po-strashni-krizi-ot-segashnatav.html

2014

Значението на „Основите на мира” (Одринското примирие 1878 г.) / Интервю на Десислава Колева за ТВ „Евроком-Царевец”, гост: проф. д-р Петко Ст. Петков, 31.01.2014.https://www.youtube.com/watch?v=NA5bBGZuVpo&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=81
Заветите на Левски са капитал, който не сме оползотворили / Интервю на Иван Първанов. // Монитор, № 5099, 19 февруари 2014, с. 14-15.

http://www.monitor.bg/article?id=418902
За Търновската конституция по повод 135-та й годишнина. / Интервю на Десислава Колева за ТВ „Евроком-Царевец”, гост: проф. д-р Петко Ст. Петков, 15 април 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=j0ngDH53vig&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=61
За 24 май. / Интервю на Даниела Лазарова за Общинско радио „Велико Търново” с проф. д-р Петко Ст. Петков, 24 май 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=WULj1kn4LF4&index=64&list=PLBBA36050CAC7B9DA
За Съединението 1885. / Интервю на Десислава Колева за ТВ „Евроком-Царевец”, гост: проф. д-р Петко Ст. Петков, 5 септември 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=zDeZ5eLVRd4&index=66&list=PLBBA36050CAC7B9DA
Отново за Съединението. / Интервю на Таня Мишева за ТВ Видеосат с проф. д-р Петко Ст. Петков, 5 септември 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=xbrr5gQ5Gl0&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=69
„Трудна работа е свободата – трябва да сме активни” / Интервю на Надежда Тихова с проф. Петко Петков. // 100 вести. Вестник за общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Бр. 231, 6 октомври 2014, с. 8.
Великотърновският клон на учените – лаборатория за правене на наука / Интервю на Сашка Александрова. // Борба, № 211, 5 ноември 2014, с. 3.

http://www.borbabg.com/?action=news&news=38631
„Трудно ли е да се правят научни изследвания в България”. / Интервю за ТВ „Евроком – Царевец”, В. Търново, 6 ноември 2014 г.

http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=1219
Три знакови годишнини празнува клонът на Съюза на учените във Велико Търново / Интервю на Златина Димитрова. // Янтра днес, бр. 213, 7-9 ноември 2014, с. 4.

http://www.dnesbg.com/obshtestvo/tri-znakovi-godishnini-praznuva-klonat-na-sayuza-na-utchenite-vav-veliko-tarnovo.html

2015

Проф. Петко Ст. Петков: Най- голямата полза от отношението ни към Левски е това, че ни обединява / Интервю на Мариета Стоянова за Дарик-В. Търново, 18 февруари 2015 г. http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1397521Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница