Биография на проф д. с н. Васил Костадинов Атанасовстраница1/3
Дата03.09.2016
Размер395.53 Kb.
#8126
ТипБиография
  1   2   3Творческа автобиография
на проф. д.с.н. Васил Костадинов Атанасов

от секция Биохимия на катедра „Биохимия, Микробиология и Физика” при Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара ЗагораИме:

Васил Костадинов Атанасов

Адрес:

Гр.Стара Загора, ул. „Бр.Жекови” №38, ап. 44

Служебен адрес:

секция Биохимия на катедра „Биохимия, Микробиология и Физика”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Телефон:
Служебен:

042699313

Домашен:

042 253894 или 0889 068206

Дата и място на раждане:

18.04.1959г. в гр. Пещера обл. Пловдивска

Семейно положение:

Женен с две деца

Образование и квалификация:
1977 г.

СПУ "Климент Охридски" - гр. Пещера

1984 г.

ВИЗВМ - Ст.Загора

1984 г.

След успешно издържан конкурс назначен за асистент към катедра Биохимия при ВИЗВМ

1986 г.

Завършил успешно шестмесечен курс по английски език

1987 г.

Повишен в звание старши асистент

1990 г.

Повишен в звание главен асистент

1996 г.

Защитена дисертация за получаване на научната и образователна степен „Доктор” по шифър 01.06.10 „Биохимия”. на тема „Проучване ефекта на новоразработени протективни среди за сперма от риби (Salmo trutta m.fario L., Salmo irideus G. и Cyprinus carpio L.) върху биоенергийния метаболизъм на гамети и техния фертилитет

2001 г.

Получено научно звание „Доцент” по шифър 01.06.10 „Биохимия”.

2005 г.

Защитена дисертация за получаване на научната степен „Доктор на селскостопанските науки” на тема „Влияние на спермопротективни среди върху енергийния метаболизъм, мотилитета и фертилитета на сперматозоиди от стопански ценни видове риби и птици.” по шифър 04.02.01 „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”

2007 г.

Получено научно звание „Професор” по шифър 01.06.10 „Биохимия”.

Преподавателска дейност в Аграрен факултет при ТрУ

От 1984 г. провеждане на практически занятия по дисциплините:

 • „Биохимия” със студентите от специалността Зооинженерство;

 • „Биохимия и биотехнологии” за специалността Агроекология (сега Екология и опазване на околната среда);

 • „Биохимия на растенията” за специалностите Агрономство и Аграрно инженерство.

 • Биохимия на хидробионтите за специалността Рибовъдство и аквакултура

 • От 2001 г. четене на лекции по горепосочените дисциплини.

 • Провеждане на групови и индивидуални консултации - 26 год.

 • От 1984 г. провеждане на практически изпити по дисциплините „Биохимия”, „Биохимия и биотехнологии” и „Биохимия на растенията” със студентите от горепосочените специалности.

 • От 2001 г. провеждане на теоретически изпити по дисциплините „Биохимия”, „Биохимия и биотехнологии” и „Биохимия на растенията” със студентите от горепосочените специалности Ръководство на летни учебни практики на студентите от специалността Зооинженерство и участие в комисията по защита на проведения от студентите стаж - 7 год.

 • Ръководител на учебна практика с български студенти в Украйна - 1988 година.

 • Ръководител на учебна практика с полски студенти в България - 1989 година.

 • Ръководство и подпомагане на студенти, разработващи дипломни работи и научни доклади на научни сесии - 9 студента.

 • Курсов ръкъводител - 5 години.

 • Участие в онагледяването на учебния процес и подновяването на учебните пособия - 26 год.

 • Разработване на нови методични единици за практически занятия с редовни и задочни студенти: по дисциплината "Биохимия" от специалността Зооинженерство; дисциплината "Биохимия и биотехнологии" от специалността Агроекология (сега Екология и опазване на околната среда); дисциплините "Агрохимия" и „Биохимия на растенията” от специалността Агрономство. Биохимия на хидробионтите за специалността Рибовъдство и аквакултура

 • Разработване на учебни програми по дисциплините "Биохимия", „Биохимия на хидробионтите”, "Биохимия и биотехнологии", и „Биохимия на растенията” за специалностите Животновъдство (Зооинженерство), Аквакултура, Екология и опазване на околната среда и Агрономство – 9 год.

 • Разработване и четене на лекционни курсове по Аквакултура с курсисти от ИАРА по следните направления: „СТРЕС И БОЛЕСТИ ПО КУЛТИВИРАНИТЕ ХИДРОБИОНТИ”, „МЕНИДЖМЪНТ НА ВОДАТА В АКВАФЕРМИТЕ”, „КОНТРОЛ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ”, „ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ НА АКВАФЕРМИТЕ”, „ВОДНА ТОКСИКОЛОГИЯ” и др.

Ръководител на дипломанти:

9 бр.

Научна продукция:

Общ брой 102 в т.ч. 81 научни публикации, от които 30 на чужди езици, 14 бр. учебници, учебни помагала и програми, 1 научно-популярна статия, 3 изобретения и 3 рационализации внедрени в практиката

Цитирания:

Общ брой 72

Импакт фактор

5.186

Научна тематика:

Биохимия на репродукцията и продуктивността на ССЖ, птици и риби

Участие в национални и международни научни прояви:

1.Четвърта млад. научно-практическа конф.по сел.ст-во Чирпан 1986г.

2.XIV Републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост Албена 1987г. (единия от докладите отличен с диплом и III награда).

3.Научна сесия на ВМИ - Стара Загора 1987г.

4.XVIII Симпозиум ЕSNА в Ст.Загора 1987г.

5.XIV Международен младежки симпозиум, Пловдив 1987г.

6.Международен симпозиум "Ресурсосберегающие технологии выращивания риб", Ст-Загора 1989г.

7.XV Републикански симпозиум на младите научни работници от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 1989г.

8.Научна сесия на Зооинженерния факултет 1990г.

9.VII Международен конгрес по зоохигиена, Лайпциг 1991г.

10.Х Международен симпозиум "Текущи проблеми на птичата генетика " в Нитра 1993г.

12.XXXIII Международен конгрес по пчеларство - Китай, 1993г.

13.Юбилейна научна сесия на Ветеринарно-медицински факултет 1993г.

14.IX Европейска конференция по птицевъдство, Глазгоу 1994г.

15.Научна сесия на Аграрно - животновъден факултет 1994г.

16.Международна научна конференция "AQUACULTURE - 1995"

17.Национална научна конференция по свиневъдство - Сливен - 29-30.05. 1996г.

18. VІІ-а Национална к-я на СУБ 6-7 VI 1996, Ст.Загора

19. ІV-а Интернационална конференция по овцевъдство и козевъдсво. Oshrid 4-7 Sер., 1996.

20. II-и Интернационален симпозиум по размножаване на животните. Oshrid 4-7 Sер., 1996.

21. VІІІ-а Световна Конференция по Животновъдство. Сеул,1998. От участвуващите 1198 научни разработки на автори от 91 страни


представената от нас Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at -196o C. " бе класирана на първо място.

22. Юбилейна научна сесия 50 години СУБ "Науката пред прага


на новото хилядолетие", Пловдив, ноември 1998г.

23. Интернационална конференция по репродукция в птицевъдството, 22-24 1Х.1999г.в Tours, Франция.

24. XIII Международен симпозиум по птича генетика 6-8 Х.1999г. в Маriensее, Германия.

25. First Joint meeting of Departments of Animal Science of the Balkan, 2001, Tekirdag – Turkiye.

26. Десета Юбилейна научна сесия 40 години Биологичен факултет на СУ. 2003г.

27. Юбилейна научна сесия „50 години Институт по сладководно рибовъдство” – Пловдив, 2003г.

28. Национална конференция с международно участие ”Екология, аграрно производство, устойчиво развитие”, 4-5 май, 2004г.

29. Annual Symposium “Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries”, Мay, 2004, Lexington, Kentucky, USA.

30. INTERNATIONAL CONFERENCE New Aspects in Aquaculture, October 10 - 12, 2005. Plovdiv, Bulgaria.

31. Юбилейна научна конференция с международно участие „85 години висше аграрно образование в България”, 4-5 Май 2006 год., Стара Загора.

32. Научна конференция с международно участие. ТК при ТрУ, 2008 год., Ямбол.Участие в научни проекти:

13 бр.

Специализации:

20 дневна специализация в Украйна през 1988 година в Института по хидробиология към Украинската академия на науките – гр. Киев при Р. И. Гош и В.Н. Жукинский – водещи учени в областта на биологията и биохимията на половите клетки и ембриони при сладководни риби.


Почетни звания и авторски свидетелства:

Носител на почетното звание "Изобретател" за разработката и внедряването на 3 изобретения: 2 бр. Среди за активиране на сперматозоиди от балканска и дъгова пъстърва. Авторско свидетелство № 49282 и № 49397, както и "Среда за разреждане на сперма от балканска и дъгова пъстърва". Авторско свидетелство. №49283.


Рационализации:

Автор на 3 внедрени рационализации: "Устройство за осеменяване на хайвер от риби в постоянно магнитно поле", "Устройство за инкубиране на хайвер от дъгова пъстърва в постоянно магнитно поле" и "Хормонално третиране на шаранови разплодници използувани за естествено размножавене".


Членство в организации, редколегии, съюзи и съвети”

Член съм на:

 1. Факултетния съвет към Аграрния факултет при ТрУ

 2. Специализирания научен съвет по системи на отглеждане и производство на животинска продукция към ВАК.

 3. Член на редакционната колегия на сп.”Животновъдни науки”.

 4. СУБ.

Консултантска и експертна дейност:

През 2004г. експерт в Работна група към МЗГ за изготвяне на „Нови критерии и изисквания за актуализация структурата на националния генофонд и неговото подпомагане през 2005 г. (направление Рибовъдство)”.

От 2004 г. до сега независим експерт към Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (Министерство на финансите).

От 2009 г. независим експерт към Фонд за научни изследвания към МОН.

От 2004 г. до сега консултант на рибовъдни ферми: • Тунджа -73 ООД, Казанлък

 • Рибовъдно стопанство «Русалка» ЕООД, гр. Поликраище

 • Еврокорект ООД, гр. Пловдив

 • БЛРС – гр. Пещера

 • ИХТИО 2008 – гр. Пещера

 • БЛРС – гр. Самоков

 • БЛРС – гр. Годеч

 • Хепи фиш ООД, гр. Нова Загора

Участие в разработването на 7 проекта по Оперативната програма на сектор „Рибарство” на Република България

Международни контакти:

B pesyлтат на многогодишна научна дейност през март 2000г. получичава покана от Prof. Daniell Clarke – Customer Relations Executive: Western & Eastern Europe - MCB University Press, Bradford, England, зa subscriber на peдица престижни списания ("British Journal of Clinical Governance", "British Food Journal", "Environmental Menagament and Health","Health Education", "Internatial Journal of Health Care Quality Assurance", "Journal of Management in Medicine" и "Nutrition Food Science"). Cъс същото писмо професор Clarke го yведомява, че проф. Атанасов и неговите студенти получават 30-дневен електронен свободен достъп за информация от Брадфорската университетска библиотека

Subscriber със собствен портал в сп. “Animal Reproduction Science” - ELSEVIERМеждународни награди:

На VІІІ-а Световна Конференция по Животновъдство. Сеул, 1998. от участвуващите 1198 научни разработки на автори от 91 страни представената от нас Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at -196o C. " бе класирана на първо мястоКаталог: users -> files -> 437
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
437 -> Списък на побликуваните статии, доклади и учебни пособия


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница