Биография на проф дфн Маргрета Любомирова ГригороваДата05.05.2017
Размер180.2 Kb.
ТипБиография
ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

на проф. дфн Маргрета Любомирова Григорова
Служ. адрес: 5003 гр. Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, Катедра „Славистика“

Дом. адрес: 5370 гр. Дряново, ул. “Максим Райкович” №7

GSM 0883 45 11 58, e-mail: margretag@yahoo.com
Родена съм на 22 декември 1964 г. в гр. Дряново, обл. Габровска.

Образование и професионално развитие: През 1988 г. завърших висшето си образование – специалност Българска филология във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Защитих дипломна работа на тема „Проблеми на художественото моделиране в романа “Кукла” на Болеслав Прус“.

През 1987-1988 работих като възпитател в СОУ „Максим Райкович“, гр. Дряново.

През периода 1991 -1994 г. следвах редовна докторантура по славянски литератури първо към катедра „Чужди литератури“ и от 1993 г. към новосъздадената катедра „Славистика“ във ВТУ.

През 1995 г. защитих докторска дисертация на тема “Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус “Кукла”.

През периода 1994 – 1996 г. работих като учител в Центъра за работа с деца, гр. Дряново.

През 1996 г. станах редовен асистент по славянски литератури към катедра „Славистика“ при ВТУ.

През 1997 бях повишена в старши асистент към катедра “Славистика”, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”.

През 1999 станах главен асистент в катедра “Славистика”, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”.

През 2005 г. ми беше присъдено научното звание “доцент по славянски литератури“, на базата на две полонистични монографии и повече от 30 публикации .

През 2014 г. получих научната степен доктор на филологическите науки с докторат върху творчеството на Джоузеф Конрад (тема на дисертацията „Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател“)

През 2015 г. ми бе присъдено научното звание професор по славянски литератури.

Административни длъжности: От юли 2007 г. до 2015 г. изпълнявах длъжността зам.-декан по акредитация и международна дейност във Филологическия факултет на ВТУ. През същия период съм била зам.-ръководител на катедра „Славистика“. От 2011 съм член на Етичната комисия във ВТУ.

Проекти: От 2008 г. до 2010 г. участвах в ръководството на научния проект по Наредба 9 към фонд „Научни изследвания“ „Докторантски семинар към Филологически факултет” с рък. проф. дфн Пенка Ангелова. От 2009 г. до 2011 г. бях ръководител на проекта „Академично ателие за езици и култури към Филологически факултет”. Проектът завърши с международната конференция „Нобеловата награда за литература – мост между културите“ и сборник от същата конференция.

Еразъм координация: от 2007 г. съм координатор на Еразъм договора с Лодзки университет – за южна славистика и полонистика, от 2010 съм Еразъм координатор за Краковския педагогически университет и за Познанския университет, а от 2013 и за университета в Бялосток.
Международни членства и участие в редакционни съвети:
Член съм на редакционния съвет на:


 • лодзкото университетско списание «Czytanie literatury”

 • варшавското електронно научно списание «Tekstualia”

 • научното списание на Краковския педагогически университет Annales Universitatis Pedagogikae Cracoviensis,

 • Rocznik Przemyski. Literatura i język,

 • Rada naukowa Projektu wydawniczego – seria „Przełomy/Pogranicza” към тома: Kraszewski i nowożytność, Białystok 2014-2015

Член съм на международните дружества: • Международното дружество за полонистични изследвания (Międzynarodowe stowarzyszenie Studiów Polonistycznych).

 • Полското дружество на конрадистите (Polskie Towarzystwo Conradystów) под почетното председателство на проф. Зджислав Найдер.


Основни области на научните ми интереси до този момент са: theatrum mundi в романа “Кукла” на Прус; пътуването и пътуващия човек в полската романтична литература; крале и светци в старата полска литература, астрални кодове в бароковата полска литература; модерният дуализъм в литературата на “Млада Полша”, обредно-митични мотиви в славянските литератури; пътешествие и преселение в творчеството на Джоузеф Конрад, Густав Херлинг-Груджински, Ришард Капушчински, Кажимеж Новак, Олга Токарчук; изкуството като литературен сюжет (Херлинг-Груджински, Токарчук).

Преподавателска дейност: Преподавателската ми дейност към катедра „Славистика“ във ВТУ включва до този момент лекции и упражнения по следните дисциплини: Славянски литератури (общ курс), История на полската литература І част, История на полската литература ІІ част, Съвременни литературни процеси в полската литература, Религиозно-митични кодове в славянските литератури (избираема дисциплина), Преддипломен семинар (литературоведчески), История и култура на Полша, Превод на художествен текст (практически часове), дисциплините от славистичните магистърски програми Рецепция на нова и най-нова полска литература, Миграционни модели в славянските литератури, Диалогът литература-изкуство в славянските литератури.

Като творческа форма на преподавателска работа водих през 1996-2000 г. учебен театър към специалностите Българска и Славянска филология, който представи три спектакъла, посветени на Мицкевич, Словацки и Шимборска. Организирала съм ежегодно художествени студентски програми, презентации и публикации, студентска фотографска изложба. Много от тях са във връзка с гостуващи инициативи на Полския институт.

Лекции по програма Еразъм и по двустранните договори: от 2004 г. досега съм изнасяла лекции в Ягелонския университет, Лодзкия университет и Краковския педагогически университет за българска и полска филология лекции на следните теми: „Тракийския, прабългарския и славянския елемент от българската етногенеза – роля и място в съвременната българска култура“ и „Обредно-митични кодове в разказите на Елин Пелин“, в Лодзкия университет 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 – „Българския бит и обичаи в разказите на Елин Пелин и тяхната филмова интерпретация“, „Рецепция на полската литература в България“, „Обредно-митични кодове в славянските литератури“, „Загадките на италианския художник Паоло Учело в творчеството на Густав Херлинг-Груджински и Олга Токарчук“. Изнесох и лекции, посветени на българо-полските културни и исторически връзки във Варшавския университет и Ягелонския университет (през 2016).
Гост лекции (факултативни избираеми часове) в полски университети
През периода 2013 г - 2015 изнасях тематични цикли от гост лекции в Краковския педагогически университет на тема „Славянски литературни нобелисти“, „Обредно-митични кодове в полската и в славянските литератури“. „История и култура на България“, „Литературни шедьоври на ХХ век“, „Модерната проза в Средноизточна Европа“.

През 2016 университет „Кардинал Вишински“ във Варшава изнесох тематични цикли от гост лекции за студенти и докторанти на тема: „Обредно-митични кодове в полската и в славянските литератури“. „История и култура на България“, , „Модерната проза в Средноизточна Европа“.


Специализации и научни командировки в чужбина: През 1997 осъществих едномесечна специализация към Шльонския университет в гр. Катовице, Полша, която използвах, за да подготвя лекции и упражнения по старополска литература и нова полска литература. Проведох консултации със старополонистите проф. Ренанрда Очечек, проф. Дариуш Рот. През 1998 завърших двуседмична лятна методическа школа в гр. Гданск, Полша. През 1999 осъществих едноседмична научна командировка в Ягелонския Университет – гр. Краков (по двустранния договор), която използвах също за подготовка на учебни материали и за библиотечна работа по подготвяната монография „Хоризонти и пътища на полската идентичност“. От 2000 до 2012 съм осъществила ежегодни командировки, свързани с участия в научни форуми в Полша.

Специализирана работа по темата на дисертацията: През 2008, 2009 и 2012 година работих по темата на дисертацията „Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател“ в центъра за конрадистични изследвания Conradianum към Ягелонския университет, където проведох консултации с проф. Йоланта Дудек и проф. Стефан Заберовски. През ноември 2012 г. представих книгата си „Джоузеф Конрад Коженьовски – творецът като мореплавател“ пред членовете на Полското дружество на конрадистите. През 2010 работих по дисертацията в Университетската библиотека на Лодзкия университет.

Участия в научни форуми:Взела участие в близо 50 научни форума (между които 4 конгреса), много от които проведени в Полша. Участвала съм в: Третия, Четвъртия, Петия и Шестия конгрес на чуждестранните полонисти, проведени в Познан (2006), Краков (2008) и Ополе (2012), Катовице (2016), 3 конференции от цикъла «Полската литература по света», проведени в Катовице и Чешин; две международни конференции в Ченстохова през 2001 и 2003 г. («Храмът в полската култура» и «Религиозното наследство в литературата и културата на Европа през 19 и 20 век», международна научна конференция, посветена на проблематиката на диалога, във Варшава; Международна научна конференция, посветена на Карел Хинек Маха в Познан, Юбилейна конференция, посветена на Юзеф Крашевски във Варшава и Бялосток (2012), две международни конрадистични конференции (Краков 2014, Люблин 2016), международна конференция «Йерусалим като текст на културата» - Варшава 2016 .
Научни публикации

I. Дисертации
 1. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” (Славянски литератури):

Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус “Кукла”. 1995 г.

 1. Дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на филологическите науки“ (Славянски литератури):

Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател. Море, преселение, творческа биография. 2014 г.
II. Монографии
1. Хоризонти и пътища на полската идентичност, Унив.изд. “Св.cв.Кирил и Методий”, В.Търново, 2002. 223 с. ISBN 954 -524 – 307 - 4.

2. Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература, Изд. “Фабер”, В.Търново, 2003. 200 с. ISBN 954-775-227-8.

3. Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател, Унив. изд.“Св.cв.Кирил и Методий”, В.Търново, 2011. 438 с. ISBN 978-954-524-816-0

Второ, преработено и допълнено издание след защитата на втората докторска степен – 2015 (под печат).

4. Очите на словото. Полонистични студии, Изд. Фабер, Велико Търново, 2015. ISBN 978-619-00-184-3, 354 стр.

III. Студии и статии


А. В български издания


 1. Образът на куклата в кодовата структура на романа “Кукла” на Болеслав Прус, В: Българистични и славистични изследвания, В.Търново, 1991, с.153-161.

 2. Диалогичният модел на съзнанието и елементът на загадката в романа на Прус “Кукла”, В: Славистични проучвания. (В чест на ХІ международен славистичен конгрес) , В.Търново, 1993, с.149-156.

 3. Моделът “Theatrum mundi” в “Кукла” на Болеслав Прус – аспекти на присъствие, В: Проглас, № 1, 1994, с.90-97.

 4. Полският позитивизъм като акт на терапия –трансформация в системата на художествения знак, студия, В: Трудове на ВТУ, т.29, книга 1, с.133-168.

 5. Лечението като игрова ситуация в романа на Болеслав Прус “Кукла” – В: Проглас, кн.2, 1995, с.58-67

 6. Янко Музикантът или разказът като предрешена приказка. Препоръки към преподаването на разказа, В: Алманах 6 клас, Изд.”Слово”, В.Търново, 1994, с.347-353

 7. Осъденият на смърт в две творби на чешката литература. Войната като предсмъртен репортаж в “Репортаж, писан с примка на шията” на Юлиус Фучик. В: Славянски летописи, бр.ІV, София, 1998, с.263-278.

 8. Луцифер и Св.Франциск. Ракурси към литературата от периода на “Млада Полша”, В: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури, В.Търново, 1999, с.353-363.

 9. Отвъдните светове в славянските литератури – пътища на проверената идентичност, В: Език. Литература. Идентичност, София, 1999, с.216-223.

 10. “Theatrum mundi” и загадката на отворения финал в романа на Болеслав Прус “Кукла”, В: Славистични проучвания, В.Търново, 1998, с.125-141.

 11. В сянката на Сфинкса. Романтични и позитивистични мотиви на полското отношение към Египет, Във: Филологически сборник. В памет на проф.Георги Димов(1918-1994). В.Търново, 2000, с.216-223.

 12. Юлиуш Словацки и “Дървото” на цивилизацията, В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди, София, 2000, с.258-263.

 13. Полският Рим, В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век, София, 2001, с.262-273.

 14. Пътят до Центъра на всезнанието в поетическото мислене на Мицкевич, В: Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата, В.Търново, 2001, с.93-105.

 15. Григорова, М., Христова, А. Похитената илюзия на отвъдните светове (П.К.Яворов – К.Х.Маха: славистичен диалог), В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания., В.Търново, 1999, с.205-219

 16. Митичното тяло на Полша в хрониките на Гал и Кадлубек, В: Проглас, бр.3-4, 1999 г., 107-131.

 17. За “текста на небето” в бароковия ХVІІ век, В: Коментар. Интерпретации. Възможност за четене, София, 2001, с.378-386

 18. Полските сватби – литературен летопис. Славистиката в началото на ХХІ век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, проведени на 26 и 27 април 2002 г., СУ”Св.Климент Охридски”, 2002, с.366-371.

 19. Комуникативна структура на творбата от времето на полския позитивизъм, Национална научна конференция “Библиотеки – четене – комуникации”, 28 ноември, 2002 г., В.Търново , с.263-272.

 20. Романтични метаморфози. Полски визии. В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Велико Търново, 2003, с.362-369

 21. Змиеборският сюжет и темата за хазартната игра в разказа “За пръв път с баща ми на утринна” на Лазар Лазаревич, В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново, 2003, 295-303.

 22. “Приказната сватба” в “Пан Тадеуш” на Мицкевич и “Стара приказка” на Крашевски, В: Юбилеен сборник, посветен на 65-годишния юбилей на доц. Николай Димков, Шумен, 2003, 219-231.

 23. Музикални мотиви в литературата на “Млада Полша”, В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод на 60 годишнината от рождението на проф.Иван Радев, Велико Търново, 2003, с.316-323.

 24. Чешкият “май” и полският “ноември” – символни месеци и литературни послания, В: Великотърновски клон на съюза на учените в България, (сборник от конференция ”Дни на науката 2003”), В.Търново, 2004, с.50-58.

 25. Маските на героя в поезията на Мицкевич, В: Юбилейни Паисиеви четения, Пловдив, 2003.

 26. Сватбеното огледало на полската литература. Сватба и история. В: Съвременно образование и чужд език, Велико Търново, 2004, с.7-22

 27. По следите на “другия текст” в разказите на Густав Херлинг-Груджински” – Научна конференция “Съвременно образование и чужд език” – Велико Търново – 5-6 ноември, 2004 г, 43-53.

 28. Прогласът на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”, студия, В: сп. Проглас, 2007, бр.1, с. 58-82

 29. Ришард Капушчински – пътешествия, мисии и книги, В: Алманах за литература, наука и изкуство „Света Гора”, Велико Търново, 2007, с. 195-202

 30. Разговори по пътя (в съавт. С Едуард Касперски), студия, сб. Славистични проучвания, Велико Търново, 2008, 127-145.

 31. Полските романтици в културния салон на Европа, Юбилеен сборник на Филологическия факултет послучай 45-годишнината от създаването на ВТУ, Велико Търново, 2009, 290-300.

 32. Светлината на абаноса. Африканската приказка на Ришард Капушчински, в: Паисиеви четения. Международна славистична конференция „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи”, 27-28 ноември 2008. Литературознание. Научни трудове. Т. 46, кн. 1, сб. Б, 2008, Пловдив, 2008, 456-466.

 33. Джоузеф Конрад. Полша – книгата на спомените, сб. Светът на словото. В чест на проф. Н. Даскалов, Велико Търново, 2011, 232-244

 34. Полската рецепция на Джоузеф Конрад „между сушата и водата”, В: Научни трудове на Филологически факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, т. 48, кн. 1 (Материали от Единадесетия полско-български колоквиум, 7-8 ноември, 2010), Пловдив, 2010, 359-373.

 35. Седмата картина от цикъла „Легенда за оскверненото причастие“ на Паоло Учело – истина и измислица в посланията на Густав Херлинг-Груджински, В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, С., 2011, 568-577.

 36. Джоузеф Конрад: писането като разговор със сенки. Сянка, име и плът в „Личен дневник”, в „Пространствата на словото“, Юбилеен сборник в чест на 65 годишнината от рождението на проф. дфн Светлозар Игов, т.2, Пловдив, 2012, 125-139.

 37. „Мислителят“ на Роден, Карел Хинек Маха, Иван Крамской, Албер Камю. Вкаменяването на размисъла, в: Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2012, 192-205.

 38. Ерес и святост в постмодерната полска литература. Еретици, клади и инквизитори в творчеството на Густав Херлинг-Груджински и Збигнев Херберт, В: Време и история в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения. 19-21 април 2012, т.2, Литературознание. Фолклор, София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. 292-299.

 39. Нобелистът Милош и „несполучливият кандидат“Конрад в огледалото на подобията. В: Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013. С.151-163.

 40. Андрич като свой. Ключови моменти в полската рецепция на Иво Андрич. В:ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯ

НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 50, КН. 1, Пловдив, 2012 – ФИЛОЛОГИЯ, 228- 244.

 1. Репортажите на полския бедуин Кажимеж Новак – значимия предшественик на Ришард Капушчински, Литературен вестник,бр.19, 21-27.05.2014, 2014, с.2, 8.

 2. Българската рецепция на Джоузеф Конрад – липси и наличности, Юбилейна конференция 50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново:Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 167-182. ISBN 978-954-524-975-4.

 3. Картината като разказ. „Умиращата монахиня“ на Франциско Гоя и Густав Херлинг-Груджински, Научни трудове на Филологическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т.52, кн.1, СБ.А, 2014, Унив. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2014, 432 -449, ISSN 0861-0029.

 4. Лицата на Марек Биенчик в „Книга на лицето“, В: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІІ международни славистични четения, 2014 г. Т. 2. Литературознание и фолклор, Унив. изд. Св. Климент Охридски, София, 2015, 227-238, ISBN 978-954-07-4046-1

 5. Гедройч и Херлинг-Груджински. Благородно приятелство, рицарска раздяла, Литературен вестник, Литературен вестник, 2016, бр. 35, 26.10-1.11.2016, с. 6-7. ISSN 0861-0029

 6. Споделената автобиография във филма „Пианистът“ на Роман Полански

(Полански - Шпилман – Шопен - Хозенфелд), т.53, кн.1, СБ.Б, Унив. издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2015, 353-375.

 1. Научно-фантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска, сп. Проглас, 2016, кн. 2, 379-398.Б. В чуждестранни издания (полски, сръбски, руски)


 1. Podróż do centrum wszechwiedzy w poetickim myśleniu Mickiewicza, [W:]: Roczniк Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza XXXV, 2000, s.99-107.

 2. “Świątynia nieba” i “Ksęga niebios” w polskiej literaturze barokowej”, [W:] Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej, 24-26 października, Częstochowa, T.II, Cz.1, 2001, s.219-226.

 3. Chrzest Bułgarii i Polski między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem. Obrazy Rzymu i Konstantynopola, [W:]: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm.Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, Białystok, 2004, s.105-119

 4. Los ciała i tekst Losu w opowiadaniach Gustawa Herlinga- Grudziskiego, [W:]: „Dziedzictwo religijne w kulturze i literaturze Europy XIX i XX wieku – Częstochowa, 2005, 107-119

 5. Miłosz i Mickiewicz - przesłania biografii powtórzonej. Litewski rodowód i problematyka tożsamości, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Festiwal Kultury Polskiej „Dni Mickiewicza na Krymie”, [W:] Krymsko-Polskie zeszyty Naukowe, т.3, Symferopol, 2006, s. 44-57. ISBN 978-966-8048-28-9

 6. Путеводитель романтического путешественика, В: Мир романтизма, т. 11 (35) К 45-летию профессора И.В. Карташовой, Тверь, 2006, 76-86. ISBN 5-227-00457-9

 7. Документализъм и легендаризация в разказите на Густав Херлинг-Груджински, сб. Књjевност и историjа, Ниш, 2007 с.213-230 ISBN 86-7025-417-4

 8. Topika włoska w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”, [W:] „Prowincja – Świat – Europa – Polska” - I lubelskie sympozjum polonistów Europy Środkowo-wschodnej, Lublin, 2007, 249-265.

 9. Wizje I sny apokaliptyczne – kronika Objawienia. Parafrazy polskie I bułgarskie, [W:] : Apokalipsa. Symbolika. Tradycja. Egzegeza, t.II, Białystok, 2007, 483-501.

 10. Grigorowa, М. Legendy włoskie w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – klucze symboliki religijnej. Obraz hostii w “Drugim przyjściu”, [W:] III kongres polonistyki zagranicznej – Poznań, 8-10 czerwca, 2007, 483-501.

 11. Grigorowa M., Kasperski E. Rozmowy w podróży, [W:] Dialogi romantyczne. Filozofia. Teoria i historia. Komparatystyka. Red. E.Kasperski, T. Mackiewicz. Pułtusk- Warszawa 2008, s. 115-145

 12. Słowianie w Europie – spojrzenie w przeszłość. Idee illiryzmu w dialogicznym europejskim I slawistycznym kontekście, [W:] „Żyje, żyje duch słowiański”?(Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny), Toruń, 2009, с. 11-37

 13. Mapa i ruch czyli dialog nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, [W:] Literatura polska w świecie. Obecności. Cieszyń - Katowice, 8-10 czerwca 2010, 11-22.

 14. Kapitan, Pielgrzym i Podróżujący Herodot albo polski twórca w załodze międzynarodowej (Rozważania o polskiej misjii międzykulturowej), IV kongres polonistyki zagranicznej, Kraków, 8-11.10, 2008, [W:] Polonistyka bez granic, t. 1, Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Universitas, Kraków 2010, 305-314.

 15. Legenda – Obraz – Apokryf. Przesłania malarza Paollo Ucello w utworach Olgi Tokarczuk i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Legendy-obrazy-apokryficzność, сб. от конференцията „Literatura i obrazy”, [W:] Świat i słowo.Obrazy literatury. ISSN 1731-3317, Bielsko-Biała, 2011, 119-135.

 16. Podróż do centrum Afryki: Kongo Belgijskie w utworach Josepha Conrada, Ryszarda Kapuścińskiego i Kazimierza Nowaka, [W:] „Topografia tożsamości”, t.2, red. A. Firlej, W. Jóźwiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012. стр. 339-349. ISBN: 978-83-232-2438-9, ISSN: 1429-7612

 17. Baśń o wiatrach w zwierciadle morza Josepha Conrada: Odyseja za słupami Herkulesa, [W:] Literatura polska w świecie. T. IV. Oblicza światowości, Uniw. Śląski, Wyd. Gnome, Katowice, 2012, s. 268-278. ISBN 978-83-63268-07-7

 18. Fenomen kreacyjny pogranicza: efekty pograniczności w biografiach twórczych, historii i geografii literatury, [W:] Postcriptum polonistyczne, nr 1 (11), 2013, 79-93.

 19. Długi rok Miłosza w Bułgarii. Przekład tytułu „Rodzinnej Europy” jako motyw analizy literackiej, Postcriptum polonistyczne, nr 2 (12), 2013, 177-191.

 20. Iwanowа C., M.Grigorowa M. Polonistyka na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim, Postcriptum polonistyczne, nr 2 (12), 2013, 57-69.

 21. Grigorova M. JOSEPH CONRAD KORZENIOWSKI: THE CREATOR AS SEAFARER (EXCERPTS), Yearbook of Conrad Studies (Poland) Vol. VIII 2013, pp. 31–46. (transl. Petya Tsoneva)

 22. Asparuchov A. Grigorova M. Under Bulgarian Eyes: the Reception of Joseph Conrad in Bulgaria Yearbook of Conrad Studies (Poland), Vol. VIII 2013, pp. 47–63.

 23. Niechronologiczny czas historii recepcyjnej: próba zarysu teorii względności przekładowej polskiej literatury w Bułgarii, Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje, T. V, Katowice:Uniw. Śląski, Wyd. Gnom, 2014, 11-25, ISBN 978-83-63268-33-6.

 24. Historia starych butów. Recepcja dzieł Kraszewskiego i utworów mu przypisanych w Bułgarii, Kraszewski i wiek XIX, seria Przełomy/Pogranicza, Białystok, 2014, 267-281, ISBN 978-83-63470-33-3.

 25. Topos „jądra ciemności” w literaturze, Polonistyka wobec wyznań współczesności, t.I, V kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10+13 lpica, 2012, Opole, 2014, 470-482, ISBN 978-83-7395-641-4

 26. Fenomen kreacyjny Pogranicza: efekty pograniczności w biografiach twórczych, historii i geografii literatury, Polonistyka wobec wyznań współczesności, t.I, V kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10+13 lpica, 2012, Opole, 2014, 344-349. ISBN 978-83-7395-641-4

 27. Specular Transformations of Joseph Conrad’s Philosophy of the Sea in “Life of Pi” (the Novel and the Film) – Refraction of the Transition betheen the XX and XXI Century, Yearbook of Conrads studies, vol. X, 2015, Kraków 2016, ISSN 1899-3028, e-ISSN 2084-3941, 83-95.

 28. Teksty i konteksty. Bułgarska recepcja polskich powieści XIX wieku o tematyce bułgarskiej, w: Nowa Panorama literatury polskiej. Przestrzenie Henryka Sieńkiewicza. Студия – 25 стандартни страници.

http://nplp.pl/artykul/teksty-i-konteksty-bulgarska-recepcja-polskich-powiesci-xix-wieku-o-tematyce-bulgarskiej/

IV. ПРЕВОДИ
 1. Художествена литература
 1. Марек Биенчик, Книга на лицето (Książka twarzy), изд. Фабер, Велико Търново, 2015. c.447 ISBN 978-619-00-0336-6

 2. (С Мира Костова) Милош Ч. Родната Европа (Rodzinna Europa), Русе, Изд. Елиас Канети, 2012.

 3. Тигъра (фрагмент от „Родната Европа“), Лит. вестник, 2012, № 17, с.11-12.

 4. Хонет Р, Корона, За да кипи, Птицата никога вече, Цветя, ларви (Korona, Żeby wrzał, Ptak już nigdy, Kwiaty, larwy), В: Любов не е думата. Антология на полски поети и поетеси, дебютирали след 1989 (Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989), Жанет 45, Пловдив, 2014, 144-154.

 5. Тувим Ю. Карнавалът (Karnawał), В: Лит.вестник, 2013, бр.30-31, 2-8.10, с.18.

 6. Шимборска В. Миг, Лабиринт, Локви, Похвала на сънищата, Географска карта (Chwila, Labirynt, Pochwała snów, Kałuża, Mapa), В: Литературен вестник, бр. 22, 2012, 4, 5,7,17.

 7. Шимборска В. Поетите ще имат много работа (откъс от Нобеловата й лекция), В: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, Велико Търново, 2012/2013, 360-362.

 8. Новак К. С колело и пеша през Черния континент (Rowerem i pieszo przez Czarny ląd (фрагменти), В: Литературен вестник,бр.19, 21-27.05.2014, 2014, с.24.

 9. Биенчик М. In vino fabula (In vino fabula), В: Пламък, бр.2, 2014, с. 188-192.

 10. Шимборска, В. Признанията на четящата машина, Писане на биография, Тинейджърката, В: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“ 2014/2015, ISSN 1311-0209, 422-425.

 11. Биенчик, М. Из „Прозрачност“, Из „Ябълката на Олга, нозете на Давид“ –, брой 17-18, 2016, 29, 30


Б. Литературна критика:


 1. Полска критика за Джоузеф Конрад („Интервю с Джоузеф Конрад“ на Мариан Домбровски, „Въображаемо интервю с героя на „Тайфун“ от Густав Херлинг-Груджински), избрани фрагменти от Стефан Жеромски, Мария Домбровска), В: Григорова М. Творецът като мореплавател, В. Търново, 2011, 360-374.

 2. D. Опацка-Валасек Д. „За миг съм тук, за миг съм тук само...“ Времето в поезията на Вислава Шимборска (Opacka-Wałasek D. „Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę…” Czas w poezji Wisławy Szymborskiej), Литературен вестник, бр. 22, 2012, с. 6.

 3. Внук А. Да намериш изгубеното време (Wnuk A. Odzyskać stracony czas), В: Проглас, 2012, кн.1

 4. Бернацки М. Идеята за диалога в пространстото на пограничието (Bernacki M. Idea dialogu na przestrzeni pogranicza), В: Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013, 95-103.

 5. Павелец Д. Поробеният разум, смяна в полюсите на рецепцията (Pawelec D. „Zniewolony umysł” – zmiana biegunów recepcji), Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013. 89-95.

 6. Касперски Е. Мотивация, функция и ефекти на Нобеловата награда за литература (Kasperski M. Motywacja, funkcje i efekty Literackiej nagrody Nobla), В: Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013, 22-38.

 7. Тадеуш Янушевски за Тувим (Januszewski T. O Tuwimie), Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10, с.14.

 8. (Със Стелиана Данкова) Пьотр Борек, Хотинската битка през 1621 г. и нейните отражения в дневници и записки (Borek P. Chocim 1621 w relacjach diariuszowo-paamiętnikarskich), Проглас, кн.1, 2014, 46-73.

 9. Новосад А. Медийната политика на Балканите (Nowosad A. Polityka medialna na Bałkanach, http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/medijnata-politika-na-balkanite/

 10. Пилат М. Завършено и незапочнато стихотворение (Piłat M. Rozpoczęty i niedokonczony wiersz). Рецензия за посмъртно издадената стихосбирка на Вислава Шимборска „Достатъчно“ („Wystarczy”) Литературен вестник, бр. 22, 2012, с.11.

 11. Ришард Нич, Хуманитаристиката днес, Литературен вестник, брой 17-18, 2016, 22-25.

 12. Марек Жебровски, Кой ли го е виждал, кой ли го познава…(Kto go widział, kto go zna…), Литературен вестник, 1916, бр. 35 (26.10 – 1.11), 26-27.

 13. Магдалена Попел, За монументалността, Литературен вестник, брой 27, 2016, 11-13.

 14. Войчех Галонзка, Бележки за „История на българската литература“ на Тереса Домбек-Виргова, Проглас, 2016, кн.2, 358-366.

IV. Рецензии
 1. Внушителната сила на романния триптих (рецензия за книгата на Н. Даскалов,“Оспорвани шедьоври”) , В: Проглас, № 3, 1994, с.113-117.

 2. Неоспоримата сила на “Оспорвани шедьоври” (рецензия за книгата на Н. Даскалов, “Оспорвани шедьоври), В: Език и литература, № 5-6, 1995, с.169-171.

 3. М. Григорова. Съкровеният свят на родовото предание.(Рецензия за: Налбантова Е. Съвременна българска поезия от Бесарабия и Таврия. Антология.), Проглас, кн. 1, 2007.

 4. Григорова М. Първа руска монография за класика на съвременната полска литература Густав Херлинг-Груджински (Л. А. Малцев. Между Росией и Западом: традиция екзистенциализма в творчестве Г. Херлинга-Грудзиньского, Калининград, 2008) – рецензия, Проглас, В.Търново 2009, кн.1, 159-163

 5. За книгата на Галя Симеонова-Конах „Człowiek o wielu imionach“, Warszawa, 2007, в: Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, 2008, 562-563

 6. Липсващият български Нобел като сюжет за отвлечения нобелист (За книгата на Елена Алексиева, Нобелистът, София, Сиела, 2011), в: Нобеловата награда за литература – мост между културите. Ивис, Велико Търново, 2013, 356-360.

 7. Милош – ловецът на действителност. „Обичай дивия лебед“ (Рецензия за Годината на ловеца. Балкани, 2011. Прев. В. Деянова и Б. Обретенов, Лит. вестник, 2012, № 17, 2-3.

 8. Бакхусовият слуга Тувим в огледалото на виното (Рецензия за книгата Tuwim J. Nalej mi wina!,Warszawa, Wyd. Iskry, 2013.), Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10,с.7.)

 9. На лекции с професор Боян Пенев и Калина Бахнева (Б. Пенев. Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури. Съставителство и встъпителна студия – Калина Бахнева. Унив.изд. Св. Климент Охридски, С., 2013), Литературен вестник, бр.30-31, 2-8.10,с.2.

 10. Хор от любовни гласове в 100 любовни стихотворения. (Рецензия за „Любов не е думата. Антология на полски поети и поетеси, дебютирали след 1989 г.“, Пловдив, 2014), бр. 40 от 10-16.2014, с.4-5, ISSN 1310-9561.

 11. Нова среща със старополската муза (за Камен Рикев. Два зубъра и видра), Проглас, 2016, кн.2, 479-482.


Становища по конкурси за академични степени и длъжности

Становище в научно жури по докторска защита на дисертация по полска литература в СУ «Св. Климент Охридски» – Иван Ганчев Райчев


Становище в научно жури по конкурс за професор по полска литература в СУ «Св. Климент Охридски» – Калина Бахнева Бахнева, 2014
Валерия Живова Тодорова, конкурс за доцент, юли 2015

Катерина Бойчева Кокинова, АВТОРЕФЛЕКСИЯТА В ТВОРЧЕСТВОТО

НА ВИТОЛД ГОМБРОВИЧ И ВЛАДИМИР НАБОКОВ СУ Св. Климент Охридски, 25 февруари 2016.

Радостина Диянова Петрова, ЛИТЕРАТУРНИЯТ ЖИВОТ НА МЕЖДУВОЕННА ПОЛША В МЕМОАРНАТА ЛИТЕРАТУРА, СУ Св. Климент Охридски, 15.06.2016 г.

Калина Бахнева Бахнева, Между Елада и Рим. Полската литература през XIX и XX век

(Избрани аспекти), СУ Св. Климент Охридски, август, 2016

Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе, Езиково изразяване на комичното (върху материал от творчеството на Витолд Гомбрович), септември, 2016.
Станка Бонова Дойчинова, конкурс за академичната длъжност доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (полски език), обявен в ДВ бр. 28 / 08.04.2016 г.

V. Научни редакции и съставителства

 1. Международен научен сборник „Нобеловата награда за литература – мост между културите“, Ивис, Велико Търново, 2013. С.151-163. – отговорен редактор.

 2. Съставителство, редакционно участие (съвм. с Йоланта Тамбор, Калина Бахнева и Галя Симеонова-Конах) и въвеждащи думи към българския брой на полското научно списание Postcriptum polonistyczne „Polonistyka w Bułgarii – wczoraj i dziś”, nr 2 (12), 2013. ISSN 1898-1593.

 3. Любими полски автори и творби. Избрани студентски преводи. Ulubieni polscy autorzy i dzieła. Wybrane tłumaczenia studenckie, Велико Търново: Фабер, 2014. Отговорен редактор.

 4. 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, Велико Търново, с. 352. 2009. ISBN 978-954-524-673-9. Участие в редакционна колегия.

 5. Международен юбилеен сборник „Светът на словото. В чест на проф. Н. Даскалов, Велико Търново, 2011, s.560, ISBN 978-954-524-775-0 – участие в редакционна колегия.

 6. 50 години Великотърновски университет „Кв. св. Кирил и Методий“ 1963-2013. Сборник от Юбилейна международна конференция, Велико Търново:Унив. Изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, ISBN 978-954-524-975-4– участие в редакционна колегия на секция „Филологически факултет“.

 7. Редакция на превода на книгата на Карол Модзелевски, Да яхнем кобилата на историята, Елиас Канети, Русе, 2016. Превод: Мира Костова.

 8. Организация на публикационни цикли с участие на докторанти и студенти:

 • в полските броеве на Литературен вестник, посветени на Милош, Шимборска (2012, бр. 22), Тувим (2013, бр. 30-31), полския репортаж (2014, бр. 19), Съвременна полска литература (бр.17-18, 2016), Йежи Гедройч и парижката „Култура“ (бр.35)

 • В Алманах „Света гора“ – за Капушчински (2008) и Шимборска (2012).

VI. Други

 1. Професор Николай Даскалов на 70 години, Проглас, кн.2, 2009, 208-213. ISSN 0861 7902.

 2. „Jak czytają nas za granicą?“ - участие в анкета. В: Czytanie literatury.Studia literaturoznawcze. Czasopismo Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 1, 2012, 354-360. ISSN 2299-7458.

 3. Предговор към сборника от националната уебконференция „Общуване без граници“ по проект „Платформа за езикова индустрия – експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода“. Велико Търново:Абагар, ISBN 9786191680733.

 4. Карол Модзелевски и ездата на историята. Предговор към книгата на Карол Модзелевски „Да яхнем кобилата на историята“, Елиас Канети, Русе, 2016. 7-13.

Каталог: userinfo -> 163 -> doc
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус “Кукла”
doc -> Биография на доц д-р Маргрета Любомирова Григорова Родена съм на 22 декември 1964 г в гр. Дряново, обл. Габровска
doc -> С п и с ъ к на научни публикации на доц д-р Маргрета Григорова
doc -> Биография на проф дфн Маргрета Любомирова Григорова


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница