“Биология“ за изпита на студентите от Първи курс при му- варна Специалност “Фармация”Дата18.01.2018
Размер25.68 Kb.
#48053
К О Н С П Е К Т
по учебната дисциплина “Биология“ за изпита на студентите от

Първи курс при МУ- ВарнаСпециалност “Фармация”


 1. Паразитизмът като биологично явление - паразити и гостоприемници.

 2. Взаимодействие между паразита и гостоприемника - медицинско значение.

 3. Класификация на безгръбначните животни /паразитни форми/.

 4. Подтип Флагелата – характеристика. Род Ламблия - медицинско значение.

 5. Тип Спорозоа - характеристика. Род Плазмодиум и Род Токсоплазма - представители и медицинско значение.

 6. Тип Платихелминтес - характеристика. Клас Трематода. Фасциола хепатика и Дикроцелиум ланцеатум- характеристика и медицинско значение.

 7. Клас Цестода. Тениа солиум, Тениаринхус сагинатус и Ехинококус гранулозус - обща характеристика и медицинско значение.

 8. Тип Нематхелминтес, клас Нематода - характеристика. Ентеробиус вермикуларис и Аскарис лумбрикоидес - биологичен цикъл и медицинско значение.

 9. Клас Нематода – характеристика. Трихинела спиралис и Трихоцефалус трихиурус - обща характеристика и медицинско значение.

 10. Клас Инсекта. Род Педикулус, Род Фтириус, Пулекс иританс - обща характеристика и медицинско значение.

 11. Род Кулекс и род Анофелес - обща характеристика и медицинско значение.

 12. Размножаване на клетките - видове. Хаплоидно - диплоиден цикъл. Отклонения от нормалното протичане на митозата и мейозата.

 13. Пол и половост. Детерминиране и диференциране на пола.

 14. Полов хроматин - същност и медицинско значение.

 15. Полово размножаване. Гаметогенеза. Оплождане. Атипични форми на полово размножаване.

 16. Ембрионално развитие – етапи. Причини и фактори на ембионалното развитие.

 17. Постембрионално развитие - пряко и непряко развитие, старост и смърт.

 18. Регенерация и експлантация - същност, механизми, медицинско значение.

 19. Молекулни основи на наследствеността. ДНК и РНК - видове, функция.

 20. Репликация на ДНК при прокариоти и еукариоти. Репарация.

 21. Транскрипция - същност и механизми.

 22. Транслация - същност, етапи, механизми.

 23. Генетичен код - същност и характеристики.

 24. Хромозоми - състав, субмикроскопска и микроскопска структура.

 25. Кариотип - същност, еволюция на кариотипа и кариотип на човека.

 26. Основни типове унаследяване. Полиалелия и половосвързано унаследяване.

 27. Взаимодействие между алелите. Взаимодействие между гените.

 28. Наследственост и среда - фенокопие и генокопие, пенетрантност и експресивност.

 29. Наследствена /генотипна/ изменчивост Генни мутации - същност, механизми,”молекулни болести”.

 30. Хромозомни мутации - същност, механизми,”хромозомни болести”.

 31. Геномни мутации - същност, видове, синдроми при човека.

 32. Имунна система. Имуненен отговор - първичен и вторичен, клетъчен и хуморален.

 33. Антигени - същност, характеристика, видове.

 34. Алоантигени на човека - система АВО/Н/, имуногенетика на кръвните групи.

 35. Система Резус. Същност на имунния конфликт “майка - плод” .

 36. Антитела - същност, структура, видове, функция.

 37. Клетки на имунния отговор – Т- и В- субпопулации. Клетъчно коопериране.

 38. Биология и генетика на популациите. Фенотипна, генотипна и генна честота. Закон на Харди- Вайнберг.

 39. Закон на Харди-Вайнберг. Фактори, извеждащи популацията от равновесие.


Препоръчвана литература

 1. Биология – учебник за медицинските университети, ред. Ил.Ватев, изд.”РЕКО”,София, 2006.

 2. Паразитология – учебник за медицинските университети, ред. Ил.Ватев, изд.”РЕКО”, София, 2007.

Каталог: Structure -> Pharmacy -> Documents -> ff konspekti -> FF konspekti 2013 2014 -> 1-vi kurs
1-vi kurs -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
1-vi kurs -> Презентация на научна тема свързана с проучване ефекта на дадено лекарство след предварителна подготовка. Pазбиране при четене
1-vi kurs -> К о н с п е к т по “ Висша математика. Информационни технологии”
1-vi kurs -> Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2013 2014 учебна година
FF konspekti 2013 2014 -> Конспект за теорeтичен изпит по патофизиология специалност “ фармация” учебна 2013 / 2014 г
FF konspekti 2013 2014 -> Конспект по патология за студенти фармацевти
1-vi kurs -> К о н с п е к т за изпита по “Анатомия на човека
1-vi kurs -> К о н с п е к т за изпита по “Анатомия на човека


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница