Биоразнообразие видове биоразнообразие, значение и опазванестраница3/4
Дата16.09.2022
Размер81.89 Kb.
#115087
1   2   3   4
Курсова работа по агроекология
Ландшафтно разнообразие
Понятието “ландшафтно разнообразие” обхваща съществуващите връзки между отделните пейзажи: териториална структура, динамика, взаимообусловеност, пречупена през призмата на различните местни, регионални и национални култури.Ландшафтите, с цялото тяхно разнообразие и качествени характеристики, са моделирани от човешките дейности в продължение на хиляди години. Те са се развивали постоянно, в резултат от начина на ползване на земите от различните общества. По този начин, ландшафтите обединяват колективната памет на природата и нейните обитатели, като образуват комплексен елемент на околната среда.
В Европа всеки шести животински вид-особено при морските бозайници и птиците - е застрашено от изчезване. Популацията на бозайниците на континента е намаляла с повече от една четвърт. В световен мащаб ситуацията е още по-мрачна. Няколко проучвания констатират, че загубите са между 100 и 1000 пъти повече от обикновено и че 60% от екосистемите услуги в света са засегнати през последните 50 години.
Причините за тези загуби са много: унищожение и деградация на местообитания, промяна в земеползването, замърсяване на околната среда и прогресивно изменение на климата. Към този списък се добавят и въздействието от растящия прираст на населението, увеличената консумация на глава от населението, както и неумението да се разпределят природните ресурси по възможно най-ефикасния начин.
Освен това хората не са добре осведомени за сериозността на проблема, доколко той ги засяга, а така също и за ролята и отговорността на всеки гражданин в борбата срещу загубата на биоразнообразие.
Опазването на биологичното разнообразие в България изисква сътрудничество и координация със съседните страни. Обратно, действията предприети в България оказват влияние и извън нейните граници. Трябва да се подпомогнат усилията за проучване на общите интереси и тревоги, за обмен на информация и координиране на плановете за опазване на биологичното разнообразие с другите страни на Балканския полуостров, към краткосрочните действия, които могат да заздравят съществуващите връзки и да изградят основата за съвместни консервационни проекти и сътрудничество в областта на опазването спадат проучване на проблемите на опазването на биоразнообразието във важни транс гранични райони; спонсориране на регионална Конференция по биологичното разнообразие на Балканския полуостров и неговото опазване; създаване на експертни консултативни съвети във всяка балканска страна; съвместни научни изследвания върху биогеографията и биологичното разнообразие на Балканския полуостров; съставяне на общобалкански Червени книги; и ландщафтно консервационно планиране и устройство в пограничните райони. Макар че сегашната политическа и икономическа нестабилност в региона затруднява започването на такова общи действия, съвместните проекти за опазване могат да дадат положителен стимул за народите в региона и да допринесат за постигането на по-стабилно и мирно бъдеще за Балканския полуостров като цяло.
Нито една от заплахите за биологичното разнообразие на България не е лесна за разрешение или предотвратяване. В повечето екосистеми различни заплахи си взаимодействат и намаляват способността на видовете и съобществата да се възпроизвеждат и запазват. За пред отстраняване на бъдещите загуби на биологично разнообразие към множеството заплахи трябва да се подхожда координирано и с взаимно подсилващи се мерки и решения. Необходима е комплекса и всеобхватна програма за опазване, съставена от широка и разнообразна гама от дейности. Обобщените по-долу препоръки отразяват два първостепенни Критерия: тези действия са спешно необходими и същевременно в значителна степен постижими със съществуващите институции и финансови и кадрови ресурси.
Ключът за опазване на биологичното разнообразие е възприемането на такъв подход към стопанисването и управлението на земята и ресурсите, който отчита стойността на запазването и възстановяването на разнообразието във всички мащаби, както в защитените територии и резерватите така и на земите извън тях, и при различни режими на стопанисване и управление, предлаганите в тази категория препоръки подчертават нуждата от по-добра интеграция на управлението на всички земни, водни и биологични ресурси, с цел да се запазят и възобновят екологичните процеси от които зависи биологичното разнообразие.
Човечеството е навлязло в критичен период за своята история, в който трябва да избере своето бъдеще. За да се развива по – нататък, ние трябва да осъзнаем, че независимо от многообразието от културни и други форми на живот ние сме едно семейство и една взаимосвързана световна общност с обща съдба. Хората трябва да се обединят и да създадат ново устойчиво глобално общество, основано на уважението към природата, на универсалните човешки права, на икономическата справедливост и културата на мира. Затова е необходимо ние народите на Земята, да провъзгласи нашата отговорност един към друг, към световното общество и към бъдещите поколения.


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница