Бирлик шарттърДата02.04.2017
Размер69.01 Kb.
Бирлик шарттър

Гириш:


 • Ескиден Тюркийеден бир кардеш сорду: “Булгаристанда хер касабада топлантъ вар мъ?” - Бен де джевап вердим: “Ьойле, ама бир тане деğил, хер йерде ен азънда икишер тане вар.”

 • 11.9.2001 атентатларда ен бюйюл проблем нейди? полис, аскерлер ве хюкюметин арасънда коркунч анлашмамазлък вардъ, комуникасйон йокту - онун джиддилиğини анлаямадълар, махсус аларм сандълар - резултат: 3000 киши ьолдю

 • Бирлик шарттър, Аллахън буйруğудур - “Хепси бир олсунлар” (Йуханна 17:21-23) - бу, Иса’нън сон истеğидир; онун ичин бабасъна дуа едийор. Биз бу дуайъ ве бу истеğи джидди алъйор муйуз?

А. Бирлик не демектир?

(1) организасйон бирлиğи


 • Кими кишилер санъйор: “Кешке хепимиз тек бир деноминасйона баğлансак, о заман арамъзда асъл бирлик оладжак!”

 • Бунун ичин ен гюзел ьорнек: Католик килисеси - 1 милярд = 1000 милйон киши - деğишик католик групларън арасънда даğлар кадар фарклар вар. Ама хепси айнъ организасйонун ичинде девам едерлер, хепси Папая баğлъдърлар.

 • Ьойле бир бирлик арамъзда хич олмаяджак, олмасъ да ьонемли деğил. Башка башка деноминасйонлара баğлъйъз.

 • Аслънда бу иш насъл олду?

 • 1995 сенесинде Алманядан бир къз гелип узун бир араштърма яптъ, Булгаристан’да Тюрк топлулукларъ насъл мейдана гелди. Джевап: Кесин джевап йок. Раб бу муджизейи 1980 йълларънън сонунда герчеклештирди.

 • 1990 йълларънда Тюрк топлулуклар хъзлъ чоğалмая башладълар.

 • Сонра, хюкюмет килиселере баскъ яптъ регистратсиа ичин. Хер топлантъ меджбур калдъ, кендини чабуджак бир деноминасйон булсунлар.

 • Сонра о деноминасйонлар Тюрк килиселере ‘бизим’ демейе башладълар, ама аслънда хич бир рухсал баğлантъ йокту. О топлулукларъ курмадълар, чоğу дефа онларъ зиярет етмедилер биле.

 • Аркасъндан ябанджъ девлетлерден матерялно ярдъмлар гелмейе башладъ. Тюрк топлантъларъ калабалък ве мухтач олдукларъ ичин деноминасйонлар онларъ кулланърдълар, даха да фазла ярдъм чекмек ичин.

 • Резултат: ьондже бирлик варкен, шимди артък деноминасйон айрълъкларъ вар.

(2) ьоğретиш бирлиğи –

 • Башкаларъ гене санъйорлар: “Не вакът ен уфак детайлара кадар бютюн айетлер юзеринде айнъ анлайъша варърсак, о заман асъл бирлик олушаджак”

 • Бир шака: “Адамън бири бир кьопрюден гечеркен фарк едийор, насъл башка бириси пармаклъкларън юстюнде дуруп атламак ве кендини ьолдюрмек истийор. Хемен йетишип конушмакла адамъ вазгечиртмейе чалъшъйор.

- Мерхаба, сизе бир шей сорабилир мийим? Сиз християн мъсънъз?

- Евет, ьойлейим.

- Ай не гюзел, бен де християнъм. Не чешит християнсън? Ортодокс му, Католик ми, Протестант мъ?

- Протестантъм.

- Супер. Бен де протестантъм! Не чешит протестантсън... Англикан мъ, Баптист ми, Конгречян мъ, Методист ми, Пентикостчу му...?

- Бен бир Пентикост килисесине катълъйорум.

- Сахи ми.... Бен де Пентикостчуйум. Ханги деноминасйон? ЕПЦ ми, ББЦ ми йокса ОБЦ ми?

- ЕПЦ


- Демеееее... ай чок гюзел бир шей; бен де ЕПЦджийим. Сендже грабване не заман оладжак: голям скръптан ьондже ми, сонра мъ?

- Бендже ондан сонра оладжак.

Бунун юзерине икинджи адам къзмая башладъ. “Сен имансъз бир кафирсин” дийе баğъръп адамъ кактъ ашаğъ дюшсюн.


 • Иште, хер конуда кардешлеримизле айнъ анлайъшта олмая бакарсак, сонумуз ьойле оладжак

 • Йок йерйюзюнде ики иманлъ хер конуда айнъ ьоğретиши олсунлар, хер айети айнъ анласънлар

 • Ама базъ темел конулар вар, онун юзеринде лазъм анлашълсън. ‘Евангелист’ анлайъшъна сахип олан херкеси кардеш саялъм.

(3) йюрек бирлиğи


 • Ама ючюнджю бир йол вар: хершейден ьонемли: кендимизи бирбиримизин парчасънъ саялъм, кендимизе ьойле хисседелим.

Ром 14:19-22

“Иште, онун ичин, баръш гетирен ве бирбиримизе дестек верен шейлерин пешинден кошалъм. 20 Сен бир ет ичин Аллахън ишини бозмая калкма. Хер шей темиздир. Ама бир киши гюнаха дюшюрюлюп йерсе, она кьотю олуйор. 21 Хич ет йемемек я да шарап ичмемек, я да сенин кардешини дюшюрен бирханги шейи япмамак ийидир. 22 Сенин инандъğън айръ бир меселен ми вар? Сен ону Аллахън ьонюнде кендине сакла. Не мутлу о адам, хани кабул еттиğи меселелерде кенди кендини даваламъйор.” • ьоğретиш ве йюрек бирлиğи - Павлус хазърдъ, кенди ьоğретишине гьоре харекет етмесин, йетер ки, йюрек бирлиğи бозулмасън - нереде бизде ьойле бир анлайъш?

 • биз хазър мъйъз, дил конушмак конусунда, Раббин софрасъ адетлери хаккънда, алтън такмак, яшмаш такмак конусларънда кенди ьоğретишимизден вазгечелим, йетер ки бирлик олсун?

1.Кор 1:10-13

“Кардешлер, бен де сизе Раббимиз Иса Месихин адъна ялваръйорум ки, хепиниз айнъ сьозде бирлешесиниз. Аранъзда айрълъклар олмасън. Хайър, тек бир фикирде, тек бир карарда бирлешин. 11 Чюнкю Клови'нин ев халкъ бана сизден ичин анлатърдълар ки, аранъзда кавгалар олуйормуш. 12 Шуну демек истийорум: хер бириниз дийор ки, "Бен Павлусчуйум", "Бен Аполосчуйум", "Бен Кифасчъйъм", я да "Бен Месихчийим". 13 Месих парампарча мъ олду? Павлус сизин ичин хача герилмеди ки! Йокса Павлус'ун адъна мъ вафтиз олдунуз?”1.Кор 12:12-13

“Беден бирдир, ама парчаларъ чоктур. Хепси де бир беденин парчаларъдър. Ама не кадар калабалък олсунлар, гене де тек бир бедендирлер. Месих де ьойледир. 13 Истер Яхуди истер Грек олсун, истер кьоле истер сербест киши олсун, хепимиз тек бир Рух иле тек бир беденин ичине вафтиз олдук. Хепимиз де тек бир Рухтан ичтик.” • бу хем бир топлантънън ичинде, хем де бир касабанън ичинде, бир девлет ичинде хем де бютюн дюнядаБ. Бирлик ичин компромис япмакАпо 15:23-29

"Апостоллар ве ихтиярлък вазифесини япан кардешлерден, Антакя касабасънда, хем де Сурийе ве Киликия санджакларънда булунан, миллетлерден олан кардешлере селам!

24 Хаберимиз олду ки, арамъздан кими кишилер гидип, сьозлери иле кафаларънъзъ каръштърмъшлар, йюреклеринизи бозмушлар. Биз гене, онлара ьойле бир шей буйурмамъштък. 25 Онун ичин бир фикир олуп бизе уйгун гьорюндю, адамлар сечип севдиğимиз Бар-Набас ве Саул'ла бирликте сизе гьондерелим. 26 Бунлар Раб Иса Месихин адъ ичин хаятларънъ коркунчлуğа атмъшлар. 27 Бьойлеликле Яхуда ве Силас'ъ да гьондерийоруз. Онлар да айнъ меселейи сьозле анлатъраджаклар.

28 Евет, Кутсал Рух'а ве бизе уйгун гьорюндю, юзеринизе фазла йюк коймаялъм; саде шу меджбур олан шейлер: 29 - Путлара аданмъш шейлерден, - кандан, - боğулмуш хайванларън етинден, - хем де зинадан узак дурасънъз. Кендинизи бунлардан ърак туттунуз му, ийи япаджанъз. Хошчакалън!"
 • Ики групиманлълар вардъ: Яхудиликтен гелен иманлълар, миллетлерден гелен иманлълар - икисинин арасънда даха бюйюк фарклълък дюшюнюлемез

 • ама Раб ТЕК бир килисе курмуштур - деğил ики тане - бугюнлерде бирчок коментаторлар буну анламъйор, санки Исраилин статусу фарклъ

 • биз де айнъ онун гиби санки мюсааде вар, ики айръ беден куралъм, “биз ве онлар”

(1) “пута аданмъш етлерден” - Яхудилер ичин ен иğренч бир дюшюндже, ама Павлус гене дийор:

“Пеки, не демек истийорум? Аджаба, пут бир шей мидир? Я да путлара аданмъш йийентилер ми бир шейдир?” (1.Кор.10:19)

(2) “кандан, боğулмуш хайванларън етинден” - Павлус дийор:

“Аллах хер не яптъйса, ийидир. Ве хич бир шей мундар деğилдир, егер шюкюр етмекле кабул едилирсе.” (1.Тим 4:4) • Яхудилер лазъмдъ кабул етсинлер, домуз етлери гиби шейлер масая конулду му, кардешлик софрасъндан калкмасънлар - миллетлерден гелен иманлълар да лазъм кабул етсинлер, Яхудилере гьоре ен иğренч йемеклерден узак дурсунлар

(3) “зинадан узак дурмак”

 • зина херкесе ясак, деğил саде Яхудилере - ама бурадаки сьозюн ьозел бир анламъ вар: якън акраба евлиликлери (бърчет, бърчетка)

 • Муса’нън канунуна гьоре бу тюр евлиликлер ясактъ (Яхя Хиродес’е бу темада сучладъ)

 • бютюн бу олай, хепимизе бюйюк ьорнек: компромис япмадан, хакларъмъз ве дюшюнджелеримизден бир парча вазгечмеден бирлик олмаяджак

В. Бирлиğи бозан шейлер

1. кишисел енгеллер


 • гурур, бенджиллик,

 • беден дюшюнджеси,

 • файдаланмак дюшюнджеси, кокъл дюшюнджеси,

 • късканчлък

2. организасйон енгеллери


 • “Кон с капатси” кафасъ, инсанларън фикирлери чок сънърлъ, садедже кенди организасйонуну танъйор, саде кенди адамларъна бакъйор.

 • ‘деноминатся’ дюшюнджеси Йени Ахит’те йок, чок сонрадан мейдана гелдилер

 • хер деноминатся кенди организасйонун ичинде бир оторите системи курду - ону да ‘ел коймак’ меселеси иле гьостерийорлар

 • ама ким киме ел коябилир? Ел коян киши о йетки (власт) кимден алдъ, о даха бюйюк киши де кимден алдъ - ве о гене кимден алдъ? Заманън ичинде гери гидерсен, ен башта хеп бир айрълък меселеси вар, о да гюнахтър

3. дъшаръдан гелен енгеллер


 • дъшаръдан геленлер, саде кенди рухсал организасйонуну курмая чалъшърлар, бютюн килисенин ихтияджъна бакмъйорлар

 • дъшаръдан геленлер, къса заман ичинде ‘башаръ’ гьостермек истийор

 • дъшаръдан геленлер, йерли кардешлерин дурумларънъ анламъйорлар

4. айрълъğън дереджелери


(1) атешли дюшманлък

 • кардешинин вар олмак хаккънъ танъмъйорсун

 • ьорнек: Авнер иле Йоав - Авнер Саул’ун генералъ, Йоав да Давут’ун генералъ иди - икиси бирбирлерини ьолдюреджек кадар дюшмандълар

(2) ълък късканчлък

 • кардешини конкурент (ракип) гиби гьорюйорсун

 • ьорнек: Еводия ве Синтихе - Филипи топлулуğунда Раб ичин чалъшан ики кадън

“Еводия ве Синтихе'йе ялваръръм, Раб'де айнъ фикирде олсунлар. 3 Сана да ялваръръм, ей хакикат хизметчи аркадаш, о кадънлара ярдъм ет. Онлар бенимле, Клемент'ле ве башка иш аркадашларъмла бирликте 'ийи хабер'де ишледилер. Адларъ яшам китабънда язълъдър.” (Фил 4:2-3)

(3) соğук илгисизлик • кардешини хич гьормюйорсун

 • Фил 2:20-21

“Чюнкю ондан башка хич кимсем йок, бенимле айнъ фикирде олсун ве сизин халинизе джандан мерак етсин. 21 Чюнкю хепси бакъйорлар, кенди ишлерини битирсинлер, деğил Месих Иса'нън ишлерини.”

СОН:


 • “Уğрашън, аранъзда баръшъклък ве баğлълък олсун ве ьойлеликле Рухун бирлиğини коруясънъз” (Ефес 4:3)

 • Раб бизе демийор: “Уğрашън бирлиğи мейдана гетиресиниз!” - Раб бизи затен бир етти, бизе дюшен ону анлаялъм ве она гьоре давраналъм
Каталог: vaaz
vaaz -> Меджделли Мерйем
vaaz -> Дюнйанън сону херкес ахрет гюнюне инанъйор
vaaz -> Каядан чъкан су Чъкъш 17: 1-16
vaaz -> 1001 гедже масалъ гиби окунуйор, ама тарихтир еа чок геч тарихинде йер алъйор (И. Ьо. 480)
vaaz -> Давут’ун хаятъ 13. вааз Самуел 30 Зиглаг’даки фелакет
vaaz -> Хакимлер 3: 1-7 Аллах халкънън арасънда дюшманлар
vaaz -> Бу, Ески Ахит’и сон китаъдър, санки Йени Ахит’е бир кьопрю гиби
vaaz -> Севинч & дененме Чъкъш 15: 1-27 1
vaaz -> Раб ичин ишлемек
vaaz -> Муса икинджи дефа табелалар алъйор Чъкъш 34: 1-35


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница