Бизнес инкубатор разград политика на набиране и напускане на предприятията, ползватели на услугите на „бизнес инкубатор разград”Дата28.10.2018
Размер110.5 Kb.
#102576

БИЗНЕС ИНКУБАТОР РАЗГРАД
ПОЛИТИКА НА НАБИРАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА „БИЗНЕС ИНКУБАТОР РАЗГРАД”

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

РАЗДЕЛ І. ПОЛИТИКА НА НАБИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА „БИЗНЕС ИНКУБАТОР РАЗГРАД”. ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Ръководството на „Бизнес инкубатор Разград” е разработило и прилага политика на наемане и напускане на предприятията, ползватели на услугите на същия, базирана на принципите на равнопоставеност на кандидатите, прозрачност и гласност на избора, равно третиране на инкубираните предприятия, недопускане на неправомерна конкурентност, спазване изискванията на националното и европейското законодателство.
 • Политика на равнопоставеност

Спрямо кандидатстващите предприятия ще бъдат прилагани изискванията на хоризонталните политики на ЕС: равнопоставеност по отношение на пол, етническа принадлежност, религия, възраст, вид увреждане.


 • Политика на прозрачност и гласност

Ще бъде прилагана политика на прозрачност, гласност и конкурентен подбор при избора на предприятията-кандидати за настаняване и ползване на услугите на „Бизнес инкубатор Разград”. Поканите за набиране на предприятия, процедурата за кандидатстване и решенията на Комисията за оценка на кандидатите ще бъдат публикувани на страницата на бизнес инкубатора.


Основополагащ принцип е и равното третиране на инкубираните предприятия и недопускане на неправомерна конкурентност, като на предприятията бъде осигурен равен достъп, при равни финансови условия до преференциалните услуги, предлагани от „Бизнес инкубатор Разград”.


 • Политика на прилагане изискванията на националното и европейско законодателство по отношение на минималните помощи за предприятията.

При разработване на политиката, принципите и процедурите по набиране и напускане на предприятия, които ще бъдат инкубирани, са заложени и ще бъдат спазвани изискванията на националното и европейското законодателство (програмни документи, наредби, регламенти).

„Бизнес инкубатор Разград” кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”. Ценоразписите и актуализациите им ще бъдат утвърждавани от ръководителя на „Бизнес инкубатор Разград”.


Всички гореописани принципи и политики са залегнали в процедурата за набиране и напускане на фирми, които ще бъдат инкубирани.


 1. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

По настоящата процедура за набиране на предприятия-кандидати ще бъдат прилагани две групи критерии за допустимост, отнасящи се до:


  1. Общи критерии за допустимост

Предприятията, кандидатстващи за инкубиране към „Бизнес инкубатор Разград” следва да отговарят следните общи критерии за допустимост:

a) Да са лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за

кооперациите, и

б) Да имат седалище в Република България.


  1. Специфични критерии за допустимост

Предприятията, кандидатстващи за инкубиране към „Бизнес инкубатор Разград” следва да отговарят следните специфични критерии за допустимост:

а) Да имат седалище в Република България, община Разград или област Разград, и/или

б) Да развиват или планират да развиват дейност на територията на община Разград или област Разград, и

в) Да са предприятия, които: • Притежават жизнеспособна бизнес идея, чието реализиране ще доведе до самонаемане, интеграция на трудовия пазар и създаване на трайна трудова заетост;

 • Имат потенциал да разкрият нови работни места;

 • Предлагат продаваем продукт или услуга;

 • Имат нужда и потребности, които бизнес инкубаторът може да задоволи – напр. оказване на техническа и методологична помощ при стартиране на фирмата, търсене на пазари за продуктите, търсене на доставчици, разработване на рекламни материали и бизнес планове на фирмата и други; или

г) Кандидатът трябва да е начинаещо или утвърдено предприятие, но планиращо разширяване на дейността си / въвеждане на нов продукт;


 1. КРИТЕРИИ ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

Общи критерии за недопустимост


Предприятията-кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на предприятия и да получат преференциални финансови условия в бизнес инкубатора, ако:
a) са обявени в несъстоятелност или са обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, са сключили споразумение с кредитори, са преустановили стопанска дейност, са обект на производство, свързано с такива въпроси или се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

б) са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;

в) признати са за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които бизнес инкубаторът може да обоснове;

г) не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство;

д) са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на държавата и Общността.

е) вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, са били обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения.

ж) понастоящем им е наложено административно наказание за:

- умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана от „Бизнес инкубатор Разград” като условие за участие в настоящата процедура или за непредоставяне на тази информация;

- сериозно нарушение на техните задължения по договори, финансирани от националния бюджет и/или бюджета на Общността;

з) са обект на конфликт на интереси.
 1. ПРОЦЕДУРА НА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
  1. Обявяване на процедура за прием на документи за кандидатстване

„Бизнес инкубатор Разград” ще обяви откриване на процедура за прием на документи. С оглед получаване на гласност и равен достъп за предприятията, процедурата ще бъде анонсирана на Интернет страницата на инкубатора

Всички документи за информация и попълване (Заявление за кандидатстване, Договор, Правилник за вътрешния ред за ползване услугите на бизнес инкубатора) ще бъдат на разположение на кандидатите в офиса на бизнес инкубатора, както и на неговата Интернет страница.
  1. Документи за кандидатстване

Предприятията, които желаят да ползват услугите на „Бизнес инкубатор Разград” следва да подготвят изброените по-долу документи за кандидатстване. Пакетът с необходимите формуляри ще бъде на разположение на кандидатите на Интернет страницата на бизнес инкубатора (www.bi-razgrad.com) или в офиса на бизнес инкубатора на адрес: гр. Разград, ул. Петър Берон №5. Кандидатите по процедурата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят Заявление за кандидатстване (по образец).


  1. Къде и как се изпращат документите за кандидатстване

Документите за кандидатстване се изпращат с препоръчана поща, по куриер или се доставят на ръка на адреса на офиса на „Бизнес инкубатор Разгтрад”.


Преди представяне на документите за кандидатстване, предприятията могат да искат разяснения във връзка с процедурата за подаване на заявления към „Бизнес инкубатор Разград” без ограничение по отношение на срока. Такава информация ще бъде предоставяна на кандидатстващите организации по телефон, факс, електронна поща, на интернет страницата на инкубатора, както и на място в офиса на бизнес инкубатора.

5. ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ, УВЕДОМЯВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИЕМ В “БИЗНЕС ИНКУБАТОР РАЗГРАД”


Проверката, оценката и класирането на документите за кандидатстване по настоящата процедура се извършва от Комисия за оценка на предприятията-кандидати за ползване на услугите на “Бизнес инкубатор Разград”, определена със Заповед на ръководителя на “Бизнес инкубатор Разград”. Председател на Комисията за оценка на предприятията-кандидати за ползване на услугите на “Бизнес инкубатор Разград” е Управител на дружеството, а членове са Директорът на БИР и административният секретар.

Сесиите на Комисията се провеждат не по-късно от пет работни дни от подаване на документите за кадидатстване и до изчерпване на капацитета на бизнес инкубатора.

Всички документи за кандидатстване се оценяват в съответствие с критериите и методологията за оценка на документите за кандидатстване по настоящата процедура (Същите са публикувани на Интернет страницата или могат да бъдат получени от кандидатите в офиса на бизнес инкубатора).

В процеса на оценка на административното съответствие на документите за кандидатстване по процедурата, ще бъде проверявано дали:

- Заявлението за кандидатстване отговаря на всички формални изисквания и на образеца, предоставен от “Бизнес инкубатор Разград”

В случай, че кандидат не е представил някой от посочените документи/информация или ги е представил, но не са в изискуемата форма, същите могат да бъдат изискани допълнително от страна на Комисията за подбор.

В случай на непредставяне на изискан документ след изискването му, или повторното му представяне, но не в изискуемата форма, или представянето му, но след изтичане на определения срок от 10 календарни дни, кандидатът ще бъде отхвърлен.

Оценката на допустимостта на кандидатите и дейността на предприятията, съграсно документите за кандидатстване се базира на приложените документи и инфорация, изисквани по настоящата процедура за набиране на предприятия и информация събрана по служебен път от Комисията от други източници като търговски регистър.

Оценителната комисия може по всяко време да проверява декларираните от кандидатите данни, както и да изисква разяснения относно документите.

Решение за отхвърляне на дадено предприятие-кандидат по настоящата процедура ще бъде взето на следните основания: • Документите за кандидатстване са непълни или не отговарят в други отношения на поставените условия за административно съответствие;

 • Кандидатът или дейността му не отговарят на условията за допустимост;

 • Бизнес планът на предприятието не доказва жизнеспособност на проектната идея;

 • Бизнес планът на предприятието не кореспондира и не води до постигане целите на „Бизнес инкубатор Разград”;

 • Не са били спазени други критерии, посочени в настоящата процедура за кандидатстване;

 • Изпълнени са всички условия и изисквания, заложени в процедурата за набиране на предприятия на „Бизнес инкубатор Разград”, но е налице изчерпване на капацитета за предоставяне на услуги от страна на бизнес инкубатора.РАЗДЕЛ ІІ. ПОЛИТИКА НА НАПУСКАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА „БИЗНЕС ИНКУБАТОР РАЗГРАД”. ПРОЦЕДУРА ЗА НАПУСКАНЕ.
Ръководството на „Бизнес инкубатор Разград” е разработило и прилага политика на напускане на предприятията, ползватели на услугите на същия:


 • С изтичане срока на договора

 • При неизпълнение на някоя от клаузите в договора от страна на предприятието

 • При неспазване на Правилника за ползване/предоставяне на офис помещенията в сградата на бизнес инкубатора от предприятието

 • При прекратяване дейността на дружеството

 • Форсмажорни обстоятелства

 • По взаимно съгласие на странитеПриложение 1: Образец на Заявление за кандидатстване
ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА

БИЗНЕС ИНКУБАТОР РАЗГРАД

М и М ТРЕЙДИНГ 2005” ООДГр. Разград, ул. Петър Берон №5
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР РАЗГРАД
От ......................, ЕИК............. представлявано от............, със седалище и адрес на управление: ................., телефон за връзка:.........., електронна поща:...................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,


С настоящото заявление бихме искали да изразим нашето желание да кандидатстваме за инкубиране в БИЗНЕС ИНКУБАТОР РАЗГРАД.
Декларираме, че:

a) не сме обявени в несъстоятелност и не сме обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, нашата дейност не е поставена под съдебен надзор, не сме сключили споразумение с кредитори, не сме преустановили стопанска дейност, не сме обект на производство, свързано с такива въпроси и не се намираме в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

б) не сме осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;

в) не сме признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които бизнес инкубаторът може да обоснове;

г) изпълнили сме всички задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство;

д) не сме осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на държавата и Общността.

е) вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, не сме били обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения.

ж) понастоящем не ни е наложено административно наказание за:

- умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана от „Бизнес инкубатор Разград” като условие за участие в настоящата процедура или за непредоставяне на тази информация;

- сериозно нарушение на нашите задължения по договори, финансирани от националния бюджет и/или бюджета на Общността;

з) не сме обект на конфликт на интереси.


Пълно наименование и правен статут на кандидата съгласно учредителния акт, съдебното решение или регистрацията в търговския регистър към Агенцията по вписванията
БУЛСТАТ/ЕИК
Дата на регистрация на кандидата
Седалище и адрес на управление на кандидата
Адрес за кореспонденция
Телефонен номер и код на населеното място
Електронна поща
Интернет страница
Лице за контакти
Код по КИД-2008 на основната дейност на кандидата
Опишете досегашната дейност на предприятието, както и плановете на предприятието в краткосрочен и средносрочен план
Опишете Вашата бизнес идея и дейност, чието осъществяване може да създаде нови работни места и трайна трудова заетост в региона
Опишете какви нужди и потребности имате за развитието на вашето предприятие и как те отговарят на предлаганите от Бизнес Инкубатора услуги
В случай, че не сте стартиращо предприятие, моля опишете в какво направление планирате да разширите дейността си и какъв нов продукт/услуга за вашето предприятие планирате да въведете на пазара
Опишете срока, в който планирате да останете в Бизнес Инкубатора
Опишете колко помещения и с каква приблизителна площ /от ...до/ планирате да наемете в Бизнес инкубатора
С уважение,

/................................../

име, подпис и печат


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница