Бизнес план на предприятие по дисциплина „Икономика на предприятието”страница9/9
Дата22.05.2023
Размер0.82 Mb.
#117800
1   2   3   4   5   6   7   8   9
БИзнес план

9.2 Начален баланс


Таблица № 8 –Начален баланс на „Сълза“ ЕООД

Начален счетоводен баланс

АКТИВ

ПАСИВРАЗДЕЛИ И ГРУПИ

Балансова стойност (лв.)РАЗДЕЛИ И ГРУПИ

Балансова стойност (лв.)

А.

ДЪЛГОТРАЙНИ (НЕТЕКУЩИ) АКТИВИ


А.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ


I

Материални

29 554,20

I

Основен, в т.ч. невнесен капитал

50 000,00

II

Нематериални
II

Резерви


III

Финансови


III

Финансов резултат 


IV

Търговска репутация

V

Разходи за дейността (реставрация, разрешителни + учредяване)

4 200


ПАСИВИ


Б.

КРАТКОТРАЙНИ (ТЕКУЩИ) АКТИВИ


Б.

ДЪЛГОСРОЧНИ (НЕТЕКУЩИ) ПАСИВИ


I

Материални запаси


I

Дългосрочни задължения


IV

Парични средства

16 245,80

I

Краткосрочни задълженияСУМА НА АКТИВА:

50 000.00


СУМА НА ПАСИВА:

50 000.00


9.3 Отчет за приходите и разходите


За да се изготви отчет за приходите и разходите на организацията е нужно да се прогнозират приходите и разходите на организацията.
Таблица № 9 - Предполагаемите приходи - средномесечни стойности на приходите

Продукт/услуга

Средно количество продажби на месец

Продажна цена на единица продукт в лв.

Приходи от продажби в лв.

 Пране на хотелско бельо

14 520 кг.

0.67

9 728.40

 Пране на ресторантски текстил

3080 кг.

0.75

2 310.00

 Индивидуално пране

500 кг.

2.10

1 050.00

Общо12088,40

Таблица № 10 – Планирани разходитеРазходи

Месечен разход

Годишен разход

Разходи за заплати и осигуровки

3*976,90 + 1 * 1189,20 = 4 119.90

49 438.80 лв.

Разходи за материали /средни/

500

6 000 лв.

Разходи за наем

200 лв.

2 400 лв.

Разходи за ток и вода / средни /

300 лв

3 600 лв.

Разходи за гориво

100 лв..

1 200 лв

Разходи за амортизация

529 лв.

6 348 лв.

Други разходи

200

2 400 лв.

Общо
71 386,80

В


схемите по долу прилагам разходите за работни заплати и осигуровки на персонала зает с дейността на организацията .
Таблица № 11 – Отчет за приходите и разходите за две години


Наименование на разходите

Сума (лв.)

Наименование на приходите

Сума (лв.)


Предходна година

Текуща година
Предходна година

Текуща година

А. Разходите за обичайната дейностА. Приходите за обичайната дейностІ. Разходите по икономически елементиІ. Нетни приходи от продажба на :1. Разходи за реставрация, материали и оборудване

38 734,20

6 000,00

Стоки2. Разходи за външни услуги

7 300,00

7 300,00

 Услуги

96 707,20

145 056,00

3. Разходи за амортизации

6 348,00

6 348,00
4. Разходи за възнаграждения и осугоровки

49 438,40

49 438,80

в т. ч. приходите от посредническа дейност5. Други разходи

2 400,00

2 400,00
Общо за група І

104 220,60

71 486,40

Общо за група І

96 707,20

145 056,00

ІІ. Суми с корективен характерІІ. Приходи от финансирания в т. ч. от правителствотоІІІ. Финансови разходиІІІ. Финансови приходиБ. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ)

104 220,60

71 486,40

Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ+ІІІ)

96 707,20

145 056,00

В. Печалба от обичайната дейност


73 569.60

В. Загуба от обичайната дейностІV. Извънредни разходиІV. Извънредни разходиГ. Общо разходи (Б+ІV)

104 220,60

71 486.40

Г. Общо приходи (Б+ІV)

96 707,20

145 056,00

Д. Счетоводна печалба


73 569.60

Д. Счетоводна загубаЕ. Разходи за данъци
7 356.96
1. Данъци от печалба
7 356.96
2. Отсрочни данъци


Ж. Печалба (Д-Е)
66 212.64

Ж. Загуба (Д+Е)

7 513.40
Всичко (Г+Е+Ж)

104 220,60

145 056,00

Всичко (Г+Ж)

104 220.60

145 056,00
От посочената информация в таблицата за прогнозния отчет за приходите и разходите на организацията се вижда, че първата година фирмата ще е на загуба, понеже все още не работи на пълен капацитет, понеже е в етап на привличане на клиентите. Затова приходи са сметнати на средна база.
И още един факт, повечето организации през първите няколко години са на загуба, тъй като първоначалните им инвестиции в закупуването на необходимото оборудване за извършване на основната си дейност са големи. В случая и при мене е така. Едва през втората година ще успея да покрия с натрупаната печалба, всички направени разходи за закупуването на оборудването и стартиране на дейност .
Надявам се през втората година да привлича повече клиенти и по този начин да увелича приходите си като работя на пълен капаците. Същото очаквам и през следващите няколко година.
Реално чак през третата, четвъртата и следващите година, фирмата ще има печалба, която може да се използва за разширяване на дейността и закупуване на ново оборудване .

9.4 Критично състояние и анализ на чувствителността и риска

Евентуалните рискове, които могат да настъпят са най-вече свързани с икономическата ситуация. Като при тях най-голямо значение имат повишаване на инфлацията, намаляване на доходите на населението, което респективно намалява платежоспособността им. Други рискове, които могат да настъпят и да предизвикат ограничение в развитието на дейността са ограниченията на държавата за развиване на дейността, като тези наложени през последната една година поради Корона вируса.


10. Заключение


Така виждам аз своя бъдещ бизнес, с всичките му плюсове и минуси. Смятам че ще се развие благоприятно на родна почва и ще успее да запълни липсващата пазарна ниша в града, така и аз и съгражданите ми ще бъдем доволни.

11. Приложения
12. Използвана литература

1. https://www.kik-info.com/


2. http://www.lawsbg.com
3. http://peralnqta.net/

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница