Бизнес план за развитие на дейността на „кюстендилска вода” еоод, гр. Кюстендил като вик операторстраница1/15
Дата08.06.2018
Размер1.89 Mb.
#72820
ТипБизнес-план
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

НА
КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД, гр.Кюстендил
КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на

Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

ВЪВЕДЕНИЕ 3

I. ОБЩА ЧАСТ 4

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ 19

III. ФИНАНСОВА ЧАСТ 58

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82ВЪВЕДЕНИЕ


„Кюстендилска вода” ООД извършва своята дейност при наличие на специфични пазарни условия (естествен монопол), като предоставя В и К услуги на високо ниво в пазарния сегмент на комуналните услуги, които са съобразени с изискванията на директивите на Европейския съюз. Модернизирането на инфраструктурата, подобряването на качеството на В и К услугите и ефективността на управлението са дейности без алтернатива в стратегическия план за развитие на дружеството. Бизнес планът е разработен в съответствие със Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България и Националната стратегия за управление на водния сектор в Република България.

През предстоящия регулаторен период усилията на дружеството ще бъдат фокусирани в изпълнението на мероприятия с оглед на все по-успешно реализиране на стратегията и които ще доведат до: • изготвяне на пълен подземен кадастър;

 • подмяна на най-амортизираните дълготрайни активи;

 • намаляване на общите загуби на вода;

 • увеличаване на събираемостта на вземанията;

 • намаляване на неотчетените водни количества;

 • разширяване обхвата на канализационната мрежа;

 • продължаване процеса на проучване и попълване на база данни за експлоатираните съоръжения;

 • подмяна на високоенергоемки енергомеханични съоръженията;

 • надграждане и усъвършенстване на системите поддържащи бази данни от измервателни устройства, регистри на аварии и други;

 • постигане на пълна автоматизация за контрол и управление на системите.I. ОБЩА ЧАСТ
 1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА
  1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Кюстендилска вода” ЕООД е със 100% държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от Mинистъра на регионалното развитие и благоустройството. Създадено е с Разпореждане №5/27.12.2007 г. на Министерски съвет на Република България и е вписано в Търговския регистър от Агенцията по вписванията с Удостоверение с изх. № 20080616103036/16.06.2008 г.

Седалището на дружеството е гр. Кюстендил, ул.„Цар Освободител” №15. Дружеството е учредено с неопределен срок. Единния идентификационен номер е 200167154. Дружеството е регистрирано по Закона за Данъка върху добавената стойност с идентификационен номер BG200167154.

Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителните язовири, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи (включително и пречиствателни станции), всички други дейности и услуги в страната и чужбина незабранени от закона.

Дружеството е с капитал от 8 906 000 лв. и се представлява от инж. Георги Георгиев.

Адресът на управление на дружеството е в гр. Кюстендил ул.„Цар Освободител“ №15.

„Кюстендилска вода” ЕООД обслужва населението и бизнеса в общините от Кюстендилска област с изключение на община Дупница и община Сапарева баня. Дружеството има разгърната териториална структура, която покрива всичките осем обслужвани общини чрез локализираните си звена (експлоатационни райони).

Представител на дружеството за контакт с администрацията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е Управителя, инж. Георги Георгиев.

„Кюстендилска вода” ЕООД е В и К оператор по смисъла на ЗВРКУ и ще предоставя услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

В дружеството работят специалисти, работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация, да осигуряват доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за цялото население в областта.

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), експлоатирани от дружеството съществуват единствено в гр.Кюстендил.

В процеса на подготовка на бизнес плана за периода 2017 - 2021 г., ръководството на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил изиска и се запозна с инвестиционните намерения на общините на територията, на които то предоставя своите услуги и съответно с вижданията на общинските съвети за тяхната бъдеща експлоатация. От предоставените данни не може с достатъчна точност да се предвиди периода на изпълнение на съответните проекти и по тази причина те не са предвидени при разработката на настоящия бизнес план, а там където има ясни данни за инвестиционните параметри, само са отразени в справките с инвестиционните програми по водоснабдителни системи, без техните стойности да влияят върху оперативните разходи на дружеството.

В случай на реализация на тези проекти, дружеството ще преразгледа своите прогнози, като отчете както влиянието на нарастването на оперативните разходи, така и на ръста в потреблението на В и К услуги, следствие разширението на В и К системата и присъединяването на нови потребители към нея.

  1. ОПИСАНИЕ НА ВиК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1.Водоизточници

Водните количества за питейно-битови нужди се добиват чрез дренажни водохващания, шахтови, тръбни кладенци и речни водохващания. Общият брой на експлоатираните от дружеството водоизточници е 198 бр., а броят на населените места, ползващи вода от тях е 118 бр.

Добитото водно количество от използваните водоизточници, общо за обособените водоснабдителни системи, се измерва с 21 бр. измервателни прибора от които 11 бр. са пломбирани от Басейнова дирекция Западнобеломорски район гр.Благоевград.

Добитите водни количества в три от водоизточниците надвишават разрешените от МОСВ, което наложи промяна на разрешителните им. Общо водните обеми ползвани през 2015г. от В и К оператора възлизат на 8 594 850 м³ и не надвишават разрешените годишни водни количества 9 724 892 м³.

Стратегията на дружеството за измерването им е съвкупност от два процеса:

- набиране на информация от измервателните уреди;

- обработка и анализ на генерираната информация, с цел вземане на правилни решения за управление на постъпващите водни количества.


1.2.2.Съоръжения за пречистване на питейна вода

„Кюстендилска вода” ЕООД експлоатира една пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ).

Характеристика на ПСПВ – Кюстендил

Технологична схема – двустъпална схема на пречистване

Първо стъпало – хоризонтални утаители – 5 броя

Второ стъпало – бързи пясъчни филтри – осем броя

Качества на суровата вода

Водата, постъпваща в ПСПВ се характеризира като типично високопланинска:

- студена и чиста по отношение на органични замърсявания;

- хидрокарбонатна калциево-магнезиева с ниска твърдост и соле- съдържание;

- с ниска мътност през по-голямата част от годината и завишена при интензивно снеготопене и проливни дъждове, когато варира в широки граници.

Химикотехнологичен процес


  1. Предхлориране: по технология е възможно третиране на постъпващата на станцията вода с хлор за предокисление, но поради образуване на вредните за здравето трихалометани /халоформи/, това не се прави.

2. Коагулация: Химическата обработка на води с повишена мътност > 10 NTU се извършва с коагулант СFS /алуминиев оксихлорид, около 10% разтвор/ и варно мляко - около 2% разтвор на Са/ОН/2.

3. Избистряне: След направена химична обработка на суровата вода с алуминиев оксихлорид утаяването на получените флокули става в хоризонталните утаители и избистрената обработена вода постъпва във филтърен корпус.

4. Филтриране през бързи пясъчни филтри.

Бързите филтри са стоманенобетонни резервоари. Заредени са с чист кварцов пясък с едрина на зърната 0.8 – 1.6 мм и коеф. на разнородност К=1.7. Височината на филтърния пълнеж е 1,0 м. Височината на водния стълб над пълнежа е 0.8 м. Скорост на филтриране – 6 м/ч. Филтрирането цели снижение на окисляемостта, цветността и микробното число до стойности, отговарящи на наредбата за питейна вода.5. Обеззаразяване с газ-хлор.

Хлорът се инжектира след втора степен на пречистване с цел обеззаразяване на питейната вода съобразно действащата нормативна база.Контрол на технологичния процес

Контролът на технологичния процес се осъществява от квалифициран персонал с денонощно наблюдение на процесите и вземане на решение за правилно протичане на химичната обработка на суровата вода при необходимост от реагентна обработка на същата.

В химичната и микробиологична лаборатория се извършва непрекъснат контрол върху качествата на суровата и пречистена вода. Показателите, които се контролират на вход и изход ПСПВ са: температура, рН, цвят, мирис, вкус, мътност, окисляемост, ост. Сl , амоняк, нитрити, нитрати, твърдост, хлориди, желязо, манган, ост.Аl, колититър, микробно число, ешерихия коли.

Различията в качествата на постъпващата вода през годината определят и различията в технологията на пречистването й.

Степен на автоматизация – ръчно контролиране и управление на процесите.

Управление на отпадъците / утайките

През определени интервали от време утайките от съоръженията се обеззаразяват с хлор и се изпускат контролирано.1.2.3. Довеждащи водопроводи, разпределителна мрежа и сградни отклонения


Дължината на довеждащите водопроводи е 476,600 км., а дължината на разпределителната водопроводна мрежа е 936,691 км. Общо експлоатираната водопреносна мрежа от „Кюстендилска вода” ЕООД е 1413,291 км. На довеждащите водопроводи са изградени 325 бр. спирателни кранове; въздушници – 88 бр.; редуктори на налягане – 103 бр. По-подробни данни за водопроводите са представени в следната таблица:
Водопроводна мрежана"Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил за 2015 г.Населено място/район

Дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи, км.

СВО
ВС Кюстендил1

гр. Кюстендил

235,373

8841
Сбор ВС Кюстендил

235,373

8841
ВС Гърляно2

с. Преколница

7,336

53

3

с.Л озно

18,786

340

4

с. Богослов

7,395

180

5

с. Брестница

9,231

40

6

с. Вратца

9,234

101

7

с. Горановци

8,866

83

8

с. Горно Уйно

0,5

13

9

с. Грамаждано

9,790

134

10

с. Гърляно

18,600

85

11

с.Гюешево

12,142

161

12

с. Долно Уйно

0,425

15

13

с. Долно село

12,126

51

14

с. Драговищица

19,639

305

15

с. Жиленци

36,676

461

16

с. Каменичка Скакавица

5,584

53

17

с. Мазарачево

3,102

51

18

с. Полска Скакавица

13,630

20

19

с. Полетинци

11,334

16

20

с. Радловци

6,946

93

21

с. Раненци

9,906

98

22

с. Соволяно

15,573

360
Сбор ВС Гърляно

236,854

2713
ВС Коняво23

с. Скриняно

17,258

315

24

с. Багренци

13,994

316

25

с.Буново

9,038

30

26

с. Гирчевци

2,894

95

27

с. Горна Гращица

0,802

280

28

с. Дворище

10,821

111

29

с. Долна Гращица

11,985

98

30

с.Катрище

7,381

105

31

с. Коняво

13,104

412

32

с. Копиловци

13,412

300

33

с. Нов Чифлик

6,185

115

34

с. Раждавица

13,843

211

35

с. Стенско

7,449

146

36

с. Таваличево

5,606

201

37

с. Търновлак

7,650

92

38

с. Цървеняно

8,551

48

39

с. Шипочано

5,602

106

40

с. Шишковци

10,838

265
Сбор ВС Коняво

166,413

3246
ВС Трекляно41

с.Габрешевци

8,162

18

42

с. Добри дол

3,460

9

43

с. Долно Кобиле

3,770

24

44

с. Злогош

11,530

18

45

с. Киселица

0,760

14

46

с. Средорек

3,048

25

47

с. Сушица

0,270

11

48

с. Трекляно

48,338

155
Сбор ВС Трекляно

79,338

275
ВС Невестино49

с. Лелинци

5,249

42

50

с. Берсин

12,561

130

51

с. Граница

20,503

317

52

с. Пиперков Чифлик

5,958

360

53

с.Слокощица

12,481

593

54

с. Търсино

0,889

17

55

с. Ваксево

13,025

266

56

с. Тишаново

6,933

23

57

с. Длъхчево Сабляр

4,360

4

58

с. Долна Козница

9,094

55

59

с. Друмохар

8,653

86

60

с. Еремия

3,717

30

61

с. Згурово

10,473

75

62

с. Илия

7,847

16

63

с. Кадровица

10,451

30

64

с. Лиляч

3,996

104

65

с. Мърводол

4,531

23

66

с. Невестино

18,519

349

67

с. Неделкова Гращица

6,358

101

68

с. Пастух

1,971

66

69

с. Пелатиково

17,949

73

70

с. Рашка Гращица

5,157

103

71

с. Смоличано

15,773

15

72

с.Страдалово

6,893

19

73

с. Църварица

7,840

17

74

с. Четирци

6,416

141

75

с. Ямен

1,160

15

Сбор ВС Невестино

228,757

3070
ВС Бобов дол76

с. Бабино

8,057

128

77

с. Бабинска река

4,620

86

78

с. Блато

10,005

40

79

гр. Бобов дол

56,585

2380

80

с. Голям Върбовник

6,382

108

81

с. Горна Козница

5,293

116

82

с. Голяма Фуча

6,097

93

83

с. Голямо село

12,758

247

84

с. Долистово

3,202

168

85

с. Коркина

8,979

170

86

с. Мала Фуча

8,647

102

87

с. Мали Върбовник

8,494

95

88

с. Мало село

7,528

150

89

с. Мламолово

13,673

313

90

с. Новоселяне

4,400

70

91

с. Паничарево

6,202

66

92

с. Шатрово

3,895

83

Сбор ВС Бобов дол

174,817

4415
ВС Бобошево93

с. Блажиево

7,278

240

94

гр. Бобошево

18,086

601

95

с. Висока могила

5,968

44

96

с. Вуково

3,102

65

97

с. Доброво

7,836

70

98

с. Слатино

15,923

280

99

с. Сопово

12,998

41

100

с. Усойка

11456

199
Сбор ВС Бобошево

82,647

1540
ВС Рила101

с. Пастра

0,928

120

102

гр. Рила

35,823

1018

103

с. Смочево

12,878

179
Сбор ВС Рила

49,629

1317
ВС Кочериново104

с. Бараково

12,682

255

105

с. Боровец

6,345

107

106

с.Бураново

9,077

170

107

с. Драгодан

8,083

80

108

гр. Кочериново

34,789

808

109

с. Крумово

3,413

63

110

с. Мурсалево

26,390

293

111

с. Пороминово

12,638

218

112

с. Стоб

15,436

389

Сбор ВС Кочериново

128,853

2383
ВС Дупница113-115

с.Пиперево, с.Блатино и с. Дяково

30,610
ОБЩО

1413,291

27800
1.2.4. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

Във водопроводната мрежа на „Кюстендилска вода” ЕООД са изградени 77 бр. водоснабдителни помпени станции с обща инсталирана мощност – 1822 кВт. Наличните резервоари са 160 бр., хидрофори - 4бр., черпателни резервоари при ПС – 43 бр. Общия обем на всички черпателни резервоари в експлоатация е .2900 м³. На разпределителните водопроводи са изградени 1007 бр. спирателни крана; пожарни хидранти – 519 бр.; регулатори на налягането – 55 бр.

2.2. ОПИСАНИЕ НА ВиК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

2.2.1. Канализационна мрежа

2.2.2.Канализационна мрежа

Дължината на изградената канализационна мрежа на „Кюстендилска вода” ЕООД е 141 км. Броят на сградните канализационни отклонения е 8100 бр. По-подробни данни за канализационната мрежа са представени в следната таблица:Канализационна мрежана "Кюстендилска вода" ЕООД за 2015 г.
ОБЩИНА

Канализационна мрежа (км)

Канализационни отклонения (бр.)

Община Кюстендил

131

8030

Община Бобов дол

10

2022

ОБЩО:

141

10052
2.2.3. Главни канализационни колектори

Дължината на главните канализационни колектори на „Кюстендилска вода” ЕООД е 9,004 км. По-подробни данни за канализационните колектори са представени в следната таблица:

Канализационни колекторина "Кюстендилска вода" ЕООД за 2015 г.
ОБЩИНА

Канализационни колектори (км)

Община Кюстендил

6,404

Община Бобов дол

2,600

ОБЩО:

9,004


3.1. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ3.1.1. Пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Кюстендил

Пречиствателната станция за отпадъчни води пречиства битово-фекалните и производствените отпадъчни води на град Кюстендил. Тя е проектирана от КНИПИБИБКС Водоканалпроект през 1968 г. при следните параметри:

Qop = Qcp = 580 л/сек; Qср/ден = 420 л/сек.; НВ= 426 мг/л; БПК 20 = 382 мг/л.

Поради недоставени машини и съоръжения и незавършени монтажни работи от 1976 г. ПСОВ работеше на “временна” технологична схема – пълно биологично пречистване на отпадъчните води без първично утаяване с едновременна аеробна стабилизация на утайките. Не са въведени в експлоатация съоръженията по пътя на суровата утайка (първичните радиални утаители и помпената станция към тях, както и метан танковете за анаеробно третиране на утайките).

След механичното пречистване на отпадъчната вода от грубата и фините решетки, водата постъпва в биобасейна, където се осъществява биологичното й пречистване с помощта на активната утайка. ПСОВ работи нормално с концентрация на СВ в биобасейна до 3 г/л; концентрация на СВ в стабилизатора до 8 г/л и калово натоварване до 0,05 кг БПК5/кг СВ ден. След биобасейна активната утайка се отделя от пречистената вода във вторични радиални утаители. Пречистената вода се зауства във водоприемника (II-категория) река Банщица, а активната утайка се връща в процеса като рециркулираща чрез помпена станция за рециркулираща утайка. Излишната активна утайка се изважда след аеробно стабилизиране и уплътняване в утайкоуплътнител на изсушителни полета за естествено обезводняване.
При работата на ПСОВ гр.Кюстендил се генерират отпадъци от фини и груби решетки от пясъкозадържателите и утайки от изсушителните полета.

Третирането на отпадъците от грубите и фини решетки и пясъкозадържателите се извършва чрез изсушаване и дезинфекциране с хлорна вар, след което се извозват на градското сметище.

Третирането на излишната активна утайка се осъществява чрез аеробна стабилизация и изсушаване на изсушителни полета и се съхраняват временно на площадката на ПСОВ гр.Кюстендил съгласно предписание на РИОСВ гр.Перник.

Всички дейности свързани с управлението на отпадъците от ПСОВ гр.Кюстендил се извършват съгласно разрешение издадено от РИОСВ към МОСВ.3.1.2. Точки на заустване без пречистване

Дружеството на териториите на обслужваните общини експлоатира две канализационни системи : Кюстендил и Бобов дол. Заустването на отпадъчните води на гр. Бобов дол става в повърностен водоприемник р. Разметаница без пречистване. Контролът на заустените води се осъществява от собствен мониторинг на водите осъществен от Лаборатория за отпадъчни води гр Кюстендил и анализ на същите от акредитирана лаборатория съгласно изизкванията на издаденото разрешително от Басейнова дирекция Западнобеломорски район.

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

4.3.1. Организационна структура – диаграма, описаниеДейностите по организация и управлението на „Кюстендилска вода” ЕООД произтичат от управленските цели, поставени пред дружеството. Отговорността за изпълнението им, както и на настоящия бизнес план се пада на управленския екип.

Според класификацията на организационните структури в теорията на управлението тя може да се определи като линейно – функционална. Изразява се в това, че общото разпореждане с ресурсите и целеполагането влиза в задълженията на линейните ръководители (ръководителите на подразделения), а управлението на процесите за постигане на поставените цели се възлага на функционалните звена (отдели).

Правилника за устройството и дейността на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил урежда вътрешната управленска и организационна структура на дружеството и регламентира функционалните характеристики на структурните звена и организацията на работата им.

Стопанската и административна дейност на дружеството се осъществява от следните структурни звена: специализирани стопански звена, общи административни звена, регионални поделения, пречиствателни станции, изпитвателна химична и микробиологична лаборатория за изследване на качествата на питейните води.

Управленски екип

Членовете на управленският екип на „Кюстендилска вода”ЕООД притежават управленски и професионални умения, необходимите за управлението на В и К оператора. Периодично се извършва обучение за повишаване на квалификацията на екипа с цел да се отговори на постоянното повишаване на изискванията към управленския персонал и измененията в нормативната уредба на страната
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница