Благодаря ти, дъжд!Дата03.09.2016
Размер105.08 Kb.

Благодаря ти, дъжд!
Дъжд, окъпал цялата земя,

напоил равнини, долини и поля,

ти зарадва много от нас,

когато дойде в този час.

С идването си надеждата ни даде.

Малко закъсня, но надеждата не предаде.

Дъжд, сбъднати милиони мечти!

Благодаря ти! В сърцата ни си ти!
София Иванова

България


Thank you rain!
Rain washed the entire earth

Watered valleys, plains and fields

You made many of us glad

When you came at this time.

Your coming gave us hope

A little late but you didn’t betray

that hope

Rain, millions of dreams fulfilled!

Thank you! You are in our hearts!

Sofiya Ivanova

BulgariaМагията на водата

Над синьото море

слънцето грее.

Блестят вълните

и отразяват надалече -

до небето - светлината.

Чайките летят високо.

Водата отразява

техния полет.

Препраща до небето

техния порив.

Лидия Колева

България


The magic of water

The sun is shining

Above the blue sea

The waves are sparkling

and the light, they are reflecting to the sky

Seagulls are flying high

water is reflecting their flight.

their impulse is transmitted

To the sky.

Lidiya Koleva

Bulgaria

Дъжд

Когато дъждът завали

и окъпе с нежност цветята,

когато дъждът завали

и вдъхне живот на земята,
ухае на сладко и нежно

ароматът дъждовен, нали?

На картина, рисувана прилежно,

наподобява. Окъпана в лъчи.Паулина Никова

България

Rain

When the rain starts

And washes tenderly the flowers

When the rain starts

And inbreathe life to earth,
It smells sweet and fragrant

the rain, doesn’t it?

It is like a painting drawn carefully.

Bathed in rays.Paulina Nikova

Bulgaria
Вълшебен дъжд

Дъждът окъпа земята

и сякаш тя се прероди отново,

от дълъг сън събуди дъгата

за красота и вълшебства готова.

Докосна всички дървета,

обсипа с перли тревата,

погали всяко листенце

и нежно целуна цветята.

Отми от мен самотата,

накара ме да се смея отново,

оцвети сивото във душата.

и да обичам пак съм готова.


Деляна Генова

България
Magic rain

The rain washed the earth

And as if it was reborn again,

It woke up the rainbow from a long sleep

ready for beauty and magic.

It touched all the trees

It covered the grass with some pearls

It caressed each leaf

And tenderly kissed the flowers.

It cast out the loneliness from me

It made me laugh again

It coloured the gray in my soul

And I am ready to love again.


Delyana Genova

BulgariaВодопад
Виж там водопад

На рекичката има.

Пред нас се разкрива

Гледка красива!

Блестяща, пенлива вода!

Във нея- изгряла дъга!

И този малък водопад

Е част от големия кръговрат:

Водата в реката,

Водата в морето,

Водата, която пада

Като дъжд от небето.

Тя има магическа сила, защото

Без нея не би съществувал животът.

Без вода на тая земя

Всички хора ще бъдат в беда.
Айбенис Османова

България


Waterfall
Look where the waterfall

Meets the river.

Ahead of us

Reveals its beautiful scenery.

Sparkling and foamy water!

In it- a rainbow has risen!

This small waterfall is a part of

The great cycle;

Water in rivers,

Water in seas,

Water that falls as rain

From the sky.

It has magical powers

There would be no life

All people would be in trouble

Without water on earth.
Aybenis Osmanova

BulgariaМагията на водата
Ех, вода чудата!

Колкото си ти прекрасна,

Толкова си и опасна!

В тебе има нещо съвършено,

Живо и безценно.

В някои случаи си толкова спокойна,

А в други много непокорна.

Ти символ си на чистотата,

Зиме, лете блажена си на земята.

Да те пазим дълг за нас е,

Защото твоята магия- вечна на света е!

Ралица Радева

България
The magic of water
Oh, wondrous water!

So marvelous you are,

So dangerous you are.

You have something perfect

Something alive and precious.

Sometimes you are so calm

Sometimes you are so rebellious.

You are a symbol of purity,

Winter, summer you are blessing for the earth.

To protect you is a duty for us

Because your magic is eternal on earth!
Ralitsa Radeva

Bulgaria
Водата

Водата на Земята

На всички е позната.
За човека е незаменима.

Понякога- непредвидима-


Тя граници не вижда,

А носи се, приижда,


Опасна и немилостива,

Непокорна и гневлива.


Но бързо се успокоява,

Усмихва се и засиява.


Водата е една стихия.

Всеки ден я опознаваме ние.Станислава Иванова

България

Water

Everybody knows

The water of the Earth.
For the man it’s irreplaceable

Sometimes it’s unpredictable.


It doesn’t see boundaries

But it is coming, it is rising,


Dangerous and unmerciful

Rebellious and angry.


But it calms down quickly,

Starts smiling and begins to glow.


Water is an element.

We get to know it every day.Stanislava Ivanova

Bulgaria
Пътешествието на реката

Бистра и чиста, пенлива студена

Блика реката от склона висок.

Пее звънливо, клокочи игриво

Бърза надолу в бесен галоп.
А в долината изгряла луната

И на небето блещукат звезди.

Тиха, спокойна тече си реката,

А пък в нея танцуват звезди.

Щом утрото дойде и слънце изгрее,

То нежно погалва я със своите лъчи,

А тя се превръща в нежно вълшебство

И заблестява с безброй светлинки.Наталия Иванова

БългарияThe river’s journey

Clear and clean, foamy and cold

The river is gushing from the slope

It is singing sonorously, bubbling lively

It is rushing downhill at full gallop.
In the valley the moon is risen

And the stars are glowing in the sky.

Silent and calm is flowing the river

And the stars are dancing in it.


When the morning comes and the sun rises

It caresses it with its rays

And it turns into a tender magic

And it start glowing with countless lights

Nataliya Ivanova

Bulgaria


Вода
Водата на нашата Земя

Е добре позната на света.

Първичен елемент е на живота

И поддържа живи хората.

Бързо наоколо тече

Но достатъчно ли е.

За човечеството е незаменима

Въпреки, че може да е непредвидима.

По-ценна е от злато

С величие и красота.

И тази нейна красота

Ни прави длъжни да я съхраним.

Дъждът ни гали с нежна топлина,

А яростта на бурята да се смирим.

И ето тя се успокоява

В живота ти си пътеводна светлина

Слънцето, оглеждайки се в тебе

Запалва в нас бляскава искра.
Радослав Георгиев

България

Water
The water of our Earth is

Well-known through the earths.

Prime element of life

Still keeps us alive.

Even rapidly flowing around

Is there enough to go round?

For mankind is irreplaceable

Though it might be unpredictable.

More precious than gold

Too much glory to behold.

Possessing such a beauty

To keep it in that way is our duty.

By the rain we feel its warmth

By the storm we see its wrath.

But soon it calms down

To be our lifeline it is bound

Reflecting the sun you are so bright

It lights a sparkle in our eye.
Radoslav Georgiev

BulgariaТова е въпросът
Магия ли е водата?Да или Не?

Това го знае всяко дете!

И ще извикам:Съгласна съм-ДА!

Тя е чудото ,тя е магията!

Нека като гръм се чуе моят глас:
Коя е най-голямата магия на света?

Знае се отвсяко момиче и всяко момче от нас-

Водата!И това е истината.

Но за жалост тя е замърсена,

змърсена е от нас.Злощастна!
Нека да я пазим чиста.

Природата е болна и нещастна -

тъй-както никога до днес.

Нека бъде чиста,свежа и здравословна.

Нека с големи капки, като топки дъжд да завали,

и тогава ще има вълшебни дъги!

Ще се изкачим върху тях,

ще се хванем за ръце - всички деца по света,и ще спасим растенията,

и ще спасим животворната вода !

Мартина Петрова

България


That is the question!
Is it magic the water? Yes or No?

By every little children it is known

And I`ll scream: I agree-

It`s the magic ,it`s the wonder.

Let my voice be heard as loudly as thunder
What’s the biggest magic in the world

It is known by every boy and every girl

It’s the water, it is true

But unfortunately it is filthy

and this it caused by who? By us!

It is our obligation to keep it clean

Because nature so unhappy has never been

Let it be clear , fresh and healthy

Let`s rain with big drops as balls

and there will be magic rainbows


We can climb on them

and all the kids will hold their hands

and we`ll save the water and the plants.

Martina Petrova

Bulgaria
Магията на водатаНад 70% от повърхността на земята е покрита с вода, в по-голямата си част е солена и събрана в дълбоки океани. Има и прясна, несолена вода. Откриваме я във въздуха, просмукана в почвата, замръзнала в ледници или течаща в реки, езера и потоци. Водата влиза в състава на всички живи организми на Земята и участва във всички жизнени и биологични процеси. Ние се нуждаем от вода за пиене, приготвяне на храна, миене, къпане, пране и др. Без вода не могат да растат и раждат плодове растенията. В промишлените предприятия водата се използва за разтваряне на различни вещества, охлаждане на двигателите на машините, приготвяне на различни полезни стоки (сапуни, шампоани, храни и др.). Вода задвижва турбините в електростанциите, в резултат на което в нашите домове става светло и топло.С вода се потушават пожари, чистят се улиците.Водата свързва страни и континенти. Различни плавателни съдове превозват хора и товари през океани, морета, езера и реки. Изобилието на вода около нас ни кара понякога да забравяме, колко важна за живота е тя.Често ние я замърсяваме , дори и понякога да го правим несъзнателно. Най-големи замърсители са отпадните води от производствени предприятия, от бита, от животновъдни ферми, болници и др. Те съдържат вещества които са отровни за хората и животните и са гибелни за растенията.Когато такива води се изпускат без контрол, натрупването на отрови в реките и моретата води до унищожаването на различни видове водни обитатели. Водата има голямо значение за нашия живот, с две думи можем да кажем, че водата има магически сили , но когато я замърсяваме тя става много опасна за нас. Ако пазим водата чиста, всички ще сме щастливи и здрави, но ако продължаваме да я замърсяваме ще вредим на самите себе си. Нека да я запазим чиста, все пак тя ще трябва и на другите които идват след нас.

Ралица Радева

България

The magic of the water

More than 70% of the surface of the earth is covered with water. The majority of it is salty and gathered in deep oceans. There is fresh and not salty water. We can find it in the air, soaked up in the soil, frozen in glaciers or running in rivers, lakes and streams. Water is in all living organisms on earth and takes part in all vital and biological processes. We need water for drinking, making food, washing, laundering and so on. The plants cannot grow and produce. Water is used in the factories for dissolving different substances, cooling the engines of the machines, producing various useful goods (soap, shampoo, food etc.) Water makes turbines in the power plants work and as a result in our homes there is light and warmth. Water helps to put out fires. Water links countries and continents. Different vessels transport people and cargos through oceans, seas, lakes and rivers. The plenty of water around us makes us sometimes forget how important it is for our lives. We often pollute it sometimes unconsciously sometimes not. The biggest source of pollution is the waste water coming from factories, households, farms, hospitals etc. It consists of substances that are poisonous to people and animals and fatal for the plants.When such type of water is let out with no control, the high levels of poisons in rivers and seas leads to the destruction of different species. Water is of a great importance for our lives. In few words we can say that it has magic powers but when we pollute it it becomes very dangerous for us. If we keep it clear all of us will be happy and healthy but if we continue polluting it we will harm ourselves. Let’s keep it clean as it will be necessary for those who come after us.

Ralitsa Radeva

Bulgaria
Каталог: project -> 3-magiata%20na%20vodata
project -> Г за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
project -> Project Достоевски Радослав Парушев Трейлър Съдържание
project -> Новини за общините 27. 08. 2014 г. Фокус
project -> Г бнр безработицата в Ловешко бележи спад за пореден месец
project -> И радиационна защита
project -> Програма на С, която генерира и извежда на екрана редица от числа на Фибоначи: от 1 до зададено от потребителя число оценка: 4
project -> Нсорб до есента ще има единен регистър за хора с психични заболявания
3-magiata%20na%20vodata -> Danube legend


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница