България проекти за изграждане на магистрали и пътищастраница1/17
Дата30.11.2018
Размер2.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


JASPERS
Joint Assistance to Support Projects in European Regions


Секторно ръководство по ОВОС

БЪЛГАРИЯ
Проекти за изграждане на магистрали и пътища

Първи проект2013

Това Ръководство е предназначено главно към представители на българските власти по околна среда и други компетентни органи, ангажирани с ОВОС. То може да бъде използвано и от консултанти при разработването на доклади по ОВОС за проекти в секторите, за които най-често се иска съ-финансиране от ЕС.

Ръководството очертава въпроси, които могат да бъдат от значение при оценката на доклада по ОВОС за проекти за пътища и магистрали. То може да бъде полезно и на други компетентни органи, които следва да бъдат консултирани в съответствие с правните изисквания, за неправителствени организации и за обществеността с цел да улесни тяхното активно участие в процеса по ОВОС. Предлаганите препоръки се очаква да бъдат от практическа полза за всички, ангажирани в процеса по ОВОС за изграждане на магистрали и пътища.

СЪДЪРЖАНИЕ


СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ iv

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ iv1.Въведение 1

2.Политическа, правна и административна рамка 3

2.1.Европейска рамка 3

2.2Национална правна рамка 5

3.Описание на предлагания проект 21

3.1.Описание на трасето на проекта 21

3.2.Ключови характеристики на проектирането и на другите релевантни компоненти на проекта 21

3.3.Аспекти на строителството 23

3.4.Експлоатация на пътя 24

4.Схематично представяне на основните алтернативи 26

4.1.Разработване и оценка на алтернативите 26

4.2.Избор на алтернатива 28

5.Описание на съществуващата околна среда (съществуващи/базови условия (baseline conditions)) 30

5.1Територия, която ще бъде засегната от проекта/ Контекст 30

5.2Характер 31

5.3Важност 38

5.4Чувствителност 38

5.5Достатъчност на данните 396.Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на смекчаващите мерки 40

6.1Въведение 40

6.2Оценяване на магнитуда и значимостта на въздействията 40

6.3Избягване на въздействието 43

6.4Непреки и кумулативни въздействия върху околната среда и взаимодействието между тях 60

6.5Рискови случаи 63

6.6Обобщение относно въздействията и тяхното предотвратяване/смекчаване, остатъчни въздействия 64

7.План за мониторинг на околната среда (ПМОС) 66

8.Нетехническо резюме 69

9.Предизвикателства при разработването на доклада за ОВОС 70

10.План за управление на околната среда (ПУОС) 71

Източници 73

Приложения 74

Приложение № 1 74

Приложение № 2 75

Приложение № 3 80Приложение № 4 81


СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ


Фигура 1: Примерна матрица за избор на трасе на път 29

Фигура 2: Пример за интегрирано представяне на базова информация (нива на заливане от р. Илер при специфична стойност на отвеждане и трасе на пътя/местополжение на моста ) 38

Фигура 3. Блок-схема, показваща непреките въздействия 61

Фигура 4. Блок-схема, показваща кумулативните въздействия 61

Фигура 5. Блок-схема, показваща взаимодействието на въздействията 61

Фигура 6. Илюстрация на два планирани проекта с техните кумулативни въздействия върху заобикалящата ги околна среда 63


СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ


Таблица 1: Проекти, за които настоящето ръководство е приложимо съответно в Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС и по ЗООС vii

Таблица 2. Стандартни елементи на описанието на проекта 22

Таблица 3. Елементи на описанието на строителството 23

Таблица 4. Вероятни значителни въздействия върху почвите и геологията и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 44

Таблица 5. Вероятни значителни въздействия върху повърхностните и подземни води и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 47

Таблица 6. Вероятни значителни въздействия върху въздуха и климатичните фактори и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 50

Таблица 7. Вероятни значителни въздействия върху човека/околната среда, обитавана от човека и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 52

Таблица 8. Вероятни значителни въздействия върху флората и фауната и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 55

Таблица 9. Вероятни значителни въздействия върху ландшафта и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 57

Таблица 10. Вероятни значителни въздействия върху материалните ценности и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 58

Таблица 11. Вероятни значителни въздействия върху културното наследство и мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване 59

Таблица 12. Примерно представяне на остатъчните въздействия върху качеството на въздуха и климата 64

Таблица 13. Примерна възможна структура на ПМОС (неизчерпателно, само с демонстрационна цел) 67


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


CO2

Въглероден диоксид

NO2

Азотен диоксид

SO2

Серен диоксид

ДВ

Държавен вестник

ДОВОС

Доклад по оценка на въздействието върху околната среда

ДР

Допълнителни разпоредби

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

ЕК

Европейска комисия

ЕМСЧ

Електромагнитна суперчувствителност

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗЗШОС

Закон за защита от шума в околната среда

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗП

Закон за пътищата

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ЛПС

Лични предпазни средства

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МС

Министерски съвет

МСОП

Международен съюз за опазване на природата

МФИ

Международна финансова институция

НПО

Неправителствена организация

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОС

Оценка за съвместимост

ППЗП

Правилник за прилагане на Закона за пътищата

ПМОС

План за мониторинг на околната среда

ПМС

Постановление за Министерски съвет

ПО

Подходяща оценка

ПУОС

План за управление на околната среда

РДВ

Рамкова директива за водите

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

СЕО

Стратегическа екологична оценка

СЕС

Съд на Европейския съюз

ТЗ

Техническо задание

ФПЧ

Фина прахова частица


ПРЕДГОВОР


Това Ръководство е разработено като част от група стандартни инструменти, които да бъдат използвани от бенефициентите, разработващите проектите и държавните компетентни органи по околна среда във всяка заинтересована държава-членка на ЕС, като е адаптирано към българските нормативни изисквания. Целта му е да бъде използвано при разработването и прегледа на ДОВОС за проекти в секторите, за които най-често се кандидатства за съ-финансиране от ЕС. То може да бъде ползвано и от други компетентни органи, които следва да бъдат консултирани в процеса на ОВОС в съответствие с релевантните процедурни и правни изисквания и от консултантите, на които е възложено изготвянето на ДОВОС.

С това Ръководство се цели да се гарантира, че експертите, отговорни за извършването на оценката и за разработването на ДОВОС, са наясно с релевантните елементи и ще ги отразят адекватно. Ако се използва ефективно, този инструмент ще подпомогне подобряването на качеството на ДОВОС и в крайна сметка ще улесни процеса на разглеждане и одобряване на съ-финасирането от ЕС.

Това Ръководство е приложимо към следните проекти по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС (2011/92/EС), респективно по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), посочени в Таблица 1.

Таблица 1: Проекти, за които настоящето ръководство е приложимо съответно в Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС и по ЗООС

Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС

ЗООС

 • Приложение І, т. 7б) – “Строителство на автомагистрали1 и високоскоростни пътища2;“

 • Приложение № 1, т. 22.2 от ЗООС - Строителство на автомагистрали и пътища I клас

Магистралите са дефинирани в чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата:

Автомагистралите са специално изградени и означени пътища за движение само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават следните характеристики:1. самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение и със специална лента за аварийно спиране;

2. пресичане с други пътища, улици, жп и трамвайни линии само на различни нива;

3. вливане и отливане на движението само на определени места;

4. пълна липса на директни връзки към съседните прилежащи територии.“

Пътищата І клас са дефинирани в чл. 6, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата

Пътищата I клас са предназначени за осъществяване на транзитно движение на големи разстояния (предимно от граница до граница) и имат следните характеристики:1. съвпадат с направленията на основните транзитни потоци или директно свързват отдалечени важни административно-стопански региони в страната;

2. обслужват големи прилежащи територии;

3. имат връзки с пътища към прилежащите територии само на определени места.“

 • Приложение І, т. 7в) – “Строителство на нов път с четири или повече платна, или изместване на трасе и/или разширяване на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с 10 и повече километра непрекъсната дължина.”

 • Приложение № 1, т. 22.3 от ЗООС – „Строителство на нов път с четири или повече платна или изместване на трасе и/или разширение на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с 10 и повече км непрекъсната дължина“

 • Приложение I, т. 24 – “Всяка промяна или разширяване на проекти, включени в настоящото приложение, когато такава промяна или разширяване сами по себе си достигат праговете, ако такива съществуват, посочени в настоящото приложение”

 • Приложение № 1, т. 38 от ЗООС – „Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението.“

 • Приложение I, т. 10д) – „Строителство на пътища3, пристанища и пристанищни съоръжения, включително рибарски пристанища (проекти, невключени в приложение I)“

 • Приложение № 2,т. 10, буква „д“ от ЗООС – „строителство на пътища (невключени в приложение № 1)“

 • Приложение I, т. 13а) – “Всяка промяна или разширяване на проектите, изброени в приложение I или в настоящото приложение, които вече имат разрешение или които са изпълнени или са в процес на изпълнение, ако тази промяна или разширяване може да има значително отрицателно въздействие върху околната среда (промяна или разширяване, които не са включени в приложение I).”

 • Чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – „всяко разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 към този закон и приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;“

До голяма степен структурата на това Ръководство следва изискванията на Приложение ІV на Директивата за ОВОС по отношение на информацията по чл. 5(1), респективно на чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл. 12 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (наричана по-нататък за краткост „Наредба за ОВОС“), а именно информацията, която възложителят следва да предостави на компетентния орган или органи за проектите-предмет на ОВОС.

Ръководството разглежда гореспоменатите типове проекти по Директивата за ОВОС (Приложения І и ІІ), съответно по Приложения № 1 и 2 от ЗООС, в единен документ, като представените коментари съответно могат да бъдат специфични към един или друг проект. Все пак препоръките не са изчерпателни и някои аспекти, относими към всички проекти, е възможно да не са обхванати.

Окончателният ДОВОС тук се нарича и изявление по ОВОС. Повечето национални законодателства определят какво трябва да бъде съдържанието на ДОВОС, както е и по българското национално законодателство. Разделите в това Ръководство предоставят препоръки относно стандартната структура на ДОВОС и относно аспектите, които следва да бъдат разгледани/обхванати във всеки раздел или подраздел.

Разделите на това Ръководство ще следват едно възможно съдържание на ДОВОС, което до голяма степен се препокрива с изискванията на ЗООС и за Наредбата за ОВОС: • Въведение

 • Политика, правна и административна рамка

 • Описание на предложения проект

 • Схематично изложение на основните (главните) алтернативи

 • Описание на околната среда

 • Описание на възможните значителни въздействия върху околната среда и на смекчаващите мерки4 (mitigation measures)

 • План за наблюдение

 • Нетехническо резюме

 • Предизвикателства при разработването на ДОВОС

 • План за управление на околната среда

 • Списък на източните на информация

Предлаганата последователност и обхват не са задължителни или изчерпателни, а следва да бъдат приспособени по подходящ начин, съобразно характеристиките на конкретния проект и изискванията на ЗООС и Наредбата за ОВОС. Това се отнася до целите на проекта, техническите характеристики, местоположението, естествената и застроената околна среда и други елементи. Например, ако предлаганият проект е за разширяване/рехабилитация на съществуващ път, може да се окаже, че е подходящо да се започне с подраздела „Съществуващи дейности“ преди да бъде представено „Описанието на ключовите елементи на проектирането и други релевантни компоненти на проекта“ в раздел 3 от доклада.

Отново следва да се отбележи, че ДОВОС може да се ползва от тази структура, но следва да се гарантира и съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл. 12 от Наредбата за ОВОС. По-специално чл. 96, ал. 1 от ЗООС определя следното съдържание на ДОВОС:

1. анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) проучените от възложителя алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива";

3. описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда по чл. 4 и 5 и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях;

4. описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на:

а) реализацията на инвестиционното предложение;

б) ползването на природните ресурси;

в) емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт;

5. информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда;

6. описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки;

7. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави в трансграничен контекст, в резултат от проведените консултации;

8. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;

9. нетехническо резюме;

10. описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;

11. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) друга информация по преценка на компетентния орган или оправомощено от него длъжностно лице.”

Тази правна рамка се допълва от чл. 12 от Наредбата за ОВОС по следния начин:(1) Докладът за ОВОС се оформя като единен документ, който включва:

1. съдържателната част съобразно чл. 11, ал. 1;

2. списък на източниците на информация, които авторите са използвали в доклада за ОВОС;

3. справката по чл. 9, ал. 5;

4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада;

5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) писмени декларации по чл. 11, ал. 3 от всеки от експертите и от ръководителя на колектива, подписани лично.

(2) Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се прилагат:

[…]

4. оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС;

5. нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 9 ЗООС;

6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) доклад за оценка на степента на въздействие в случаите, когато компетентният орган е изискал изготвянето на такъв.“

Следва да се има предвид, че това Ръководство не се опитва да пресъздаде което и да е задължително ръководство, което вече съществува в България и следва да се чете във връзка с Директивата за ОВОС на ЕС и българското национално законодателство и ръководства по ОВОС, тъй като правните изисквания в различните държави-членки могат да варират.

 1. Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
  attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
  attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
  attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
  attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
  attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
  attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница