България проекти за изграждане на магистрали и пътищастраница14/17
Дата30.11.2018
Размер2.29 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Нетехническо резюме


Официалното представяне на нетехническо резюме на информацията от ДОВОС е изискване на Директивата за ОВОС (чл. 5) и съответно на чл. 96, ал. 1, т. 9 от ЗООС и на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС. Следва да има предвид, че понятието „нетехническо резюме“ е правно дефинирано в т. 27 от ДР на ЗООС като „кратко изложение на достъпен за обществеността език на информацията в доклада за ОВОС в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада, съдържащо необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми)“. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС, нетехническото резюме представлява самостоятелен документ, представен като приложение към ДОВОС.

Нетехническото резюме ще бъде четено както от обществеността така и от компетентните органи по вземането на решението и следователно играе важна роля в процеса по ОВОС. Преди всичко, то следва да бъде разглеждано като средство за комуникация, целящо да подпомогне формално изискваните консултации с обществеността при внасянето на ДОВОС при компетентните органи.

Нетехническото резюме има за цел на гарантира, че обществеността ще може да разбере проекта и неговите вероятни значителни въздействия, както и предложените от възложителя мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване. То може да бъде изготвено като самостоятелен документ със свое ясно определено съдържание, структура и изказ. Вместо механично копиране на цели части от ДОВОС, текстът на нетехническото резюме трябва да перифразира ДОВОС и да бъде написано на технически език – разбираем за широката общественост, като се избягват научните и технически термини.

По правило, нетехническото резюме трябва точно да отрази съдържанието на ДОВОС и да обхване всички аспекти на процеса по ОВОС. Съдържанието му до голяма степен трябва да следва това на самия ДОВОС – то трябва да съдържа описание на проекта и неговите цели, описание на съществуващите към момента условия на околната среда, вероятните значителни въздействия, предлаганите мерки за тяхното предотвратяване/смекчаване, мерките по управлението и всички други съществени въпроси, включително и кратка информация относно процеса на последващото разрешаване на изпълнението на проекта и вече приключилите етапи от процедурата по ОВОС (напр. резултатите от оценката на необходимостта от извършване на ОВОС, определяне на обхвата на оценката и проведените за това консултации с обществеността).Каре 21. Съдържание на нетехническото резюме

Описание на проекта

Значителни въздействия (положителни и отрицателни)

 • кратко описание на подхода към оценката;

 • елементи на несигурност относно въздействията върху околната среда от изпълнението на проекта.

Данни относно последователността на процедурата по ОВОС за конкретния проект и относно вече приключилите етапи

 • решение относно преценката на необходимостта от извършването на ОВОС (ако такава е извършвана)

 • доклад за определянето на обхвата на ОВОС (ако е налице такъв)

 • консултациите/становищата на органите, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда.

Информация относно обществените обсъждания


 1. Предизвикателства при разработването на доклада за ОВОС


В практиката ще има случаи, когато относимата информация няма да е налична по време на извършването на ОВОС, което може да е особено предизвикателство при представянето на изискуемата информация или извършването на оценката.

Тази липса на информация може да е свързана със съществуващото състояние или с други компоненти на приемащата околна среда. В случаите, когато ще бъдат засегнати флората и фауната като чувствителни рецептори, например, е възможно да съществуват ограничения по отношение на времето или сезона за провеждане на проучванията на проектната територия; мобилните, сезонните или поради мобилността, сезонните навици или способността на видовете да се укриват. В случай, че цялата информация не може да бъде предоставена, следва изрично да се упомене, че тя не е скрита умишлено и че всички страни са наясно с тази непълнота. Тогава решението или ще бъде издадено под условие или ще бъде преразглеждано. В Каре 22 е представен пример за това как може да се представи в ДОВОС непълнотата на информацията.Каре 22.

Пример за това как може да представи непълнотата на информацията относно съществуващото състояние

Проучената територия се предполагаше, че е тревна ливада от вид много често срещан в този район. Следва да се отбележи, че проучването бе проведено през м. декември, когато пълният набор от флора и фауна не бе видим. В периода май-юли ще бъде извършено допълнително проучване, най-вече на влажната зона, за да се определи дали някакви важни видове обитават територията. В случай, че бъде установена някаква значимост е възможно да бъде необходимо да се направи промяна/приспособяване на подробния дизайн на проекта.

Друго предизвикателство при разработването на ДОВОС би било липсата на информация относно всички компоненти на проекта или когато липсва достатъчна сигурност по времето на извършването на ОВОС. Това също трябва да изрично упоменато.

Съгласно българското национално законодателство – по чл. 96, ал. 1, т. 10 от ЗООС – изисква от ДОВОС да съдържа описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни) при събирането на информация за изработване на ДОВОС. 1. Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
  attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
  attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
  attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
  attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
  attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
  attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница