Българска академия на наукитестраница1/2
Дата01.01.2018
Размер397.58 Kb.
#39485
ТипАвтореферат
  1   2

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

АЛЕКСАНДЪР АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ


РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

АВТОРЕФЕРАТ

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност

05.02.03 Народно стопанство

Научен ръководител: проф. д.ик.н. Никола Вълчев


Рецензенти:

проф. д.ик.н. Асен Ковачев

проф. д.ик.н. Пламен Мишев

2010


СОФИЯ
Дисертационният труд съдържа 192 страници основен текст, 12 таблици и 14 фигури в основния текст, и едно приложение с общ обем 5 страници. Структуриран е в увод, три глави и заключение. Към работата има списък с използваната литература (62 заглавия).

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от секция „Регионална и секторна икономика” при Икономически институт на БАН.


I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Актуалност на изследването

Основна задача на икономическата наука винаги е била разработването на политики и средства за постигане на икономическо развитие и в това отношение тя постига значими успехи. Не толкова категорични са постиженията на обществените науки в съчетаването едновременно на икономическите, социалните и природните аспекти на развитието. Съчетаването на тези често противоречеви аспекти би осигурило запазването на ресурсната база на развитието в дългосрочна перспектива и би допринесло за устойчивост на развитието.

Бързо, но нетрайно икономическо развитие е възможно за сметка на изчерпване на природните ресурси, увреждане на социалните структури и ограничаване на личната свобода. От друга страна, не е възможно икономическо развитие без промяна в социалните структури и без използването на природни ресурси. Връзката между тези три аспекта на развитието не е условна и желателна, а обективна и задължителна.

Нашата страна е изправена пред необходимостта от ускорено развитие и подобряване на жизнения стандарт. Според оценка на Българската асоциация по управление на проекти (БАУП), в България ежегодно частният сектор, чуждите инвеститори, държавата и международните организации инвестират в проекти над 12 млрд. лева. Развитието на страната е в пряка зависимост от качеството на тези проекти и ефективността на инвестициите. Постигането на устойчиво развитие би било възможно само ако при разработването и оценката на проектите се отчитат неговите принципи. От практическа гледна точка е необходима методика за разработване и оценка на проекти, която да отразява принципите на устойчивото развитие и да осигурява на обществото по-голяма дългосрочна ефективност на инвестициите.Основна теза на изследването

Инвестициите в проекти могат да допринасят за устойчиво развитие, ако проектите са разработени и оценени по методика, която стъпва на определени принципи на устойчиво развитие.


Цел на изследването

Целта на дисертационния труд е да подпомогне процеса на разработване на проекти, които да допринасят за устойчивото развитие на България. За постигането на тази цел, настоящият труд предлага Методика за разработване на проекти за устойчиво развитие1, която да бъде използвана при реализирането на публични и частни проекти. Методиката стъпва на оперативни принципи за устойчиво развитие, от една страна и от друга страна - на механизма на действие на проекта, като средство за превръщане на ресурси в резултати и за постигане на цели. Връзката устойчиво развитие – проект е реализирана чрез 1) модела на социалната общност като система, чието развитие може да бъде измервано чрез индикатори и 2) чрез капиталовия модел на проекта, показващ връзката между използваните в един проект ресурси, постигнатите резултати (създадените от проекта активи) и увеличеното благосъстояние от използването на резултатите. Повишаване на благосъстоянието, измервано чрез комплекс от индикатори, е главна цел на проектите, разработвани и оценявани с помощта на Методиката.


Задачи за решаване

За постигането на целта се решават следните задачи: 1. Систематизират се концепциите, принципите и инструментите на устойчивото развитие и се формулира оперативно определение за устойчиво развитие.

 2. Дефинира се понятието социална общност като обект на устойчиво развитие.

 3. Формулират се социономични принципи, с които трябва да бъде съобразено разработването и оценката на проекти за устойчиво развитие. Социономичните принципи отразяват връзки между икономиката, обществото и околната среда.

 4. Систематизират се концепциите, принципите и инструментите на действие на проекта и се предлагат начини за решаването на редица практически проблеми при разработването и оценката на проекти за устойчиво развитие.

 5. Разработва се капиталов модел на проекта, който показва връзката инвестиции в ресурси – резултати на проекта – благосъстояние.

 6. Разработва се Методика за разработване на проекти за устойчиво развитие.


Обект на изследването

Реализираните в България публични, публично-частни и частни проекти, като оперативен механизъм чрез който може да се допринесе за устойчивото развитие.


Предмет

Предмет на изследване е системата на социалната общност, ориентирана към развитие, което може да бъде измервано с подходящи индикатори. Системният модел е универсален и е приложим към системи на различни равнища - национално равнище, на равнище на райони за планиране, области и общини, като е възможно обособяването и на други социални общности. Това дава възможност предложената Методика да се прилага по отношение на проекти на социални общности на различни равнища.Основен проблем на изследването

В момента икономическите агенти не разполагат с оперативни инструменти, които да им позволят да съобразят проектите, в които инвестират, с принципите на устойчиво развитие. Начинът на разработване и оценка на проектите в които да бъдат вложени инвестиции не гарантира дългосрочно нарастване на благосъстоянието на обществото.


Методология и методически апарат на изследването

Основният методологически апарат на изследването обхваща: • Системният подход и системният анализ. Приложени са за разкриване системната същност на социалните общности на различни равнища и за да се покаже начинът за измерване на напредъка по отношение на устойчивото развитие, чрез индикатори за състоянието на отделните елементи на системата.

 • Аксиоматичният метод, основан на литературния анализ, е приложен за осмисляне и обобщаване на мненията на водещите автори относно принципите и инструментите на устойчивото развитие и на принципите и инструментите на действие на проекта.

 • Методът на логическото моделиране е използван като основа за логическият модел на проекта и в частност на капиталовия модел на проекта.

 • Методът на анализ на изгодите и разходите - стои в основата на основните принципи при разработването и на основен критерий при оценката на проектите за устойчиво развитие.


II. СЪДЪРЖАНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Структурата на дисертационния труд е следната:

Увод 3

Глава първа: Устойчиво развитие и инвестиции в проекти 8

1.1 Същност, принципи и модели на устойчивото развитие 8

1.2 Социални общности и инвестиции в устойчивото развитие 24

1.3 Проектът като средство за устойчиво развитие 29

1.4 Капиталов модел на проекта 49

1.5 Анализ на изгодите и разходите на проектите за устойчиво развитие 55Глава втора: Методика за разработване на проекти

за устойчиво развитие 75

2.1 Отчитане на социономичните принципи при разработването на проекти 75

2.2 Програмиране на проекти за устойчиво развитие 89

2.3 Идентифициране на проекти за устойчиво развитие 93

2.4 Изготвяне на проекти за устойчиво развитие 113

2.5 Оценка на проекти за устойчиво развитие 130

Глава трета: Прилагане на Методиката при разработване на примерен проект - Проект за развитие на културния туризъм в Област Кюстендил 136

3.1 Програмиране на проект за развитие на културния туризъм

в Област Кюстендил 136

3.2 Идентифициране на проекта 145

3.3 Изготвяне на проект за развитие на културния туризъм в Област Кюстендил 166

3.4 Оценка на проект за развитие на културния туризъм в Област Кюстендил 182Заключение 186

Използвана литература 193

Приложение: Резюме на Методика за разработване на проекти за

устойчиво развитие 197Увод

В увода е обоснована актуалността на изследването, представени са тезата, целта, задачите, обекта, предмета, използваните методи, информационните източници и приносите на труда.


Първа глава

Устойчиво развитие и инвестиции в проекти.

В тази глава са разгледани: • Същността, принципите и моделите на устойчивото развитие

 • Социалните общности и инвестициите в устойчивото развитие

 • Проектът като средство за устойчиво развитие

 • Капиталовият модел на проекта

 • Анализът на изгодите и разходите на проектите за устойчиво развитие

Същност, принципи и модели на устойчивото развитие

Разгледани са същността и са обобщени принципите на устойчивото развитие по следния начин2: • Принцип на равенството:

  • Принцип на равните права за развитие на хората и природната среда и нейните подсистеми (принцип на съвместната еволюция);

  • Равнопоставеност на поколенията по отношение на използването на ресурсите, потреблението и човешките права: 1. Равни възможности за развитие в рамките на сегашните поколения – равенство между отделните социални групи и равенство на индивидите в рамките на отделните общност; 2. Равни възможности на сегашните и бъдещите поколения;

 • Принцип на широкия времеви и пространствен хоризонт на отговорност за човешките действия;

 • Принцип на цялостния подход към устойчивото развитие;

 • Принцип на поддържане на ресурсната база на развитието:

  • Съвкупният природен, изграден и човешки капитал като цяло и в частност ключовият природен капитал не трябва да намаляват

  • Свързаният с ефикасното използване на ресурсите капитал под формата на знания, умения и технологии, непрекъснато трябва да се увеличава

 • Принцип на отчитане на факторите, ограничаващи развитието;

 • Принцип на участието на всички заинтересовани страни във формурирането и провеждането на политика на устойчиво развитие.

Тези принципи не са независими един от друг, а са взаимно свързани и обусловени. Въпреки че принципите се припокриват до определена степен, те акцентират върху различни гледни точки. Принципът на цялостния подход например, е свързан с принципа за равните права на хората и природната система и с принципа на запазване на капиталовата база на развитието, което от своя страна може да се разглежда като компенсация за бъдещите поколения (принцип на равнопоставеност на поколенията). Принципът на широкия времеви и пространствен хоризонт е свързан с принципа на равенството и принципа на цялостния подход и т.н. Предназначението на принципите е да служат за обща насока на политиката на развитие, като основа на критерии за социални и икономически решения и за създаване на системи за оценка на напредъка по отношение на устойчивото развитие и благосъстоянието.


Въз основа на принципите е формулирано едно по-оперативно определение за устойчиво развитие от гледна точка на благосъстоянието като цел на икономическото развитие и висш критерий за оценка на обществените инвестиции3:

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ е процес на непрекъснато увеличаване на благосъстоянието, при който увеличаването на социалното благосъстояние не става за сметка на благосъстоянието на природната система; съществува равнопоставеност както в рамките на поколенията, така и между отделните поколения; социалният избор се основава на цялостния подход и широкия времеви и пространствен хоризонт на отгорорност на индивидуалните и колективните решения; капиталовата база на развитието се поддържа и развива; развитието се осъществява с активното участие на всички заинтересовани страни, при отчитане на факторите, които го ограничават.4


В тази глава са разгледани различните модели на устойчивото развитие, като са посочени редица техни ограничения.

Социални общности и инвестиции в устойчивото развитие

В тази част от глава първа е описан предмета на изследването – социалната общност. Социалната общност е социална, икономическа и природна система на географски район, в който живеят хора с обща култура и история, които се намират в процес на непрекъснати контакти и взаимодействие. Границите на социалната общност се определят от самосъзнанието (самоопределението) на жителите на района. Социални общности могат да съществуват на различни равнища – например населено място, община, регион, държава. Всяка общност е част от други, по големи общности. Следователно, едни и същи индидвиди са едновременно част от различни общности. Прилагането на единен системен подход към социалните общности позволява анализът и предложената в изследването методика за разработване на проекти за устойчиво развитие да бъдат приложими към общности на различни равнища.

Общото определение за устойчиво развитие е съотнесено към социалните общности по следния начин5:
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ на социалните общности е процес на непрекъснато увеличаване на благосъстоянието на всяка отделна общност,
при който
увеличаването на човешкото благосъстояние не става за сметка на благосъстоянието на природната система и на благосъстоянието на другите общност,

съществува равнопоставеност както в рамките на поколенията, така и между отделните поколения в общността,

социалният избор се основава на цялостния подход и широкия времеви и пространствен хоризонт на отговорност на човешките действия, включващ всички останали общности и националната система,

ресурсната база на общността се поддържа и развива,

процесът на развитие се извършва с активното участие на всички заинтересовани страни в общността,

се отчитат ограничителните фактори на развитието на общността.

Всяка промяна, всяко развитие в общността предполага инвестиции и изпълнение на проекти. Като първа стъпка към операционализиране на устойчивото развитие са формулирани общи принципи, които трябва да се следват при оценката на проекти на общността, за да се гарантира нейното устойчиво развитие. Тези принципи са наречени “социономични”, за да се изрази съдържащата се в тях връзка между икономиката (инвестиционните решения), социума (благосъстоянието) и околната среда като детерминанта на икономиката и благосъстоянието. Водейки се от разбирането, че всеки проект представлява инвестиция, под “инвестиране” се разбира влагането на ресурси за изпълнението на проект. Подреждането на принципите не отразява тяхната тежест при вземането на инвестиционно решение. Всички те са равностойни и неудовлетворяването на който и да е от тях прави проекта неприемлив.


Принцип 1.

Инвестициите се влагат в добре формулирани, логически обвързани, реалистични и изпълними проекти.
Това означава, че ако проектът се управлява добре, ще бъдат постигнати планираните цели. Ако това условие не е изпълнено, вземането на инвестиционно решение, съобразено с останалите принципи ще бъде базирано на погрешни допускания за разходите и изгодите на проекта.
Принцип 2.

Проектите са в интерес на всички засегнати икономически агенти.
Бизнесът не би имал мотивация да участва в проекти, които не му гарантират нетни частни изгоди и не би имал интерес от публични проекти, които са в негова вреда. По същия начин, държавата и местните власти като икономически агенти, не биха предприели проекти, които преценяват като неизгодни. Като минимум, публичните проекти, които се предприемат трябва да отговарят на формалните (официалните) изисквания на властите. Тук може да възникне въпросът дали държавата и местните власти имат интереси по-различни от тези на общността. Първо - интересите на властите са краткосрочни и политически мотивирани. Би могло да се предположи, че тези интереси могат да влязат в конфликт с дългосрочните интереси на обществото. Второ - решенията за публични инвестиции се вземат от властите, дори и да са резултат на обществено обсъждане.
Следователно, удовлетворяването на този критерий изисква намирането на решения, които съчетават едновременно интересите на бизнеса, властите и общността при публичните, публично-частните и частните проекти.
Принцип 3.

Проектите се предприемат в съответствие с програмата за устойчиво развитие на общността.
Програмата определя индикаторите за благосъстояние на общността и пътищата за неговото подобряване. Тя отразява обществения консенсус за пътя и критериите на развитието. Без наличието на такава програма трудно може да се твърди (и да се приеме от общността), че инвестициите подобряват благосъстоянието. Наличието на програма, която съответства на принципите на устойчиво развитие е предварително условие за оценка на проектите за устойчиво развитие. Като минимум, програмата трябва да съдържа индикатори за устойчиво развитие, които да служат за критерии при вземането на инвестиционни решения. Тя може да съдържа и допълнителни принципи за вземане на решения, като тези, които формулираме тук и дори оперативна методика. По този начин, тя би се превърнала в много по-оперативен и ефективен инструмент за вземане на решения.
Изхождаме от презумпцията, че програмата е съобразена с принципите на равнопоставеността, цялостния подход и широкия времеви и пространствен хоризонт в рамките на социалната общност като минимум и е изготвена с участието на всички заинтересовани страни.
Принцип 4.

Проектите запазват общата капиталова база на развитието.
Проектите не трябва да водят до намаляване на съвкупния капитал на общността. Допуска се взаимозаменяемост между изградения и човешкия капитал, но не и между природния капитал от една страна и изградения и човешкия от друга. За природния капитал това означава: 1. за възобновимите ресурси – инвестициите да не изискват тяхното използване в степен по-голяма от техния естествен прираст; 2. за невъзобновимите ресурси – инвестициите да не изискват тяхното извличане с по-големи темпове от темповете на заместването им с други ресурси; 3. инвестициите да не водят до изхвърляне на повече отпадъци отколкото екосистемата може да абсорбира или преработи и 4. инвестициите да не водят до намаляване на качеството на природните ресурси.

Принцип 5.Проектите нямат некомпенсирани неблагоприятни вторични ефекти.
Прилагането на този принцип означава:

 • Инвестициите в общността да не водят до неблагоприятни вторични ефекти за групи хора от общността или за други общности;

 • При наличие на такива ефекти, в проекта да се предвидят приемливи за засегнатите групи и общности компенсации.

Намаляването на капитала на другите общности (съвкупния капитал като цяло и природния в частност) също трябва да се разглежда като неблагоприятен вторичен ефект.
Проектът като средство за устойчиво развитие

Във всички области на социалния и икономическия живот се изпълняват проекти - както в обществения, така и в частния сектор. Независимо в каква област се осъществяват, независимо от целите, от източниците на финансиране и изпълнителите, всички проекти имат еднакви елементи и почиват на едни и същи принципи. В тази глава е изведено следното определение на проект за устойчиво развитие6:Проектът за УСТОЙЧИВО развитие е комплекс от организирани дейности, които водят до очаквани резултати и допринасят за постигането на целите в рамките на определено време и ресурси, като по този начин намаляват определен проблем или задоволяват определени нужди на устойчивото развитие

Проектите за устойчиво развитие на социалните общности са частен случай на проектите за развитие. Те са обособени в рамките на общността и имат за цел да разрешат важни проблеми на общността или да задоволят определени нейни нужди, в съответствие с принципите на устойчивото развитие.
Авторът предлага следния модел на цикъл на проекта като универсален за всички проекти за устойчиво развитие. Моделът е базиран на варианта на модела Световната банка, представен от Finzi7, като е добавена първа фаза – “програмиране”8:

Фиг. 2. Цикъл на проекта

В изследването са описани отделните фази на предложения цикъл на проекта.Капиталов модел на проекта

Прилагането на проекти за постигане на устойчиво развитие изисква да работим с подходящ модел на проекта, който да показва механизма на неговото действие и начина, по който проектите могат да допринесат за устойчиво развитие. Този модел трябва да обяснява механизма за подобряване на благосъстоянието, като сърцевина на устойчивото развитие, както и необходимите условия за реализирането на този механизъм. За тази цел, в първа глава е разработен и представен такъв модел. Най-общо, моделът на подобряване на благосъстоянието е представен по следния начин:Фиг. 5
РЕСУРСИ

Като логическа конструкция, проектът включва всички елементи на този модел – от ангажирането на ресурси, до постигане на крайната цел – подобряване на благосъстоянието. Следователно, обект на оценка на един проект за устойчиво развитие са всички взаимовръзки в този модел.
Проектът създава циркулационен поток при който ресурсите намаляват съвкупния капитал, а резултатите го увеличават. Ако капиталът на резултатите е по-малък от капитала на ресурсите, съвкупният капитал намалява и проектът е неизгоден. В този случай цената на развитието е висока, а дългосрочното благосъстояние (W) намалява. Благосъстоянието е функция на съвкупния капитал: W = F(C). Тази връзка е илюстрирана по-долу:
Фиг. 8
КАПИТАЛОВ МОДЕЛ НА ПРОЕКТА


РЕСУРСИ

- природен капитал

- изграден капитал

- човешки капиталВ този случай допълнителният капитал C* индуцира допълнително благосъстояние W*. Но благосъстоянието може и да се намали в резултат на проекта:


Фиг. 9
КАПИТАЛОВ МОДЕЛ НА ПРОЕКТА

РЕСУРСИ

- природен капитал

- изграден капитал

- човешки капиталНапълно е възможно проектът да намали съвкупния капитал, т.е. да бъдат създадени резултати, чиято ценност е по-малка от ценността на използваните ресурси. Това е възможно ако трансформацията не се извърши ефикасно, ако получените резултати не отговарят на нуждите на потребителите на проекта, ако се използва технология, която изчерпва ключови природни ресурси. Подобна ситуация показва, че не е намерено най-доброто алтернативно приложение на ресурсите – приложение, което би позволило дългосрочно подобряване на благосъстоянието. Инвестицията е губеща.


Капиталовият модел на проекта и връзката ресурси – резултати – благосъстояние поставят няколко въпроса, които трябва да бъдат решени при оценката на проектите за устойчиво развитие:


 1. Избор на добре формулирани, логически обвързани, реалистични и изпълними проекти. Това изискване се съдържа и в социономичен Принцип 1, изведен по-горе;

 2. Избор на проекти с приемлива цена на развитието. Оценката трябва да включва анализ на изгодите и разходите и да осигурява избор на проекти, при които изгодите са по-големи или равни на разходите;

 3. Приоритезирането на проектите - подреждането им по ред на изпълнение - трябва да се извършва въз основа на тяхната ефективност.

Ето защо, към петте социономични принципи, изведени по-горе, са добавени следните принципи, които трябва да се прилагат при оценката на проекти за устойчиво развитие:


Принцип 6.

Проектът е приемлив, ако очакваните дългосрочни изгоди за обществото превишават очакваните дългосрочни разходи.
Принцип 7.

Проектите се приоритизират според тяхната ефикасност.

Анализ на изгодите и разходите на проектите за устойчиво развитие
В края на първа глава са разгледани въпросите, свързани с анализа на изгодите и разходите на проектите за устойчиво развитие. Направен е изводът, че от гледна точка на устойчивото развитие, е необходимо да се доразвият постановките на икономическия и социалния анализ и да се предложи усъвършенстван подход при вземането на решение за жизнеспособността на отделните проекти. В това отношение съществуват две възможности:

 1. Да се покаже как може да се използват икономическият и социалният анализ, като се посочат техните недостатъци и възможностите за тяхното преодоляване. Тази възможност е наречена анализ на нетните изгоди;

 2. Да се потърсят алтернативни подходи за анализ на изгодите и разходите.

Тези две възможности са разгледани в последващото изложение (в първа глава е разгледана първата възможност, а във втора глава – втората възможност).
В първа глава са формулирани следните недостатъци на подхода на анализ на нетните изгоди:


 1. Анализът изисква високоспециализирани умения, с каквито социалните общности в нашата страна често не разполагат. Това прави прилагането му практически трудно. Този недостатък може да бъде преодолян много трудно;
 1. Коректното прилагане на анализа на нетните изгоди изисква значителни разходи на ресурси и време за извършване на проучвания и анализ на данни. Този недостатък също може да бъде преодолян много трудно;
 1. Методите за оценка на социалните изгоди и разходи и изгодите и разходите, свързани с природната среда, не са достатъчно точни и прилагането им може да доведе до неточни резултати. Трудно преодолим недостатък;
 1. Анализът не може да осигури избор на проекти, при които е спазено изискването за силна устойчивост, т.е. запазването на общата капиталова база на развитието (социономичен Принцип 4). Ключовите природни ресурси могат да се включат в анализа единствено, ако се остойностят, което е нонсенс. Използването на ключови животоподдържащи ресурси не може да бъде компенсирано с каквато и да е парична оценка. Ето защо се налага въвеждане на допълнително условие за тяхното използване извън анализа на нетните изгоди;
 1. Всички изгоди и разходи се привеждат към единен паричен измерител. По този начин се създават условия за дисбаланс по отношение на системните ориентири на социалната общност – големите изгоди в една област могат да маскират големи разходи в друга област. Например изгодите за една част от жителите на общността могат да балансират (и да скрият) некомпенсирани разходи за друга част от общността. Възможно е проект с положителни нетни изгоди да доведе до влошаване на системния баланс. Необходимо е въвеждането на допълнителни условия за поддържане на системния баланс;
 1. Подходът не може да възпрепятства пренос на негативни ефекти към други социални общности (социономичен Принцип 5). Макар че тези ефекти се остойностяват, те не се елиминират, а се балансират от общите изгоди. Необходимо е въвеждането на допълнителни условия за недопускане на пренос на негативни ефекти;
 1. Като цяло, подходът създава възможности за некомпенсирани социални разходи и некомпенсирани негативни влияния върху природната среда. Тези възможности нарастват поради несъвършените методи за измерване и остойностяване на социалните ефекти и ефектите върху природната среда.

Тези недостатъци поставят под въпрос приемливостта на анализа на нетните изгоди като основа за оценка на проектите за устойчиво развитие. Той би могъл да се използва след въвеждането на посочените допълнителни условия, които да елиминират неговите основни слабости. Ето защо, във втора глава е обоснован алтернативен подход, който използва някои от основните принципи и техники на анализа на нетните изгоди, но преодолява неговите недостатъци. В трета глана този подход е използван в Методиката за разработване на проекти за устойчиво развитие.


Изводите, задачите и приносите за първа глава са обобщени в следната матрица:


No

Изводи

Задачи

Приноси

1.

Съществуващите определения за устойчиво развитие не са оперативни и не могат да се използват като отправна точка за оценка на обществените инвестиции в контекста на устойчивото развитие.

Да се предложи оперативно определение за устойчиво развитие, което може да се използва като отправна точка за оценка на обществените инвестиции в контекста на устойчивото развитие.

Предложено е ново определение за устойчиво развитие, което

 • разглежда благосъстоянието като цел на икономическото развитие;

 • е оперативно и може да се използва като отправна точка за оценка на обществените инвестиции в контекста на устойчивото развитие.

2.

Не съществуват добре формулирани принципи, които трябва да се отчитат при оценката на проекти, за да се гарантира устойчивото развитие на съответната общност, която предприема инвестиции.

Да се създаде система от ясни и изчерпателни принципи, които да осъществяват връзката между икономиката (инвестиционните решения), социума (благосъстоянието) и околната среда като детерминанта на икономиката и благосъстоянието. Отчитането на тези принципи трябва да гарантира устойчивото развитие на съответната общност, която предприема инвестиции.

Предложена е система от 7 принципа (наречени социономични принципи), чието отчитане осигурява хармонизиране на икономическите, социалните и природните аспекти на устойчивото развитие. Принципите могат да се използват при оценката на проекти, за да се гарантира устойчивото развитие на съответната общност, която предприема инвестиции.

Социономичните принципи стъпват на предложеното ново определение за устойчиво развитие.3.

Не съществува модел, който показва ясно механизма на действие на проекта за подобряване на благосъстоянието и начина, по който проектите могат да допринесат за устойчиво развитие.

Да се създаде модел на проекта, който да показва ясно механизма на действие на проекта за подобряване на благосъстоянието и начина, по който проектите могат да допринесат за устойчиво развитие.

Предложен е Капиталов модел на проекта, който показва механизма на действие на проекта и начина, по който проектите могат да допринесат за устойчиво развитие. Моделът обяснява механизма за подобряване на благосъстоянието, като сърцевина на устойчивото развитие, както и необходимите условия за реализирането на този механизъм.

На базата на Капиталовия модел на проекта е предложено ново определение на резултатите на проекта и е предложена класификация на резултатите, която отговаря на това определение.Капиталовият модел на проекта съответства на новото определение за устойчиво развитие и на социономичните принципи.
Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница