Българска федерация по автомобилен спорт софия 2010 г. Статут на спортните съдииДата21.01.2018
Размер91.05 Kb.
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

СОФИЯ 2010 г.

СТАТУТ

НА СПОРТНИТЕ СЪДИИ
ЧЛЕН 1. Статутът на спортните съдии определя:

  • организацията, дейността и структурата на ръководните съдийски органи.

  • принципите на управление, ръководство и контрол върху съдийската практика.

  • права и задължения на спортните съдии.

  • изискванията за подбора, обучението, квалификацията и преквалификацията им.

  • системата за назначенията на спортните съдии.

  • оценките на съдийското ръководство.

  • прекатегоризацията на спортните съдии.

  • моралните и материални стимули на спортните съдии.


ЧЛЕН 2. Правоспособност на спортен съдия по автомобилен спорт може да придобие всеки гражданин на РБългария, притежаващ най-малко средно образование, неосъждан, с доказани обществени качества, завършил курсовете на обучение и издържал успешно теоретичните и практическите изпити. Квалификацията е спортен съдия по автомобилен спорт(ССАС) и покрива всички дисципини на АС, провеждани в страната. Специализацията по дадена/и/ дисциплина/и/ се добива в практиката и се доказва в изпитите за прекатегоризация.
ЧЛЕН 3. Разпределение, категоризация и квалификация на ССАС:

3.1. Според нивото на своята квалификация и постигнатата категория ССАС се разпределят в две групи и четири категории, както следва:

- Съдии по факти, включваща съдиите с трета и втора категория, които по време на състезания имат правомощия да констатират и да докладват мотивирано отклоненията от действащите правила, допуснати в сектора, на който те са назначени.

- Спортни комисари – съдии с републиканска и първа категория, с право да взимат решения по прилагане на действащите правила в цялото състезание.

3.2.Изискванията за придобиване на категория и за прекатегоризацията на ССАС се уреждат с Правилник за категоризация на спортните съдии.

3.3. От средите на най-опитните и притежаващи републиканска категория ССАС, ежегодно НСК определя състава на Наблюдаващите на БФАС за всяка спортна дисциплина. Работата на Наблюдаващите се урежда с Правилник да работата на Наблюдаващия на БФАС.

3.4. Спортен съдия, който не е получавал назначение за съдийстване в продължение на три години, губи правата си и придобитата категория, като за възстановяването им трябва да положи проверочен изпит по материала за съответната категория.
ЧЛЕН 4. Спортно-съдийски комисии към БФАС.

4.1 За осигуряване на компетентно спортно – съдийско ръководство на състезанията, провеждани в обсега на Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС), като помощни звена към нея работят Национална съдийска комисия (НСК) и Зонални съдийски комисии (ЗСК).

4.2. Структура на Националната съдийска комисия :

Националната съдийска комисия (НСК) се състои от 17 члена съдии републиканска категория с длъжности, както следва:

Председател

Зам.председател

Зам.председател

Гл.секретар

Председател на ЗСК – зона Монтана

Председател на ЗСК – зона Пазарджик

Председател на ЗСК – зона Сливен

Председател на ЗСК – зона София

Председател на ЗСК – зона Шумен

Членове – 8 души

Страната се разделя на 5 зони, както следва:

МОНТАНА – Габрово, Видин, Враца, Ловеч, Плевен

ПАЗАРДЖИК – Пловдив, Хасково, Смолян, Кърджали

СЛИВЕН – Стара Загора, Бургас, Ямбол

СОФИЯ – Благоевград, Кюстендил, Перник, София окръг

ШУМЕН–Варна, Русе, Силистра, В.Търново, Разград, Търговище,Добрич

Към зоните се създават Зонални съдийски комисии (ЗСК), като помощни структури на НСК, в състав председател, секретар и от 3 до 8 членове.

Председателят на всяка ЗСК е пълноправен член на Националната съдийска комисия.4.3. Притежател на състезателен лиценз, издаден от БФАС, който е и член на комисиите може да съдийства съобразно съдийската си категория в автомобилни дисциплини,в които не участва като състезател.

4.4. Председатели на АСК могат да бъдат членове на НСК и ЗСК, но

без право на участие в съдийското ръководство на състезание, в което участват техни състезатели.


ЧЛЕН 5. Основни задачи на съдийските комисии

5.1. Национална съдийска комисия

5.1.1. Осигурява съдийското ръководство на всички провеждани автомобилни състезания в рамките на БФАС, съобразно вида на проявата и категорията на съдиите.

5.1.2. Разработва, приема и внася за утвърждаване в УС на БФАС нормативни документи, отнасящи се до съдийството на провежданите в страната автомобилни състезания /шампионати/.

5.1.3. Анализира периодично нивото на съдийската работа в състезанията по АС като обсъжда докладите на наблюдателите на БФАС или друга постъпила информация. Приема мерки за отстраняване на пропуските.

5.1.4. Полага системни грижи за квалификацията на спортните съдии и организира прекатегоризацията им за републикнска и първа категория.

5.1.5. Поддържа регистър на съдиите с републиканска и първа категория, в който се отразяват актуалната категория на съдията, неговите назначения, както и наложените му поощрения и наказания.

5.1.6. НСК води картотека и съхранява докладите и материалите, представяни от спортните съдии. За новостите в съдържанието на картотеката, публикува периодично информационен бюлетин.

5.1.7. НСК внася в УС на БФАС най-малко един път годишно информация за състоянието на спортното съдийство по АС, за дейността на комисиите и за предстоящите задачи.

5.2. Зонална съдийска комисия

5.2.1. Осигурява съдийското ръководство на всички видове автомобилни състезания от спортния календар на БФАС,провеждани на територията на зоната си в рамките на дадените и правомощия.

5.2.2. Анализира периодично нивото на съдийската работа в проведените в зоната състезания.Приема мерки за отстраняване на пропуските.

5.2.3. Полага системни грижи за квалификацията на спортните съдии от зоната и организира прекатегоризацията им за втора и трета категория.

5.2.4. Поддържа регистър на съдиите с втора и трета категория, в който се отразяват актуалната категория на съдията, неговите назначения, както и наложените му поощрения и наказания.

5.2.5. Информира НСК за всяка промяна в броя и категорията на

съдиите от зоната.ЧЛЕН 6. Назначения на ССАС се осъществяват по следната система:

6.1. НСК назначава председателя на спортните комисари, наблюдаващия на БФАС и единия от спортните комисари на състезанията съгласно спортния календар на БФАС. Комисията внася тяхния списък за утвърждаване в УС на БФАС, след което го публикува.

6.2. Всеки организатор на състезание от календара на БФАС има ангажимента да определи броя и квалификацията на останалите ССАС, необходими за провеждане на съответната проява, да установи контакт с НСК и ЗСК от зоната и съгласувано с комисиите да изготви заповед за назначаване на съдийския състав за състезанието.

6.3. Спортен съдия, който по уважителни причини, не е в състояние да изпълни назначението си, е задължен да посочи и съгласува с комисията лице, което е в състояние да поеме назначението му, най-късно 15 дни преди състезанието.

6.4. За настъпили промeни в датата на провеждането или в програмата на състезанието, организаторът има задължението да уведоми назначените съдии, най-късно 10 дни преди старта.

6.5. Ежегодно НСК определя специализирани екипи от своите членове за председател на спортните комисари, наблюдател на БФАС и единия от спортните комисари за отделните видове състезания /шампионати/:

- Рали


- Затворен маршрут

- Планинско

- Автокрос и раликрос

- Оф роуд

- Приложни първенства – дамски шампионат

6.6. При определяне на назначенията на спортните съдии, комисиите се ръководят единствено от компетентността на съдията, защитена със съответната категория и специализацията му. При равни възможности, се предпочита назначение на лице от съответната зона, с цел съобразяване с интересите на организатора.

ЧЛЕН 7. Спортните съдии имат следните права:

7.1. Ръководят автомобилни състезания съобразно категорията, която са придобили, като прилагат стриктно правилата, определени във валидните нормативни документи.

7.2. Съдиите по факти докладват точно и подробно нарушенията на правилата, констатирани от тях в сектора, на който са назначени.

7.3. Спортните комисари приемат доклада на Директора за готовността за провеждане на състезанието и специално за мерките за сигурност на участници, зрители и официални лица.

7.4. Спортните комисари вземат и прилагат решения в хода на състезанието до неговото крайно класиране, което приемат и подписват.

7.5. Спортните комисари разглеждат постъпили протести от спортно-технически характер. Решенията им по тях са окончателни за състезанието, но подлежат на апелация пред Националния спортен трибунал. Правото на апелация се заявява пред спортните комисари на състезанието в срок определен в Националния кодекс по автомобилен спорт.

7.6 Официални лица на едно състезание, които задължително трябва да притежават изискващата се съдийска категория са: --,

- Наблюдател на БФАС - притежава републиканска категория,

определя се от НСК и се

утвърждава от УС на БФАС

- Председател на спортните комисари-притежава републиканска категория,

определя се от НСК и се

утвърждава от УС на БФАС

- Спортни комисари - притежават републиканска или първа категория,

единият спортен комисар се определя от НСК

другият спортен комисар се определят се от ЗСК и се

утвъждават се от НСК.

7.7. ССАС получават възнаграждения за ръководените от тях състезания и командировка от местоживеенето до мястото на състезанието по установените тарифи съгласно наредба на УС на БФАС, които са за сметка на организаторите.
ЧЛЕН 8. Спортните съдии имат следните задължения:

8.1. Да работят всеотдайно за развитието на автомобилния спорт и да защитават качествата на званието “Спортен съдия”.

8.2. Да спазват стриктно нормативните документи, издадени и утвърдени от УС на БФАС – наредби, специалните правилници за провеждане на отделните дисциплини в автомобилния спорт, както и допълнителните правилници към всяко състезание.

8.3. Да изпълняват точно възложените им назначения и, ако по уважителни причини е невъзможно да го сторят, да съдействат за уреждане на заместването им.

8.4. Да проявяват честност, принципност, обективност и безпристрастност в съдийската си работа.

8.5. Да не допускат арогантно поведение и грубо отношение към другите участници в състезанието и така да допринасят за ведрата атмосфера и спокойното протичане на проявата.

8.6. Да повишават системно своите знания и квалификация и активно да участват в мероприятия, свързани с това.

8.7. Да участват в ритуалите, определени от УС на БФАС (откриване, връчване на наградите, закриване на състезания и др.) и съдействат за тяхното провеждане.

8.8. Да спазват установената униформа и носят отличителните знаци и да изискват същото от състезателите.
ЧЛЕН 9. Дисциплинарни нарушения на ССАС са:

а) Отказ на спортни съдии да приемат назначение без уважителни причини.

б) Закъснения или не явяване на съдиите на определени състезания.

в) Безпринципност и необективност, допуснати в съдийската работа.

г) Допускане на формални грешки.

д) Не санкциониране на неспортсменски прояви.

е) Проява на арогантно поведение или грубо отношение към участниците в състезанието.

ж) Незаинтересованост към поддържане на квалификацията и актуализиране на професионалните знания.


ЧЛЕН 10. Поощрения и наказания на ССАС

10.1. За дългогодишна активна дейност и принос в развитието на автомобилния спорт, по предложение на НСК, БФАС удостоява съдиите със званието “Заслужил съдия”, “Заслужил деятел на БФАС”

10.2. Наказания:

а) НСК налага следните наказания:

- Порицание

- Предлага на УС на БФАС по строги наказания

б) УС на БФАС налага следните наказания:

- Лишаване от съдийски права за определен срок

- Снемане в по-долна категория

- Лишаване от съдийски права завинаги.ЧЛЕН 11. За осигуряване на необходимите условия за провеждане на състезанията по АС и съдийстване в съответствие с изискванията и действащите правила, УС на БФАС :

11.1. Утвърждава Статута на спортните съдии в БФАС и приложенията му :

- Правилник за категоризация на спортните съдии.

- Правилник за работата на Наблюдаващите на БФАС.

- Правилник за оценка на работата на спортните съдии.

- Длъжностни характеристики на длъжностите по структурата на НСК.

11.2. Утвърждава състава и ръководството на НСК (председател, зам. председатели и секретар) и председателите на ЗСК.

11.3. Най-малко веднаж годишно приема информация от НСК за състоянието на съдийството по АС и възлага изпълнението на мерки за подобряване на работата.

11.4. Контролира дейността на структурата на НСК и работата на съдиите на състезанията, като при констатирани пропуски, взима мерки за отстраняването им.

11.5. Осигурява издаването на бюлетини, методични и други материали, както и разпространяването на съобщения и влезли в сила промени, поместени в бюлетините на ФИА и отнасящи се до работата на спортните съдии.

11.6. Осигурява необходимите средства за дейността на НСК и ЗСК.
Настоящият Статут на спортните съдии в

Българска федерация по автомобилен спорт

е приет с решение на УС на БФАС

№ 1/ 02.12.2010 г.Каталог: fce -> 001 -> 0040 -> files
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Правила за super 2000 rally чл Хомологация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница