Българска федерация по бокс наредба заДата15.08.2018
Размер221.48 Kb.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС

НАРЕДБА

за

ПРОВЕЖДАНЕ на ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА

И КУПИ „БЪЛГАРИЯ”

по БОКС през СПОРТНО – СЪСТЕЗАТЕЛНАТА

2012/2013 ГОДИНА


I. ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Тази Наредба урежда правилата за организиране и провеждане на Държавните първенства и купи „България” от Държавния спортен календар на Българска Федерация по Бокс.

2. За неуредените в тази наредба въпроси се прилагат разпоредбите на „Техническите и състезателни правила на Международната боксова асоциация (АИБА)”, Уставът, Правилниците и Разпоредбите на Българска федерация по бокс, Министерство на физическото възпитание и спорта и Международната боксова асоциация / АИБА /.

3. При противоречия с разпоредбите на „Техническите и състезателни правила на АИБА” се прилагат правилата на Наредбата.
IІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
1. С провеждането на държавните първенства и купи по бокс през 2012/2013 година се цели прилагането на резултатна система за състезателна дейност. Тя трябва да бъде фактор за издигане ръста на спортното майсторство на българските боксьори, за ефективна подготовка на националните отбори, за успешна изява на Световните и Европейски първенства и на всички други официални международни състезания по бокс.

2. С провеждане на държавните състезания по бокс се цели решаване на следните задачи:

○ популяризиране спорта бокс като важно средство за физическото развитие, за здравословност и морално – волевото възпитание на младежта;

○ стимулиране на разнообразна по съдържание спортно състезателна дейност по бокс;

○ излъчване на държавните шампиони и държавните отборни класирания на боксовите клубове;○ засилване грижите и вниманието за изграждане, поддържане и модернизацията на материалната база по бокс.


IІI. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
1. Държавните първенства и турнири се ръководят от Българска федерация по бокс, а се организират съвместно от Българска федерация по бокс и от клубовете-домакини.

2. Оферти за домакинство се приемат в Българска федерация по бокс до 5-ти декември на 2012 година. Клубът – домакин сключва предварителен договор с Българска федерация по бокс за условията на домакинството.

3. Домакините са длъжни да осигурят: място за нощуване и хранене на гостуващите отбори; зали, оборудвани за техническа конференция, за теглене на жребия, медицинския преглед и меренето; подходяща зала за провеждане на състезанието, като наема на залата е за сметка на града - домакин/с отопление през зимния период, минимум 18C/, условия за разгряване на боксьорите, ринг, стаи за съдиите и лекарите, съблекални, маси за съдийския апарат, 2МА съдии при участниците, 2МА времеизмервачи, 2МА дежурни лекари и линейка, най – малко 2МА полицаи с отговорник за охрана, озвучителна уредба с микрофон, гонг, секундомер – стопер. Ръкавиците за провеждане на всички състезания от Държавния спортен календар се осигуряват от Българска федерация по бокс, които домакинът трябва да получи преди започване на състезанието. За закриване на финалните състезания клубовете домакини трябва да осигурят почетна стълбичка.

4. За всички държавни първенства клубовете домакини са задължени да осигурят широка предварителна пропаганда сред местното население.

5. Преди всяко държавно състезание домакините организират техническа конференция с участието на водачите и треньорите на участващите отбори, представители на Българска федерация по бокс и самите домакини.

6. На техническата конференция се съобщават организационни въпроси, програмата за провеждане на състезанието, евентуалния брой на участниците в него по категории. Програмата трябва да бъде съобразена с „Техническите и състезателни правила на АИБА”, с Наредбата на Министерството на физическото възпитание и спорта за организиране и провеждане на спортни състезания и с настоящата Наредба за държавните първенства и купи по Бокс през спортната 2012/2013 година.

7. Главният съдия на състезанието, неговите домакини, водачите и треньорите на отборите, както и назначените съдии не могат да правят никакви промени в обявената програма без разрешението на Българска федерация по бокс.

8. Един час преди техническата конференция ръководителите на отборите са длъжни да представят на главния съдия лекарите на състезанието всички документи за право на участие и за установяване редовността на състезателите, упоменати в т.1 в раздел VI на Наредбата – без тези документи водачите и треньорите нямат право да участват в техническата конференция, а състезателите им в състезанието.

9. Присъствието на техническата конференция на представители на всички боксови/спортни клубове, които са участници в състезанието е задължително.

10. Боксов/спортен клуб, който не участва с оторизиран свой представител на Техническата конференция на всяко състезание от Държавния спортен календар на Българска федерация по бокс не се допуска до участие в състезанието.
ІV. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
1. Възрастовите групи при боксьорите са разпределени по следния начин:

НАЗВАНИЕ НА ГРУПАТА ВЪЗРАСТ

УЧЕНИЦИ 13 14 г. (родени от 1999-2000 г.)

ЮНОШИ 15 16 г. (родени от 1997-1998 г.)

МЛАДЕЖИ 17 18 г. (родени от 1995-1996 г.)

МЛАДЕЖИ 18 - 22 години 18 22 г. (родени от 1995-1991 г.)

МЪЖЕ 18 40 г. (родени от 1995-1973 г.)

ЖЕНИ 16 40 г. (родени от 1997-1973 г.)

2. Максималната възраст на един/една боксьор/ка за участие в Държавните първенства за мъже/жени е 40 години. Минималната възраст е 13 години.

3. Възрастта на един/една боксьор/ка се определя от годината на раждането му.
V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат боксови/спортни клубове, които са внесли годишна такса от 500,00 /петстотин/ лева.

2. Право на участие имат състезателите от боксови/спортни клубове, които вече са участвали в състезания по бокс и които по преценка на техните треньори и ръководители от съответните боксови клубове имат качества и подготовка за участие в държавни първенства. Ако по време на състезанията се окаже, че някои боксьори не отговарят на тези изисквания и ако поради това с тях се получат нежелателни последствия, техните треньори и ръководители носят персонална отговорност.

3. До участие в Държавното лично отборно първенство и Държавния личен шампионат за мъже се допускат младежи втора година, които имат медицинско разрешение за това и са картотекирани за участие в състезанията на мъжете.

4. Предвид това, че в България се провеждат състезания в женското направление само в една възрастова група (от 16 – 40 год.), за особено талантливи момичета под 16 годишна възраст Българска федерация по бокс може да даде разрешение за участие, само след представяне на нотариално заверена декларация, подписана от родител, че не възразява дъщеря му да участва в състезания по бокс за жени.

5. За участие в Държавното лично отборно първенство за мъже и жени се допускат и чужди граждани, работещи, учещи и живеещи на територията на Република България, както и граждани на страните членки на Европейския съюз. Всеки боксов/спортен клуб може да картотекира по 4 такива състезателя, но не повече от 50% от картотекираните.

6. Преотстъпване на състезатели на други боксови клубове по време на състезателната година не се разрешава, с изключение на новоприети студенти, новоприети ученици в спортните училища в началото на учебната година и такива състезатели, които са устроени с трудови договори в друг клуб, с предизвестие от 1 месец, за период от минимум 1 година.


VІ. ДОКУМЕНТИ, КАРТОТЕКИРАНЕ И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
1. На всички състезания редовността на състезателите се установява на техническата конференция чрез следните документи:

а/ членско – състезателен картон или книжка, заверени за спортната 2012/2013 година, заедно с извършен периодичен медицински преглед, като давностния срок на прегледа е 6 месеца;

б/ предсъстезателен медицински преглед проведен най – рано до 3 дни преди първия ден на състезанието;

в/ лична карта за мъже, жени, младежи и юноши и удостоверение за раждане за ученици;

г/ документ за застраховане на всеки участващ боксьор;
д/ Преди всяко състезание, треньорът на всеки отбор трябва да разпише декларация по образец на БФБокс, в която да декларира, че е запознат с:

  • Наредбата на БФБокс за Провеждане на държавните първенства и купи “България” по бокс през спортно-състезателната 2012/2013 година;

  • Наредбата на Министерски съвет за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;

  • Списъка на забранените субстанции и методи за съответната година;

  • Запознал с горепосочените нормативни документи представените от него за участие, в съответното състезание, боксьори;

  • Представените от него за участие, в съответното състезание, боксьори, в процес на подготовка, не са получили силни удари в глава /на ринга или извън него, в не спортни прояви/.

При нарушения, треньорът ще носи същата отговорност както и нарушителите.
е/ Декларация за наличие или липса на бременост, подписана от всяка състезателка,а за състезателките под 18 години декларация за бременност подписана от родител или настойник по образец на БФБокс.

2. Изисквания за картотекиране.

2.1. В Българска федерация по бокс се картотекират състезателите от всички възрастови групи.

2.2. Картотекирането се извършва със списъци – образец на Българска федерация по бокс и личен картон или състезателна книжка със снимка и подпис на състезателя. За всяка възрастова група се изготвят поотделно персонални списъци и картони /със състезателни книжки/.

2.3. За мъжете, жените и младежите се представят в Българска федерация по бокс с по 2 състезателни картона и списъци в два екземпляра. Единият списък и картон остава в картотеката на Българска федерация по бокс, а другият списък и картон в боксовия/спортния клуб.

2.4. Учениците и юношите /15 – 16 годишна възраст/ се картотекират с по един състезателен картон на състезател и списъци в 2 екземпляра. Същите трябва да бъдат заверени от председателя на боксовия/спортния клуб, след което вторият екземпляр от списъка се предава в картотеката на Федерацията.

2.5. За всеки боксьор, който се картотекира за участие в държавните първенства и купи неговият боксов/спортен клуб трябва да внесе в счетоводството на Българска федерация по бокс съответната такса:

○ мъже и жени 10,00 /десет/ лева;

○ младежи 5,00 /пет/ лева;

○ юноши 5,00 /пет/ лева;○ ученици без такса.

2.6. За спортната 2012/2013 година картотекирането ще се извърши от Българска федерация по бокс до 20 януари 2013 година. След тази дата картотекиране на други боксьори ще става само с разрешение на ръководството на Българска федерация по бокс.

2.7. Не се допуска картотекиране на състезатели в деня на състезанието. Това може в краен случай да стане преди Техническата конференция.

2.8. За вписване на неверни данни в представяните документи треньорите и ръководителите от боксовите клубове носят отговорност.

3. Заявки за участие.

3.1. Всеки клуб желаещ да вземе участие трябва да изпрати заявка по образец на електронната поща на Българска федерация по бокс.

3.2. За боксовите клубове, чийто заявки не са попълнени по този начин и не се получат до 15 дни преди състезанието, няма да бъде осигурен хотел от клубовете домакини.
VIІ. СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Държавните първенства и купи „България” от Държавния спортен календар на Българска Федерация по Бокс във всички възрастови групи ще се обслужват от електронната апаратура за съдийство на AIBA Swiss timing scoring system.

2.Поради формалното протичане на много срещи, умора и грешки при съдиите, състезателите и обслужващите лица не се разрешава провеждането на повече от 35 срещи на ден във всеки един турнир от Държавния спортен календар, като изключения се правят само с разрешение от ръководството на Българска федерация по бокс.

3.Всички възрастови групи играят с ръкавици от 10 унции.

4.Боксьорите от всички възрастови групи играят задължително с назъбници, твърди бандажи, бинтове за ръцете (не по-дълги от 4.5 м. и не по-къси от 2.5м.), екипи, ръкавици и каски, като последните три изброени трябва да са според цвета на ъгъла на ринга, който им е определен за боксиране. Назъбниците не могат да бъдат червени или от части в червен цвят.

5. На вътрешни състезания не се допускат потници с надпис БЪЛГАРИЯ.

6. При откриването на всяко държавно първенство, ръководителите от Българска федерация по бокс и от боксовите/спортни клубове домакини, реферите, съдиите, определените състезатели и един треньор от всеки участващ боксов/спортен клуб се построяват за представяне.

7. Ръководители и треньори на отбори нямат право да оттеглят състезатели от състезанията на спортния календар, без да са участвали в определената им от жребия или схемата на категорията среща, както и на отбор преди състезанието да е завършило. В противен случай виновните ръководители, треньори и отбори ще бъдат санкционирани от Българска федерация по бокс, отборът им ще бъде изваден от участие до края на първенството и ще му бъдат отнети всички точки, спечелени до момента.

8. Състезател, който се е явил на меренето, а след това не участва в състезанието без писмено разрешение на лекаря, отпада от класирането и съответно точките за разпределение на финансирането от Български спортен тотализатор му се отнемат.

9. На състезател, който не играе полуфинал или финал на състезание от Държавния спортен календар му се отнемат медала и точките за отборното класиране. Това не важи за тези, които са с уважителни медицински причини, описани писмено от лекаря на състезанието или на Националния отбор.

10. На състезания за мъже и жени се прилага „разсейване на състезателите” при жребия въз основа на ранглиста, разработена от БФ Бокс.

11. В категория, в която има от 4-15 човека при жребия максимум двама състезатели, подлежат на „разсейване”, а с повече от 15 човека в категория максимум четирима състезатели, които подлежат на „разсейване”.

12. На държавните първенства състезателите от националните отбори мъже и младежи 17 – 18 годишни участват преди всичко в своята основна категория, като по изключение могат да участват и в само една категория по – горе или по – долу от нея.

13. Ако титулярен състезател в националните отбори мъже и младежи има лекарска забрана за участие в предстоящо държавно първенство /състезание/, медицински документ от официално медицинско заведение трябва да се представи в Българска федерация по бокс най – късно до 3 дни преди състезанието /по изключение – непосредствено преди него/, за да се проконтролира здравословното му състояние от лекаря на националните отбори.

14. На състезателите, ангажирани с националните отбори в чужбина или на такива, които са били трайно контузени по време на мероприятия на националните отбори и не могат да участват в състезанията от Държавния спортен календар на Българска федерация по бокс, се начисляват точки от средствата на тотализатора като за първо място в категорията и то, само еднократно. При такива случаи начисления за отборно класиране не се правят.

15. Боксьор, дисквалифициран за каквото и да е неетично поведение или дисциплинарно нарушение, не може да бъде номиниран или да получи каквато и да е награда, медал, трофей, почетен плакет и т.н., за което и да е от състезанията, където е бил дисквалифициран и поведението му трябва да бъде докладвано на Дисциплинарната комисия или на УС на БФ Бокс. 16. Ако назъбникът на боксьора падне за първи път, то той получава „забележка” от рефера. При всяко следващо падане на назъбника, боксьорът получава „предупреждение”. Ако той изплюе назъбника, получава директно „предупреждение”.

17. Не се допускат за секунданти треньори без правоспособност, съгласно Наредбата за професионална правоспособност и квалификация на спортно – педагогическите кадри.

18. Не се допускат за секунданти треньори без спортен екип.

19. Секунданти и треньори, участвали в професионални срещи не могат да участват и на състезания от държавните първенства.

20. Мястото, определено за секундантите трябва да е на разстояние от 50 см. до 1 м от ъгъла на ринга. То е с размери от 1.5 м² – 2 м², като секундантите нямат право да го напускат ако искат да покаже с действие, че не са съгласни с работата на рефера.

21. За домакините на състезанието е важно да знаят, че е забранено полагането във вътрешността на залата и на ринга на реклами с политически, религиозни или лични послания, както и такива рекламиращи алкохол (освен бира и вино), цигари, казина, хазартни игри и залагания.

22. Тегловите категории:

УЧЕНИЦИ - 21 категории: 32 кг., 34 кг., 36 кг., 38.5 кг., 40 кг., 41.5 кг., 43 кг., 44.5 кг., 46 кг., 48 кг., 50 кг., 52 кг., 54 кг., 56 кг., 59 кг., 62 кг., 65 кг., 68 кг., 72 кг., 76 кг. и +76 кг.

ЮНОШИ - 15 теглови категории: 42 кг., 44 кг., 46 кг., 48 кг., 50 кг., 52 кг., 54 кг., 57 кг., 60кг., 63 кг., 66 кг., 70 кг., 75 кг., 80кг. и +80 кг. (Категории 42 кг. и 44 кг. се отпускат от Българска федерация по бокс).

МЛАДЕЖИ и МЛАДЕЖИ 18-22годишни – 10 категории: 46-49 кг., 52 кг., 56 кг., 60 кг., 64 кг., 69 кг., 75 кг., 81 кг., 91 кг. и +91 кг.

МЪЖЕ - 10 категории: 46-49 кг., 52 кг., 56 кг., 60 кг., 64 кг., 69 кг., 75 кг., 81 кг., 91 кг. и +91 кг.

ЖЕНИ – 11 категории: 46 кг., 48 кг., 51 кг., 54 кг., 57 кг.,60 кг., 64 кг., 69 кг., 75 кг., 81 кг. и +81 кг., като олимпийските категории са – 48 – 51 кг., 57 – 60 кг. и 69 – 75 кг. . (Категории 46 кг., се отпуска от Българска федерация по бокс)

23. Брой и времетраене на рундоветеУЧЕНИЦИ - 3 рунда по 1 минута и половина

ЮНОШИ – 3 рунда по 2 минути.

МЛАДЕЖИ и МЛАДЕЖИ 17-22годишни – 3 рунда по 3 минути.

МЪЖЕ - 3 рунда по 3 минути.

ЖЕНИ - 4 рунда по 2 минути.

24. Почивката между рундовете при всички възрастови групи е 1 минута.Б. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА

1. Държавно лично отборно първенство – мъже.

РЕГЛАМЕНТ: Първенството ще се проведе в два лично отборни кръга. В Държавното лично отборно първенство, отборите участват в 10ТЕ теглови категории, като се разрешава дублиране в до 4 категории, но общо най-много 10 състезатели от един спортен/боксов клуб.

КЛАСИРАНЕ: Въз основа на спечелените точки от боксьорите от двата кръга се оформя класирането. Определянето на точките е следното:

○ за победа в квалификациите 1 точка;

○ за победа на полуфинала 3 точки;

○ за победа на финала 5 точки,

При равно количество точки, на по-предно място се класира отборът, спечелил повече точки във втория кръг, а при равенство и в този случай се взема предвид цвета на медалите или класиранията на по-предни места от втория кръг. При ново равенство ще се имат предвид по-убедителните победи на финалистите.

Ще бъдат класирани индивидуално всички боксьори в 10ТЕ теглови категории, което няма да дублира Държавния личен шампионат, а ще е необходимо за получаване на точки при разпределение на финансовите средства за боксовите/спортните клубове от Български спортен тотализатор.2. Държавен личен шампионат – мъже.

РЕГЛАМЕНТ:Държавният личен шампионат за мъже е открит, т.е. всеки боксов/спортен клуб може да участва с неограничен брой боксьори във всички теглови категории.

КЛАСИРАНЕ: Победителят на финала се класира на 1ВО място и получава златен медал. Победеният на финала се класира на 2РО място и получава сребърен медал. Загубилите на полуфинала двама състезатели се класират: загубилият от шампиона – 3ТО място, а от вицешампиона на 4ТО място, като и двамата получават бронзови медали.

3. Държавни първенства за жени

Относно регламента на провеждане на състезанията и класирането, важат същите изисквания, както за Държавно лично отборно първенство и Държавен личен шампионат при мъжете.4. Държавен личен шампионат за младежи 18 – 22 години.

РЕГЛАМЕНТ:Държавният личен шампионат за младежи 18 – 22 години е открит, т.е. всеки боксов/спортен клуб може да участва с неограничен брой боксьори във всички теглови категории.

КЛАСИРАНЕ: Победителят на финала се класира на 1ВО място и получава златен медал. Победеният на финала се класира на 2РО място и получава сребърен медал. Загубилите на полуфинала двама състезатели се класират: загубилият от шампиона – 3ТО място, а от вицешампиона – на 4ТО място, като и двамата получават бронзови медали.

5. Държавно лично отборно първенство за младежи 17 – 18 годишни.

РЕГЛАМЕНТ: Първенството ще се проведе в два лично отборни турнира. В Държавното лично отборно първенство отборите участват в 10ТЕ теглови категории, като се разрешава дублиране в до 4 категории, но общо най-много 10 състезатели от един спортен/боксов клуб.

КЛАСИРАНЕ: Въз основа на спечелените точки от боксьорите от двата кръга се оформя класирането. Определянето на точките е следното:

○ за победа в квалификациите 1 точка;

○ за победа на полуфинала 3 точки;

○ за победа на финала 5 точки,

При равно количество точки, на по-предно място се класира отборът, спечелил повече точки във втория кръг, а при равенство и в този случай се взема предвид цвета на медалите или класиранията на по-предни места от втория кръг. При ново равенство ще се имат предвид по-убедителните победи на финалистите.

Индивидуалното класиране за ­­­­­­ІІРИ кръг е валидно за личен шампионат, където боксьорите ще получат и съответстващите на класирането им медали. Отборите, класирани на ІВО, ІІРО и ІІІТО място ще получат спортни купи.6. Държавно лично отборно първенство за юноши /15 – 16 годишни/.

РЕГЛАМЕНТ: Първенството ще се проведе в два лично отборни турнира. В Държавното лично отборно първенство отборите участват в 15ТЕ теглови категории, като се разрешава дублиране в до 4 категории, но общо най-много 15 състезатели от един спортен/боксов клуб. КЛАСИРАНЕ: Въз основа на спечелените точки от боксьорите от двата кръга се оформя класирането. Определянето на точките е следното:

○ за победа в квалификациите 1 точка;

○ за победа на полуфинала 3 точки;

○ за победа на финала 5 точки,

При равно количество точки, на по-предно място се класира отборът, спечелил повече точки във втория кръг, а при равенство и в този случай се взема предвид цвета на медалите или класиранията на по-предни места от втория кръг. При ново равенство ще се имат предвид по-убедителните победи на финалистите.

Индивидуалното класиране за ­­­­­­ІІРИ кръг е валидно за личен шампионат, където боксьорите ще получат и съответстващите на класирането им медали. Отборите, класирани на ІВО, ІІРО и ІІІТО място ще получат спортни купи.7. Държавно лично отборно първенство за ученици.

РЕГЛАМЕНТ: Първенството ще се проведе в два лично отборни турнира. В Държавното лично отборно първенство отборите участват в 21-на теглови категории, като се разрешава дублиране в до 7 категории, но общо най-много 21-ин състезатели от един спортен/боксов клуб. КЛАСИРАНЕ: Въз основа на спечелените точки от боксьорите от двата кръга се оформя класирането. Определянето на точките е следното:

○ за победа в квалификациите 1 точка;

○ за победа на полуфинала 3 точки;

○ за победа на финала 5 точки,

При равно количество точки, на по-предно място се класира отборът, спечелил повече точки във втория кръг, а при равенство и в този случай се взема предвид цвета на медалите или класиранията на по-предни места от втория кръг. При ново равенство ще се имат предвид по-убедителните победи на финалистите.

Индивидуалното класиране за ­­­­­­ІІРИ кръг е валидно за личен шампионат, където боксьорите ще получат и съответстващите на класирането им медали. Отборите, класирани на ІВО, ІІРО и ІІІТО място ще получат спортни купи.8. Купи "България" за ученици, юноши, младежи, мъже и жени

Класирането е само отборно на базата на личното класиране във всяка категория. Максималният брой участници от един боксов/спортен клуб може да бъде толкова, колкото категории има възрастовата група. Разрешава се дублиране в 4 категории при юноши, младежи, мъже и жени и в 7 категории при учениците. Точкуването и класирането е както в Държавното лично отборно първенство за всяка възрастова група. Наградите са купи за първите три отбора. За индивидуалното и отборно класиране клубовете получават точки за средствата от Български спортен тотализатор.


VIІI. МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР
1. При провеждане на периодичните предсъстезателни медицински прегледи всеки ръководител, деятел, треньор и състезател е задължен да се съобразява и изпълнява изискването на „Техническите и състезателни правила на АИБА”.

2. Медицинските разрешения за участие на младежи /втора година/ при мъжете може да се извърши от НЦСМ, МФС, отделенията и кабинетите по медицински надзор към спортните и другите болници и поликлиники по договаряне между тях и боксовите/спортните клубове.

3. Състезатели отпаднали от състезанието до полуфинала могат да напуснат състезанието. При напускане, в този случай всеки състезател трябва да бъде прегледан от дежурния лекар, за да се удостовери здравословното му състояние преди отпътуването.

4.При влошено здравословно състояние, по преценка на дежурния лекар даден състезател може да остане за възстановяване под лекарско наблюдение.

5. Медицинската документация се проверява на Техническата конференция от дежурното медицинско лице.

6. Пред лекаря на състезанието предварително писмено се декларират видовете лекарствени средства, ползвани от състезател, дори и при незначителни заболявания /настинка, хрема, зъбобол/, предвид задължителните изисквания на Наредбата на Министерски съвет за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност. Отговорността на тази норма е на личния треньор.
ІХ. НАРУШЕНИЯ, НАКАЗАНИЯ И ЖАЛБИ
А. НАРУШЕНИЯТА се регистрират и разглеждат на основание настоящата Наредба, „Техническите и състезателни правила на АИБА” и Дисциплинарния кодекс. За нарушения се считат следните:

1. Състезател или отбор не се яви на откриването, закриването или награждаването, ако предварително не е взето решение от главния ръководител на състезанието.

2. Бъде представен за участие и мерен състезател, който след това отказва да се състезава без сериозно основание за това.

3. Състезател умишлено повишава или понижава теглото си, за да не участва в състезанието.

4. Има неоснователно отказване по време на срещата или по време на почивката от състезателя и неговия треньор.

5. Дежурният лекар установи, че някой боксьор симулира заболяване или травматизиране непосредствено преди състезанието, когато на медицинския преглед и меренето е бил напълно здрав.

6. По време на първенството се установи, че при картотекирането и на техническата конференция са представени документи с неверни данни и в състава на някой отбор има нередовни състезатели.

7. Състезател по време на първенството допусне непристойно поведение и постъпки към ръководители, треньори, съдии, състезатели, зрители, с които уронва престижа на бокса, на състезанието, на своя боксов/спортен клуб и неговите ръководители.

8. Ръководители и треньори от даден боксов/спортен клуб допуснат непристойно поведение и постъпки към ръководството на състезанието, към ръководители, треньори, състезатели от друг боксов/спортен клуб, към съдии и зрители, публиката.

9. Треньор допуснал състезател до участие, ако той междувременно е участвал в професионален мач.

Б. НАКАЗАНИЯТА се налагат по време на състезанията от Главния ръководител и Главния съдия с доклад до Републиканската съдийска комисия и Българска федерация по бокс, а при по – особени случаи, с доклад и предложения до Българска федерация по бокс и с копие до съответна нейна комисия.

1. Нарушенията от състезатели, посочени в точки А /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9/ се санкционират с анулиране на резултатите им с всички последици за индивидуалното им класиране и за крайното класиране на техните боксови/спортни клубове, а при по –сериозни провинения и с други санкции от Българска федерация по бокс.

2. Нарушенията посочени в точка А.8 се санкционират от обръщане внимание до отстраняване от състезанията временно или до края им. При лошо поведение на публиката може да се наложи завършване на състезанията без допускане на зрители. При особени случаи допълнителни санкции могат да бъдат наложени от съответна комисия или от Управителния съвет на Българска федерация по бокс.

В. КОНТЕСТАЦИИ/ се подават от водача на отбора или треньора.

1.Условия за разглеждане на контестация:

а/ Контестациите трябва да бъдат подадени от водача на отбора или треньора не по-късно от 30 мин. след като мачът е завършил. Всяко възражение трябва да е по повод решение на рефера и/или съдиите на конкретния мач;

б/ подаващият контестацията трябва да мотивира искането си въз основа на изискванията на настоящата Наредба и Технически и състезателни правила на АИБА. В контестацията задължително да се посочи номер на срещата по програма, участващите състезатели и клубовете им, основание и мотиви на протест, ясно формулиране очакваното решение, час, дата, трите имена, длъжност и подпис на вносителя;

в/ подаващият контестацията трябва да представи едновременно по един екземпляр на Главния съдия и на отбора, срещу който има възражения;

г/ при подаване на контестацията трябва да бъде внесена такса от 100 /сто/ лева при Ръководителя на състезанието, като същият издава разписка

д/ ако контестацията бъде уважена, на подаващата я страна се възстановяват 80% от внесената при подаването на контестацията сума, а 20% остават в касата на Българска федерация по бокс. При неуважена контестация цялата сума от 100 /сто/ лева остава в касата на Българска федерация по бокс.

2.Ако контестация е за последната среща тя се подава устно до Главния съдия веднага след обявяване резултата, а писмено до 15 минути след нея и се разглежда веднага. След последната среща жалби не се приемат.

3.Управителният съвет на Българска федерация по бокс дава права на Жури Д’апел, съставено от Главния съдия, Главния ръководител и представител на Републиканската съдийска колегия /при липса на такъв, съдия лицензиран от АИБА/ при крайни резултати, фрапиращи на показаното на ринга и при протест от ощетеният боксов/спортен клуб да ги променят в полза на явно по – добрия боксьор. Решението на Жури Д’апел е окончателно и не подлежи на обжалване.

4. Главният съдия (главният ръководител на състезанието) има право да отхвърли възражението. В случай, че го е приел за разглеждане, оценката трябва да се вземе от членовете на Журито (главен съдия, ръководителя от БФ Бокс и един съдия на АИБА) след свършване на сеанса.

5. Контестациите за финален мач от състезанието трябва да бъдат обявени до 5 минути след края на двубоя.

6. В случай на възражение на финалите, церемонията по награждаването се отлага до обявяване на резултата от разглеждането на контестацията.X. МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И НАГРАДИ
1. Всички държавни първенства за момчета, юноши, младежи, мъже и жени са за сметка на участващите боксови и спортни клубове. Те заплащат разходите си за път, храна и хотел. Българска федерация по бокс ще заплати за държавните първенства за всички възрастови групи, разходите за монтиране и демонтиране на ринга, командировки на съдиите, линейка и лекар, хотел, обслужващ персонал, организационни разходи и др.

2. Състезателите и отборите ще бъдат награждавани, както следва:

а/ класиралите се състезатели до 4ТО място в отделните категории на републиканските лични и лично отборни първенства с право на индивидуални медали – със златен, сребърен и бронзов медали;

б/ отборите, класирали се до 3ТО място отделните възрастови групи на отборните първенства – с купи.

3. Ако разстоянието между хотела на участниците и състезателната зала, включително залите за техническа конференция, медицински прегледи, мерене, жребий, за тренировки е повече от 3 километра, боксовия/спортен клуб домакин осигурява транспорт за негова сметка.

XІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Ако някой от назначените от Републиканската съдийска колегия съдия не се яви в определеното време, то Главния съдия е длъжен, ако има време, да се свърже с Републиканската

съдийска колегия за спешно назначаване на друг съдия от близък град или от града – домакин, или реши да се съдийства с по – ограничен състав.


2. Главният съдия и лицето по техническо осигураване на състезанието са длъжни да подготвят в необходим тираж програми за всеки ден от всяко Държавно първенство, а за Българска федерация по бокс схеми и протоколи, съдържащи резултатите от срещите и класирането, въз основа на които, след това Българска федерация по бокс да подготви протоколи за участвалите боксови/спортни клубове.

3. Най-късно до 7 дни след състезанието Главния съдия трябва да представи в Българска федерация по бокс и в Републиканската съдийска колегия пълната документация и доклад за проведеното първенство.


4. След завършване всички държавни първенства и купи за всички възрастови групи, в Българска федерация по бокс ще се извърши крайно комплексно класиране на всички участвали боксови/спортни клубове.
5. На основание Етичния кодекс на АИБА, не се разрешава присъствието на съдии и треньори попаднали под влиянието на алкохол около ринга.

6. Рефери и съдии отстранени от АИБА по етични причини не могат да работят повече в бокса.
УТВЪРДЕНА с РЕШЕНИЕ №4 ПРОТОКОЛ №14 от 19.12.2012г. на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ по БОКС.

КРАСИМИР ИНИНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ по БОКС

Наредба за провеждане на държавните първенства и купи „България ”по бокс за 2012/2013г. Стр. от 17

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница