Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програмаДата08.05.2018
Размер151.07 Kb.
ТипПрограмаДО

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на околната среда и водите

Община Царево

РИОСВ - Бургас

СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

по Доклада за ЕО и Оценката за съвместимост на

Проекта за изменение на ОУП на Община Царево
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) е приемник на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието, която от 1999 г. разработва План за управление на Природен парк Странджа, а от 1993 г. досега активно работи с местните хора, Дирекцията на ПП Странджа и заинтересованите институции за опазването на тази уникална природна територия.

В тази връзка БФБ е особено заинтересована от процесите, които вече две години текат в Община Царево и всестранните опити на общинската администрация да изключи ценни крайбрежни територии и да задоволи повишения инвестиционния интерес, който трикратно надхвърля капацитетните възможности на Общината (както е посочено неведнъж и в самата Екологична оценка).
 1. Обявата за обществено обсъждане е излязла във вестниците „Дума” и „Черноморски фар” на 30.11. и 1.12, и оттогава Община Царево предоставя достъп на всички заинтнересувани лица – физически или юридически, до всички материали, свързани с проекта в заседателната зала на общината. Оказва се обаче, че Докладът на Екологичната оценка е входиран в Община Царево едва на 10.12.2007 г. (съгласно приложената кореспонденция на Общината).
 1. Въпреки разпоредбата на РИОСВ Бургас и на Кмета на Община Царево за информиране и консултации с авторския колектив, разработил Плана за управление на Природен парк „Странджа” – такива не са направени и никой от екипа не е потърсен за консултации или препоръки.
 1. В предвижданията на ОУП на Община Царево има правно противоречие, а именно предложението чрез плана за изменение на ОУП да се изключат и включат територии в ПП. Процедурите за промени в ЗТ се определят от ЗЗТ и не могат да са част от процедура за одобряване на ОУП. Задължение на екипа, изготвящ ЕО е да предлага алтернативен вариант, в който да се разглежда Плана без да се предлагат промени в територията на ПП.
 1. Като основни цели на Проекта за изменение на ОУП на Община Царево са определени изпълнение на високите изисквания поставени от ЕС и природозащитните организации, както и увеличаване на площта на ПП в територията на Община Царево. В настоящия си вид проекта не изпълнява и двете поставени цели.
 1. В предложението за изключване на площи от ПП Странджа попада и имота с незаконния строеж на фирма Краш 2000 - „Златна Перла” в м. Дълбоки дол край село Варвара. Предложението да се изключи този терен от парка е нов опит да се узакони строежа, печално известен в цялата страна, който две години продължава да стои на брега на Черно море, въпреки обявяването му за незаконен както от изпълнителната, така и от съдебната власт. Предложението за изменение е не само опит за легализиране на строежа, но отива и по-далеч като се предвиждат мащабни голф игрища. Въпреки, че все не са официално приети измененията, бъдещото голф игрище вече се рекламира в интернет. Териториите за голф туризъм са оценени от ЕО като част от зелената екосистема и са изведени в приоритет. Това за съжаление показва недостатъчно компетентност на експертите, изготвили доклада на ЕО, тъй като и в световен мащаб изграждането на голф игрища се определя като основна причина за загуба на биоразнообразие.
 1. За териториите със затихващи функции, т.е. населените места от вътрешността, които имат отрицателен прираст се предвижда изваждането им от статута на ЗТ и развитие на местни занаяти. Един от най-добрите примери в национален мащаб е с. Бръшлян, където връзката със ЗТ, запазеното природно и културно наследство не само че възродиха селото, но го направиха и едно от най-търсените за живеене или за инвестиции места. Още по-малко пък развитието на местни занаяти по никакъв начин не изисква промяна в статута на земите в ЗТ.
 1. Недоумение будят препоръките дадени от екипа на ЕО, които да бъдат взети под внимание при окончателното разработване на ОУП:

 • да се посочат мероприятия и дейности, с които да се намалят загуби на БР (това би трябвало да е една от основните цели на самата ЕО).

 • Да се осигури спазване статута на ЗТ и заповедите с които са обявени (в същото време екипа препоръчва промяна на статута и включване на земеделски земи от землището на Ахтопол в границите на защитената територия да бъде обект на дискусия и преоценка).

 • Необходимо е да се разработят алтернативни варианти с които да се осигури опазване на БР (това бе трябвало да е една от основните цели на самата ЕО).

 • Да се вземат предвид всички ЗЗ (в същото време и ЕО и Оценката за съвместимост, разглеждайки Плана в този му най-краен вариант считат, че няма риск за територията)

 • За отделни проблемни територии по отношение на БР да се разработят алтернативни варианти, с които да се ограничат отрицателните въздействия.
 1. В специфичните цели е написано, че „Планът е съобразен до голяма степен с ПУ на НП Странджа и Натура 2000”, което не отговаря на истината. По същество тези промени не само, че не се съобразяват с ПУ на ПП, но и му противоречат. Промяната на ОУП противоречи и на заповедта за обявяване на Парка /в частта й за земеделските земи/, с други думи противоречи на ЗЗТ и не е съвместим с целите и предмета на защита на специалните защитени зони, респ. противоречи на ЗБР.По отношение доклада за Оценка за съвместимост
Съществуват някои откровени противоречия в направените заключения, като например:

А) ОУП не третира усвояване на нови терени и извършване на нови строителни дейности в рамките на ЗТ и потенциалните ЗЗ. Всички инвестиционни предложения и извършвани дейности ще бъдат съгласувани с Дирекцията на НП Странджа (парка отдавна е ПП) и управленията на ЗТ.Б) В изменението на ОУП на Община Царево се предвиждат ограничени строителни мероприятия и усвояване на терени в площите, попадащи в границите на ЗТ и потенциалните ЗЗ.
В законодателната рамка са цитирани ЗЗТ и ЗБР, но никъде да са използвани /единствено ЗБР в частта му за Натура 2000/, затова си позволяваме да цитираме ЗЗТ:

Чл. 2. (1) Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.

(2) Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.

Чл. 4. (1) Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Предназначението на защитените територии не може да се променя освен по реда на глава трета от закона.

Чл. 7. Разпоредбите на този закон се прилагат за всички защитени територии независимо от собствеността върху горите, земите и водните площи в тях.


 1. В доклада е записано: ”Най-съществената промяна в режимите на застрояване са предлаганите промени в обхвата на ПП Странджа: увеличение на ПП с включване на 27 744 дка земи от горски фонд и изключване на 6212.9 дка територии от ПП Странджа. Последните се предлагат за застрояване като вилни зони (25), ваканционни селища (5), курортна зона (1 бр. “Ставро”, до с. Варвара)”.

От доклада не става ясно какви са критериите за включване на земи от горския фонд в границите на ПП, нито е съгласувано подобно намерение с компетентния орган – МЗГ, респ. НУГ, а в последствие и ДАГ. От предложението за изключване на земи от крайбрежната част на ПП “Странджа” не се идентифицират някакви други мотиви освен икономически.


 1. В доклада е записано: „Като се има предвид, че предвидените в изменението на ОУП урбанизирани територии са предимно зони за рекреация и при тях степента на застрояване е ниска, а озеленяването е голям процент от 50 % до над 60 %, а за голф игрищата достига до 80 %”.

Озеленителните мероприятия се третират от екипа като мерки за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Следва да се отбележи, че подобни дейности не оказват благоприятно въздействие върху природните местообитания, а в много случаи имат дори отрицателен ефект. Посочените в ОС проценти за озеленяване се отнасят за всички инвестиционни предвиждания, включително и голф игрищата. Изграждането на подобни съоръжения, особено в защитени територии и защитени зони води до множество проблеми в управлението и опазването на биоразнообразието – големи площи с нарушени ландшафтни и микроклиматични характеристики, внасяне на неприсъщи за екосистемата най-вече растителни елементи, унищожаване на биологично разнообразие в земеделски земи и естествени природни местообитания и подмяната му с нетипично за района, използване на неорганични съединения за поддържане на игрищата, промени в хидроложкия режим и т. н. Не са посочени в ОС планирания процент озеленяване за отделните предложения, и в кумулативен аспект, изключвайки голф игрищата, както и какъв е средния КИНТ без голф игрищата.


 1. Съгласно становище на РИОСВ Бургас не се разрешава строителство в границите на ЗМ „Устие на река Велека” и в такъв случай като алтернативно решение се разглежда предложението за изменение на ОУП без частта от зоната покрай гр. Ахтопол без териториите, попадащи в границите на ЗМ „Устие на р. Велека”.

Такова становище трябва да има и за ЗМ „Силистар” и други ЗТ със собствен статут.


 1. В Доклада ПЗЗ BG0000208 Босна с площ – 16225,89 ха. е представена като отложена от Националния съвет по биологично разнообразие на 21.11.2006 г. за прецизиране на границите по предложение на НУГ до края на май 2007

Тази зона е одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие: 13.09.2007 г. Одобрена с решение на Министерски съвет:№ 661 от 16 октомври 2007 г. Одобреният от Министерски съвет списък е публикуван в ДВ брой 85 от 23.10.2007 г.


 1. Общата площ на предвидените територии за вилни зони, ваканционни селища, курортни територии, за други рекреационни дейности и за производствена дейност е 6212.9 дка (42,2% са урбанизирани по предходен ТУП), което представлява 1.72 % от частта на ПП ”Странджа”, разположена в границите на общината. Те са предимно изоставени земеделски земи, като компенсаторна мярка за тази промяна се предлага включването в границите на ПП ”Странджа” на нови територии предимно от горския фонд с обща площ 27 744.3 дка, от които 600.9 дка са в землището на гр. Царево, а останалите 27 143.4 дка са в землището на с. Изгрев.

Не съществуват екологични мотиви за компенсиране на един тип местообитание с друг. Предложените за включване в границите на ПП “Странджа” земи са предимно от държавен горски фонд, които са едни типове местообитания и тяхната консервация е гарантирана в границите на сега съществуващия природен парк. Предложените за изключване земеделски земи са уникални по своята екологична стойност природни местообитания, локализирани единствено в крайбрежната зона на ПП “Странджа” и изключването им и последващото урбанизиране ще доведе до тяхното изчезване и като резултат – безвъзвратна загуба на едни от най-ценните природни комплекси не само в Странджа, но и по цялото българско крайбрежие. Изключването на тези земи от ПП “Странджа” ще доведе до нарушаването на екологичните връзки и естествените природни процеси не само в изключените земи, но и в цялата прилежаща територия на ПП “Странджа”.

Флората на Странджа е конгломерат от различни по произход, биологични особености и степен на еволюция растителни видове. От крайбрежието към вътрешността на парка могат да се разграничат няколко представителни групи растителни съобщества: • крайбрежна ивица с влажна зона и останки от лонгозни гори, пясъчни дюни и блатна растителност;

 • понтийско-евскинска растителност с източен бук и източен горун, богата на ендемични и реликтни видове;

 • дъбови гори с вечнозелени и листопадни растителни видове представителни за понтийско-евксинската флора;

 • формации на на източния бук във високите части на парка;

 • ксеротермни дъбови гори с останки от средиземноморска растителност.

Никъде в Доклада не са посочени крайбрежните типове хабитати, част от които са включени в приложение 2 на ЗБР, а други са приоритетни за опазване по Директивата за хабитатите. Голяма част от инвестиционните предложения ще засегнат под една или друга форма – пряко и косвено природни местообитания, предмет на защита на СЗЗ “Странджа” по Директивата за природните местообитания. Това е несъвместимо с целите на опазване на ЗЗ и противоречи на ЗБР.
 1. Сред влечугите, обитатели в района на двете ЗТ са двата вида сухоземни костенурки, жълтокоремника от гущерите, големия стрелец от змиите. Като много вероятна за района може да бъде определена черновратата стрелушка. Относително често се срещат вдлъбнаточелия смок и змията червейница (през пролетния сезон). От тези видове с най-висока консервационна значимост за България е стрелушката, която е ендемичен подвид, установен само по Южното Черноморие в няколко локални находища. С много висока консервационна значимост са и двата вида сухоземни костенурки. Тези влечуги са силно уязвими от антропогенната преса, поради което имат и висок природозащитен статус в целия си ареал. Строителните мероприятия влияят негативно върху тези животни.

Към анализа на влечугите в доклада е подходено непрофесионално и повърхностно, което говори за некомпетентността на екипа и води до неверни и опасни заключения, относно влиянието на предложеното изменение на ОУП върху тази група от биологичното разнообразие. В анализа дори не са споменати двата вида блатни костенурки, слепокът и останалите гущери, мишкаря, пепелянката, пъстрия смок, двете водни змии и медянката. За черновратата стрелушката има сигурни данни за находище около Ахтопол! Вероятен е леопардовия смок, който е установяван на Ропотамо. За земноводните не са посочени тритони, дървесница, водните и двата вида крастави жаби! Изследванията и данните за земноводните и влечугите в крайбрежната зона дават основание да се счита, че тези местообитания са едни от най-важните за тяхното опазване и по същество представляват херпетологично важни места. В доклада не са направени анализи на съществуващи данни, относно числености и динамики на популациите на видовете, респ. на въздействието на предложението за промяна на ОУП върху тях.


 1. Промяната на предназначението на земята е в обществен интерес, респективно от социален и икономически характер за развитие на туризъм в отдалечените от крайбрежието населени места.

Съгласно ЗБР биологичното разнообразие е част от националното богатство на Република България. Опазването му е задължение на държавата, общините и гражданите. Обществен интерес е опазването на биологичното разнообразие като част от националното богатство. Промяната в предназначението на земи и последващото им урбанизиране води до загуба на биологично разнообразие и по същество представлява нарушаване на обществения интерес.


 1. За ЗЗ Странджа по хабитатите - според Доклада териториите, обект на инвестиционни предложения (за застрояване), обхващат само земеделски земи, в т. ч. типовете местообитания „Екстензивни зърнени култури” и „Друга орна земя”.

Тези твърдения са некоректни и не отговарят на истината. Предложеното изменение на ОУП на Община Царево ще обхваща или ще влияе пряко върху типове местообитания от Приложение 1 на ЗБР и отчетени в Стандартния формуляр по НАТУРА 2000, а именно:

 • Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium

 • Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

 • Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

 • Средиземноморски солени ливади

Тези местообитания са част от предмета на защита на СЗЗ по Директива за природните местообитания “Странджа” и нарушаването им и/или влиянието върху тях представляват по същество несъвместимост с целите на обявяване на ЗЗ. Съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР Защитена зона BG0001007 Странджа се обявява с цел:

  • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предложената промяна в ОУП на Община Царево, в частта му за територията на защитена зона “Странджа” по Директивата за природните месотообитания и ЗЗ по Директивата за дивите птици, както и за ПП “Странджа” е несъвместима с предмета и целите за опазването им и противоречи на ЗЗТ и ЗБР.
 1. Необходимо е в план на общината да залегне като стратегия начина на озеленяване, който да изключва възможността за внасяне на нетрадиционни и интродуцирани видове. Те само биха влошили условията на средата и качеството на ландшафта. Озеленяването може успешно да се извършва с видове заимствани от естествената природа. В района се срещат редица красиви понтийски видове, които са обект на селекция и култивиране. Такива са различните форми на странджанската зеленика, бясното дърво, тиса и много други.

Въпреки, че на пръв поглед това предложение изглежда много разумно, в действителност е изключително опасно и ще доведе до хибридизация с дивите видове, особено за зелениката и бясното дърво, които се опрашват кръстосано. Подобни предложения са в противоречие с ЗЗТ и с потенциалните режими в ЗЗ. Известно е че внасянето на неприсъщи за даден район видове е на второ място сред причините в световен мащаб, водещи до загуба на биологично разнообразие след унищожаване на местообитанията.


 1. Предложението за овъзмездяването на горски фонд в северната част на парка, срещу унищожаването на горски площи в крайбрежната зона са неуместни, предвид различното качество и естество на хабитатите. Уникалните крайбрежни гори съхраняват едни видове, а горите от вътрешността на Странджа съвсем други. Проектът е съобразен с тези изисквания, като не се засяга от застрояване горския фонд.

Изказаното твърдение в Доклада за горите е правилно и логично. Но това със същата сила се отнася и до земеделските земи. Последните по крайбрежието се отличават с уникални растителни, животински и ландшафтни елементи и естествени процеси и имат едно екологично значение за разлика от земеделските земи във вътрешността на Странджа. Ето защо считаме за неуместно и необосновано на никакви екологични критерии предложението за овъзмездяване на земи от крайбрежната част на Странджа с такива в нейната вътрешност.


 1. Не се очаква съществено нарушаване на околната среда вследствие реализацията на ОУП при спазване на дадените препоръки и предложени мерки.

От доклада не става ясно на какви аргументи се опират авторите, за да стигнат до такава категоричност в оценката си, относно въздействието на промяната в ОУП. Посочените, макар и тенденциозно и непълно данни дават основание да се очаква съществено нарушаване на околната среда и то на много места. Взети заедно те дават едно доста осезаемо негативно въздействие не само върху предложената територия, но и върху една голяма част от Природния парк, при това нарушенията биха били необратими и катастрофални.


 1. Твърди се, че са използвани множество различни методики за оценка и прогнози, но никъде в доклада няма данни от тях. Всъщност оценката се основава на литературни данни /предимно вече неактуални/ и емпирични заключения. Авторите не са направили /умишлено или не/ преглед на съвременните изследвания и публикации, относно биоразнообразието на тази част от България, нито са провели собствени изследвания за състоянието на популациите на видове и хабитатите. Всичко това говори за тенденциозност, непрофесионално отношение и омаловажаване на смисъла от изготвяне на Оценка за съвместимост като обективен критерий за оценка на степента на въздействие на изменението на ОУП на Община Царево. С други думи е Доклада за оценка за съвместимост е принизен до едно популярно произведение, основано на данни без научна стойност и водещо до грешни и в основата си опасни изводи, не отчитащи огромния риск, на който ще бъде подложена територията на Община Царево при реализиране на така предложения проект за изменение на ОУП.
 1. Тъй като част от разглежданата за промяна на ОУП територия е защитена по смисъла на ЗЗТ, съгласно чл. 12 (4) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, компетентния орган би трябвало да е извършил и преценка за допустимост спрямо статута на Странджа като Природен парк /ЗТ/. В доклада незнайно защо категорията Природен парк, неговото обявяване, управление и законови норми са коментирани лаконично и е омаловажено значението на защитената територия като субект от ЗЗТ. В доклада липсват данни и изводи за отношението на промяната на ОУП с Природния парк, със заповедта за обявяване и нормативните текстове. Очевидно е че предложението е в противоречие с Заповедта за обявяване на ПП “Странджа” и противоречи на чл. 31, т.т. 9 и 12 от ЗЗТ.
 1. От Доклада става ясно, че основната философия на изменението на ОУП е интензивна урбанизация на крайбрежието. Това е в противоречие със Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, с целите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
 1. Считаме, че представената информация в Доклада е непълна, тенденциозна и недостоверна и не дава основание за формиране на изводи, относно степента на въздействие на промяната на ОУП на Община Царево, както върху защитените зони по Директивите за дивите птици и природните местообитания, така и върху природния парк. Считаме, че така представената информация не може да се използва за база за оценка на степента на въздействие по чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта.
 1. Докладът не съдържа необходимите атрибути за да бъде извършена оценка на степента на въздействие по чл 22. 1., 2., 3., 4. а), 4. б), 5., 6 и 7 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007 г., а също не съдържа голяма част от изискуемите от същата Наредба описания и анализи по чл. 23 (2)
 1. Във връзка с горното считаме, че докладът за Оценка за съвместимост на изменение на ОУП на община Царево в настоящия му вид е непълен и се налага извършване на допълнителни проучвания и анализи, както и събирането на допълнителна научна информация относно предмета и целите на защитените зони и ПП Странджа и очакваната степен на увреждане. В случай, че не бъде събрана необходимата достатъчно информация би следвало компетентния орган да прекрати процедурата.
 1. Настоящето становище на БФБ да бъде разглеждано по смисъла на чл. 26 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

С уважение: Росен ВасилевИзпълнителен директор на БФБКаталог: upload -> documents -> 2016
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
2016 -> На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
2016 -> Зелената фракция в европейския парламент


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница