Българска национална телевизия счетоводна политикаДата24.07.2016
Размер88.21 Kb.


БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
Счетоводната политика на БНТ е разработена и се провежда в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация, Указанията на Министерството на финансите /ДДС № 20 / 14.12.2004 година /относно реда и начина на приложение на Националните счетоводни стандарти в бюджетните предприятия.

Освен това счетоводната политика на БНТ е съобразена и с действащите данъчни закони за текущата година, свързани пряко с дейността й /ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ/, както и с вътрешните правилници на всички структурни звена в БНТ, утвърдени от Управителния съвет на телевизията относно специфичната и дейност, разработени съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Основните принципи, прилагани в счетоводната политика на БНТ са в съответствие с чл. 4 от Закона за счетоводството, а именно текущо начисляване, съпоставимост между приходи и разходи, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, документална обоснованост на стопанските операции и последователност в счетоводната политика.

БНТ прилага единен сметкоплан, разработен на база Сметкоплана за бюджетните предприятия, в съответствие със специфичните особености на националната медия. При промяна в нормативната уредба индивидуалния сметкоплан се допълва и изменя.

Стопанските операции се отразяват в две обособени групи: „Бюджети” – за отчитане на активите, пасивите и разчетите в бюджетната дейност и „ Други сметки и дейности” – за отчитане на чужди средства”. Съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството се изготвят оборотни ведомости поотделно за двете групи с данни за състоянието на счетоводните сметки преди и след операциите за тяхното приключване. За отчитане на счетоводните операции се прилага мемориално – ордерна система. Документооборота на Финансова дирекция се осъществява в съответствие с утвърдените й вътрешни правила за дейността.
I.АКТИВИ

Активите се отчитат в съответствие на глава трета от Закона за счетоводството и указанията, дадени с ДДС № 20/ 14.02.2004 година на МФ.

Дълготрайните материални и нематериални активи се признават за такива, когато се очаква да бъдат получени икономически ползи от използването им за период над една година и стойностите им могат да бъдат надеждно изчислени. Стойностният праг на същественост за признаване на дълготрайните материални активи през отчетната година е в размер на 500 /петстотин / лева без ДДС. Дълготрайните материални и нематериални активи се оценяват по цена на придобиване, включваща покупната цена, мита и други преки разходи за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му или по справедлива цена – при получаване в резултат на безвъзмездни сделки.

За нефинансовите дълготрайни активи, съгласно изискванията на НСС 36 се извършва тест за обезценка. При прегледа се съпоставят отчетната стойност на актива с текущата възстановима. За текуща възстановима стойност се приема справедливата.

Поддръжката, ремонтите и подобренията на ДМА се отчитат като текущи разходи, а реконструкциите и модернизациите, водещи до удължаване срока на годност като увеличение на тяхната отчетна стойност.

За отчетни цели, за ДМА, представляващи взаимно свързани съвкупности от активи се прилага подхода за разглеждане и отчитане на един цял актив. Този начин на отчитане се отнася най- вече за компютърните мрежи студийната и извънстудийна техника на БНТ, но е приложим и при другите групи активи/ стопански инвентар и декори./

Изискването за определен кръг активи/ компютри, скенери, принтери, сървъри/ да се водят самостоятелно, независимо от стойностния им праг на същественост, се отчитат по баланса на БНТ, с цел по-добра организация на счетоводната отчетност, както и процеса на проследяване на тяхното движение в БНТ.

Последващи разходи за текуща подмяна на отделни компоненти се отчитат като текущи разходи, независимо от стойността на отделния компонент и не влияят на отчетната стойност на така признатия актив. Стойността на актива се променя като цяло в случаите на основен ремонт, реконструкция и модернизация на съществена част от елементите. Последващи преоценки и обезценки се прилагат спрямо целия актив, а не поединично по елементи.

Краткотрайните материални активи се оценяват при придобиването им по доставна стойност. Отчитат се по съответните сметки на индивидуалния сметкоплан, в зависимост от вида и предназначението на конкретните запаси. Всички запаси и други материали, които имат характеристики на дълготрайни активи, но са с единична цена под прага на същественост се изписват на разход при привеждането им в употреба и се завеждат по задбалансови сметки. При отчитането на потреблението на материалите се прилага метода на среднопретеглената цена /стойност/.

Нематериалните дълготрайни активи, като отстъпени права за излъчване на български и чужди програми, европейски и световни първенства по указания на Министерство на финансите се отчитат според лицензионния им срок като нематериални активи, а текущо през годината тези със срок до една година се изписват на разход. Активите, на които лицензионния срок е над една година се отписват след предоставяне на справка относно тяхното излъчване в програмите на БНТ. При договори, в които не е определена единичната стойност на закупените филми изписването е съобразено с конкретните условия на плащане и излъчване.

При отчитането на придобитите телевизионните филми /филмопроизводство/ се прилагат указанията на МФ и процедурите по прилагане на НСС 38. Готовите продукции се изписват на разход при придобиването им и се завеждат по определени задбалансови сметки, като активи с художествена и историческа стойност. Относно прилагането на определени процедури съгласно ДДС № 20 /14.12.2004 година при придобиване на активите с художествена и историческа стойност, т.е. определяне на приблизителна счетоводна оценка за достигане на съответния етап на придобиване, на практика в БНТ не могат да бъдат приложени. Придобиването на активите с художествена и историческа стойност/ игрални и документални филми/ по характер нямат аналогия с активите в процес на придобиване. БНТ получава готовия продукт/ касета – майка/, която влиза в програмния бокс и едва след подписан протокол между двете страни се изписва на разход и отнася по посочените в сметкоплана задбалансовите сметки. Прилагането на процедурите по общия ред би довело до нарушаване на добре организираната система на аналитична отчетност по филми и продуценти.

Програмните продукти се признават за НДМА балансово независимо от стойностния им праг при тяхното придобиване.

Аналогично на ДМА е възприет подход при тест за обезценка на НДМА, съгласно изискванията на НСС 38 да се прилага стъпаловидна процедура.

Амортизация на дълготрайните активи не се начислява.

Замяната на ДМА се оценява по справедлива стойност на заменяния или продобивания актив. Всички замени на ДМА с други активи се отчитат като придобиване на активи и постъпления от продажби.

Активите се инвентаризират съгласно чл. 22 от Закона за счетоводството и по утвърден план – график от Генералния директор, неразделна част при утвърждаване на бюджета за текущата година.


II.СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ

Разчетните сметки отразяват движението на вземанията и задълженията от персонала и други контрагенти. С оглед спазване на счетоводния принцип за некомпенсиране на вземания със задължения се използват отделни счетоводни сметки за вземания и задължения.

Сметка 4500 „ Вътрешни разчети за прехвърляне и доставка на активи, пасиви, приходи и разходи” се използва при отчитането на операции между отделните поделения в БНТ.

За приключването на сметка 4500 “Вътрешни разчети” в края на годината е възприет да се прилага единен вариант от всички поделения в системата на БНТ /приключване в края на отчетната година /.

III.ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Касовото обслужване на бюджета се извършва от БНБ.

БНТ е включена в „ Единната сметка” и извършва разплащанията чрез „ Себра”.

Във връзка със специфичната дейност на медията БНТ има открити бюджетни валутни сметки, които се обслужват от Булбанк АД.

Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване, а продадената по курса на продажбата. Валутните позиции в БНТ се преоценяват всеки месец. Сделките в чуждестранна валута /без операциите по покупката и продажбата/ счетоводно се отразяват в левове с прилагане на фиксинга на БНБ за деня на сделката. Вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват всеки месец по централния курс на БНБ. Преоценката на парични средства във валута се извършва в края на всеки месец по курса на БНБ. В годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети паричните позиции в чуждестранна валута се отразяват по заключителния курс на БНБ.

Реализираните курсови разлики от продажба на валута се отчитат по сметки 739, а преоценките – по група 78.


IV. РАЗХОДИ

Отчитането на разходите се извършва на касова и начислена основа. Касовото отчитане се извършва по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи в съответствие с Единната бюджетна класификация. Начислението на разходите се извършва чрез сметките от група 60 „ Разходи по икономически елементи”

В края на отчетната година, с оглед последователното прилагане на принципа на текущо начисляване на приходите и разходите, отнасящи се за текущия период, независимо от това, че първичния документ може да бъде издаден през следващия отчетен период, приходите и разходите се осчетоводяват в указаните за целта, съгласно указанията на МФ корективни сметки / ел.енергия, топлоенергия, вода, телефони, наеми, външни продукции и др./.

Разходите за провизии на персонал са начисляват по реда на НСС 19. Съгласно дадените указания на Министерство на финансите, размера и структурата на провизиите за персонал включват два компонента: очаквани разходи за отпуските и припадащите се върху тях вноски за ДОО, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване за сметка на работодателя, на база размерите и съотношенията съгласно Кодекса за социално осигуряване. При начисляването на тези разходи е направена оценка на очаквания брой дни на натрупващите се отпуски към края на отчетната година и броя на лицата, които ще ги ползват през 2012 година.


V. ПРИХОДИ

Отчитането на приходите се извършва в съответствие с ЕБК и ДДС № 20 / 14.12.2004 година.

Приходите от такси и лицензии се отчитат на касова основа.

Приходите от дарения или безвъзмездно получени суми се отчитат като приход в момента на получаването им.

Прехвърлянето на активи по безвъзмезден начин между бюджетни предприятия се отразява по ред, установен с НСС за бюджетните предприятия.

Несъбраните суми по вземания, които са включени в прихода от продажби, се третират като провизия за трудносъбираеми и несъбираеми вземания.

Съгласно изискванията на НСС 32 всички финансови активи , в т.ч. вземанията подлежат на тест за обезценка, наложен от един от регламентираните принципи на счетоводството – принципа на предпазливостта. В края на всеки отчетен период се преценява съществуват ли обективни условия и обстоятелства за обезценка на финансовите активи като в БНТ се прилага метода за начисляване на различни проценти на обезценка, съгласно хронологичния ред на възникване на несъбираемите вземания, в зависимост от забавянето на съответните плащания, а именно:

- до 180 дни - 25 %

- от 180 – 270 дни - 50 %

- над 360 дни - 100 %

Създадените до 31.12.2001 година провизии се отчитат в специално създадена корективна сметка от сметкоплана.

Последваща промяна в оценката на провизиите се отчита като промяна на приблизителните счетоводни оценки, а не като преоценка.

Съгласно изискванията на чл. 2в от ЗКПО организациите на бюджетна издръжка се облагат с еднократен, окончателен данък в размер на 3 % върху приходите от стопанска дейност. Във връзка с необходимостта от отразяване на приходите и разходите за стопанска дейност по задбалансови сметки “Нетен резултат от стопанската дейност” в БНТ се прилага единен подход при обобщаване на приходите и разходите за стопанска дейност, които намират отражение в оборотната ведомост на Телевизия София. Тук се изготвя и годишната данъчна декларация на БНТ. При определяне на разходите се прилага коефициент, формиран на база приходите за стопанска дейност към общите приходи за дейността, съгласно указания на Главна данъчна дирекция.
VI. ТРАНСФЕРИ

Вътрешните трансфери в БНТ се отразяват по §§61-09 и §§66-02.

Отчитането на вноските за държавно обществено осигуряване, здравно осигурителни вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване са включени в схемата за централизирано разплащане на бюджетните предприятия съгласно § 26 и § 27 от ЗДБРБ и ДДС № 01/2003 година на МФ.
VII. ПОДЕЛЕНИЯ НА БНТ

Поделенията на БНТ, както и почивните бази прилагат утвърдената счетоводната политика и единнен сметкоплан на БНТ. Всички указания относно счетоводната отчетност се получават от БНТ.

Като обособени структури поделенията прилагат вътрешните правила за дейността си, разработени съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
VIII. ОТЧЕТИ

Структурирането на счетоводната информация на начислена основа следва логиката залегнала в отчетите за касовото изпълнение на бюджета изготвян въз основа на изискванията на Единната бюджетна класификация /ЕБК/, утвърдена от Закона за устройство на държавния бюджет.

За целите на касовото изпълнение на бюджета като паричен поток се дефинират само паричните средства в брой или по текущи банкови сметки.

Формата и съдържанието на месечните, тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета се определят от Министерството на финансите.

Годишния счетоводен отчет се изготвя въз основа на информацията от счетоводните сметки, регистри в съответствие с указанията на МФ и заповед на Министъра на финансите. Корекции в годишните / касови и счетоводни/ отчети след заверката на Сметната палата и изготвянето от МФ на консолидираните данни на начислена основа, както и на годишния отчет на консолидираната фискална програма за публичния сектор не се извършват.

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

/Маргарита Николова/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:/Елисавета Боянова/Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия
2013 -> Програма Бнт 3 Изготвил: Ния Иванова гл експерт в отдел „ОП


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница