Българска стокова борса договор за възлагане на борсово представителствоДата11.06.2018
Размер49.64 Kb.
#72982
БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА БОРСОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Днес, 19.11.2014 год. в град Русе между:
От една страна:

1. РЦТХ - Варна


ЕИК: 103 083 792
със седалище: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 100
представляван от: д-р Жанина Йорданова – директор,
наричан по- нататьк за краткост ДОВЕРИТЕЛ,
и от друга страна:
2. „МИЛКОВ 63”ЕООД , член № 116 на

"БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА" АД

ЕИК 200 018 484, със седалище

гр. Русе, ул.”Духовно възраждане” № 22, вх.2, ет.3

представлявано от Ивелин Алипиев Милков,

наричан по- нататьк за краткост ДОВЕРЕНИК,


се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.


    1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да посредничи срещу възнаграждение и да сключи от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ чрез АКРЕДИТИРАНИЯ НА ПОДА НА "Българска Стокова Борса" АД БРОКЕР:

Петър Алипиев Милков - № 274

ЕГН 7301095323, наричан по- долу за краткост БРОКЕРА, борсови

договори за покупко-продажба на търсени или предлагани от ДОВЕРИТЕЛЯ

стоки на пода на "Българска Стокова Борса" АД.1.2. Вьзнаграждението на ДОВЕРЕНИКА се определя в раздел III от настоящия договор.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
2.1. ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен:

а) да пази търговска тайна за всичко, свързано с борсовите операции, в които участва ДОВЕРИТЕЛЯТ и за други поверителни обстоятелства, станали му известни във връзка с изпълнението на задълженията му;

б) да работи при най-изгодни за ДОВЕРИТЕЛЯ условия;

в) да иска изрично писмено съгласие на ДОВЕРИТЕЛЯ при упълномощаване на трето лице за изпълнението на поръчката;

г) да обезпечи ДОВЕРИТЕЛЯ с доказателства за сключването на сделките и за съдържанието им, ако възникне спор с трето лице;

д) да информира ДОВЕРИТЕЛЯ за всички сключени сделки и направените по тях разноски;

е) БРОКЕРЪТ, акредитиран от ДОВЕРЕНИКА, да притежава сертификат, признат от съответната борса, в която е регистриран;

ж) ДОВЕРЕНИКЪТ се счита за окончателно изпълнил задълженията си по този договор след сключване на борсовата сделка, удостоверена с “Борсов договор за продажба на стоки чрез посредничество на членове на „БСБ АД”. ДОВЕРЕНИКЪТ не носи никаква отговорност за по-нататъшното изпълнение на сделката.

з) при несключване на борсова сделка ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да възстанови на ДОВЕРИТЕЛЯ сумата, упомената в т. 2.3.”ж”. от настоящия договор в срок до 5 (пет) дни от датата на провеждане на борсовата сесия.
2.2. ДОВЕРЕНИКЪТ има право:
а) на възнаграждение за сключената сделка на пода на "БСБ" АД от името на ДОВЕРИТЕЛЯ;

б) на задържане върху стоките /вземанията/, които е придобил за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ, до изпълнението от негова страна на задълженията му да заплати възнаграждението и разноските на ДОВЕРЕНИКА.


2.3. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен:
а) при сключване на настоящия договор да предостави на ДОВЕРЕНИКА необходимите документи, които са неразделна част от поръчката, а именно: документ за собственост, свидетелство за местонахождение, свидетелство за качествени характеристики - срок на годност, сертификати на стоката, удостоверение за внос, удостоверение за платени митнически сборове и такси и други, необходими за конкретния случай;

б) да участва в сесиите на "БСБ" АД чрез БРОКЕРА на ДОВЕРЕНИКА за търгуване на търсена или предлагана от него или от трети лица стока;

в) да осигурява на ДОВЕРЕНИКА допълнителна информация във връзка сьс заявените стоки;

г) да приеме резултатите от сключените за негова сметка изпълнителни сделки;

д) да заплати на ДОВЕРЕНИКА всички допълнителни разходи по сключването на борсовите сделки.

е) да е запознат и да приеме за своя сметка всички касаещи го рискове при сключване на борсови сделки.

ж) преди началото на борсовата сесия ДОВЕРИТЕЛЯТ внася за всяка подадена поръчка по IBAN №…………………………, BIC код…………… сума в размер на 0.5 % /нула цяло и пет процента/ от прогнозната стойност на сделката с включен ДДС, която представлява гаранция за изпълнението на сделката.

з) да приеме, че посочената в т. 2.3.”ж”. сума като процент от сключената сделка се трансформира в комисионно възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА при сключване на сделката и представяне на фактура. Уведомлението за сключена сделка става устно или чрез факс, телекс, писмо с обратна разписка, е- маil, лично или на представител на ДОВЕРИТЕЛЯ.

и) да одобри сделката, сключена от ДОВЕРЕНИКА чрез БРОКЕРА
2.4. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право:

а) да се откаже от сделката, ако ДОВЕРЕНИКЪТ я е сключил в нарушение на предоставения му мандат съгласно поръчката.


III. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО.
3.1. За сключената сделка ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи на ДОВЕРЕНИКА възнаграждение в размер на сумата посочена в т. 2. 3. „ж”.
IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.
4. ДОВЕРЕНИКЪТ не носи отговорност за по- нататъшното изпълнение на борсовата сделка съгласно т. 2. 1. “ж”, след сключването на борсовия договор.
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ.


    1. Всички промени в първоначалната поръчка се правят в писмен вид и се предават на БРОКЕРА.

5.2. Настоящият договор се сключва за срок до 30.6.2016 г.

5.3. Настоящият договор може да бъде прекратен поради:

а) оттегляне на поръчката преди на ДОВЕРИТЕЛЯ да е съобщено за намерен контрагент или два дни преди началото на всяка сесия;б) ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не предостави сумата, посочена в т. 2. 3 „ж” преди началото на борсовата сесия.

в) смърт или поставяне под запрещение на някоя от страните по договора /респ. прекратяването на юридическото лице на една от страните/.

5.4. Всички спорни вьпроси по изпълнението на настоящия договор ще се решават на основата на добрата воля, взаимното разбирателство, по пътя на преговорите и по реда на ЗСБТ, Борсовия правилник, пред борсовия арбитраж, а ако не се постигне съгласие - по реда на ГПК.

5.5. При разрешаване на споровете по сьдебен ред страните се споразумяват сьгласно чл. 91 от ГПК, делото (делата) да е (са) местно подсъдно(и) на Русенския районен или окръжен съд.

5.6. Договорът влиза в сила от момента на подписването му.
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ДОВЕРИТЕЛ:……………… ДОВЕРЕНИК:……………

(Д-р Жанина Йорданова)
Съгласувано с

Гл. счетоводител:

(Румяна Бояджиева)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница