Българската асоциация за алтернативен туризъм представи резултатите по проектДата02.02.2018
Размер42.05 Kb.
#53974

Ново лого и рекламна кампания за Трансграничен регион „Румъния – България“

Българската асоциация за алтернативен туризъм представи резултатите по проект “Обща Стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България”, който се изпълни от 12 партньори в двете страни в периода 2012 – 2014 г. Пресконференцията откри Областният управител арх. Бойко Балтаков. Във встъпителното си слово, той каза: „Целта на днешната среща е представяне на общия регионален бранд на трансграничния регион Румъния – България, представяне на рекламните продукти и възможностите за туризъм, и не на последно място, представяне на пилотния проект на Областна администрация Плевен за разработване на Регионална схема за пространствено развитие на Област Плевен. Напомням Ви, че в рамките на същия този проект, на базата на предпроектно проучване, през този месец, ще бъде предложено местоположението на новия трети мост на р. Дунав, свързващ Румъния и България”.

Този проект прилага общ и интегриран подход за цялата трансгранична зона. Проектът не разглежда административни ограничения, а третира специфични функционални области, преодолявайки националните бариери. Цялостният подход обхваща социални, икономически, екологични елементи, стратегическия характер на проекта е очевиден и е подсилен чрез изпълнение на проектните дейности: определяне на потенциалните елементи, основните проблеми, изграждане на база данни и стратегия за целия трансграничен регион, обединявайки публични власти, граждани и всички заинтересовани страни от двете страни на река Дунав.

Превръщането на река Дунав от между-държавна граница в мост за партньорство и сътрудничество между двете страни е една дългосрочна цел, към която трябва да се върви с реализацията на много и различни проекти.

Целта на този проект бе да се хармонизират икономически, социални, екологични и културни политики, насочени към подобряване на живота в целия трансграничен регион. Чрез прилагане на интегриран и устойчив подход, партньорите по проекта идентифицираха основните проблеми, реализираха различни мерки, насочени към преодоляване на пречките, обусловени от националните граници и етапа на развитие на всяка от страните.

Стратегическият характер на проекта се определя от участието в него на два централни административни органа, отговорни за националната политика в Румъния и България по отношение на регионалното развитие, териториалното и градското планиране. Проектът определя и изгражда нова рамка за сътрудничество, насочена към ефективно използване на териториалния капитал, подобряване на конкурентоспособността и иновациите, както и за опазване и подобряване на околната среда. Проектът подпомага процесите на планиране в двете държави за следващия период (2014-2020) чрез идентифициране и приоритизиране на интервенции с голямо влияние върху трансграничното развитие.

С финансовата подкрепа на Европейския фонд за Регионално развитие, правителствата на Румъния и България (12,5%) и съфинансиране от 2,5% на партньорите изпълняват проект, който има актуализирана финансова рамка от близо 4 млн. EUR. Водещият партньор при реализацията на проекта е Румънското Министерство на регионалното развитие и публичната администрация. Другите партньори са: № 2 Министерство на Регионалното Развитие - България, № 3 Румънска асоциация на електронните и софтуерни бизнеси - Букурещ, № 4 Асоциация Европроекти - Румъния, № 5 Национална администрация за мелиорация – Олтения, № 6 Областна администрация - Плевен, № 7 Агенция за развитие на човешките ресурси - Русе, № 8 Център за подкрепа на малкия и среден бизнес - Русе, № 9 Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – София, № 10 Българска Асоциация за Алтернативен Туризъм / БААТ/, № 11 Община Велико Търново, № 12 Асоциация на дунавските общини – гр. Белене.

В резултат на проекта е изготвена е цялостна оценка и Анализ на социално-икономическото състояние и конкурентоспособността на трансграничния район Румъния – България, за идентифициране на между и вътрешно-регионалните различия.

Синхронизирани са общи методологии за анализи, при подхода към разработване на общата стратегия, която ще допринесе за обмяна на опит между централната и местните администрации, инвеститори и проектанти от двете страни, както и други заинтересовани страни.

Разработена е „Обща стратегия за устойчиво териториално и икономическо развитие на трансграничния район Румъния – България“.Стратегията предлага нови политики с цел осигуряване на последователен и ефективен подход за развитие по двата бряга на река Дунав: създаване на набор от стратегически цели, определяне на насоки за действие, идентифициране на приоритетни направления и набелязване на конкретни мерки за постигане на тези цели.

Създаде се обща оперативна териториална база-данни за румънско-българския трансграничен район, която да се използва свободно от всички заинтересовани страни. Основен компонент от базата данни е изцяло нов референтен слой земно покритие основан на индустриалния стандарт ISO 19144-2 и изграден чрез интеграцията на базови спътникови данни от Европейската Програма COPERNICUS в комбинация с наземни (in-situ) данни от системата за Идентификация на Земеделските Парцели и националната ортофотокарта. Базата данни представлява първото по-всеобхватно тестване на пригодността на изискванията по INPSIRE на транс-гранично ниво и е пилотен пример в подкрепа на изграждането на инфраструктурата за референтни данни и услуги (DRDSI) по Дунавската Стратегия. Методиката за изграждане на референтия слой е създадена в сътрудничество с Обединения Изследователски Институт на Европейската Комисия (DG JRC)

Разработени са инструменти за наблюдение/ мониторинг на териториалното развитие.

Изпълнени са 7 секторни пилотни проекти, тестващи и демонстриращи възможностите за по-нататъшно трайно изпълнение на Стратегията.

Повишена е осведомеността в трансграничния район Румъния – България за съществуващите общи проблеми и съвместното им устойчиво решаване, чрез широка медийна кампания: серия от публикации в националния и регионалния печат, радио „Дарик“, регионални радиостанции, национална и регионални телевизионни канали, интернет кампания.Създаден е общ Регионален бранд на трансграничната територия, който вече се промотира в двете страни, чрез серия от рекламно-информационни продукти, включително и 9 билборда в българската част на трансграничния регион.

Предоставени са информация и знания сред основните заинтересовани страни в румънско-българския трансграничен регион.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница