Български език и литература ІХ-ХІІ класстраница1/11
Дата11.01.2018
Размер0.58 Mb.
#43142
ТипЗадача
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Български език и литература
ІХ-ХІІ клас

Целта на обучението е развтието езиковите компетенции на български език, за да могат учениците да го практикуват на ниво, отговарящо на възрастта им, да овладеят българската устна и писмена комуникация, да могат да анализират и прилагат на практика усвоения материал.

Задача на обучението по български език е да развие способността за разбиране, създаване на различните видове текстове (устни, печатни, електронни), за изразяване, отговарящи на определена ситуация, за целенасочена и критична употреба на различни устни и писмени текстове, както и техния подбор и употреба в нови ситуации. Друга задача е да накара учениците да осъзнаят и систематизират вече усвоените знания за обществената функция на българския език, за връзката между език и мислене, за промените на родния език в миналото и в наши дни, за общото и различното между българския език и другите езици.

Завършилите средното училище трябва да владеят умението за разбиране и създаване на устен и писмен текст на български език, както и качественото му приложение (устно и писмено), в различни житейски ситуации. (Включително разбиране и практическо прилагане на текстовите приложения на информационно-комуникационните технологии).

Предметът български език и литература предава променящата се българска езикова и литературна култура. Изпълва със съдържание и укрепва българското езиково и културно самосъзнание, буди стремеж към комуникация на високо ниво, спомага за опознаването на други култури.

С помощта на литературните произведения се изгражда връзката между минало, настояще и бъдеще. Литературните произведения свързват реципиента с основните въпроси на битието, осигуряват приемствеността и обновяването на културата. Спомагат за разбирането и преживяването на човешките и обществените проблеми, за опознаването на собствената и на другите култури за изразяването на различията между индивида и другите, и взаимното уважение. Литературните произведения развиват паметта, способността за осмислянето и запазване на преживяното, спомагат за изграждането на вътрешна потребност от приемане и формиране на традицията у учениците. Задача на предмета литература е да предава с помощта на изкуството емоции, творчески мисли, интензивни преживявания, а с помощта на дискусията усното и писменото създаване на текстове да даде на учениците удовлетворението от изслушването на другия и от собствената изява, с което подпомагат развитието на езиковите си умения на български език. Чрез обучението по литература учениците ще разбират по-точно българските текстове. Те ще опознаят и съпреживеят, а по този начин ще разберат онези житейски ситуации, морални проблеми, възможните решения и поведение, ценности, идеи и мисли, които по-късно могат да приложат и в собствения си живот.

Въз основа на собствения си опит, творчески ще опознаят изразните възможности на българския език, за да усвоят средство за самоизява и решаването на проблемите устно и писмено. Ще усвоят онзи културен материал, който е стои в основата на българската култура. Ще се научат да формулират собствено мнение на български език, да правят оценка на литературния канон и на и ценностите, съзнателно избирайки своите четива.

С помощта на езиковите и литературните познания учениците ще могат да анализират изразните средства на българските писатели, с които се предава опита, преживяванията, мислите и моралните доводи на хората през различните епохи. Всичко това активно подкрепя изгражането и утвърждаването на българската им идентичност.


Специфична цел на преподаването на български език и литература е придобиването на опит при изпълняването на индивидуални задачи, събиране на материали и съставяне на доклади, в кооперативното учене (по двойки или в група), с ролеви игри и методи за обработка на текст. Това развива способностите за учене на български език и помага при усвояването на материала в средното училище.

Разработката на научнопопулярни и документални текстове играе важна роля в усвояването на способността за дискусия, при това на българския език, един от редките езици в Унгария. От методическа гледна точка този процес се подпомага най-вече от самостоятелното събиране на материал и изнасянето на доклад.

Предметът български език и литература се опира и върху електронните носители на информация, които имат все по-голям дял и влияние върху българския език и култура. Методите за събиране на информация подкрепят дигиталната култура и ефективното самостоятелно учене, като прилагат, освен библиотеката, каталога, библиографията, и възможностите, създадени от интернет.

Учебният план съдържа учебния материал, съобразен с критериите на зрелостния изпит – Творчество, Портрети, Светогледи, Съвременна литература, Театър и драма, Литература и култура, като дава свобода на учителя в избирането на реда, по който се преподават различните части.ІХ-Х клас
Целта на обучението, свързано с овладяването на българския език, е усвояване и усъвършенстване на техниките за разбиране на текст, обогатяване на речника, чувствителност на възприятието, осъзнаване и употреба на различни понятия. Друга важна цел е прилагането на нормите на българския книжовен език, четливия почерк, стабилен и съзнателен правопис. Необходимо е да се задълбочат уменията за четене и разбиране на писмен текст; четене с разбиране на глас и наум, което включва и разпознаване на явленията, характерни за различните езикови нива, четене с разбиране и слушане с разбиране като се започне от елементарните задачи, мине се през диалога и се стигне до произведенията на български език. Изискване е четенето на разнородни по обем, сложност, жанр и предназначение текстове на български език (напр. художествена литература, документи или природонаучни текстове), както и развитие на умения за тяхното разбиране и интерпретиране. Във връзка с развитието на уменията за създаване на тескт се очаква самостоятелно съставяне на план и записки, формулиране на собствено мнение във връзка със съдържанието на прочетения текст, устно и писмено на български език.

Изграждането на културно езиково поведение предполага и развитие на речевите способности, нужни за изразяването и за участието в междуличностните и обществените диалози. Целта е да се изгради езиково поведение на български език, съобразено със събеседника и речевата ситуация, разбиране и интерпретация на вербалните и невербалните кодове на устен текст в комуникативни ситуации с различна цел, разпознаване на комуникативните намерения и неезиковите знаци на събеседниците.

Създаване на текстове на български език с правилен правопис и самостоятелна употреба на наръчници. Като елемент на развитието на езиковата съзнателност, ученикът трябва да бъде способен да назове своите грешки при конструиране на текста и правописа, самостоятелно да поправя грешките си.

Уменията и учебния материал по български език съдържат анализ и оценка на професионални, научни, публицистични, обществени и художествени текстове, прилагайки семантични и синтактични критерии (пр. синонимия, многозначност, пряко и преносно значение, метафори и др.). При анализа на текста се прилагат методите за текстов анализ, които разглеждат текста като цяло, и се интерпретират професионални, научни, публицистични, художествени текстове и текстове с обществена насоченост. Целта е обогатяването на вече известните методи с прилагане на знанията по стилистика и текстов анализ. Учениците усвояват критично и креативно четене, разбират и интерпретират български професионални, научни, публицистични, текстове в писмена, аудиовизуална и дигитална форма, както и оценяват художествени, публицистични текстове в писмена или устна форма от гледна точка на структурните и стилови единици, визуалната форма, яснота и богатство на информацията. Познават особеностите на официалния текст (пълномощно, квитанция, протокол, автобиография) и могат да съставят самостоятелно (ръкописно или по дигитален път) текстове на български език.

Задача на обучението по литература – в съчетание с обучението по български език – е да спомага емоционалното и мисловното възприемане на прочетените и анализирани произведения, да се овладеят и прилагат методите за анализ и синтез на текст, отговарящи на особеностите на литературната творба (напр. определяне на контекста, темата, жанра, разкриване на пластовете на значението и др.). Освен това, цел е и анализът на различни по жанр и настроение български лирични произведения, разбиране на семантичната и синтактичната роля на различните поетични образи и описания, усет за сложността на поетичния език, осъзнаване на функцията на граматичните средства в български текст.

В ІХ-Х клас се развива способността за разбиране на български литературни произведения от наративните и драматичните жанрове, което включва установяване на различията между епическия и драматическия разказ, организацията на времето, пространството и действието, както и между различните характери, разпознаването на особеностите на драматичния изказ с помощта на различни методи за анализ и други креативни дейности.

За системното литературно обучение спомага и фактът, че учениците придобиват умения да идентифицират и разбират връзките между различни теми, житейски ситуации, мотиви и форми в българската литература от различни епохи, чието влияние се наблюдава и до днес, с помощта на конкретни примери. Учениците могат да прилагат овладяните форми и стилистични езикови особености във всекидневиото при създаване на български текстове, както и при творческо писане.

За развитието на умението за учене и възпитаването на самостоятелност допринася и усвояването на средства за написване на по-дълъг текст (отчет, рецензия, есе, просто научно съчинение), изискващ по-активна събирателска дейност; целесъобразно събиране, селектиране и критична употреба на вербална и невербална информация (аудио и образна). Задача на обучението по български език и литература е овладяването на нормите за ползване на информацията (напр. обозначаване на изворите, цитиране). Ученикът трябва да умее да прави анализ на произведение на български език по предварително зададени условия.


Български езикТематична единица/ Компетенции

Комуникация, масова комуникация

24 часа

Знания, на които се опираме

Участие във всекидневни комуникативна ситуации, стремеж към разбираема, изразителна български реч. Правилна употреба на интонационните средства на речта и невербалната комуникация. Разбиране и възпроизвеждане на устни текстове, следване на указанията, разбиране на устните съобщения на събеседника. Познаване и употреба на елементарните комуникативни форми за започване на разговор: поздрав, представяне, обръщение, питане, молба и др. на български език.

Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Адекватна употреба на българския език, отговаряща на речевата ситуация: редактиране на устен текст, изразни форми, комуникативни ситуации и наблюдаване на характерните за тях време, пространство и участници (на контекста). Наблюдаване на възможностите и границите на неезиковите знаци, съпътстващи комуникацията: музикални елементи на речта, невербална комуникация.

Декодиране на целите на съобщенията в различен комуникативен контекст, разпознаване на евентуланото манипулативно намерение на съобщението.

Опознаване на видовете и характерните черти на комуникацията: лична, групова, обществена и масова комуникация.

Характеристики, функции и прояви на масовата комуникация, нейните езикови и визуални прояви в български контекст. Опознаване на някои видове масова комуникация. Явленията и особеностите на новата вербална комуникация (skype, chat), вариантите и границите й на кирилица.Драма и танц: речева ситуация, драматизация.
Основни понятия/ ключови думи

Цел и функция на комуникацията (информация, обръщение, израз, метаезикова и естетическа фунция, установяване, поддържане и прекъсване на контакт), неезиков знак (поглед, мимика, жест, поза, пространство, емблеми), масова комуникация. Типове комуникативни жанрове – съобщения (новини, обяви, репортаж, интервю); изразяване на лично мнение (коментар, записка, читателско писмо, рецензия, препоръка).Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница