Български език и литература Мес седм. Образ. Ядро тема очаквани резултати забележка ix-1страница1/6
Дата21.07.2018
Размер1.05 Mb.
ТипЛитература
  1   2   3   4   5   6ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Български език и литература“


Мес.

седм.

ОБРАЗ.

ЯДРО

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

IX–1
Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
IX–2

СР

ГПР
СР

Речник

ЗК

Хей, Септември, ти здравей!, стр. 1 – 1. част
Лятото рисува,

стр. 2 – 1. частДумичка избирам,

стр. 3 – 1. частВъзприема и разбира информация; участва активно в диалог – отговаря и задава въпроси с адекватни речеви модели; проявява култура на речево общуване; разказва случка, като използва прости и прости разширени изречения.

Активно възприема стихотворение; проявява интерес към съдържанието; разбира значението на думи, характеризиращи предмети и явления; държи правилно молив и очертава образ по пунктир.

Ориентира се в лексикалното значение на думите – названия и думи с обобщено значение; съгласува прилагателни и съществителни имена по род и число; подбира думи според контекста на изказване; изпълнява наизуст стихотворение.

X–3

СР

ГПР
СР

Речник

ГПР

ВЛП, СР

ЗК, Речник

Есенни вълшебства,

стр. 4 – 1. част


Есента ни подари,

стр. 5 – 1. част


Нека са радостни хора

и птички, стр. 6 – 1. част

Участва активно в целенасочена речева дейност; разбира лексикалното значение на думите и ги използва адекватно в речта си; използва прости и прости разширени изречения, умее да ги преобразува според комуникативната ситуация.

Участва в диалог, като се опира на личен опит и впечатления; назовава лица, признаци, действия; използва в речта си прости разширени изречения; практически се ориентира във формите за сегашно и минало време; използва думи с обобщаващо значение.

Възприема цялостно стихотворение, проявява отношение към съдържанието на текста и определя настроението; демонстрира начални графични умения.

X–4

СР

Речник
ГПР


ПЛП

ГПР

ВЛП

ПЛП, ГПР

При нас е весело,

стр. 7 – 1. част


Зная наизуст,

стр. 8 – 1. частТревога в гората,

стр. 9 – 1. частУчаства в диалог по познати теми; има представи за изречението като носител на информация; изговаря правилно думите и има представи за лексикалното им значение; има първоначални представи за композицията на разказа.

Учи и изпълнява наизуст стихотворение; проявява желание и умение за постигане на речева изразителност; конструира прости и прости разширени изречения с думи от литературния текст.

Описва основни моменти и герои от познати приказки; изразява отношение към героите и техните постъпки; преразказва любим епизод от приказка; съставя изречения по картинки.

X–5

ВЛП, СР

ГПР
ПЛП

СР

ГПР

ЗК

И косът помага,

стр. 10 – 1. част


Приказката разпознай – разкажи и изиграй, стр. 11 – 1. част

Игри, упражнения, думички,

изречения, стр. 12 – 1. част

Има конкретни представи за дума и изречение; съставя изречения и се ориентира в словесния състав; произнася правилно думите; съгласува по род и число прилагателните и съществителните имена.

Разпознава епизоди от позната приказка и ги преразказва; определя последователността в сюжета; изразява отношение към героите и техните постъпки; демонстрира начални графични умения.

Разбира разликата между дума и изречение в нагледно-практически план; съставя изречения по картинки и опорни думи; демонстрира начални графични умения за изписване на прави и криви линии.

X–6

ВЛП, ГПР

Речник
СР

ГПР
ВЛП, СР

Речник

Чудни думи,

стр. 13 – 1. част


Животните през есента,

стр. 14 – 1. част


Закъснели птици,

стр. 15 – 1. частВъзприема литературни гатанки с пряко сравнение; конструира прости и прости разширени изречения по зададена дума; използва в речта си прилагателни имена; описва подробно предмети, обекти.

Умее да приема информация и да отговаря на въпрос; използва в речта си думи с обобщаващо значение; описва предмет или явление; съставя изречение, като използва правилно глаголните времена и формите за единствено и множествено число.

Възприема активно кратък литературен текст; описва основни моменти и герои от текста; изразява отношение към героите и техните постъпки; използва в речта си думи за действия, признаци.

X–7

ЗК

ГПР
СР, ЗК

ГПР
ПЛП

ГПР

Градът на буквите,

стр. 16 – 1. част


Аз съм...,

стр. 17 – 1. част


С думите на автора,

стр. 18 – 1. частАртикулира правилно звуковете в дума; има конкретни представи за понятията звук, буква, азбука; има начални умения за моделиране на изречение; използва в речта си съществителни и прилагателни имена и правилно ги съгласува.

Има начални умения за съставяне на описание; има конкретни представи за звук и буква А; измисля думи по зададен първи звук; конструира изречения със съюз „а“; активно използва в речта си думи – названия, признаци.

Преразказва кратък литературен текст, като се придържа към думите на автора; има конкретни представи и използва в речта си прости и прости разширени изречения съобразно вида на комуникацията.

XI–8

ЗК

ГПР
ЗК, Речник
ВЛП, ЗК

Речник

ГПР

Огледалце, я кажи...,

стр. 19 – 1. част


Думичките подреди,

стр. 20 – 1. частПриказен свят,

стр. 21 – 1. частУчаства в диалог; активно използва в речта си думи, означаващи качества; има конкретни представи за звук и буква О; открива звука в началото на думи; открива буквата в различни изображения; контролира движението на ръката при изписване на прави, криви линии.

Интонира конкретни звукове и ги открива в думи; групира думи по определен признак; разпознава графични знаци на букви; очертава линии, форми и знаци по образец.

Разпознава и описва литературни герои; ориентира се в последователността на сюжета на познати приказки; активно употребява в речта си прилагателни имена; има представа за изречението като носител на информация; демонстрира графични умения.

XI–9

СР

Речник, ЗК
ВЛП

ГПР
ГПР

ПЛП

ЗЦК

Есенна забава,

стр. 22 – 1. част


Ех че е весело!,

стр. 23 – 1. част


Кой, кога, какво...,

стр. 24 – 1. част
Съставя кратък разказ по картина; има конкретни представи за композиция на разказа – начало, случка, край; назовава качества на предмети, явления; разпознава буква Е и открива звука в думи; очертава линии и форми по образец.

Възприема активно стихотворение; участва в диалог за интерпретиране на езиковите изразни средства; има конкретни представи за глаголните форми в речта; конструира граматически правилно построени изречения.

Съставя съобщителни и въпросителни изречения по картинки и опорни думи; изпълнява наизуст стихотворение и изразява отношение чрез речева и двигателна изразителност; демонстрира графични умения.

XI–10

СР, Речник

ГПР, ЗК
ВЛП

СР

ЗК

ГПР


Играя и се забавлявам,

стр. 25 – 1. част


Кой как играе,

стр. 26 – 1. част


Измислям изречение,

стр. 27 – 1. част
Участва активно в диалог; проявява култура на речево общуване; използва в речта си прилагателни имена за описание на качества; конструира различни по вид изречения; употребява форми за единствено и множествено число на съществителните имена; има конкретни представи за буква и звук И.

Възприема кратък литературен текст; описва героите и проявява оценъчно отношение към постъпките им; проявява творчество при съставяне различен край на текста; има конкретни представи за еталони при общуване.

Има представи за конкретни звукове и букви; измисля думи по зададен първи звук; практически се ориентира в разликата между дума и изречение; конструира сложни изречения със съюзи – а, и; координира движенията на ръката при оцветяване в рамките на контур.

XI–11

СР

ГПР, ЗК
СР

ГПР, ЗК

ВЛП

ГПР

Как са се появили усмивките?,

стр. 28 – 1. част


Усмивката винаги побеждава,

стр. 29 – 1. частВълшебната дума – В.Осеева,

стр. 30 – 1. част
Участва в диалог по предложена тема и картина; конструира изказване с елементи на разсъждение; има конкретни представи за сложни изречения със съюзните думи „когато, защото“; разпознава буква У и открива звука в думи.

Участва в диалог по тема; използва в речта си различни по вид правилно построени изречения; има конкретни представи за композиция на разказа; демонстрира графични умения.

Възприема от началото до края художествена творба; определя последователността на случките в текста; описва героите; проявява оценъчно отношение; съставя сложни изречения със съюзните думи „когато, защото“.

XII–12

Речник

ЗК
ВЛП

Речник
СР

ЗК

Тъмно – светло,

стр. 31 – 1. част


Силният лъв и малката мишка,

стр. 32 – 1. част


Палавите букви,

стр. 33 – 1. част
Конкретни представи за думи с обратно значение; ориентира се в лексикалното значение на думите; назовава и разпознава думи, означаващи природни явления, признаци; има конкретни представи за звук и буква Ъ; координира движенията на ръката при оцветяване в рамките на контур.

Емоционално възприема кратка приказка и се ориентира в последователността на сюжета; изразява отношение към постъпките на героите; практически се ориентира в лексикалното значение на думи антоними и ги използва в речта си; конструира изречения с думи от текста.

Разпознава печатни букви и ги свързва с познати предмети; има начални слухови представи и умения за откриване на начален звук в думи; изговаря правилно думите; съставя изречения по картинка; практически осмисля разликата между дума и изречение.

XII–13

СР

Речник, ЗК
ВЛП

Речник, ЗК
СР, ГПР

Речник

ЗК

Зима,

стр. 34 – 1. част


Баба Зима,

стр. 35 – 1. част


Първи сняг,

стр. 36 – 1. част
Умее да възприема информация и отговаря на въпроси; описва предмети и явления по картина; съставя сложни съчинени изречения със съюзни думи; разбира лексикалното значение на думите и ги използва адекватно в речта си; има конкретни представи за звук и буква З.

Възприема стихотворение и съпреживява настроението; има конкретни представи за лексикалното и художественото значение на думи от текста; има конкретни представи за звук и буква С – интонира правилно звука; свързва буквата с познати предмети.

Конструира повествователен текст по опорни въпроси и картинки; разбира значението на прилагателни имена, означаващи качества, и ги използва в речта си; има практически представи за глаголните времена; диференцирани представи за звук и буква З и С.

XII–14

СР

Речник

ЗК
ПЛП

СР, ГПР

Речник

ВЛП

ГПР, ЗК

Къщичка за зимата,

стр. 37 – 1. частВ очакване на Коледа,

стр. 38 – 1. частКоледа,

стр. 39 – 1. част
Участва в диалог по предложена тема; описва подробно предмет или явление; използва в речта си прилагателни имена, обозначаващи качества, характеристики; има конкретни представи за буква и звук К; изпълнява наизуст познато стихотворение – изразява отношение чрез интонационна изразителност.

Има първоначални умения за самостоятелно съставяне на повествователен текст с включване на личен опит; умее да се изразява с различни по вид изречения, като практически се ориентира в правилната употреба на глаголните времена; разбира значението на думите и ги използва адекватно в речта си.

Емоционално възприема стихотворение и изразява отношение; конструира изречение по опорна дума; проявява усет към правилен словоред и употреба на глаголните времена; демонстрира графични умения.

XII–15

Речник

СР, ЗК
ВЛП

Речник

ПЛП

СР

Празници любими,

стр. 40 – 1. част


Иде Новата година,

стр. 41 – 1. частВ очакване на празника,

стр. 42 – 1. част
Има конкретни представи за: еталони на общуване в празнична среда, лексикалното значение на думите; изразява отношение при устно общуване чрез подбор на думи и изречения; изписва прави и криви линии по пунктир.

Възприема стихотворение и съпреживява настроението; има конкретни представи за лексикалното и художественото значение на думите; подбира думи съобразно контекста на изказването.

Изпълнява познати стихотворения наизуст; изразява отношение чрез речева и двигателна изразителност в изпълнението; има конкретни представи за значението на думите като езикови изразни средства; демонстрира графични умения.

I–16

СР

Речник

ГПР, ЗК
ПЛП, ЗК

ЗК, Речник

Искам да разкажа...,

стр. 43 – 1. част


Мога да разкажа...,

стр. 44 – 1. частОт букви към думи,

стр. 45 – 1. частАктивно участва в речева ситуация по предложена тема; изразява отношение при устно общуване чрез подбор на думи и изречения; проявява усет за правилен словоред и употреба на глаголните времена в изречението; изписва прави и криви линии.

Преразказва приказка, като се придържа към думите на автора; осмисля последователността в сюжета; служи си с интонационна и двигателна изразителност; демонстрира графични умения.

Има представи за конкретни звукове и букви; измисля думи с конкретен звук; свързва букви с наименования на познати предмети от близкото си обкръжение; изписва линии по пунктир.

I–17

СР, ЗК

Речник

ВЛП

Речник, ЗК

ЗК

Речник

На пързалката,

стр. 46 – 1. частСтягайте шейните,

стр. 47 – 1. частС думите да поиграем,

стр. 48 – 1. частСъставя повествователен текст по опорни въпроси и картини с общ сюжет; проявява творчество при съчиняване на случката; изразява отношение при характеристика на персонажите; има конкретни представи за звук и буква П – открива думи, съдържащи звука, и ги използва в речта.

Емоционално възприема стихотворение; има конкретни представи за художествената функция на думите в текста; артикулира правилно звуковете в думите.

Има конкретни представи за условен модел на думи; умее да открива и моделира конкретен звук в нагледно-практически план; групира думи по признак „звук“; изписва линии по предварително договорени правила.

I–18

Речник

ГПР, ЗК

ВЛП, СР Речник
СР, ГПР

ПЛП

Било е – ще бъде,

стр. 49 – 1. частДядовата ръкавичка,

стр. 50 – 1. част


Кога става това?,

стр. 51 – 1. част
Ориентира се в правилна употреба на глаголните времена в речта чрез наречията вчера, днес, утре; конструира различни по вид изречения; интонира, назовава и открива конкретен звук и буква.

Възприема от начало до край приказка; има представи за лексикалното значение на думите и ги използва адекватно в речта си; анализира съдържанието на литературен текст – разбира смисловите връзки между начало, случка, край.

Участва в диалог по предложена тема; умее да се изразява в съответствие с комуникативната ситуация; използва в речта си сложни съставни изречения; учи наизуст стихотворение; изразява отношение в речева и двигателна изразителност.

I–19

ПЛП

СР, ЗК
ПЛП, ГПР Речник

ГПР

СР


Срещнали се двама – Кумчо Вълчо и Лисана...,

стр. 1 – 2. частНа кого е ръкавичката?,

стр. 2 – 2. частСледи по снега,

стр. 3 – 2. част
Има конкретни представи за диалогична реч; конструира различни по вид изречения съобразно комуникативната ситуация; съставя кратък повествователен текст; има конкретни представи за буква и звук В.

Описва литературни герои според основните моменти в произведението; използва в речта си прилагателни имена за назоваване на качества и характеристики; преразказва епизод от текста, като използва в речта си граматически правилно построени изречения и ги преобразува според целта на изказване.

Съставя изречения и моделира словесния им състав; съчетава по смисъл думите в изречението; използва правилно глаголните времена, съгласуване и подходящи свързващи думи; участва с желание в целенасочена речева дейност.

II–20

ВЛП

Речник,

ГПР
ВЛП, СР

ГПР, ЗК
ВЛП

ПЛП, ЗК

Хвалил ми се Данчо,

стр. 4 – 2. частНа какво ухае зимата,

стр. 5 – 2. част


Гатанка ще ти задам,

стр. 6 – 2. частВъзприема емоционално стихотворение; участва в диалог за анализиране на съдържанието и езиковите изразни средства; има конкретни представи за думи, обозначаващи качества, и ги използва в речта си; съгласува прилагателни със съществителни имена по род и число; има конкретни представи за звук и буква Д.

Възприема стихотворение и съпреживява настроението; има конкретни представи за художествената функция на думи и изрази в текста; съставя изречения с анализираните думи; изписва прави, криви линии по пунктир.

Има конкретни представи за гатанката като литературен жанр; има представа за художествената функция на думите; изпълнява наизуст стихотворение; открива звук в началото на думата.

II–21

СР

Речник

ГПР, ЗК
ВЛП

ГПР, ЗК
ПЛП

СР

ГПР

Думички аз зная,

стр. 7 – 2. частПри месеците,

стр. 8 – 2. част


Разговор,

стр. 9 – 2. част
Участва в диалог по предложена тема; използва в речта си качествени прилагателни имена и глаголни форми съобразно контекста и време на изказване; има представи за звук и буква Н – открива звука в началото на думи и измисля други; съставя прости и прости разширени изречения.

Възприема от начало до край приказка; има представи за лексикалното и художественото значение на думите; анализира съдържанието на литературен текст – разбира смисловите връзки между начало, случка, край; ориентира се в условен модел на дума.

Разпознава епизоди от позната приказка и я преразказва, като се придържа към думите на автора и последователността на сюжетната линия; има представа за диалогична реч; конструира различни по вид изречения; изразява отношение към героите с думи от текста.

II–22

ВЛП

Речник, ЗК

ВЛП, СР

Речник
ГПР

СР

Момчето, което ръмжеше срещу тигрите, стр. 10 – 2. част

Бабомартенска приказка,

стр. 11 – 2. част


Вчера, днес, утре,

стр. 12 – 2. част
Възприема кратък литературен текст; участва в диалог; има конкретни представи за буква и звук Р; групира думи по признак „звук“; практически осмисля понятията звук, буква, дума.

Възприема от начало до край приказка; има конкретни представи за думи и изрази въз основа на текста; има конкретни представи за лексикалното значение на думите – намира адекватен словесен израз при описание на предмет или явление.

Практически осмисля употребата на глаголните времена в речта; разпознава дума и изречение в нагледно-практически план; съставя изречение по картинки – проявява усет и самоконтрол при конструиране на изречението, ориентира се в словесния състав.

II–23

Речник

СР, ЗК

ВЛП

ГПР, ЗК
ГПР

СР, ЗК

ПЛП

На какво прилича...,

стр. 13 – 2. частБаба Марта бързала…,

стр. 14 – 2. част


Мартенички,

стр. 15 – 2. част
Участва в диалог; съставя кратка случка по картина и опорни думи; има представи за звук и буква М; измисля и назовава думи с конкретен звук; групира думи по договорен признак.

Възприема стихотворение и съпреживява настроението; подбира думи и изрази от текста за описание и характеристика на образа; конструира изречения по картинно-графичен модел; ориентира се в звуков състав на думи и открива конкретен звук;

Конструира различни по цел на изказване изречения и ги свързва в кратък текст; разпознава графичен знак на буква и го свързва с познати предмети; учи и изпълнява стихотворение наизуст; проявява речева и двигателна изразителност.

III–24

ВЛП, СР

ГПР
ПЛП

ГПР, ЗК
ВЛП

Речник

СР

От тук започва обичта,

стр. 16 – 2. част


С думи на поета,

стр. 17 – 2. част


Синове,

стр. 18 – 2. част
Възприема активно стихотворение; участва в беседа за интерпретиране на художествения образ; има диференцирани представи за значението на конкретни понятия – роден дом, град, адрес, Родина; конструира граматически правилно построени изречения.

Учи наизуст и изпълнява изразително стихотворение; има представи за думата като езикова единица и умее да я диференцира в потока на речта; ориентира се в модел на дума и я възприема като поредица от букви и звукове; определя мястото на конкретен звук; изписва линии и форми.

Активно възприема приказка; участва в беседа за интерпретиране на текста и постъпките на героите; използва в речта си качествени прилагателни имена; има представи за еталони на речево общуване; проявява отношение чрез илюстрация.

III–25

ВЛП

ГПР, ЗК
СР

ЗК, ГПР
ГПР

ПЛП

Желание,

стр. 19 – 2. част


Нарисувай с думи,

стр. 20 – 2. част


Къде е пролетта?,

стр. 21 – 2. частВъзприема стихотворение и съпреживява настроението; анализира и разбира езикови изразни средства; конструира въпросителни и съобщителни изречения; има представи за буква и звук Ж.

Съставя текст описание; разбира и използва в речта си думи с близко и обратно значение; ориентира се в звуков модел на думи и определя броя на звуковете; съставя изречения по картинно-графичен модел.

Конструира изречения по опорни думи и картинки; проявява усет за граматически правилно подредени изречения; определя броя на думите в изречение; учи и изпълнява стихотворение наизуст; проявява речева и двигателна изразителност; изразява отношение в илюстрация.

III–26

СР

ЗК
ЗК, ВЛП

ГПР
ВЛП

СР, ЗК


Лястовички работливи,

стр. 22 – 2. част


Щъркел шарен,

стр. 23 – 2. част


От близо и далеч,

стр. 24 – 2. част
Участва в беседа по сюжетна картина; съставя текст, като обосновава мнение, изводи; има конкретни представи за буква и звук Л; правилно артикулира звука в думите; свързва буквата с наименования на познати предмети; определя броя на звуковете в дума.

Има конкретни представи за букви Ш и Щ; открива сходство и разлики в графичния знак; възприема емоционално стихотворение; има представа за художествената функция на думите; съставя изречения с анализираните думи.

Разпознава герои и епизоди от познати класически приказки; изразява предпочитания към определен персонаж – описва постъпки и качества, изразява отношение; проявява творчество в съставяне на кратък текст случка; демонстрира графични умения.

III–27

СР

Речник, ЗК
ГПР

Речник

ЗК
ЗК

ГПР

Речник

Разказваме за пролетта,

стр. 25 – 2. част


Що е то?,

стр. 26 – 2. частС думички аз мога...,

стр. 27 – 2. част
Съставя описателен текст, като се придържа към договорени правила; активно използва в речта си думи за признаци, действия, названия; има конкретни представи за буква и звук Т.

Възприема и отгатва гатанки с пряко и преносно значение; конструира и моделира изречение; има представи за умалителни и форми за единствено и множествено число на съществителните имена; учи и изпълнява наизуст стихотворение; проявява речева и двигателна изразителност; демонстрира графични умения.

Ориентира се в звуковия състав на думи и ги сравнява в схематичен план; конструира изречения с предлози, уточняващи местоположение; проявява творчество при съставяне на гатанки; изписва прави и криви линии по пунктир.

III–28

СР, ГПР

Речник

ВЛП, СР

Речник
ПЛП

ГПР

ЗК

Всички се трудят,

стр. 28 – 2. частКойто не работи – не трябва да яде, стр. 29 – 2. част
Знам и ще разкажа…,

стр. 30 – 2. част
Участва в диалог, като отговаря и задава въпроси; използва сложни съставни изречения в речта си; има представа за лексикалното значение на думите и начин за преобразуването им в сродни думи.

Възприема от начало до край приказка; ориентира се в лексикалното и художественото значение на думи и изрази от текста; проявява емоционално-оценъчно отношение към героите и техните постъпки; активно използва в речта си прилагателни имена.

Разпознава и определя последователността в сюжета на позната приказка; преразказва приказка, като се придържа към авторския текст; практически осмисля употребата на глаголните времена; демонстрира графични умения.

IV–29

Речник

ЗК
ВЛП, СР ГПР, ЗК
СР

ГПР

Речник

Деца с имена на цветя,

стр. 31 – 2. част


Цветни приказки,

стр. 32 – 2. част


Аз празнувам,

стр. 33 – 2. част
Има представи за думи, свързани с традиции и обичаи на празниците Лазаруване, Цветница; има конкретни представи за буква и звук Ц; ориентира се в звуков състав на дума; назовава и открива думи по конкретен звук; свързва буква с наименование на познати предмети.

Възприема от начало до край приказка; интерпретира езиковите изразни средства; проявява оценъчно отношение към героите; съставя изречения с анализираните думи; умее правилно да съгласува думите; изписва прави и криви линии по пунктир.

Съставя повествователен текст по сюжетна картина, опорни думи и предварително договорени правила; проявява усет за граматически правилно построени изречения; има конкретни представи за еталони на общуване.

IV–30

ЗК, СР

Речник
Речник

СР, ГПР
ВЛП, Речник, ГПР

Хвърчи, хвърчи...

хвърчило, стр. 34 – 2. част
Пъстър Великден,

стр. 35 – 2. част


Ще си избера яйце,

стр. 36 – 2. частИма конкретни представи за буква и звук Х; открива конкретен звук в началото на дума; разпознава графични знаци на букви и ги свързва с наименования на познати предмети; използва най-точни думи за описание на предмет, обект, явление;

Разбира значението на думи, свързани с Великден – традиции и обичаи; съставя кратък повествователен текст по картина и личен опит; използва в речта си граматически правилно построени изречения; изписва линии и форми.

Възприема стихотворение; разбира и интерпретира художественото значение на думи и изрази от текста; съставя изречения с езиковите изразни средства; изразява отношение чрез илюстрация.

IV–31

СР

ГПР, ЗК
СР

Речник, ЗК
Речник

ГПР, ЗК

Светофарче другарче,

стр. 37 – 2. част


На екскурзия...,

стр. 38 – 2. част


Влакче от думи,

стр. 39 – 2. част
Умее да се изразява ясно и точно при формулиране на правила; изразява лично мнение, като се обосновава и аргументира; има конкретни представи за буква и звук Ф; ориентира се в звуковия състав на дума и определя първи звук.

Съставя повествователен текст по картини с общ сюжет; има конкретни представи за композицията на разказа; проявява творчество в доразвиване на сюжета; използва думи, обозначаващи качествени характеристики; демонстрира графични умения.

Има диференцирани представи за лексикалното значение на думи и ги групира по определен признак; използва в речта си думи с обобщаващо значение; определя звук в началото и в края на думи; изписва линии по пунктир.

IV–32

Речник

ГПР, ЗК
ГПР, СР

Речник, ЗК
Речник

ЗК

Моля, колко е часът?,

стр. 40 – 2. част


Когато сутрин стана...,

стр. 41 – 2. част


Звуковете чувам,

стр. 42 – 2. частИма представи за числителни имена, изразяващи астрономическо време, и ги използва в речта си; конструира въпросителни изречения; използва правилно глаголните времена; разпознава буква Ч и открива звука в думи.

Съставя изречения по картини; практически се ориентира в правилната употреба на глаголните времена; съставя кратък текст по определена тема и заглавие; изразява се ясно при описване на познати събития; демонстрира графични умения.

Ориентира се в звуковия строеж на дума; диференцира и моделира звукове в три- и четиризвукови думи; групира думи по определен признак; разпознава графични знаци на букви.

V–33

СР

ГПР, ЗК
ВЛП,Речник, ГПР, ЗК

СР, Речник

ЗК

Многознайка,

стр. 43 – 2. част


Месец Май,

стр. 44 – 2. частВ приказния град,

стр. 45 – 2. частСъставя кратък текст – случка по дадено начало; има представи за буква и звук Й – разпознава графичния знак и звука в думи; използва правилно формите за единствено и множествено число на съществителните имена и правилно ги съгласува с прилагателни.

Възприема емоционално стихотворение; интерпретира езиковите изразни средства за представяне на образа; съставя изречение с думи от текста; разпознава графичните знаци на букви.

Разпознава, назовава и описва герои от познати приказки и анимационни филми; проявява творчество при съставяне на фантазна случка с избран герой; демонстрира графични умения.

V–34

СР

ГПР, ЗК
СР, Речник

ВЛП
ЗК

ГПР

Речник

Чакаме те, лято,

стр. 46 – 2. част


В гората...,

стр. 47 – 2. частВ азбуката най-накрая...,

стр. 48 – 2. част
Съставя повествователен текст по сюжетна картина и заглавие; следва композицията на разказа; конструира различни по вид изречения; изразява отношение, като използва подходящи думи и граматически структури; ориентира се в звуковия състав на три- и четиризвукови думи.

Участва в беседа по картина; задава и отговаря на въпроси; описва подробно сюжета, като подбира думи и изрази; има диференцирани представи за значението на думите в речта – отгатва и съчинява гатанки с пряко сравнение за познати предмети и обекти.

Разбира значението на понятията звук, буква, азбука; разпознава буквите Ю и Я сред графични знаци и назовава думи, започващи с тях; конструира и моделира изречения; определя думите в изречението.

V–35

ЗК, ГПР

ВЛП

Речник

ЗК
СР, ГПР

Речник

Звукове и букви като зная,

стр. 49 – 2. частБуквите са се родили,

стр. 50 – 2. част


Вълшебното дърво,

стр. 51 – 2. част
Има представи за частите на речта: дума, изречение, звук, буква; самостоятелно конструира изречение по опорни думи; разпознава и назовава графични знаци на букви.

Възприема емоционално стихотворение; интерпретира езиковите изразни средства за представяне на образа; има представи за думи, свързани с празника 24 май; разпознава графични знаци на букви; демонстрира графични умения.

Участва в беседа по литературен текст; съставя устно изложение с елементи на разсъждение; съставя край на приказка; използва в речта си сложни съставни изречения; използва подходящи думи и изрази съобразно контекста на изказване.

V–36
Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница