Български футболен съюз правилник за статута и трансферите наДата21.07.2016
Размер277.05 Kb.
#1
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ПРАВИЛНИК

ЗА СТАТУТА И ТРАНСФЕРИТЕ НА

ФУТБОЛИСТИТЕ


София, 2011 г.

ЧАСТ ПЪРВА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целите на настоящия правилник използваните в него термини, имат следното значение:
1. ФИФА: Световната Футболна Асоциация
2. УЕФА: Европейската Футболна Конфедерация
3. БФС: Български Футболен Съюз
4. ПФЛ: Професионалната Футболна Лига
5. АФЛ: Аматьорската Футболна Лига
6. СМТ: Сертификат за международен трансфер
7. АСБФС: Арбитражен съд към БФС
8. Нов клуб: Клубът, към който се присъединява играча.
9. Официални мачове: Мачовете, които се играят в рамките на организирания футбол като например първенства на БФС, ПФЛ, АФЛ, първенства за национални купи и международни първенства за клубове. Към тях не се включват приятелските мачове, мачовете от тренировъчния процес и мачовете на дублиращите отбори.
10. Организиран футбол: Футболът в рамките на БФС, организиран под покровителството на БФС, УЕФА и ФИФА или разрешен от тях.
11. Трансферен Период, определен от БФС в

период: съответствие с този правилник.
12. Сезон: Периодът, започващ с първия официален мач на съответното национално първенство на БФС, ПФЛ или АФЛ и завършващ с последния официален мач от това национално първенство.
13. Полусезон Периодът между два последователни трансферни

периода.
14. Компенсация Плащания, направени в съответствие сза обучение този правилник за покриване

разходите за развитие на млади играчи.15. Непълнолетен Играч, който се още не е навършил 18-годишна

играч възраст.

16. Академия: Организация, или независимо юридическо лице, чиято основна, дългосрочна цел е да предоставя на играчите дългосрочно обучение (трениране) чрез осигуряване на необходимите съоръжения за тренировки и инфраструктура. Обикновено тя включва основно, но не само, футболни центрове за тренировки, футболни лагери, футболни школи и др.

ЗАБЕЛЕЖКА: Понятията, които се отнасят за физически лица се прилагат и за двата пола. Всяко понятие, което се използва в единствено число се отнася и до множественото число и обратно.


ЧАСТ ВТОРА

СТАТУТ НА ФУТБОЛИСТА
ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Определения.

Чл. 1. (1) Играчите, които участват в организирания от БФС футбол по статут са: професионалисти или аматьори.

(2) Футболист-професионалист е играч, който има писмен договор с футболен клуб и за когото упражняването на футболната игра е основна професия.

(3) Футболист, който няма статута по ал. 2, се счита за футболист-аматьор.

(4) Този правилник и другите нормативни документи на БФС определят статута на футболиста.


Картотекиране.

Чл. 2. (1) Футболист може да бъде картотекиран в БФС, за да играе за даден клуб като професионалист или като аматьор в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) В организирания от БФС футбол могат да участват само картотекирани играчи.

(3) Футболист може да бъде картотекиран, по едно и също време, само за един клуб.

(4) С акта на картотекирането футболистът (професионалист или аматьор) приема да спазва уставите и правилниците на БФС, УЕФА и ФИФА.


Ограничения при картотекиране.

Чл. 3. (1) По време на един сезон футболист може да бъде картотекиран най-много в три клуба. През този период футболистът има право да участва в официални мачове само за два клуба.

(2) Като изключение от правилото по ал. 1, футболист, който преминава от футболен клуб, член на асоциация с обърнат сезон (т.е. пролет/есен) във футболен клуб, член на БФС, може да получи право да участва в официални мачове за трети футболен клуб, член на БФС по време на съответния сезон, при условие че футболистът изцяло е изпълнил своите договорни задължения към предишните клубове. В този случай, клаузите, свързани с трансферните периоди и тези - за минималната продължителност на договора, се спазват стриктно.


Некартотекиран футболист.

Чл. 4. (1) Футболист, който не е картотекиран в БФС и вземе участие в официален мач за клуб, член на БФС, се счита за незаконно играещ футболист.

(2) В случаите по ал. 1, на футболния клуб и на футболиста се налагат санкции от съответния администриращ орган, по реда и при условията на Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС.ГЛАВА ІІ. СТАТУТ НА ФУТБОЛИСТА-АМАТЬОР

Членство във футболен клуб.

Чл. 5. (1) Футболистът-аматьор може да е член на футболен клуб, който има право да развива дейност в областта на аматьорския футбол.

(2) Футболистът-аматьор може да избира и да бъде избиран на ръководна длъжност в клуба, както и да го представлява, в случаите, когато е упълномощен за това. Той може да извършва дейност в клуба, различна от участието във футболни срещи и тренировки, включително срещу заплащане.Картотекиране и състезателни права.

Чл. 6. (1) Картотекирането на футболист-аматьор се извършва от Зоналния (Областния) съвет на БФС, който администрира първенството, в което ще се състезава футболистът-аматьор.

(2) Картотекирането се извършва въз основа на:

1. предложение от футболен клуб, на който е член футболистът-аматьор;

2. молба от футболиста-аматьор;

3. внесена такса, определена от БФС;

4. други документи, определени от администриращия орган.

(3) Картотекирането е със срок на валидност до края на сезона.

(4) Футболистът-аматьор получава състезателни права с акта на картотекирането му и упражнява състезателните права за срока на картотекирането.

(5) Футболист-аматьор, който прекрати своята дейност, остава регистриран към БФС за период от 30 месеца, след последния изигран от него официален мач за своя футболен клуб.
Повторно придобиване статут на футболист-аматьор.

Чл. 7. (1) Футболист, картотекиран като професионалист, не може да бъде картотекиран като аматьор до изтичането на период от най-малко 30 дни от изиграване на неговия последен мач като професионалист.

(2) При повторно придобиване на статут на аматьор не се заплаща Компенсация за обучение.


Подпомагане със средства.

Чл. 8. Футболистът-аматьор може да бъде подпомаган със средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателната дейност – пътуване, нощувки, екипировка, подготовка, здравна застраховка и др. подобни.
Възрастови групи.

Чл. 9. Футболистите-аматьори се състезават в следните възрастови групи:

 1. деца (момчета и момичета) – от 12 до 14 навършени години;

 2. младша възраст (юноши и девойки) – от 14 до 16 навършени години;

 3. старша възраст (юноши и девойки) – от 16 до 18 навършени години;

 4. мъже и жени – от 18 навършени години.ГЛАВА ІІІ. СТАТУТ НА ФУТБОЛИСТА-ПРОФЕСИОНАЛИСТ
Раздел І. Определение.

Чл. 10. Футболист, придобива статут на футболист-професионалист със сключването на договор с футболен клуб по смисъла на чл. 1 ал. 2.
Раздел ІІ. Договор на футболист-професионалист
Форма и съдържание на договора.

Чл. 11. (1) Договорът между футболиста и футболния клуб се сключва в писмена форма и съдържа клаузи относно:

1. срока на договора;

2. размера на възнаграждението на футболиста и сроковете за изплащането му;

3. правата и задълженията на клуба и на футболиста;

4. застраховането, здравното, медицинското и социалното осигуряване на футболиста;

5. условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;

6. обезщетенията, дължими от неизправната страна;

7. арбитражна клауза, съгласно която споровете по съществуването, изменението или прекратяването на договора, на състезателните права, както и по вида, основанието или размера на дължими възнаграждения или обезщетения, са подведомствени на АСБФС;

8. посочване на имената на агент на играчи, когато представлява футболиста-професионалист или клуба.

(2) Договорът се сключва в три екземпляра – по един за клуба, за футболиста и за БФС. Екземплярът за БФС следва да бъде с нотариална заверка на подписите на страните и се представя от клуба в Спортно-техническата комисия на БФС.

(3) Към договора може да бъде сключвано допълнително споразумение относно продължаването на срока на договора.

(4) Промени във финансовите условия на договора се извършват с нов договор съгласно образеца по ал. 6.

(5) Допълнителното споразумение по ал. 3 се представя от футболния клуб в Спортно-техническата комисия на БФС в 7 – дневен срок от сключването му.

(6) ИК на БФС приема образец на договора, който е задължителен за клубовете и футболистите.


Срок.

Чл. 12. (1) Договорът е срочен.

(2) Минималният срок е от влизане в сила на договора до края на сезона.

(3) Максималният срок не може да бъде по-дълъг от три години. Когато договорът е сключен съгласно Закона за физическото възпитание и спорта максималният срок е до пет години.
Влизане в сила на договора.

Чл. 13. (1) Договорът между футболист и клуб влиза в сила от датата, посочена в договора.

(2) Влизането в сила на договора или неговата действителност не може да бъде обусловена от успешен медицински преглед или от издаване на разрешително за работа (за чужденец).


Състезателни права.

Чл. 14. Футболистът-професионалист получава състезателни права с акта на картотекирането и ги упражнява за футболния клуб за срока на картотекирането.
Права и задължения на футболиста-професионалист.

Чл. 15. (1) Футболистът-професионалист, въз основа на договора, извършва само тренировъчна и състезателна дейност в полза на клуба.

(2) Футболистът-професионалист, по време на действието на договора, няма право:

1. да извършва дейности в клуба от характер, извън дейността по ал. 1;

2. да членува във футболния клуб;

3. да избира и да бъде избиран на ръководни длъжности във футболния клуб.

(3) Футболистът-професионалист има право да членува в Асоциацията на българските футболисти.


Забрана за сключване на повече от един договор.

Чл. 16. (1) Футболист няма право да има действащ договор по реда на чл. 1, ал. 2 с повече от един футболен клуб.

(2) Футболист, нарушил забраната по ал. 1 се наказва със спортна санкция – спиране на състезателните права за срока на по-дългия договор. Изпълнението на санкцията започва да тече от началото на предстоящия полусезон.

(3) Санкцията се налага с решение на Спортно-техническата комисия. Решението подлежи на обжалване пред АСБФС в срок, определен от комисията, който не може да бъде по дълъг от 7 дни от датата на съобщаването на решението.
Права за сключването на договор.

Чл. 17. (1) Футболист-професионалист може да сключи договор с друг футболен клуб, само в случаите, когато договорът му с предишния клуб е прекратен или изтекъл.

(2) Футболист-професионалист с действащ договор, може да влезе в преговори за сключване на договор с футболен клуб, различен от този с който има договор, само когато до изтичането на срока на действащия му договор остават шест или по-малък брой месеци.

(3) Футболен клуб, желаещ да влезе в контакт с футболист-професионалист с действащ договор с друг футболен клуб, е длъжен да не влиза в преговори с футболиста, докато не получи писмено разрешение от неговия настоящ клуб, освен когато остават шест или по-малко месеци до изтичането на действащия договор на футболиста.

(4) За извършено нарушение на ал. 3 на футболния клуб се налага спортна санкция – забрана за картотекиране на нови футболисти през предстоящия трансферен период.

(5) Спортната санкция по ал. 4 се налага с решение на СТК на БФС. Решението подлежи на обжалване пред АСБФС в срок, определен от комисията, който не може да бъде по дълъг от 7 дни от датата на съобщаването на решението.
Раздел ІІІ. Договор със собствен юноша
Права за сключване на договор със собствен юноша.

Чл. 18. (1) Футболният клуб, в който футболист е навършил 18 години и е картотекиран в него към тази дата, има право пръв му да предложи сключване на първи професионален договор (договор със собствен юноша).

(2) Предложението по ал. 1 се прави в 30-дневен срок от навършването на 18 години. Футболистът е длъжен да отговори писмено в срок до 30 дни от датата на предложението.

(3) Подписаният договор влиза в сила от първия ден на предстоящия трансферен период.

(4) Когато футболистът по ал. 1 е участник в започнало държавно първенство и с него е сключен договор, той може да влезе в сила в деня, следващ деня, на който е изигран последният мач от първенството. В този случай футболистът има правата на футболист-аматьор до завършване на първенството.

(5) Когато предложението не е прието, футболистът е свободен играч и за него се прилага чл. 19, ал. 3.
ЧАСТ ІІІ. ТРАНСФЕР НА ФУТБОЛИСТИ
ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Трансферни права.

Чл. 19. (1) Трансферните права са съвкупност от правото да се договаря промяна на клубната принадлежност на футболист-професионалист и правото да се получи трансферна цена.

(2) Трансферните права принадлежат на футболния клуб, с който футболистът-професионалист има сключен и действащ договор.

(3) Футболист-професионалист, който няма договор с футболен клуб (свободен играч), може самостоятелно или чрез лицензиран агент на играчи, да договаря сключване на договор с футболен клуб.
Забрана за влияние на трета страна

Чл. 20. (1) Никой футболен клуб няма право да влиза в договорни отношения, които дават възможност на другата страна по този договор или на трета страна, да получи възможност да въздейства върху неговата самостоятелност или политика по въпроси, свързани с приемането на работа, трансферите или изявите на неговите отбори.

(2) Нарушението на ал. 1 се наказва по реда и при условията на Дисциплинарния правилник.


Трансферни периоди.

Чл. 21. (1) Установяват се следните трансферни периоди в една календарна година:

 1. летен трансферен период – от 1 юли до 31 август;

 2. зимен трансферен период – от 1 до 28 февруари.

(2) Трансферните периоди по ал. 1, не се отнасят за състезания, в които участват само футболисти-аматьори.

(3) Когато трансферният период изтича в неработен ден срокът се продължава до края на първия работен ден след него, освен ако с указание на ФИФА не е установено друго.Периоди на картотекиране.

Чл. 22. Футболист-професионалист може да бъде картотекиран само по време на трансферен период, установен в чл. 21.
Картотекиране извън трансферен период.

Чл. 23. По изключение от правилото на чл. 22, футболист-професионалист, чийто договор е изтекъл или прекратен до края на трансферен период, може да бъде картотекиран извън този трансферен период.

Картотекиране при договор, прекратен или изтекъл извън трансферен период.

Чл. 24. Когато договор на футболист-професионалист е прекратен или изтекъл извън трансферен период, той може да бъде картотекиран през първия трансферен период, следващ прекратяването на договора.
Орган по картотекирането.

Чл. 25. (1) Картотекирането на футболист-професионалист се извършва от Спортно-техническата комисия (СТК) на БФС.

(2) Картотекирането се извършва въз основа на:

1. предложение от футболен клуб, с който футболистът-професионалист има сключен договор;

2. договор с футболния клуб, направил предложението;

3. молба от футболиста-професионалист;

4. разрешение за постоянно пребиваване, дадено по установения ред – само за футболист-професионалист, гражданин на страна, извън Европейския съюз;

5. внесена такса, определена от БФС.

6. други документи, определени от СТК при БФС.

(3) Картотекирането е със срок на валидност до края на сезона.

ГЛАВА ВТОРА. ДОГОВОР ЗА ТРАНСФЕР И ДОГОВОР ЗА ПРЕОТСТЪПВАНЕ

Раздел І. Договор за трансфер на футболист-професионалист.
Определение.

Чл. 26. (1) С договор за трансфер на футболист-професионалист упражняването на състезателните права се прехвърля от футболния клуб, към който той е картотекиран, на друг футболен клуб.

(2) Трансферната цена се договаря свободно между страните.

(3) Договор за трансфер, в рамките на БФС, се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в Трансферния регистър на БФС.

(3) Прехвърлянето на упражняването на състезателни права се извършва след предварително писмено съгласие на футболиста-професионалист.Трансферна листа.

Чл. 27. (1) Трансферната листа е писмен списък за обявяване промяната на клубната принадлежност на футболисти-професионалисти, картотекирани в БФС.

(2) Трансферната листа се води и съхранява в СТК на БФС.


Раздел ІІ. Договор за преотстъпване на футболист-професионалист.
Определение.

Чл. 28. (1) С договор за преотстъпване на футболист-професионалист упражняването на състезателните права временно се прехвърля от футболния клуб, към който той е картотекиран, на друг футболен клуб.

(2) Цената за преотстъпването е предмет на свободно договаряне между страните.

(3) Договор за преотстъпване, в рамките на БФС, се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в Регистъра на преотстъпените футболисти на БФС.

(3) Преотстъпването на упражняването на състезателни права се извършва след предварително писмено съгласие на футболиста-професионалист.


Срок.

Чл. 29. Упражняването на състезателни права от футболист-професионалист може да се преотстъпва от един футболен клуб на друг за определен период от време, който не може да бъде по-кратък от времето между два последователни трансферни периода или по-дълъг от три сезона.
Ограничения при преотстъпване.

Чл. 30. (1) Футболен клуб може да преотстъпи до трима футболисти на друг футболен клуб от същата футболна група по време на сезона.

(2) Футболен клуб може да преотстъпи неограничен брой футболисти на футболен клуб от друга футболна група по време на сезона.

(3) Футболен клуб, който е приел футболист с договор за преотстъпване няма право да го преотстъпва без изричното писмено съгласие на клуба, който му е преотстъпил футболиста, и на футболиста.

(4) Преотстъпване може да бъде извършено само в установените трансферни периоди.Права на преотстъпения футболист.

Чл. 31. (1) Футболистът има право и е длъжен да участва в тренировъчната и състезателната дейност на футболния клуб, на който е преотстъпен, за срока на договора.

(2) Преотстъпен футболист не може да бъде картотекиран, за срока на преотстъпването, във футболния клуб, който го е преотстъпил.

(3) След изтичането на срока на преотстъпване, правата на преотстъпения футболист се възстановяват по право във футболния клуб, който го е преотстъпил.
ГЛАВА ТРЕТА. КОМПЕНСАЦИИ
Раздел І. Компенсация за обучение.
Компенсация за обучение при първи професионален договор. Определение.

Чл. 32. (1) Компенсацията за обучение е парична сума за компенсиране разходите за обучение, развитие и формиране на футболиста до навършване на 23 години.
Размер на Компенсацията за обучение при първи професионален договор.

Чл. 33. (1) Основният размер на Компенсацията за обучение за футболните клубове от системата на БФС, при сключването на първи професионален договор е 50 000 лева.

(2) Когато футболистът е взел участие в най-малко 50% от срещите на национален отбор на Р България през последния сезон, при сключването на първи договор като футболист-професионалист, размерът на Компенсацията за обучение е 75 000 лева.

(3) Размерът на Компенсацията за обучение за футболните клубове от системата на БФС, когато футболист, на възраст между 18 и 23 години, сключи първи договор като футболист-професионалист с чуждестранен футболен клуб, се определя по правилата на ФИФА.
Разпределяне на Компенсацията за обучение при първи професионален договор.

Чл. 34. Компенсацията за обучение при първи професионален договор се разпределя по години, както следва:


 1. за сезона на 12 години – 5 %;

 2. за сезона на 13 години – 5 %;

 3. за сезона на 14 години – 5 %;

 4. за сезона на 15 години – 10 %;

5. за сезона на 16 години – 15 %;

6. за сезона на 17 години – 15 %; 1. за сезона на 18 години – 15 %;

 2. за сезона на 19 години – 15 %;

 3. за сезона на 20 години – 5 %;

10. за сезона на 21 години – 5 %;

11. за сезона на 22 години – 2.5 %;

12. за сезона на 23 години – 2.5 %.”
Плащане на Компенсация за обучение при първи професионален договор.

Чл. 35. (1) Компенсацията за обучение се дължи на всички футболни клубове, в които футболистът се е обучавал, развивал и формирал, до навършване на 23 години.

(3) Футболният клуб, с който е сключен първи договор като футболист-професионалист, е длъжен:

1. да установи футболните клубове, в които футболистът се е обучавал, развивал и формирал, съгласно регистъра на БФС. Футболистът е длъжен да окаже съдействие за тяхното установяване.

2. да изчисли на всеки клуб по т. 1 размера на Компенсацията за обучение по години;

3. да заплати точния размер на Компенсацията за обучение до датата на картотекиране на футболиста-професионалист.

(4) Футболният клуб, с който е сключен първи договор, представя в СТК на БФС доказателства от всеки футболен клуб по ал. 3 за изплатена Компенсация за обучение.

(5) Доказателствата по ал. 4 могат да бъдат:

1. Служебна бележка от футболен клуб, в който футболистът се е обучавал, развивал и формирал, че финансовите взаимоотношения по плащането на Компенсацията за обучение са уредени;

2. договор с футболен клуб, в който футболистът се е обучавал, развивал и формирал, за уреждане на взаимоотношенията по плащането на Компенсацията за обучение.
Компенсация за обучение за футболист-професионалист при последващ трансфер.

Чл. 36. (1) В случай на последващи трансфери на футболист-професионалист Компенсация за обучение се дължи само на предишния му клуб за времето, през което е бил ефективно трениран в него.

(2) Спорът за размера на компенсацията се решава по реда и в сроковете по раздел ІІ от тази глава. Заинтересованият футболен клуб доказва искането си с платежна ведомост, изплатени премии и други суми, изплатени бонуси за жилище, автомобил и др.

(3) След навършване на 23 години не се дължи Компенсация за обучение.
Неустановена Компенсация за обучение.

Чл. 37. (1) В случаите, когато футболният клуб е прекратен или отпаднал като член на БФС съответната част от Компенсацията за обучение се внася по сметка на БФС и се използва за развитието на детско-юношеския футбол.

(2) По решение на ръководството на БФС Компенсацията за обучение може да бъде предоставена на общината, на чиято територия е било седалището на футболния клуб, с условието за използването й за развитието на детско-юношеския футбол или за футболна инфраструктура.


Раздел ІІ. Спорове относно размера на Компенсацията за обучение.
Компетентност.

Чл. 38. Споровете относно основанието или размера на Компенсацията за обучение между футболни клубове или между тях и БФС, са подведомствени на АСБФС. Решението на съда е окончателно.
Срок.

Чл. 39. Заинтересованата страна може да отнесе спора за разглеждане от АСБФС най-късно пет години от възникването на основанието за спора.
Право на изпълняване на договор на футболист-професионалист.

Чл. 40. Споровете за основанието или за размера на Компенсацията за обучение или по други неизпълнени финансови задължения между футболни клубове по договори за трансфер или преотстъпване, не могат да имат задържащо или спиращо влияние върху спортната кариера и състезателна дейност на футболиста-професионалист – той има правото свободно да се състезава за новия футболен клуб и да получава договореното възнаграждение.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР
Раздел І. Общи правила за прекратяване на договор на футболист-професионалист.
Стабилност на договора.

Чл. 41. (1) Договор между футболист-професионалист и футболен клуб може да се прекрати само:

 1. с изтичането на срока на договора или

 2. по взаимно съгласие.

(2) Сключен договор се прекратява по право от датата на изтичането на срока, посочен в него.

(3) Сключен договор се прекратява по взаимно съгласие с Акт за прекратяване на договора, подписан от футболиста-професионалист и от оправомощен представител на футболния клуб. Подписите на лицата се заверяват от нотариус.

(4) Акта по ал. 3 се представя от клуба в СТК на БФС в 7-дневен срок от подписването му, която с решение констатира прекратяването на договора и на състезателните права на футболиста-професионалист в полза на футболния клуб.

Раздел ІІ. Прекратяване на договор (състезателни права) поради основателни причини.

Прекратяване на договор (състезателни права) поради основателна причина.


Чл. 42. (1) Договор или състезателни права могат да бъдат прекратени предсрочно от всяка от страните по него, без налагане на спортни санкции, когато е налице основателна причина.

(2) Основателната причина е следствие от нарушаване на договора от едната или от двете страни и се установява конкретно за всеки отделен случай.

(3) Футболистът-професионалист може да прекрати предсрочно договора (състезателните права) по основателна причина, когато футболният клуб допусне неплащане на поне две последователни месечни възнаграждения след определената дата за плащане или системно нарушава договора.

(4) Футболния клуб може да прекрати предсрочно договора (състезателните права) по основателна причина, когато футболистът-професионалист: системно нарушава състезателната или тренировъчна дисциплина; извърши нарушение на антидопинговите правила; участва в залагания и други подобни занимания, свързани с участието на футболния клуб в първенствата и турнирите, организирани от БФС и ПФЛ, или в международни срещи и турнири и др.


Ограничение при прекратяване на договор (състезателни права) по време на сезона.

Чл. 43. Сключен договор или упражняване на състезателни права не може едностранно да се прекрати по време на сезона.

Последствия от прекратяването на договор (състезателни права) от футболист без основателна причина.


Чл. 44. В случаите, когато договор или състезателни права бъдат прекратени предсрочно от футболист-професионалист без основателна причина, футболистът-професионалист е длъжен да заплати обезщетение на футболния клуб. Когато страните не са определили или не постигнат съгласие по размера на обезщетението, спорът по определяне на неговия размер се решава от АСБФС.

Последствия от прекратяването на договор (състезателни права) от футболен клуб без основателна причина.


Чл. 45. Когато сключен договор или състезателни права бъдат прекратени предсрочно от футболен клуб без основателна причина, футболния клуб е длъжен да заплати обезщетение на футболиста-професионалист. Когато страните не са определили или не постигнат съгласие по размера на обезщетението, спорът по определяне на неговия размер се решава от АСБФС;

(2) Приема се, освен ако не бъде установено обратното, че футболен клуб, сключил договор с футболист-професионалист, който е прекратил своя договор (състезателни права) без основателна причина, е причина професионалистът да извърши нарушение на договора. На този футболен клуб се налага спортна санкция - забрана да картотекира нови футболисти за един трансферен период.

(3) Спортната санкция по ал. 2, се налага с решение на СТК на БФС. Решението подлежи на обжалване пред АСБФС в срок, определен от комисията, който не може да бъде по дълъг от 7 дни от датата на съобщаването на решението.
Прекратяване на договор (състезателни права) по основателна спортна причина от футболист-професионалист.

Чл. 46. (1) Футболист-професионалист може да прекрати предсрочно сключен договор или състезателни права по основателна спортна причина.

(2) При прекратяването на договор (състезателни права) по основателна спортна причина на футболиста-професионалист не се налагат спортни или други санкции.

(3) Участието на футболиста-професионалист, по време на сезона, в по-малко от 10% от официалните футболни срещи на футболния клуб, с който има сключен договор е винаги основателна спортна причина за прекратяването на договора (състезателните права).

(4) Основателната спортна причина се установява за всеки отделен случай и е в зависимост от конкретните обстоятелства – вид и продължителност на контузия; временна невъзможност за участие във футболна среща; пост на футболиста на терена и в отбора; възраст; досегашна кариера и въз основа на нея - разумни очаквания за бъдеща кариера и др.


ГЛАВА ПЕТА. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ
Забрана за трансфер на непълнолетни.

Чл. 47. Трансфер на футболист между две национални асоциации е разрешен, само когато футболистът е навършил 18 години.

Изключения

Чл. 48. (1) Футболист, който не е навършил 18 години, може да бъде картотекиран в друга национална асоциация, ако са налице следните изключения от правилото на чл. 47:

1. Родителите на футболиста се преместват в държавата, в която е новият футболен клуб на футболиста, поради причини, които не са свързани с футбола;

2. Футболистът преминава от държава-членка на Европейския съюз (ЕU) или на Европейското икономическо пространство (EEA) в друга такава държава-членка, и футболистът е навършил 16 години, без значение на неговата националност. В този случай, новият клуб трябва да изпълни следните минимални изисквания:

а) да предостави на футболиста съответното футболно образование и/или подготовка отговарящи на най-високите национални стандарти;

б) да гарантира на футболиста академично и/или училищно и/или професионално образование и/или обучение в допълнение към футболната подготовка и/или образование на играча, което ще позволи играча да преследва кариера различна от футболната, ако прекрати да играе професионален футбол;

в) да направи всичко възможно, за да осигури на футболиста да живее по възможно най-добрия начин - оптимален жизнен стандарт при семейство-домакин или жилище на клуба, определяне на ментор от клуба и др.;

3. При картотекирането на футболист по т. 2, новият клуб трябва предостави на БФС доказателства за спазването на задълженията по т. 2.

4. Футболистът живее на не повече от 50 км от българската граница и клубът, в който играчът желае да бъде регистриран в съседната национална асоциация, се намира също в рамките на 50 км от тази граница. Максималното разстояние между местоживеенето на играча и централата на клуба трябва да бъде 100 км. В тези случаи играчът трябва да продължи да живее в своя дом и БФС и другата национална асоциация трябва да дадат изричното си съгласие.

(2) Условията по този член се прилагат и за футболист, който никога преди това не е бил картотекиран в клуб и не е гражданин на държавата, в която се намира клубът, в който иска да бъде картотекиран за първи път.

(3) Всеки международен трансфер според ал. 1 и всяко първо картотекиране според ал. 2 е предмет на предварително одобрение от Подкомисия към Комисията на ФИФА за Статута на играчите. Молбата за одобрение се изпраща от националната асоциация, в която футболистът иска да се картотекира. Предишната национална асоциация на футболиста има възможност да представи своята позиция. Одобрението на Подкомисията трябва да бъде получено преди отправянето на искане за СМТ и/или за първа регистрация. Всяко нарушаване на тази разпоредба се санкционира от Дисциплинарната комисия на ФИФА в съответствие с Дисциплинарния кодекс на ФИФА. Санкции могат да бъдат наложени и на клубовете, които постигнат споразумение за трансфер на непълнолетен играч без съответното разрешение от Подкомисията към Комисията на ФИФА за Статута на играчите.ГЛАВА ШЕСТА. РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ИГРАЧИ В АКАДЕМИИ.Чл. 49. Клуб, който работи с академия, имаща законови, финансови или фактически връзки с клуба, е длъжен да декларира пред БФС – направление „Детско-юношески футбол”, непълнолетните играчи, които посещават академията.
Чл. 50. (1) БФС е длъжен да гарантира, че всички академии без законови, финансови или фактически връзки към клуб:

а) работят с клуб, който участва в съответните национални първенства; всички играчи ще се декларират пред БФС или ще се регистрират в самия клуб; или

б) ще декларират пред БФС непълнолетните играчи, които посещават академията с цел подготовка.

(2) В БФС се поддържа регистър с имената и датата на раждане на непълнолетните играчи, които са били съобщени от клубовете или академиите.

(3) С уведомленията по чл. 49 или чл. 50, ал. 1, академиите и играчите се задължават да упражняват футбола в съответствие с Устава на БФС и на ФИФА, както и да спазват и рекламират етичните принципи на организирания футбол.

(4) За нарушение по тази глава се налага санкция от Дисциплинарната комисия на БФС в съответствие с Дисциплинарния правилник на БФС.

(5) Разпоредбите на тази глава се прилагат и за декларирането на всички непълнолетни играчи, които не са български граждани. Всяко нарушение на тази клауза ще се санкционира от Дисциплинарната комисия на ФИФА в съответствие с Дисциплинарния правилник на ФИФА.
ГЛАВА СЕДМА. ТРАНСФЕРЕН РЕГИСТЪР. РЕГИСТЪР НА ПРЕОТСТЪПЕНИТЕ ФУТБОЛИСТИ

Раздел І. Трансферен регистър.

Чл. 51. (1) Към Българският футболен съюз се създава Трансферен регистър. В него се вписва всеки договор за трансфер на футболист-професионалист от футболен клуб в системата на БФС към друг футболен клуб в системата на БФС или към чуждестранен футболен клуб.

(2) Трансферният регистър се води от СТК на БФС на хартиен и електронен носител.

(3) Трансферният регистър се състои от последователно номерирани страници.

(4) Всяка страница на регистъра съдържа:1. Пореден номер на вписването;

2. Трите имена на футболиста и номер на футболния му паспорт;

3. Точното име и седалище на трансфериращия ФК; Имената на лицето, подписало договора и представляващо ФК; Когато договорът е подписан от пълномощник се описва пълномощното с дата, номер и име на нотариуса, който го е заверил;

4. Точното име и седалище на ФК, в който се извършва трансфера; Имената на лицето, подписало договора и представляващо ФК; Когато договорът е подписан от пълномощник се описва пълномощното с дата, номер и име на нотариуса, който го е заверил;

5. Номер и дата на договора за трансфер;

6. Дата на издаване на СМТ;

7. Дата на вписването и имената на лицето, което го е извършило.

(5) Данните по ал. 4, т. 2 – 5 се представят до СТК на БФС в 7 – дневен срок от сключването на договора за трансфер със служебна бележка, подписана от президента или изпълнителния директор на трансфериращия футболен клуб.


Раздел ІІ. Регистър на преотстъпените футболисти.
Чл. 52. (1) Към Българският футболен съюз се създава Регистър на преотстъпените футболисти. В него се вписва всеки договор за преотстъпване на футболист-професионалист от футболен клуб в системата на БФС към друг футболен клуб в системата на БФС или към чуждестранен футболен клуб.

(2) Регистър на преотстъпените футболисти се води от СТК на БФС на хартиен и електронен носител.

(3) Регистър на преотстъпените футболисти се състои от последователно номерирани страници.

(4) Всяка страница на регистъра съдържа:1. Пореден номер на вписването;

2. Трите имена на футболиста и номер на футболния му паспорт;

3. Точното име и седалище на преотстъпващия ФК; Имената на лицето, подписало договора и представляващо ФК; Когато договорът е подписан от пълномощник се описва пълномощното с дата, номер и име на нотариуса, който го е заверил;

4. Точното име и седалище на ФК, на който се извършва преотстъпването; Имената на лицето, подписало договора и представляващо ФК; Когато договорът е подписан от пълномощник се описва пълномощното с дата, номер и име на нотариуса, който го е заверил;

5. Номер и дата на договора за преотстъпване;

6. Дата на вписването и имената на лицето, което го е извършило.

(5) Данните по ал. 4, т. 2 – 5 се представят до СТК на БФС в 7 – дневен срок от сключването на договора за преотстъпване със служебна бележка, подписана от президента или изпълнителния директор на преотстъпващия футболен клуб.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът за статута и трансфера на футболистите е приет от ИК на БФС с Решение по т. 3 от Протокол № 8 от 4 ноември 2009 г., изменен с Решение по т. 4 от Протокол № 6 от 16.12.2010 г.

§ 2. За неуредените в този правилник случаи се прилагат разпоредбите на ФИФА, УЕФА, и БФС.

§ 3. Държави-членки на Европейското икономическо пространство (EEA) са държавите-членки на Европейския съюз и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

§ 4. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2010 г. и отменя Правилника за статута и трансферите на футболистите от 2008 г.

§ 5. За решаването на споровете, образувани пред БФС или негови органи преди 1 януари 2010 г. се прилага Правилникът за статута и трансферите на футболистите от 2008 г.

§ 6. (в сила от 01.01.2011 г.) (1) Правилата на чл. 34 се прилагат за разпределяне на Компенсация за обучение при сключен, след 1 януари 2011 г., първи професионален договор

(2) Разпределянето на Компенсация за обучение при сключен първи професионален договор преди 1 януари 2011 г. се извършва по години, както следва:

 1. за сезона на 12 години – 5 %;

 2. за сезона на 13 години – 5 %;

 3. за сезона на 14 години – 5 %;

 4. за сезона на 15 години – 5 %;

5. за сезона на 16 години – 10 %;

6. за сезона на 17 години – 10 %; 1. за сезона на 18 години – 10 %;

 2. за сезона на 19 години – 10 %;

 3. за сезона на 20 години – 10 %;

10. за сезона на 21 години – 10 %;

11. за сезона на 22 години – 10 %;12. за сезона на 23 години – 10 %.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница