Български стандартстраница1/3
Дата12.04.2017
Размер440.83 Kb.
  1   2   3

2011
Български институт за стандартизация

БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТБДСEN 13242:2002+

А1:2007/СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НЕСВЪРЗАНИ И ХИДРАВЛИЧНО СВЪРЗАНИ СМЕСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Национално приложение (NА)

на БДС EN 13242:2002+А1:2007

ICS 91.100.15Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction - National Annex to BDS EN 13242:2002+А1:2007

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau - National Anhang für BDS EN 13242:2002+А1:2007

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées - Annexe nationale pour BDS EN 13242:2002+А1:2007

Това национално приложение допълва EN 13242:2002+А1:2007, въведен като БДС EN 13242:2002+А1:2007, и се прилага само заедно с него.


Този документ е одобрен от изпълнителния директор на Българския институт за стандартизация на


     


Стр. 1, вс. стр. 16

© БИС 2011 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС,

1797 София, кв. “Изгрев”, ул. “Лъчезар Станчев  № 13.Национален № за позоваване БДС ЕN 13242:2002+А1:2007/NА:2011
Съдържание
Предговор 3

NA.1 Обект и област на приложение 3

NA.3 Термини и определения 3

NA.3.1 Означения и съкращения 4

NA.4.3.2 Едри скални материали 4

NA.4.3.3 Дребни и нефракционирани скални материали 5

NA.4.3.4 Допълнителни национални изисквания 5

NA.4.4.1 Коефициент на плоски зърна 5 NA.4.4.2 Коефициент на формата на зърната 6

NA.4.5 Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно

заоблени зърна в едрите скални материали 7

NA.4.6 Съдържание на фина фракция 7

NA.4.7 Качество на фината фракция 8

NA.5.2 Устойчивост на дробимост на едри скални материали 8

NA.5.7 Допълнителни национални изисквания 9

NA.5.7.1 Калифорнийски показател за носимоспособност след четири дневно киснене

(CBR min) 9

NA.5.7.2 Показател на пластичност 9

NA.6.2 Киселиноразтворими сулфати 10

NA.6.3 Обща сяра 10

NA.6.4 Водоразтворими сулфати 11

NA.6.5.2.1 Постоянство на обема на стоманодобивни шлаки 12

NA.7.2 Повърхностно изветряне на базалт 12

NA.7.3.3 Мразоустойчивост 12

NA.8.3 Производствен контрол 13

Приложение NА. ZA (информационно) 14

NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики 14

NA.ZA.2.1 Система(и) за удостоверяване на съответствието 14

Предговор

Това национално приложение допълва БДС EN 13242:2002+А1:2007, който въвежда EN 13242:2002+А1:2007, и определя условията за прилагане на БДС EN 13043:2005+АС:2005 на територията на България. Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 5 “Бетон и разтвори” и БИС/ТК 68 “Пътно дело” на базата на националния практически опит при производството и приложението скални материали, получени от обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство и е съобразен с климатичните условия в страната.


Този европейски стандарт определя характеристиките на скални материали, получени от обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство
NА.1 Обект и област на приложение
Това национално приложение се прилага само за скални материали, получени от обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали за несвързани смеси и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, които отговарят на изискванията на БДС EN 13242:2002+А1:2007.
Този документ не противоречи на БДС EN 13242:2002+А1:2007, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на скални материали.
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 13242:2002+А1:2007, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно:
3, 3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2, 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 6.2, 6.3, 6.4 6.5.2.1, 7.2, 7.3.3, 8.3, Приложение ZA, ZA.1 и ZA.2.1
Номерата на отделните точки съответстват на тези в БДС EN 13242:2002+А1:2007, като пред номера cа изписани буквите NА. Добавените нови точки следват във възходящ ред.

NA.3 Термини и определения
Добавят се следните термини и определения:
NА.3.15

земна основа

зоната непосредствено под настилката, в която напреженията и деформациите, предизвикани от подвижните товари, затихват; дълбочината на тази зона е приета 0,5 m, мерено в най-ниската точка на земното легло на настилката


NА.3.16

стабилизирана земна основа

земна основа, стабилизирана по химичен начин (с вар, цимент, смес от вар и цимент, полимерни химични добавки и др.), механичен начин (с баластра, пясък, шлак, фрезован материал, кариерни отпадъчни материали и др.) и комбинация от тяхNА.3.17

подосновен, дрениращ и капиляропрекъсващ пласт

част от пътната настилка, която лежи върху земната основа, прилага се при необходимост и има мразозащитни, дрениращи, капиляропрекъсващи, капиляроизолиращи, изравнителни и други функции


NА.3.18

пътна основа

част от пътната настилка, която лежи между подосновния пласт или /земната основа/ и пътното покритие и се състои от един или няколко пласта /горен, среден и долен/ с предназначение да намалят напреженията в по-долу лежащите пластове


NА.3.19

пътна основа от трошен камък с подбрана зърнометрия

пътна основа от натрошен естествен скален материал със зърнометричен състав в строго определени граници


NA.3.20

пътна основа, стабилизирана с цимент

пътна основа, състояща се от предварително определени съотношения на натрошен естествен скален материал със зърнометричен състав в строго определени граници, цимент, вода и добавки


NА.3.21

пътна основа от нефракциониран трошен камък

пътна основа от натрошен естествен скален материал, който е смес от няколко фракции или е пресят през едно сито с отвор D mm и съдържа зърна с размери от 0 до D mm


NA.3.22

основа от трошен камък с подбрана зърнометрия за горен пласт при изграждане на обратни насипи

основа от натрошен естествен скален материал със зърнометричен състав в строго определени граници


NA.3.23

основа, стабилизирана с цимент за горен пласт при изграждане на обратни насипи

основа, състояща се от предварително определени съотношения на натрошен естествен скален материал със зърнометричен състав в строго определени граници, цимент, вода и добавки


NA.3.24

основа от нефракциониран трошен камък за долен пласт при изграждане на обратни насипи

основа от натрошен естествен скален материал, който е смес от няколко фракции или е пресят през едно сито с отвор D mm и съдържа зърна с размери от 0 до D mm


NА.3.25

пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал

пътна основа от скален материал с минерален произход, който е получен при индустриален процес в резултат на термични или други промени или от скален материал, получен от обработка на неорганичен материал, който преди това е бил използван в строителството


NA.3.26

коефициент на разнозърност (u = d60/d10)

отношение на диаметрите на зърната при 60% и 10% от съответната зърнометрична линия

Добавят се следните национални означения и съкращения в NA.3.1:
NА.3.1 Означения и съкращения
NА.3.1.1

ЗО – земна основа
СЗО – стабилизирана земна основа
NА.3.1.2

ПДКП – подосновен, дрениращ и капиляропрекъсващ пласт
NА.3.1.3

ПОПЗ – пътна основа с подбрана зърнометрия
NА.3.1.4

ПОСЦ – пътна основа, стабилизирана с цимент
NА.3.1.5

ПОНТК – пътна основа от нефракциониран трошен камък
NA.3.1.6

ООНПЗ – основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип
NA.3.1.7

ООНСЦ – основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип
NA.3.1.8

ООННТК – основа от нефракциониран трошен камък за долен пласт на обратен насип
NА.3.1.9

ПОИР - пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал
NА.3.1.10

ПБ и П – пътни банкети и паркинги

NА.4.3.2 Едри скални материали
Добавя се следния текст:

Едрите скални материали за пътно строителство по зърнометричен състав, определен съгласно БДС EN 933-1, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговарят на категорията, дадена в таблица NА.1.


Таблица NA.1 – Общи изисквания за зърнометричния състав на едрите скални материали


по ред

Предназначение на пласта в пътната конструкция

Категория

Категория на движението

много леко, леко и средно

тежко и много тежко

1

ПОПЗ и ООНПЗ

Gc 80-20

(не се предлага)Gc 85-15

2

ПОСЦ и ООНСЦ

Gc 80-20

(не се предлага)Gc 85-15

3

ПОНТК и ООННТК

-

-

4

ПОИР

-

-

5

ПДКП

-

-

6

ЗО

-

-

7

СЗО

-

-

8

ПБ и П

-

-

NА.4.3.3 Дребни и нефракционирани скални материали
Добавя се следния текст:

Дребните и нефракционирани скални материали за пътно строителство по зърнометричен състав, определен съгласно БДС EN 933-1, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговарят на категорията, дадена в таблица NА.2.


Таблица NА.2 – Общи изисквания за зърнометричния състав на дребните и нефракционирани скални материали


по ред

Предназначение на пласта в пътната конструкция

Категория

Категория на движението

много леко, леко и средно

тежко и много тежко

1

ПОПЗ и ООНПЗ

GF 80

(не се предлага)GF 85

2

ПОСЦ и ООНСЦ

GF 80

(не се предлага)GF 85

3

ПОНТК и ООННТК

GA 75

GA 85

4

ПОИР

GA 75

GA 85

5

ПДКП

Без изискване

GA 80

6

ЗО

Без изискване

GA 80

7

СЗО

Без изискване

GA 80

8

ПБ и П

GA 75

GA 85NA.4.3.4 Допълнителни национални изисквания
Зърнометричният състав на минералните материали, използвани в пътното строителство и строителните съоръжения, трябва да има коефициент на разнозърност u=d60/d10, по-голям или равен на 10.
NА.4.4.1 Коефициент на плоски зърна
Добавя се следния текст:

Коефициентът на плоски зърна, определен съгласно БДС EN 933-3, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.3.


Таблица NА.3 – Категории за максимални стойности на коефициента на плоски зърна


по ред

Предназначение на пласта в пътната конструкция

Категория

Категория на движението

много леко, леко и средно

тежко и много тежко

1

ПОПЗ и ООНПЗ

Fl50

Fl35

2

ПОСЦ и ООНСЦ

Fl50

Fl35

3

ПОНТК и ООННТК

Fl50

Fl40

4

ПОИР

Fl50

Fl40

5

ПДКП

Flдекларирана

Fl50

6

ЗО

Flдекларирана

Fl50

7

СЗО

Flдекларирана

Fl50

8

ПБ и П

Fl50

Fl40


NА.4.4.2 Коефициент на формата на зърната
Добавя се следния текст:

Коефициентът на формата на зърната, определен съгласно БДС EN 933-4, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.4.


Таблица NА.4 – Категории за максимални стойности на коефициента на формата


по ред

Предназначение на пласта в пътната конструкция

Категория

Категория на движението

много леко, леко и средно

тежко и много тежко

1

ПОПЗ и ООНПЗ

Sl55

Sl35

2

ПОСЦ и ООНСЦ

Sl55

Sl35

3

ПОНТК и ООННТК

Sl55

Sl40

4

ПОИР

Sl55

Sl40

5

ПДКП

Slдекларирана

Sl55

6

ЗО

Slдекларирана

Sl55

7

СЗО

Slдекларирана

Sl55

8

ПБ и П

Sl55

Sl40


NА.4.5 Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрите скални материали
Добавя се следния текст:

Процентното съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрите скални материали, определено съгласно БДС EN 933-5, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.5.


Таблица NА.5 – Категории по процент на натрошени или отчупени зърна и напълно заоблени зърна в едрите скални материали


по ред

Предназначение на пласта в пътната конструкция

Категория

Категория на движението

много леко, леко и средно

тежко и много тежко

1

ПОПЗ и ООНПЗ

C50/30

C90/3

2

ПОСЦ и ООНСЦ

C50/30

C50/10

3

ПОНТК и ООННТК

C50/30

C50/10

4

ПДКП

CNR/50

C50/30

5

ЗО

CNR/50

C50/30

6

СЗО

CNR

CNR/50

7

ПБ и П

CNR/50

C50/30


Каталог: static -> files
files -> Пресконференция на Комисията по култура, образование и медии на еп в Пловдив на 10 октомври от 11. 30 часа
files -> Програма за обмен за студенти по програма "Еразъм" (Чехия). За носител на трета награда бе обявен проектът "Заведи ме у дома с колело", документален филм от Унгария
files -> За младежи! На 28 януари 2013 г приключва срокът за кандидатстване за международната награда „Карл Велики
files -> По-малко от месец остава за участие в конкурса за млади журналисти на еп в България
files -> Гала вечер на наградата за кино лукс 2012 на Европейския парламент
files -> Програма „Правосъдие, организиран от Министерство на правосъдието в България
files -> До 18 януари е регистрацията за регионалното състезание „Евроскола“ в Пловдив
files -> Панорама на финалистите за наградата за кино на еп lux 2012 на 28-30 ноември в Дома на киното
files -> Българска премиера на носителя на наградата за кино лукс на Европейския парламент
files -> 17 декември Прожекция на "Това не е филм" на Джафар Панахи и дискусия за наградата "Сахаров" 2012 на еп


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница