Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазариДата22.07.2016
Размер116.77 Kb.
#1165ЯНУАРИ 2007 г. No 2 / 2007


.

Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз


ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.

..

.


Иванка Иванчева(+359 2) 9145 1712

1. ПАРИЧЕН ПАЗАР

При ръст от 29,5 на сто спрямо последния месец на 2006 г., междубанковият паричен пазар през месец януари 2007 г. повиши в значителен размер нивото на сключените сделки и общият месечен обем достигна до 7651,5 милиона лева. В сравнение с обема през януари 2006 г., увеличението е от 2410,1 милиона лева, или с 46,0 на сто. Повишението идва от увеличение обема на всички видове сделки на паричния пазар. В частта на депозитите увеличението е общо с 45,9 на сто, включващо увеличение при необезпечените депозитни сделки с 45,8 на сто, при обезпечените с 55,2 на сто, и в частта на репо-сделките е с 0,7 на сто. Обемът на безсрочните окончателни сделки е увеличен над 2 пъти, като през този месец е търгувано с левови и с валутни (в EUR) емисии ДЦК. Увеличението на обема на сделките на паричния пазар през януари е резултат от поддържане на високо ниво на ликвидност и наличие на голям размер ресурси, което през този месец е традиция, наложила се от години. В този месец на годината българските банки поддържат и активността си със сделки на европаричния пазар, като общо за месеца сделките с депозити (в EUR, USD и други валути) са увеличени с 26,5 на сто, докато обемите при репо-сделките и безсрочните окончателни сделки са намалени спрямо януари 2006 година.

Среднодневните свръхрезерви през януари са достигнали до 39865 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец януари 2006 година (76836 хиляди лева) са намалени с 48,1 на сто, при намаляващ относителен дял в резервите. В повечето дни от месеца, 18 календарни (в началото на 3-то, в средата 12-то до 15-то, 17-то, и от 19-то до 30-то число, включително и почивните дни), е отчетен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва), свързани основно с плащания на данъци.


.


В последния ден на януари активността на банките на междубанковия пазар продължава традицията, създадена от предходните две години, при което обемът на сделките достигна до размер 923,1 милиона лева, и от 2 пъти до 3 пъти повече в сравнение с дневния обем на сделките в предните работните дни на месеца, но с 334,9 милиона лева по-малко от обема на 31 януари 2006 година.

Ликвидността в банковата система се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през януари в банките са постъпили 69,5 милиона лева и са увеличили ресурсите в банките. От преводи за пенсии увеличението на ресурсите е с 435 милиона лева, с 95 милиона лева повече от изплатените пенсии през януари 2006 година.

.


1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

Сделките за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял в обема на междубанковия паричен пазар и през месец януари 2007 г. този дял е 99,1 на сто, при 98,6 на сто през януари 2006 г., и 95,2 на сто през януари 2005 г. Сделките за депозитите остават основният инструмент на търговските банки за управление на текущата им, ежедневна ликвидност.


1.1.1.1.Необезпечен пазар

Предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през януари са в размер на 7371,1 милиона лева, 98,0 на сто, като 97,2 на сто (7167,0 милиона лева) са овърнайт-сделки.


.

Т


Средномесечната стойност през януари на LEONIA, индекс, базиран на необезпеченото предоставяне на депозити овърнайт от 14 банки, се повиши и е 3,53%. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през февруари 2007 година е 3,53 %.
ърговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите. През работните дни на януари, при предлагане на достатъчен по размер ресурс, сделките на междубанковия пазар са стабилизирали нивото на лихвения процент, повишено като следствие на повишената от Европейската централна банка основна лихва (минималната лихва на поръчките при главната операция на рефинансиране) на 3,50 на сто, в сила от 13 декември 2006 г.


.

Лихвеният процент овърнайт средно за месеца е 3,52 процента годишно и е по-висок с 0,09 от нивото на средния ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за януари е 3,43 процента.

Лихвите през януари се променяха в синхрон с индекса EONIA на Еврозоната, който достигна до максимум 3,60%.


1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължават да имат малък дял на междубанковия пазар: 1,1 процента са депозитните (82,0 милиона лева) и 0,9 процента са репо-сделките (71,5 милиона лева).


1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит у нас.


.


1.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през януари са отчетени окончателни сделки с ДЦК в увеличен размер, над 2 пъти спрямо тези през януари 2006 г. През този месец сделките с левови емисии, със срок до 12 месеца са 2,0 на сто и със срок над 12 месеца 81,6 на сто (103,6 милиона лева) от общия размер, с валутни емисии са 16,5 на сто (20,9 милиона лева), при 95,4 на сто за левови над 12 месеца и 4,6 на сто за валутни емисии през януари 2006 година.
.


2
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

Владимир Цончев

(+359 2) 9145 1907
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Българска народна банка, като агент на Министерство на финансите, проведе през януари следните аукциони за пласмент на държавни ценни книжа: • н
  Нови емисии 5- и 10-годишни ДЦК
  а 8 януари за част от емисия BG2040007218 (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 10.01.2017 г. в размер на 35 млн. лева и годишна лихва 4,25%;

 • на 22 януари за част от емисия BG2030007111 (петгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 24.01.2012 г. в размер на 35 млн. лева и годишна лихва 4,00%.

През януари Българска фондова борса – София (БФБ-София) регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации следните емисии корпоративни облигации:

 • 5
  Нови регистрации на корпоративни облигации за борсова търговия
  -годишни облигации за 6 милиона евро на Енемона АД, издадени на 29.06.2006г., с годишна лихва 6М EURIBOR + 4,75%, 6-месечно купонно плащане, погасяване на главницата с последните 4 лихвени плащания (борсов код BENE2);

 • 3-годишни ипотечни облигации за 3 милиона евро на ТБ Инвестбанк АД, издадени на 31.03.2005 г., с годишна лихва 6М EURIBOR + 4,00%, но не по-малко от 6,50%, 6-месечно купонно плащане (борсов код MBINV1);

 • 3-годишни ипотечни облигации за 2 милиона евро на ТБ Инвестбанк АД, издадени на 09.12.2005 г., с годишна лихва 6М EURIBOR + 3,00%, 6-месечно купонно плащане (борсов код MBINV2);

 • 3-годишни необезпечени облигации за 100 милиона лева на ТБ Райфайзенбанк (България) АД, издадени на 30.10.2006 г., с годишна лихва 3M SOFIBOR + 0,50%, 3-месечно купонно плащане (борсов код BRBBG2);

 • 5-годишни облигации за 5 милиона евро на Алма Тур БГ АД, издадени на 16.08.2006г., с годишна лихва 6М EURIBOR + 4,00%, 6-месечно купонно плащане, погасяване на главницата с последните 5 лихвени плащания (борсов код BATUR2).

Месечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации нарасна 2,5 пъти през януари, като достигна до 48,1 млн. лева (2,3 млн. лева среднодневно), при 19,6 млн. лева за декември.


.
На световните пазари цените на деноминираните в EUR български еврооблигации с падеж 2007 г. се задържаха под 101%, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. слязоха до 116%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. паднаха под нивото от 117%.
На вторичния пазар цената на компенсаторните инструменти бе около 0,56 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти спадна до 6,3 млн. лева (0,3 млн. лева среднодневно) при 8,6 млн. лева за декември.

.


П
.
АЗАРИ НА АКТИВИ

НЕТНИ АКТИВИ:

акции

.

БРУТНИ АКТИВИ:

недвижимости


(По данни на НСИ за тримесечие).


стоки


.валута


.


индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност

..
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност


.
1
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

Владимир Цончев

(+359 2) 9145 1907.
. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ).

Месечният оборот на борсовите сделки с акции през януари спадна до 419,2 млн. лева (среднодневно 20,0 млн. лева) от 675,1 млн. лева през декември. В това число бяха сключени блокови сделки и сделки чрез регистрационни агенти за 57,0 млн. лева (52,8 млн. лева от блокови сделки с акциите на Вамо АД), и репо-сделки за 2,9 млн. лева.

По-значителни сделки в обичайната търговия имаше с акции на ТБ ЦКБ АД, БТК АД, Химипорт АД, Монбат АД, Софарма АД, ЗПАД ДЗИ, ТБ ДЗИ АД.


.


Д


И двата индекса на БФБ достигнаха нови исторически максимуми
вата борсови индекса SOFIX и BG40 постигнаха нови исторически максимуми: на 22 януари SOFIX от 1416,81 пункта и на 23 януари BG40 от 249,82 пункта.

Ежедневното движение на ценовите индекси на българския пазар огледално отразяваше в обратна посока това на водещите чуждестранни пазари.


.

Албена АД, БТК АД, Индустриален холдинг България АД, Петрол АД и Софарма АД бяха включени в индекса за Централна и Източна Европа Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index, който отразява движението на цените на акциите на най-големите 130 компании в новите страни-членки на ЕС.


.

.


Цените на пенсионните фондове се движат в съответствие с цените на акциите

На първичния пазар на БФБ-София през месец януари се извършиха пласменти на права върху акции за 0,3 млн. лева.


.


Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608


2. ВАЛУТЕН ПАЗАР

През първия месец на 2007 курсът на щатския долар спрямо лева се движеше в границите от 1,47822 на 03 януари до 1,51697 лева на 12 януари. Средният курс беше 1,50619 лева за 1 долар и в сравнение с предходния месец се повиши с около 2,6 стотинки.


.

.

.

Общият оборот на валутния спот-пазар по данни от банковата система достигна 6962,8 млн. евро, а среднодневният оборот 331,0 млн. евро. Чистият месечен оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро беше 59,1 милиона. Търговията с щатски долари между банките бе в размер на 28,5 млн. долара и представляваше 37,1 на сто от междубанковата валутна търговия..

.

.

.

През януари БНБ изкупи от търговските банки 1040,9 млн. евро и продаде 1235,8 млн. евро. Размерът на чуждестранната валута, която БНБ продаде на бюджетни организации (равностойна на 12,3 млн. евро), превишаваше купената от тях (равностойна на 5,1 млн. евро) със 7,2 млн. евро.


.

.

Търговията между търговските банки и крайните им клиенти достигна 2268,9 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките продадоха (равностойна на 1204,4 млн. евро) превишаваше купената от тях валута (равностойна на 1064,5 млн. евро) със 139,9 млн. евро.

Финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 64,4 млн. евро и продадоха валута с равностойност 66,3 млн. евро.

.


.

.


ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- нивото на ликвидността в банковата система да се поддържа високо, оборотът на сделките на междубанковия пазар да е относително повишен; лихвите на междубанковия пазар да запазят нивото на лихвите от януари и да са в синхрон с ОЛП на ЕЦБ 3,50%;

- SOFIX да се движи в границите от 1300 – 1350 пункта;- курсът долар/лев да се движи между нива от 1,50 - 1,52 лева .


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси
bnb download -> Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазари


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница