Българско правителтсво румънско правителство европейски съюзстраница1/16
Дата14.01.2019
Размер3.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛТСВО
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НАЦИОНАЛЕН ПАРТНИРАЩ

ОРГАН


МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯНАРЪЧНИК НА КАНДИДАТАwww.cbcromaniabulgaria.eu
Втора покана за набиране на проектни предложения

Октомври 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕТерминологичен речник

Акронимен речник

Обясняване на текстовите кутии

Законово основание

     1. Обща информация

  1. Описание на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния -България 2007-2013 г.

  2. Стратегия на програмата

   1. Цели на програмата

   2. Приоритетни оси на прогармата

   3. Индикатори на програмата

  3. Структура на изпълнението на програмата

  4. Финансово разпределение по програмата

   1. Общ бюджет за 2007-2013 г.

   2. Бюджет на втората покана за набиране на проектни предложения

  5. Държавна помощ

  6. Проекти, генериращи печалба

 1. Правила на поканата за набиране на проектни предложения

  1. Тип на поканата за набиране на проектни предложения

  2. Критерии за допустимост

   1. Допустимост на кандидатите

   2. Допустимост на дейностите

   3. Допустимост на разходите

  3. Как се кандидатства

   1. Пакет за кандидатстване

   2. Формуляр за кандидатстване

   3. Къде и как се изпраща формулярът за кандидатстване

   4. Краен срок за получаване на формуляра за кандидатстване

  4. Оценка и избор на подадените проектни предложения

 2. Преддоговорни условия

 3. Приложения

Терминологичен речник


Кандидат


Всяко юридическо лице, което отговаря на критериите за допустимост и което подава формуляр за кандидатстване по програмата

Бенефициент

Всеки кандидат, чийто формуляр за кандидатстване е бил одобрен.

Биоразнообразие

Разнообразието на живите същества, намиращи се на сушата, в морето, в континенталните водни екосистеми и екологични комплекси; то обхваща вътрешното специфично разнообразие и интер-специфичното разнообразие на екосистемите.

Актуализиране


Процес на приспособяване на бъдещата стойност на разходите и печалбите към настоящата, с помощта на сконтова ставка.

Сконтова ставка


Ставката с която бъдещите стойности са намалени в настоящето

Допустими разходи


Разходите, извършени от един Бенефициент, във връзка с финансираните от програмата операции, които биха могли да бъдат финансирани от структурни инструменти, както и от държавния бюджет и/или собствения принос на Бенефициента.

Допустима зона/област

Румънските окръзи и българските области, находящи се в граничния регион, както е посочено в одобрения от Европейския съюз програмен документ.

Управление на риска

Идентифицирането, регистрирането и оценяването на видовете риск и на техните причини, уведомяване на компетентните органи, предупреждаване на хората, намаляване, отстраняване или противодействие на рисковите елементи, както и на негативните последици и влиянието на рисковите събития.

Извънредна ситуация

Извънредно събитие с невоенен характер, което поради неговите интензитет и обхват застрашава живота и здравето на хората, околната среда, значими културни и материални цености, за което трябва да бъдат предприети спешни мерки и действия, трябва да се разпределят допълнителни ресурси и да се приложи единно управление на човешките ресурси и на използваните материали с цел възстановяване на нормалното положение.

Вътрешна норма на рентабилност

Сконтовата норма при която един поток от разходи и печалба има нетна настояща стойност равна на нула. Вътрешната норма на рентабилност се сравнява с един еталон с цел оценяване на резултатността на предложения проект.

Инвестиционни разходи

Извършените капиталови разходи за осъществяване на проекта.

Инвестиционнен проект

Проект, чийто резултати предполагат осъществяване на дадена цел чрез инвестиция на капитал, което означава, че главният им компонент е извършването на дейности, без да се изключват закупуването на услуги (като консултация или техническа помощ) или вещи (придобиване на необходимото оборудване за съответния обект).

Водещ партньор по проекта / водещ бенефициент

Кандидат, избран от партньрите по даден проект да отговаря за координирането на процеса на разработване, подаване и изпълнение на проекта.

Управляващ Орган

Орган, отговарящ за управлението на оперативната програма. Министерството на развитието, благоустройството и жилищата на Румъния е Управляващ орган по Програмата за трансгранично сътудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Национален Партниращ Орган


Партньорът на Управляващия орган от държавата-партньор. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България е Национален партниращ орган по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013г.

Национално законодателство

Законодателството на държавата, на чиято територия се намира бенефициентът.

Защитена природна зона

Зона на сушата, водата и/или под земята, която приютява видовете на дивата фауна и флора, елементи и биогеографски системи, земни, геологични, палеонтологични, спелеоложки или други системи със забележителна екологична, научна или културна стойност, управлявана при специални правила за запазване и защита, съгласно законовите разпоредби.

Настояща нетна стойност

(ННС)

Получената сума след приспадане на очакваните инвстиционни разходи от сконтираната стойност на очакваните печалби.

Експлоатационни разходи

Направените разходи при осъществяване на инвестицията, включително рутинния разход и извънредната поддръжка, като се изключват амортизационните и капиталните разходи.

Приоритетна ос

Стратегически приоритет в рамките на оперативната програма, включващ група ключови взаимосвързани области на интервенция и операции със специфични измерими цели.

Партньор

Кандидат, включен в проекта.

Потенциален кандидат

Всяко юридическо лице, което отговаря на критериите за допустимост с оглед подаване на формуляр за кандидатстване по програмата.

Потенциален бенефициент

Всеки кандидат или потенциален кандидат е потенциален бенефициент до издаване на решението за финансиране на неговия проект.

Проект

Дадена операция, съдържаща съвкупност от работи, дейности или услуги, предназначени сами по себе си за изпълнение на неделима задача с ясен икономически или технически характер, която идентифицира много ясно целите и е изразена под формата на формуляр за кандидатстване и неговите приложения.

Референтен период

Броят години, за които се правят предвижданията, представени в анализа разходи/ползи.

Остатъчна стойност

Настоящатата нетна стойност на активите в последната година на референтния период, избран за осъществяване на анализа.

Проект генериращ печалба

Всяка операция, която е свързана с инвестиция в инфраструктурата, чието ползване е подложено на промени, въздействащи директно върху потребителите и всяка друга операция свързана с продажбата или отдаването под наем на терен или сгради, или предоставянето на услуги срещу заплащане.

Печалби

Очакваните приходи от дадена инвестиция чрез определяне на цени или плащания

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница