Болничният мениджмънтстраница1/4
Дата25.02.2018
Размер0.56 Mb.
  1   2   3   4
Болничният мениджмънт е завършващ етап в стратегическия цикъл на управлението на лечебното заведение. Основната му цел е създаването на условия и предпоставки за оптимално съчетаване и ползване в пространството и времето на елементните производствени фактори. Стратегията и политиката на болницата създават условията и предпоставките за трансформационния процес, но самата трансформация и реализирането на целите на ефективността на медицинската дейност са резултат на оперативния мениджмънт. Човешките, техническите и финансовите ресурси на болницата трябва да се поставят в услуга на следваната стратегия. Трябва привързаната към старото бюрокрация да се разчупи, а за това е необходимо да се осъществяват оперативни планове и програми, които да развиват стратегиите в болницата.

Оперативното управление се подразделя на две фази, всяка от които се структурира на етапи и функционални задачи.

I Оперативно производствено планиране


 1. Планиране на услугите

 2. Технологично планиране

 3. Оперативно планиране

II Диспечиране на производството

Оперативното планиране е до една година /месечно; седмично; дневно; почасово/. Обект и ниво на планиране са работните места. Факторите на влияние са процеса на организация, производствения цикъл, качеството. Целите на управленческите решения за оперативното планиране са физическата ефективност, икономическата ефективност, общата ефективност. Крайният продукт на планирането за оперативното ниво е плановото задание. За да се стигне до изготвянето на плановото задание е необходимо да се диагностицира реалния капацитет на рехабилитационната болница.


I КАПАЦИТЕТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЗА ГОДИНА, МЕСЕЦ, СЕДМИЦА

Представяне

Специализирана болница за рехабилитация е разположена в подножието на Източна Стара планина сред парк от 32000 кв.м. на 15 км. от гр. Бургас и на 28 км. от Черноморския курорт Слънчев бряг.

Бургаски минерални бани спадат към Черноморската крайбрежна зона, но с влияние на планински климат. Средно годишните темепартури са +120 С и атмосферно налягане около 755 мм живачен стълб.

В непосредствена близост до Специализираната болница за рехабилитация е минералния извор, за чието ползване има сведения още от времето на Филип ІІ Македонски / 359-336 г. пр. н.е./. Бургаски минерални бани са били едни от най-прочутите бани в Източната Римска империя, а по-късно и в Османската империя.

Минералната вода е хипертермална с температура 410 С, с алкална реалкция pH= 9,8; слабо минерализирана 0,619 г/л; хлоридно-хидрокарбонатна, натриева, силициева и флуорна, бистра и без мирис. В специлизираната болница за рехабилитация с голям лечебен ефект се използват и добиваните в Атанасовското езора край Бургас лечебна кал и луга. Лечебната кал е черна, финна, без механични примери, със силикатно-карбонатен скелет, дисока водозадържаща способност – 324,1 кг, средна степен на набъбване – 3,17 и съдържа сяроводород, амоняк, въглероден диоксит, кислород, биологични активни вещества и антибиотици. Лугата е гърста течност с високо относително тегло 12—13-, богата на магнезиеви, калиеви, натриеви, серни, хлорни и други йони.

Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани ЕАД е правоприемник на Санаторно-курортен комплекс – гр. Бургас, създаден през 1954 година. Със заповед на Министъра на здравеопазването № РД –18-33 от 18.08.2000г. е преобразувана в търговоско дружество с решение по фирмено дело № 2330/29.08.2000г. на Бъргаския окръжен съд, като удноличен собственик на капитала е държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването.

Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани ЕАД гр. Бургас е специализирано лечебно заведение оказващо болнична помощ - физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния и ставно-легаментарен апарат; на централна и периферна нервна система, обменни заболявания. От 2001 година има резрешение за осъществяване на лечебна дейност със статут на междуобластна болница.

Обслужвана патология.

В Националната здрвна карта за гр. Бургас “СБР-БМБ” ЕАД е единствената рехабилитационна болница. Използва уникалната комбинация от минерална вода, лечебна кали и луга за извършване на редица процедури /кална апликация, кална вана, минерална вана, подводен масаж, подводна гимнастика, аплекация с луга и други/ при лечението на повече от 50 заболявания, по-важни от които са:

Възпалителни и дегенеративни ставни заболявания:


 1. ревматоиден артрит.

 2. Болест на Бехтерев.

 3. Заболявания на околоставните тъкани, мускулатурата и нервите (бурсити, фирозити, периартрити, тендинити, тендовагинити, миозити, неврити, невралгии).

 4. Остеоартрози ( професионални и непрофесионални, ендокринни, веществоомбенни, нервно-дестрофични).

 5. Артрити и артрози при други заболявания, но не от специфично естество.

Заболявания на централната и периферната нервни системи и гръбначния мозък:

 1. Възпалителни: дископатии, дискова херния, радикулити, неврити, плексити, полиневрити, неврофибромиозити, лелулити.

 2. Слединсултни състояния – парези и парализи

 3. Последици от наранявания и травми на периферната нервна система и гръбначния мозък, ненуждаещи се от хирургично лечение.

Следфрактурни състояния.

Професионални заболявания – вибрационна болест, хронична оловна интоксикация, болести от пренапрежение.

Обменни заболявания – подагра, лек диабет.

В болницата постъпват пациенти от цялата страна. Пациентите са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи: • задължително осигурени съгласно ЗЗО и изпратени по съответния ред от други лечебни заведения;

 • по желание на пациента срещу лично заплащане

Постъпващите по желание пациенти заплащат медицинските услуги, съобразно утвърдени от изпълнителния директор ценоразписи.
Производството на медицински услуги е твърде специфична дейност и се нуждае от три вида ресурси – капиталови активи, финансови ресурси и човешки ресурси.
Технически потенциал

Болницата е разположена в масивна триетажна сграда, със застроена площ 1509 кв.м. и с разгърната площ от 5200 кв.м. Около сградата е оформено парково пространство от 32 000 кв.м. Разполага със 120 легла, разпределени в две отделения. Всички стаи са със санитарни възли към тях. Топлата вода в базата е минерална. Отоплението е локално, водно с промишлен газьол. През 2002-2006г. усилията са насочени към подобряване материално-техническото състояние на основната база, използвана от болницата: • ремонт на сектор водолечение: подмяна на амортизирана дървена дограма с пластмасова и алуминиева такава, подмяна на ВиК инсталации, Ел. инсталация; подмяна на санитарен фаянс и теракот; обособяване на самостоятелни санитарни възли . Очакван икономически ефект – снижаване на текущите разходи и привличане на по-платежоспособни пациенти.

 • Обособяване на три масажни кабинета, съобразени със санитарно-хигиенните изисквания. Очакван ефект-подобряване организацията на лечебния процес и създаване на по-добри условия за работа.

 • Частичен ремонт на отоплителна инсталация, свързан с подмяна на амортизирани железни с полипропиленови тръби.

 • Ремонт на ел. инсталация в кухненски блок

 • Основен ремонт на шест двоки стаи на последния етаж

Икономически ефект – повишаване на конкурентността на базата и снижаване на текущите разходи за поддръжка.

След ремонта и на балнеоложкия сектор в началото на 2006 година и подмяната на амортизираното оборудване с ново, рехабилитационната болница е годна да изпълнява основните потребности на лечебната дейност.

В състава на дружеството има включени недвижими имоти, неизползвани от години, в лошо състояние и несвързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството. Едновременно с това, тези активи / около 40% от всички активи на дружеството/ не само не носят приходи , а напротив – водят до разходи за поддръжката им и влошават икономическите показатели на дружеството./Съотношението между собствен капитал и реализирани приходи/.

При изваждане от капитала или продажба на тези активи, след разрешение на Принципала, приходите биха позволили финансиране на инвестиционната програма през 2007-2010 год. и биха могли да допринесат за развитие на дружеството.Осигуреност с медицинска апаратура

“Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД разполага с достатъчна и в добро състояние апаратура, разделена на няколко групи. Съгласно договор 34/28.09.2004г. с “Медитех Инженеринг” ООД – Бургас същата се поддържа абонаментно.

година на

закупуваненаличност

/бр./


Диагностична апаратура:

- ЕКГ 1222 триканален 1986 г. 1 бр.

- ЕКГ “Шилер” триканален 2001 г. 1 бр.

- Спекол 11 – Carlzeiss 1998 г. 1 бр.

- Микроскоп – Carlzeiss 1971 г. 1 бр.

- Центрофуга “Yanetzkit 23” 1970 г. 1 бр.

- Воден термостат 1 бр.

- Стерилизатор 1986 г. 2 бр.

- Аналитична везна 1980 г. 1 бр.

- Дестилатор 1990 г. 1 бр.


Физиотерапевтична апаратура:

- Лазарен апарат LMS 301-2 1990 г. 1 бр.

- Лазарен апарат “Hella” 2001 г. 1 бр.

- Галваностат 1989 г. 4 бр.

- Магнитотерапевтичен апарат

(Магнит H-80) 1989 г. 5 бр.

- Ултразвуков терапевтичен апарат BTL 07 1999 г. 1 бр.

- Електротерапевтичен апарат BTL 05 1999 г. 1 бр.

- Терапевтичен апарат BTL 06 1999 г. 1 бр.

- Електротерапевтичен вакуумен апарат

BTL 12 1999 г. 1 бр.

- Ултразвуков апарат “Ултратон D200” 1990 г. 1 бр.

- Диадинамотерапевтичен апарат “Тонус” 1990 г. 3 бр.

- Апарат за интерферентни токове –

средночестотен 1989 г. 4 бр.

- Интервак 2Е2 1990 г. 1 бр.

- Високоволтоватерапия “Стимулатор NV1” 1988 г. 1 бр.

- Ултрависокочестотен апарат

УВЧ-TYRKW-4-16 1994 г. 3 бр.

- Микровълнова терапия “ЛУЧ 11-58” 1980 г. 4 бр.

- Апарат за светлинно лечение

с инфрачервени лъчи 1994 г. 1 бр.

- Апарат за светлинно лечение с кварц 1988 г. 1 бр.

- Апарат СТИЛ 1988 г. 1 бр.

- Апарат за електростимулация и

диагностика TURRS21 1988 г. 1 бр.


Водолечение:

- Тангентор UWM 501 2000 г. 3 бр.

- Вихрови вани за горни и долни крайници 1999 г. 2 бр.

- Вана за подводен масаж и вихров масаж 2006г. 6 бр.

/тангенторни вани/ BTL3000-KAPPA-10
Уреди за рехабилитация:

- Екстензионвибратор 1996 г. 1 бр.

- Орбит (раменна става) 2001 г. 2 бр.

- Туист (глезенна става) 2001 г. 1 бр.

- Клетки на Роше 2001 г. 5 бр.

- Масажор – стъпало 2001 г. 2 бр.

- Абдукционен апарат ТБС 2001 г. 2 бр.

- Уреди за плантарна и дорзална флексия за

глезенна става (с дозирано натоварване) 2000 г. 2 бр.

- Уреди за плантарна и дорзална флексия за

глезенна става (без дозирано натоварване) 2000г. 2 бр.

- Комбиниран уред за долни и горни крайници

при хемипареза 2001 г. 2 бр.

- Масажор за ръце 1 бр.

- Уреди за трениране на хватателните функции

на ръката

- Уреди за лечение чрез положение за длан 2000 г. 4 бр.

- Екстензионна дъска (на KETLER) 2001 г. 1 бр.


Други уреди:

- Велоергометри 1995 г. 3 бр.

- Гребна лодка 1995 г. 1 бр.

- Тристепер 1995 г. 1бр. - Солариум 1995 г. 1 бр.

- Сауна – 4-местна 1992 г. 1 бр.
Процедурните звена и апаратурата задоволяват напълно необходимостта от процедури на всички нуждаещи се пациенти, като всекидневно осигуряват:

Физиотерапия

- Апарати за светлолечение – осигуряват минимум 30% от легловата база;

- Апарати с нискочестотни токове - осигуряват минимум 80% от легловата база;

- Апарати с високочестотни токове - осигуряват минимум 30% от легловата база;

- Други апарати (ултразвук, лазер, магнитно поле) - осигуряват минимум 70% от легловата база

Луголечение

Осигуряват 100% от легловата база.Калолечение

Кални апликации – над 80% от легловата база;

Кални вани – над 15% от легловата база.

Водолечение

Тангенторни вани – над 50% от легловата база;

Вихрови вани – над 50% от легловата база;

Минерални вани – над 40% от легловата база.Кинезитерапия

Групова ЛФК – над 50% от легловата база;

Индивидуална ЛФК – над 40% от легловата база;

Мануален и апаратен масаж – 30% от легловата база;

Механотерапия – над 25% от легловата база.
Трудов потенциал:

През 2006 година при разчетна численост на персонала се установява заетост от 100,50 броя:


  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница